Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Măsurile civile de protecție în cazurile de violență în familie


Autor: Stratulat Valentina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Elena Belei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 347.91/.95:343.6(043.3)

Adobe PDF document 1.14 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

violența în familie, victimă, agresor, procedură civilă distinctă, încheiere judecătorească, ordonanță de protecție, măsuri civile de protecție

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 169 surse, 171 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 publicații.

Domeniul de studiu. Lucrarea ţine de domeniul Dreptului procesual civil, Partea Specială. Atenţie deosebită este acordată analizei prevederilor art. 2783–2789, Capitolul XXII2 CPC RM.

Scopul tezei de doctorat constă în realizarea unei cercetări ample în vederea fundamentării științifice ad integrum a particularităților procesual civile ale mecanismului de aplicare a măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie.

Obiectivele:argumentarea introducerii și utilizării conceptului de măsuri civile de protecție în cazurile de violență în familie; identificarea și argumentarea locului procedurii de aplicare a măsurilor civile de protecție printre felurile de procedură civilă existente; identificarea problemelor ce ţin de aplicarea măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie în vederea formulării de noi soluţii procedurale; propunerea argumentată a remediilor legislative în scopul perfecţionării procedurii de examinare a cererii privind aplicarea măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute constau în efectuarea unui studiu temeinic asupra mecanismului aplicării măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie la nivel ştiinţifico-practic, având la bază normele legislaţiei procesual civile.

Problema științifică importantă. Problema științifică soluționată rezidă în fundamentarea științifică a incorporării unui nou fel de procedură civilă în cadrul Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova, fapt pentru care a determinat la argumentarea tuturor excepțiilor procedural-civile din cadrul acestui nou fel de procedură, întru consacrarea caracterului civil al măsurilor de protecție și în vederea aplicării modificărilor și completărilor operate în cadrul capitolelor lucrării. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării derivă din importanţa subiectului investigat. Informaţiile cuprinse în lucrare pot servi în calitate de ghid teoretico-practic necesar perfecţionării abilităţilor profesionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte materializare în procesul de instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, în activitatea practică ce ţine de domeniul judiciar și în actvitatea legislativă ce ține de elaborarea și modificarea actelor normative.