Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie


Autor: Pavlenco Andrei
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Grigore Marian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 ianuarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Teza

CZU 631.539.3

Adobe PDF document 6.13 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

Asigurarea calității, Biocombustibili solizi, Biobrichete; Reziduuri agricole; Tehnologie, Torefiere

Adnotare

Lucrarea este compusă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 129 titluri, 12 anexe, 123 pagini (până la bibliografie), 40 figuri, 27 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Domeniul de studiu - științe inginerești și tehnologii. Scopul lucrării este Propunerea de soluții în vederea îmbunătățirii calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie.

Obiectivele lucrării: Identificarea stadiului actual al cercetărilor în producerea biocombustibililor solizi densificați de calitate conformă exigențelor standardelor internaționale; aprofundarea și amplificarea cunoașterii factorilor ce influențează calitatea biocombustibililor solizi densificați în formă de brichete și a căilor de dirijare cu acești factori; dobândirea de noi cunoștințe privind evaluarea și valorificarea potențialului de biomasă din Republic Moldova în corelare cu impactul exercitate de folosire acestuia; promovarea și aplicarea unor decizii optime în producerea și utilizarea biocombustibililor solizi densificați din reziduuri agricole.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: abordarea multidisciplinară a problematicii asigurării calității biobrichetelor produse din materie primă indigenă în acord cu politicile de dezvoltare a surselor de energie regenerabilă; analiza critică detaliată a stadiului actual cu privire la calitatea biobrichetelor produse din reziduuri agricole indigene și căile de îmbunătățire a acestora; formularea unor metodologii noi cu privire la stabilirea specificului și potențialului reziduurilor agricole sub aspectul utilizării acestora în calitate de materie primă la producerea biobrichetelor cu caracteristici conforme normelor ENPlus; elaborarea și formularea unor recomandări noi referitoare la stabilirea rețetelor pentru amestecurile de materie primă indigenă pentru producerea biobrichetelor ENPlus; elaborarea unei verigi tehnologice noi de procesare a biobrichetelor cu tratarea termochimică a materiei prime prin torefiere.

Problema științifica importantă soluționată. Îmbunătățirea calității biobrichetelor produse din reziduuri agricole indigene prin formare de amestecuri, perfecționarea tehnologiilor de fabricare a biobrichetelor cu aplicarea torefierii materiei și prin optimizarea regimurilor tehnologice de torefiere și densificare a materiei prime.

Semnificația teoretică se referă la îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați prin optimizarea constituției materiei prime, folosirea procedeelor termochimice de ameliorare a unor indicatori calitativi ai produsului finit, perfecționarea conceptului logisticei materiei prime și a procesării produsului final Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea folosirii tehnologiei propuse pentru îmbunătățirea calității biobrichetelor produse din reziduuri agricole indigene prin optimizarea constituției materiei prime, folosirea procedeelor termochimice de ameliorare a unor indicatori calitativi ai produsului finit, perfecționarea conceptului logisticei materiei prime și a procesării produsului final.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele obținute sunt implementate la SRL BRILANPRIM, Glodeni.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI DENSIFICAȚI ÎN LUME ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ACORD CU POLITICILE REFERITOARE LA DEZVOLTAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
 • 1.1. Generalități referitoare la politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie, în general, și referitor la biocombustibilii solizi, în special
 • 1.2. Bioenergia pentru zonele rurale- efectul socioeconomic și de mediu
 • 1.3. Producerea de biocombustibili și securitatea alimentară
 • 1.4. Calitatea biocombustibililor solizi și factorii care o influențează
 • 1.4.1. Generalități cu privire la calitatea biocombustibililor solizi
 • 1.4.2. Particularitățile biobrichetelor
 • 1.4.3. Originea și potențialul energetic al resurselor de reziduuri agricole indigene pentru producerea biobrichetelor
 • 1.4.4. Influența variabilelor de densificare asupra calității biobrichetelor
 • 1.5. Metode de îmbunătățire a calității biobrichetelor produse din reziduuri agricole
 • 1.6. Concluzii și direcții de aprofundare a cercetărilor

2. METODICA GENERALĂ DE CERCETARE, MATERIALE, METODE DE PREPARARE ȘI DE ANALIZĂ
 • 2.1. Proiectarea experimentelor
 • 2.2. Metodica analizei literaturii de specialitate. Proceduri de căutare
 • 2.3. Metodica cercetării parametrilor calitativi și stabilității proprietăților fizico-mecanice ale biocombustibililor obținuți din reziduuri agricole
 • 2.3.1. Selectarea materialelor, eșantionarea și prepararea eșantioanelor
 • 2.3.2. Determinarea valorii calorifice
 • 2.3.3. Determinarea conținutului de umiditate
 • 2.3.4. Determinarea conținutului de cenușă
 • 2.3.5. Analiza chimică a probelo
 • 2.3.6. Determinarea densității particulelor
 • 2.4. Metodica determinării potențialului energetic al reziduurilor agricole pretabile pentru scopuri energetice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. SPECIFICUL CANTITATIV ȘI CALITATIV AL POTENȚIALULUI DE BIOMASĂ PROVENITĂ DIN REZIDUURI AGRICOLE, PRIN PRISMA FOLOSIRII PENTRU PRODUCEREA BIOBRICHETELOR ENPLUS
 • 3.1. Scopul și ordinea de realizare a cercetărilor
 • 3.2. Originea și specificul principalelor surse de biomasă provenite din sectorul agricol în Republica Moldova
 • 3.2.1. Considerații fizico-geografice din Republica Moldova din punct de vedere al asigurații cu materie primă pentru producerea biobrichetelor
 • 3.2.2. Conținutul de umiditate al reziduurilor agricole – influența asupra valorii potențialului energetic
 • 3.2.3. Rezultate sintetice privind valoarea calorifică și compoziția biomasei provenite din reziduuri agricole
 • 3.2.4. Factorul unitar de conversie pentru principalele tipuri de biomasă folosită la producerea biobrichetelor
 • 3.3. Originea, calitatea și potențialul principalelor tipuri de biomasă agricolă pretabilă pentru scopuri energetice în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOBRICHETELOR ÎN ACORD CU POLITICILE DE DEZVOLTARE A SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE
 • 4.1. Scopul și ordinea de realizare a investigațiilor
 • 4.2. Rezultate privind optimizarea constituției materiei indigene folosite la producerea biobrichetelor cu parametri calitativi conformi exigențelor standardelor UE referitoare la calitatea biocombustibililor solizi
 • 4.2.1. Producerea biocombustibililor solizi cu caracteristici ENPlus – șansă de folosire eficientă a reziduurilor agricole indigene
 • 4.2.2. Perspectivele folosirii reziduurilor erbacee la producere biobrichetelor cu caracteristici calitative ENPlus
 • 4.2.3. Perspectivele folosirii reziduurilor arboricole și a amestecurilor pe baza acestora la producerea biobrichetelor cu caracteristici calitative ENPlus 4.2.4. Îmbunătățirea calității biobrichetelor prin folosirea materiei prime formată din amestecuri de reziduuri agricole
 • 4.3. Perfecționarea tehnologiilor de producere a biocombustibililor solizi
 • 4.3.1. Principiile tehnologiilor de densificare prin brichetare a biomasei
 • 4.3.2. Calitatea biobrichetelor funcție de variabilele de densificare
 • 4.4. Îmbunătățirea calității biobrichetelor din reziduuri agricole prin torefiere
 • 4.4.1. Generalități, scopul și planul studiilor
 • 4.4.2. Variația valorii calorifice a materiei prime în funcție de regimurile torefierii
 • 4.4.3. Variația parametrilor biobrichetelor fabricate din reziduuri agricole torefiate
 • 4.5. Justificarea tehnico-economică
 • 4.5.1. Introducere
 • 4.5.2. Analiza tehnică-economică a procesului de producere a brichetelor din materie primă torefiată
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI