Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate)


Autor: Ţvircun Victor
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Andrei Eşanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu, Petru I, Moldova, Țara Românească, Imperiul Otoman, Rusia, Campania de la Prut, Campania Persană, scrieri cantemiriene, probleme controversate, izvoare inedite, moştenire epistolară, periodizare istoriografică, cantemirologie recteevolutivă

Adnotare

Structura referatului. Lucrarea conţine reperele conceptuale, cinci capitole, urmate de Concluzii generale şi recomandări, însumând 90 de pagini text de bază, o bibliografie rezumativă. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 monografii şi 93 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Istoria universală (pe perioade) Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul cercetării constă în studierea, sub diverse aspecte, a problemelor controversate ce ţin de viaţa şi activitatea multilaterală a lui Dimitrie Cantemir şi formularea unor soluții în vederea eliminării lacunelor, erorilor şi inexactităților care mai circulă până astăzi în literatura de specialitate. Pentru atingerea acestui scop au fost formulate următoarele obiective: evaluarea analizei complexe a istoriografiei controversate privind viața şi activitatea lui D. Cantemir; evaluarea studiului analitic al izvoarelor istorice ce ţin de istoria vieţii şi activităţii lui D. Cantemir; identificarea atmosferei politice, culturale şi intelectuale în care a continuat să se formeze şi să activeze D. Cantemir în capitala otomană; reevaluarea sine ira et studio a relaţiilor controversate dintre D. Cantemir şi domnul muntean C. Brâncoveanu; definirea circumstanţelor politico-militare şi diplomatice ale numirii lui D. Cantemir în scaunul Ţării Moldovei; reevaluarea, prin prisma descoperirilor documentare şi cercetărilor recente, a contextului internaţional în care s-a încheiat alianţa dintre Petru I şi D. Cantemir; identificarea, prin prisma documentelor istorice descoperite de noi, a unui şir de aspecte controversate ale vieţii şi activităţii lui D. Cantemir în Rusia; investigarea atmosferei de familie şi a relaţiilor principelui moldovean cu membrii familiei sale; reevaluarea problemei controversate privind identificarea şi aducerea osemintelor lui D. Cantemir în România în anul 1935.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Prin investigaţiile efectuate a fost prezentată o nouă abordare a biografiei lui D. Cantemir, mult mai amplă şi mai veridică, cu întreg spectrul de activităţi politice, ştiinţifice, culturale, strâns legate atât de mediul naţional, cât şi de cel din Imperiul Otoman şi din Imperiul Rus. Dimitrie Cantemir este prezentat într-o nouă lumină, în mare parte necunoscută până astăzi, într-un vast diapazon de prezenţe, activităţi şi relaţii, pornind de la anturajul familiei sale, până la mediile politice şi intelectuale elitare de la Istanbul, Moscova sau Sankt Petersburg. Rezultatele ştiinţifice principial noi pentru ştiinţă şi practică. În premieră au fost valorificate documente din arhive şi secţii de manuscrise ale bibliotecilor deferitor ţări, care au fundamentat un şir de clarificări ale inexactităţilor constatate. În felul acesta, s-a profilat o nouă direcţie de cercetare – cantemirologia recteevolutivă, care descoperă şi clarifică corect fenomenul istoric în câmpul potenţial al adevărului istoric prin producerea de noi cunoştinţe în baza evidenţierii conexiunilor şi configurării ansamblului de ipoteze; prin provocarea apariţiei sensului elementelor istorice, punându-le în raport cu elementele unor contexte istorice concrete. Importanţa teoretică a lucrării constă în deschiderea unor noi domenii de cercetare ştiinţifică a patrimoniului intelectual al lui D. Cantemir, cu multiple direcţii conexe istoriei, care imprimă acestora un caracter multidisciplinar (istoria relaţiilor internaţionale, literatura universală, istoriografie, arheografie, izvoristică etc.). Lucrarea se înscrie în istoriografia europeană, oferind o analiză critică şi amplă a vieţii şi activităţii lui D. Cantemir în Imperiului Otoman, Ţara Moldovei şi în Rusia de la sfârşitul sec. al XVII-lea – primul sfert al sec. XVIII-lea.

Valoarea aplicativă. Rezultatele studiului pot fi aplicate în lucrări ştiinţifice de istorie, filosofie, istoria literaturii, genealogie, filologie etc. Materialele, tezele şi concluziile din lucrările publicate pot fi utilizate la elaborarea cursurilor pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a prelegerilor şi conferinţelor prezentate la radio şi TV, a suporturilor didactice la cursurile de master, la elaborarea tezelor de licenţă, masterat şi doctorat.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele investigaţiei au fost valorificate într-o serie de monografii, culegeri de articole şi documente, articole şi comunicări. Acestea au fost folosite la conferințe şi simpozioane naționale şi internaţionale, precum şi la cursurile de Istoria civilizației Europene, predate studenților Facultății de istorie şi pedagogie de la UPS „I. Creangă” din Chişinău, în anii 2010–2017; la elaborarea lucrărilor de licență, master şi doctor; în cadrul emisiunilor la radio şi TV; în presa națională şi internaţională cu scopul familiarizării publicului larg cu biografia şi moştenirea intelectuală a lui D. Cantemir.