Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimei în adăposturi avicole


Autor: Lohvinskaia Tatiana
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vladimir Serbin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română
Adobe PDF document1.90 Mb / în rusă

Teza

CZU 631.227.2:697.92

Adobe PDF document 6.04 Mb / în rusă
161 pagini


Cuvinte Cheie

Adăpost avicol; Microclimat; Parametri; Schimb de aer; Instalaţie; Reglare; Proces tehnologic; Intensificare; Productivitate

Adnotare

Structura tezei: introducere; cinci capitole; concluzii; bibliografie care conţine 203 de surse; 17 anexe; 121 de pagini de text de bază; 42 de tabele şi 90 de imagini. În baza rezultatelor studiilor au fost publicate 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul tezei: optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimatului, care asigură condiţii favorabile pentru sporirea productivităţii şi integrităţii păsărilor.

Sarcinile lucrăriiconstau în:

Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea parametrilor constructivi şi regimurilor de lucru ai instalaţiei pentru reglarea microclimei, care asigură formarea mediului aerian în adăposturile avicole prin intermediul conductelor perforate de aer cu secţiunea variabilă, care asigură reducerea volumului de cheltuieli energetice şi îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere a păsărilor.

Noutatea ştiinţifică a lucrării

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea recomandărilor practice de optimizare a parametrilor instalaţiei pentru reglarea microclimatului în adăposturile pentru păsări, aprobate pentru implementare în gospodăriile avicole ADRIKA mun. Chişinău, Kaliuga Plus din or. Dubăsari.

Cuprins


1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
 • 1.1 Характеристика природно-климатических условий в зоне выполняемых исследований
 • 9 1.2 Производственные помещения для выращивания птицы в условиях ограниченного объёма и воздухообмена, основные виды механизированных работ, технологическое оборудование промышленного отечественного птицеводства
 • 1.3 Анализ систем и средств обеспечения требуемого воздухообмена в птичниках Республики Молдова
 • 1.4 Экологические аспекты загрязнения воздуха в помещениях для выращивания птицы и их влияние на физиологическое состояние птицы, условия труда и качество продукции, как реализация программы развития сельскогохозяйства региона
 • 1.5 Системы кондиционирования воздуха в птичнике
 • 1.6 Способы обработки воздуха в птичниках на территории региона
 • 1.7 Тепловой, влажностный и газовый балансы воздуха в птичнике ООО «Калиюга Плюс» Дубоссарского района
 • 1.8 Основные направления совершенствования технологии и технические средства для регулирования микроклимата в производственных помещениях длявыращивания птицы
 • 1.9 Выводы к первой главе

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛООБМЕНА В ПТИЧНИКАХ
 • 2.1 Анализ динамики состояния вентилируемой атмосферы помещения птичника
 • 2.2 Теоретический анализ теплопередачи при воздухообмене в птичниках
 • 2.3 Физико-математическая модель теплопередачи и соблюдения влажностного режима в птичниках Дубоссарского района
 • 2.4 Обоснование микроклиматических условий стационарной теплопередачи при фильтрации воздуха в птичнике
 • 2.5 Обоснование микроклиматических условий для обеспечения стационарного влажностного режима в птичнике
 • 2.6 Обоснование методов снижения токсичности
 • 2.7 Выводы к второй главе

3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 3.1 Программа исследований
 • 3.2 Разработка опытной лабораторной установки
 • 3.3 Методика планирования экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях
 • 3.4 Обработка результатов производственных исследований
 • 3.4.1 Результаты обработки экспериментапо определению критерия оптимизации υж в холодный период года
 • 3.4.2 Результаты обработки эксперимента по определению критерия оптимизации υж в переходный период года
 • 3.4.3 Результаты обработки эксперимента по определению критерия оптимизации sυ в холодный период года
 • 3.4.4 Результаты обработки эксперимента по определению критерия оптимизации sυ в переходный период года
 • 3.5 Обработка результатов лабораторных исследований
 • 3.5.1 Анализ результатов эксперимента по определению критерия оптимизации υж,
 • 3.5.2 Анализ результатов эксперимента по определению критерия оптимизации sυ,
 • 3.5.3 Анализ результатов эксперимента по определению критерия оптимизации St
 • 3.5.4 Анализ результатов эксперимента по определению критерия оптимизации коэффициента расхода тепла ƞ
 • 3.6 Выводы к третьей главе

4.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 4.1 Результаты лабораторных исследований
 • 4.1.1 Результаты исследований температуры и скорости воздуха по объему опытной лабораторной установки
 • 4.2 Результаты производственных исследованийбазе птичника ООО «Калиюга Плюс»
 • 4.2.1 Результаты исследования режима регулирования влажности воздуха в птичнике, в зависимости от кратности обмена воздуха
 • 4.2.2 Результаты исследования параметрических показателей микроклимата в птичникеООО «Калиюга Плюс»
 • 4.2.3 Результаты исследования влияния параметрических показателей микроклимата на суточный прирост веса птицы в хозяйстве ООО «Калиюга Плюс»
 • 4.2.4 Результаты исследования влияния показателей микроклимата на продуктивность птицы в хозяйстве ООО «Калиюга Плюс»
 • 4.2.5 Результаты исследования влияния показателей микроклимата на режим энергопотребления в птичникеООО «Калиюга Плюс»
 • 4.2.6 Результаты исследования равномерности показателеймикроклимата по площади и объему птичника
 • 4.3 Выводы к четвертой главе
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИ МАТА В ПТИЧНИКАХ
 • 5.1 Расчет технико-экономической оценки системы создания микроклимата в птичнике
 • 5.2 Расчёт показателей экономической эффективности сравниваемых систем регулирования микроклимата в помещениях птичников
 • 5.3 Выводы к пятой главе
 • ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ