Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Finalitatea umanistă a valorilor juridice


Autor: Ichim Radu Gabriel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 340.13(043.3)

Adobe PDF document 2.09 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

valoare socială, valoare juridică, valoare social-culturală, valoare moralreligioasă, valorile general umane, dimensiune axiologică a dreptului

Adnotare

Structura tezei este următoarea:Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 252 t it luri, 182 pagini text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 13 lucrări şt iinţ ifice, vo lumul total al publicaţ iilor la teza este circa 5,37 c.a.

Domeniul de studii: Teoria generală a dreptului.

Scopul şi obiectivele lucrării: Lucrarea presupune ca scop conceptualizarea finalităţ ilor umaniste a valorilor juridice la etapa actuală de reformare a sistemului juridic,de dezvoltare a democraţiei, de depăşire a nihilismului juridic şi soluţ ionare a problemelor legate de nivelul general şi individual al culturii şi conştiinţei juridice ale cetăţenilor. Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiect ive: definirea conceptului de valoare juridică şi identificarea locului şi rolului acestora în sistemul ierarhiei valorilor general–umane; prezentarea analitică a funcţiilor valorilor juridice şi a criteriilor de clasificare; determinarea fundamentului valoric al dreptului în apărarea intereselor individuale şi colective; dezvăluirea rolului valorilor juridice în simplificarea şi ameliorarea calităţii dreptului la etapa contemporană; abordarea unităţii în diversitate a valorilor juridice cu valorile moral-religioase; analiza conceptuală a valorilor juridice în faţa provocărilor globalizării şi realizării drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului;

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este determinată de scopul şi obiectivele , derivate din modalitatea de abordare a problemei, din însuşi natura obiectului de cercetare. Ast fel, noutatea ştiinţ ifică este reprezentată de faptul că în lucrare este realizată cercetarea teoretico-juridică a valorilor, aplicabile statului contemporan, statului de drept în condiţ iile conso lidării democraţiei şi edificării societăţii civile. În lucrare este propusă o abordare originală a înţelegerii şi conştientizării rolului valorilor juridice (axiologie constructivă), ceea ce permite valorificarea dreptului în calitatea sa de cel mai puternic şi eficient factor de influenţă asupra culturii juridice, morale şi spirituale a societăţii. Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea mecanismului de identificare şi fundamentare ştiinţifică a sistemului de valori juridice ca finalitate umanistă a dreptului, fapt ce determină evidenţierea acestora în cadrul dimensiunii spirituale a valorilor general-umane, iar prin consecinţă dezvoltarea unei axiologii constructive, teorie ce ne permite clasificarea şi perfecţ ionarea unităţ ii, coeziunii, echilibrului şi dezvo ltării sistemului „unităţ ii prin diversitate” a valorilor juridice.

Semnificația teoretică a lucrării. Deducţiile teoretice formulate în lucrare vor contribui la dezvoltarea Teorie generale a dreptului, în special studiul privind valorile juridice şi cercetarea dreptului ca valoare socială. Acestea orientează spre formularea unui model optim al sistemului valorilor juridice. Concluziile şi recomandările enunţate în teză, vor permite dezvoltarea anumitor direcţii în ştiinţa valorilor, legislaţie şi practică. Acestea, la rândul său,vor determina revizuirea opiniei tradiţionale la implementarea valorilor juridice în acţiunile sociale ale oamenilor.

Valoarea aplicativă a prezentei teze. Analizele, concluziile şi recomandările cuprinse în conţinutul tezei ce ţin de chestiunile de înţelegere a termenilor de valoare, valoare socială, valoare juridică, a raporturilor dintre ele, creează o anumită bază teoretică şi practică ce va contribui la schimbarea opiniei cu privire la rolul şi locul valorilor juridice în siste mul tradiţ ional al valorilor sociale.

Implementarea rezultatelor obţinute: în plan teoretico-ştiinţific ca material suplimentar pentru o înţelegere mai complexă a fenomenului valorilor juridice în cadrul valorilor generalumane; în plan didactico-ştiinţific la predarea cursului TGD, tema „Dreptul şi valorile sociale”; în plan normativ-legislativ la realizarea procesului de elaborare şi aplicare a dreptului, valorile juridice fiind suportul acestui proces.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL VALORILOR JURIDICE ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Poziţionarea şcolilor şi curentelor juridice în raport cu ideea de valoare şi finalitate juridică
 • 1.2. Studii doctrinare privind valorile juridice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTUL VALORIC AL DREPTULUI
 • 2.1. Conceptul de valoare juridică în sistemul valorilor sociale
 • 2.2. Clasificarea valorilor juridice în corelație cu clasificarea şi funcţ iile valorilo r sociale
 • 2.3. Reglementări juridice actuale conturând principii și valori juridice
 • 2.4. Valorile general umane – platformă a simplificării şi ameliorării calităţ ii dreptului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNEA AXIOLOGICĂ A VALORILOR JURIDICE ÎN CONTEXTUL SOCIAL ACTUAL
 • 3.1. Valorile juridice şi valorile moral-religioase: probleme de unitate şi diferenţă
 • 3.2 Realizarea drepturilor și libertăților omului ca valori juridice universale
 • 3.3. Finalitatea antropologică a dreptului ca valoare socială
 • 3.4. Dreptul şi valorile social-culturale
 • 3.5. Valorile juridice în faţa provocărilor globalizării
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
CV-autorului
Declarația privind asumarea răspunderi