Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Cantata în creaţia compozitorilor din Republica Moldova: istorie şi tipologie (anii 1910-1960)


Autor: Cuznețova Nadejda
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română
Adobe PDF document0.70 Mb / în rusă

Teza

CZU 783.3:78.071.1(478)(043.2)

Adobe PDF document 2.72 Mb / în rusă
190 pagini


Cuvinte Cheie

cantată, cor, gen, tipologie, tematică, istoria, creația vocal-simfonică, cantată la ocazie, cantată lirică, cantată epică, cantată eroico-patriotică, compozitori din Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 267 titluri, 160 de pagini ale textului de bază, 6 anexe inclusiv exemple muzicale, tabele, texte poetice ale lucrărilor, foile de titlu ale cantatelor manuscrise, documente din arhivă. Domeniul de studiu: Istoria muzicii naţionale – genurile muzicii vocal-simfonice.

Scopul lucrării constă în reconstrucția procesului de dezvoltare istorică a cantatelor în creația compozitorilor moldoveni în anii 1910–1960 și periodizarea sa pe baza documentar-istorică, precum și în studiul varietăților tipologice ale genului. Obiectivele tezei cuprind: analiza contextului profesional al activității compozitorilor din Republica Moldova pe baza documentelor referitoare la compunerea cantatelor din arhiva UCM și în lumina situației cultural-artistice și ideologice în URSS în anii 1940‒1960; periodizarea evoluției genului de cantată în Republica Moldova în intervalul de t imp desemnat; definirea caracteristicilor principale ale genului și a trăsăturilor stilistice individuale ale cantatelor pe baza analizei lor integrale, elaborarea unui model de tipologie a genului de cantată, clasificarea cantatelor compozitorilor moldoveni, ținând cont de tipologia genului și conținutul textelor poetice; definirea locului și semnificației opusurilor studiate în paleta generală a creației compozitorilor din Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea tezei constă în introducerea în circuit ştiinţific a unor partituri muzicale manuscrise semnate de compozitorii autohtoni, precum și a unor documente cu referire la aceste lucrări din arhiva Uniunii Compozitorilor a Republicii Moldova, formând în acest fel un strat important din patrimoniu muzical național care devine astfel accesibil pentru un studiu vast. Cantata ca un gen amplu de muzică vocală-simfonică și ca o categorie distinctă de gen pentru prima dată este studiată în mod cuprinzător în muzicologia Republicii Moldova; a fost elaborat cel mai complet catalog al lucrărilor de genul cantatei; a fost efectuată sistematizarea științifică a cantatelor semnate de compozitorii moldoveni.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea unui model complex, istoric și teoretic al cantatelor în creația compozitorilor din Republica Moldova, în conformitate cu trăsăturile tipologice de gen, care servește drept bază pentru poziționarea istorică argumentată și valorificarea artistică a operelor de acest gen în cultura muzicală națională, completând astfel fondul cercetării științifice asupra problematicii cantatelor ale secolului XX.

Semnificaţia teoretică a lucrării este de a oferi o bază științifică pentru studierea în continuare a lucrărilor vocal-simfonice ale compozitorilor din Republica Moldova în general și a cantatelor ‒ în special, prin elaborarea unei tipologii a cantatelor, determinate pe baza caracteristicilor lor de gen, prin periodizarea și caracterizarea perioadelor de dezvoltare a genului respectiv în muzica moldovenească în perioada anilor 1910‒1960. Lucrarea contribuie, de asemenea, la dezvoltarea metodologiei științei muzicale, demonstrând posibilitățile profunde a utilizării unei dintre metodele de științele umanistice – cea comparativ-istorică, care a făcut posibilă examinarea faptelor specifice ale istoriei muzicii naționale, în strânsă legătură cu condițiile istorice ale apariției acestora, precum și în procesul de schimbări calitative în diferite stadii de dezvoltare, depășind astfel lipsa aparentă a cunoștințelor acumulate despre acest subiect – despre cantate în creația compozitorilor din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei. Materialele şi rezultatele cercetării pot fi solicitate în practica didactică și concertistică, ele pot fi folosite în predarea disciplinelor Istoria muzicii naţionale și Literatura muzicală, Dirijat cor academic, Literatura corală, Formele muzicale, etc. în diferite instituţii de învăţământ artistic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza de doctor a fost pregătită și discutată la şedinţele Secției Muzicologie și Сompoziție a AMTAP și a fost recomandată spre susținere. Materialele tezei au fost prezentate public prin comunicările autorului în cadrul conferințelor științifice naționale (6) și internaționale (7) ale AMTAP, precum și la conferințele regionale (2) în perioada 2011‒2019, au fost aprobate în 19 publicații științifice ‒ 12 articole și 7 rezumate.

Cuprins


1. ПРОБЛЕМАТИКА КАНТАТЫ, ОТРАЖЕННАЯ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 • 1.1. Теоретические и исторические аспекты изучения кантаты в современном зарубежном музыковедении
 • 1.2. Кантата как объект изучения в музыковедении Республики Молдова
 • 1.3. Выводы по главе 1

2. ИСТОРИЯ КАНТАТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
 • 2.1. Начальный этап: кантаты 1910−1940 годов
 • 2.2. Кантаты послевоенного пятнадцатилетия (1945−1960 гг.)
 • 2.3. Кантаты 60-х годов ХХ в
 • 2.4. Некоторые тенденции в дальнейшей эволюции кантаты в Республике Молдова (1970−1980-е гг.)
 • 2.5. Выводы по главе 2

3. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ КАНТАТ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 3.1. Общая типология кантат: опыт систематизации
 • 3.2. Кантаты «на случай» в творчестве композиторов Республики Молдова:
 • 3.2.1. Кантата Под знаменем побед В. Загорского
 • 3.3. Смешанные разновидности кантаты в отечественной музыке:
 • 3.3.1. Поэма-кантата Revoluția continuă (Революция продолжается) В. Загорского
 • 3.4. Эпический тип кантаты:
 • 3.4.1. Кантата Ştefan cel Mare (Стефан Великий) Шт. Няги как уникальный образец героико-эпической кантаты в творчестве композиторов Республики Молдова
 • 3.5. Выводы по главе 3

4. КАНТАТЫ ДРАМАТИЧЕСКОГО И ЛИРИЧЕСКОГО ТИПОВ
 • 4.1. Героико-патриотические кантаты:
 • 4.1.1. Кантата С нами Ленин, с нами Сталин (Бессарабцы) Шт. Няги
 • 4.1.2. Кантата Cântecul Nistrean (Песнь о Днестре) З. Ткач
 • 4.2. Лирико-патриотические кантаты:
 • 4.2.1. Кантата Zorile noastre (Наши зори) С. Лобеля
 • 4.3. Выводы по главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ