Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Tratarea timbrului în creația simfonică a lui Pavel Rivilis


Autor: Pîslari Snejana
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Tatiana Berezovicova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă

Teza

CZU 785.11:781.22(043.5):785.11(478)

Adobe PDF document 7.80 Mb / în rusă
173 pagini


Cuvinte Cheie

dramaturgie timbrală, monodie, orchestră simfonică, Pavel Rivilis, principiu organistic, timbru mixt, timbru pur

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 200 de titluri, 4 anexe; 123 de pagini de text de bază, 34 de pagini anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Subiect de studiu: muzica simfonică din Republica Moldova.

Scopul lucrării: evidențierea particularităților de interpretare a timbrului în creațiile simfonice ale lui P. Rivilis. Obiectivele cercetării: caracterizarea sferei imagistice și a mijloacelor de transpunere a limbajului muzical în lucrările orchestrale ale lui P. Rivilis din anii 1970–1990, precum Dansuri simfonice, Unisonuri, Concert pentru orchestră, Burdoane, Stihira, transcripția orchestrală a Ciaconei din Partita nr. 2 pentru vioară solo de J. S. Bach; studierea metodelor de lucru ale compozitorului cu timbrul muzical; determinarea trăsăturilor caracteristice ale utilizării timbrurilor pure și mixte; stabilirea specificului realizării timbrale a monodiei cu mijloace orchestrale; examinarea aspectelor aplicării principiului gândirii orchestrale organistice în lucrările pentru orchestra simfonică.

Noutatea și originalitatea științifică. Teza este o primă lucrare muzicologică în care creația simfonică a lui P. Rivilis constituie obiectul principal al cercetării. În lucrare, pentru prima dată în știința muzicii din Republica Moldova sunt abordate probleme legate de interpretarea timbrului în creația simfonică, de realizarea monodiei cu mijloace orchestrale și a gândirii orchestrale organistice. Originalitatea cercetării este determinată de identificarea metodelor de lucru ale lui P. Rivilis cu timbrul muzical ca o componentă principală a țesăturii orchestrale.

Problema științifică soluționată constă în formarea viziunii integrale asupra tratării timbrului în creația simfonică a lui Pavel Rivilis, fapt ce contribuie la conștientizarea procesului de lucru al compozitorului cu materialul orchestral, precum și la determinarea importanței creațiilor semnate de P. Rivilis în cultura muzicală a Republicii Moldova.

Valoarea teoretică. Teza este un aport considerabil la dezvoltarea domeniilor importante ale muzicologiei, precum istoria muzicii, istoria stilurilor orchestrale, orchestrație. Aspectele tezei, de asemenea, prezintă interes pentru specialiștii în științele conexe, cum ar fi psihologia muzicală, culturologia. Rezultatele investigației pot servi drept bază pentru viitoarele cercetări în domeniile vizate.

Semnificația practică a lucrării. Materialele tezei pot fi folosite în calitate de suport științifico-didactic în predarea cursurilor de Compoziție, Organologie, Istoria stilurilor orchestrale, Istoria muzicii naționale. Recomandările practice incluse în studiu vor fi utile muzicologilor, compozitorilor și dirijorilor orchestrelor simfonice în activitatea lor științifică și de creație.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul conferințelor științifice internaționale din Republica Moldova și Federația Rusă, sunt reflectate în 13 publicații științifice și sunt utilizate în activitatea componistică și cea didactică ale autoarei la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și în Centrul de Excelență în Educația Artistică Ștefan Neaga.