Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iulie /

Traducerea ca parte a procesului literar: „Luceafărul” în spațiul rus


Autor: Luchiancicova Miroslava
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Mihai Cimpoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1.09:81’255.4 (043.2)

Adobe PDF document 2.96 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

traducere, traducere artistică, poemul eminescian „Luceafărul”, retroversiune, mediu temporal, proces literar, idiolect, sociopsihologie, stereotip, precedenţă textuală

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capito le, concluzii generale și recomandări, bibliografie (158 de titluri), 152 de pagini de text de bază; 9 anexe: două scheme; „Luceafărul” eminescian; șase versiuni ale poemului în limba rusă; declarația privind asumarea răspunderii; CV-ul autorului. Rezultatele tezei sunt reflectate în 19 lucrări șt iințifice.

Domeniul de studiu: filologie (Literatura română; Traductologie).

Scopul studiului: abordarea actualizată a rolului traducerii literare în dialogul intercultural contemporan şi a interpretării traducerilor poemului „Luceafărul” în limba rusă cu demonstrarea dependenței teoriei şi practicii traducerii artistice de mediul temporal, accentuând problema diferitor dominante literare, care dau naștere unor situații de conflict de creaţie şi duc la decanonizarea traducerilor recunoscute ale poemului eminescian.

Obiectivele studiului:

• identificarea tendințelor actuale ale traductologiei în relaţia lor organică cu procesul literar general din spaţiul Europei de Vest și de Est (România, Republica Moldova, Rusia);
• studierea procesului de traducere literară în comparație cu actul de creare a originalului ca o etapă necesară pentru materializarea celei de-a doua naturi lingvistice a operei auctoriale, relevând distincția între ele;
• analiza versiunilor recunoscute ale poemului „Luceafărul” în limba rusă;
• descrierea infiltrării introspective în cercetarea procesului de traducere artist ică.
• confirmarea prin probe relevante a ipotezei dependenței traducerii art ist ice de mediul temporal al traducătorului și a necesităţ ii accentualizării problemei diferitor dominante literare ale participanților la dialogul autor - traducător, care poate da naștere unor situații de conflict de creaţie;
• scoaterea în evidenţă a faptului că textul poemului „Luceafărul” generează relaţ ii asociat ive precedente în procesul traducerii.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în studiul sinoptic al traducerilor în limba rusă ale poemului „Luceafărul”. Lucrarea prezintă o analiză introspectivă a traducerilor, bazată pe componentele conotative ale epocii și pe reminiscențele precedente într-un alt spaţiu lingvistic și mediu temporal.

Problema științifică soluţionată în domeniul cercetat constă în analiza din perspectiva actuală a traducerilor „Luceafărului” în spaţiul rus şi studierea mecanismelor cognit ive şi a aspectelor sociopsihologice ale traducerii literare, fapt care asigură posibilităţile noi în reflectarea ideii auctoriale şi a circumstanţelor dialogului intercultural. Importanţa teoretică și aplicativă a studiului constă în deschiderea perspect ivelor noi de cercetare în domeniul traductologiei atât prin sintetizarea aspectelor teoretice contemporane, prezentate în teză, cât și prin abordarea introspectivă a procesului traducerii, oferind metode specifice de analiză și interpretare a lucrării literare, luând în considerare mediul temporal al autorului și al traducătorului. Modelul propus este aplicabil şi altor texte clasice ale literaturii românești și universale.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele tezei au fost implementate în cadrul a trei proiecte de cercetare ştiinţifică desfăşurate la Institutul de Filologie al AŞM; în publicații teoretice și didactice din Republica Moldova și din străinătate, în cursuri de masterat și în prelegeri pentru studenții universităţilor cu profil umanist.

Cuprins


1. TRADUCEREA CA PARTE COMPONENTĂ A PROCESULUI LITERAR ÎN GÂNDIREA TEORETICĂ DIN EUROPA DE VEST ŞI DE EST (RUSIA, ROMÂNIA, REPUBLICA MOLDOVA)
 • 1.1. Direcții teoretice în traductologia occidentală
 • 1.2. Ştiinţa traducerii în spațiul lingvist ic român şi în cel rus
 • 1.3. Tendințe experimentale în domeniul traducerii din perspectivă socioistorică și psiholingvistică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REGISTRUL DE TRADUCERI ALE POEMULUI EMINESCIAN „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL DE LIMBĂ RUSĂ
 • 2.1. Premisele istorice ale traducerilor poemului „Luceafărul” în limba rusă
 • 2.2. Pierderi și câşt iguri în versiunile din 1950 și 1981: raportul explicit și implicit al interpretărilor executate de către I. Mirimski și I. Kojevnikov
 • 2.3. Versiunea lui David Samoilov: între intuiție și obiectivitate
 • 2.4. Consecinţele constrângerii la genericul basmului: varianta lui Grigori Perov
 • 2.5. O nouă etapă în interpretarea poemului de Aleksandr Brodski
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. VIZIUNEA COGNITIV-PSIHOLOGICĂ ASUPRA INTERPRETĂRII TEXTULUI POEMULUI „LUCEAFĂRUL”
 • 3.1. Aspectele tipologiei textului în traducere: text – discurs – idiolect – gen
 • 3.2. Caracteristicile structural-stilistice și ortoepico-metrice ale poemului şi pragmatica transferului textului eminescian în limba receptoare
 • 3.3. Particularităţile hermeneutico-lingvistice de decodare a poemului „Luceafărul”: spațiu și timp, vis și reflecție, precedență
 • 3.4. Redimensio narea palimpsestului auctorial în text liniar al traducerii: cultur a și filoso fia, livresc și arhetipal
 • 3.5. Evitarea stereotipiei: aspectul gender al poemului „Luceafărul”
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului