Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova


Autor: Sterpu Vladimir
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentina Teosa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 327(478)(043.3)

Adobe PDF document 2.14 Mb / în română
224 pagini


Cuvinte Cheie

organizații internaționale, parteneriate internaționale, angajamente internaționale, cooperare internațională, securitate națională, securitate internațională, studii de securitate, strategii de securitate, mecanisme de securitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomand ări, bibliografie din 310 titluri, 9 anexe, 140 pagini de text de bază. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 36 materiale publicate în culegeri și reviste de specialitate din Republica Moldova și de peste hotare. Scopul lucrării este de a conceptualiza locul și rolul OIPC INTERPOL în asigurarea securităţii globale, identificând şi întemeind contribuția structurilor naționale ale acesteia asupra securității Republicii Moldova.

Obiectivele lucrării: realizarea sintezei istoriografice privind organizația internațională INTERPOL; analiza evoluției cercetărilor organizațiilor internaționale în studiile de securitate; identificarea reperelor teoreticometodologice ale caracterului instituțional-funcțional al organizației internaționale INTERPOL; elaborarea metodologiei de investigare a contribuției OIPC INTERPOL la asigurarea securității; fundamentarea statutului politico-juridic al OIPC INTERPOL în contextul cooperării internaționale; determinarea strategiilor și instrumentelor prin care OIPC INTERPOL contribuie la asigurarea securității; deducerea premiselor aderării Republicii Moldova la OIPC INTERPOL; consolidarea cooperării cu INTERPOL în cadrul sistemului de securitate al Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că aceasta este practic prima lucrare în mediul academic autohton cu caracter teoretico-analitic privind contribuția OIPC INTERPOL la asigurarea securității multinivelare. Caracterul novator și original este argumentat de conceptualizarea rolului și activității INTERPOL-ului în procesul de asigurare a securității globale și a contribuției acesteia la securitatea națională a Republicii Moldova la etapa actuală.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea politico-juridică a contribuției OIPC INTERPOL la asigurarea securității multinivelare și multilaterale, ceea ce a condus la identificarea strategiilor și instrumentelor de operaționalizare în stabilirea noii arhitecturi de securitate în condițiile emergenței riscurilor hibride, în vederea dezvoltării cooperării statelor-membre în asigurarea securității naționale la etapa contemporană.

Semnificația teoretică consistă în realizarea și dezvoltarea cadrului conceptual-teoretic privind contribuţia organizaţiilor internaţionale la asigurarea securității multinivelare; argumentarea locului și rolului pe care îl are INTERPOL-ul în formatul colaborării internaționale în asigurarea securității naționale a Republicii Moldova; fundamentarea mecanismelor de optimizare a conlucrării Republicii Moldova în cadrul parteneriatelor internaționale oferite de OIPC INTERPOL.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în relevanța practică a cercetării, ce asigură factorii de decizie cu materiale, concluzii și recomandări privind contribuţia organizaţiilor internaţionale la asigurarea securităţii, în vederea conlucrării Republicii Moldova cu organizațiile internaționale, inclusiv cu OIPC INTERPOL. În baza rezultatelor studiului, factorii de decizie vor putea evalua principalele amenințări, riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă Republica Moldova. Totodată, recomandările înaintate pot fi utilizate în procesul de elaborare a politicii de securitate națională a Republicii Moldova. Materialul teoretico-empiric poate servi drept suport didactic pentru pregătirea specialiștilor în domeniile științelor politice, relațiilor internaționale și al dreptului internațional. Rezultatele teoretico-empirice, concluziile și recomandările referitoare la contribuția organizațiilor internaționale la asigurarea securității pot fi utilizate în cercetările ulterioare în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost discutate și aprobate în cadrul ședinței Departamentului Relații Internaționale și a Seminarului de profil la specialitatea: 562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale. Totodată, au fost expuse în 15 articole recenzate și publicate în reviste științifice; prezentate la 15 conferințe naționale și internaționale, desfășurate în Republica Moldova, România, Ucraina și Georgia; în culegeri de materiale științifice. Elaborările științifice au fost aprobate în cadrul proiectelor internaționale, obținute de autor pe parcursul anilor de studii doctorale în cadrul AUF, Erasmus, Universității din Riga, Programului european FP7. De asemenea, rezultatele studiului sunt utilizate în conținutul cursurilor și seminarelor ținute de autorul tezei în cadrul Departamentului Relații Internaționale, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova.

Cuprins


1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ALE CONTRIBUȚIEI ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE INTERPOL LA ASIGURAREA SECURITĂȚII
 • 1.1. Studiu istoriografic privind Organizația Internațională a Poliției Criminale INTERPOL
 • 1.2. Organizațiile internaționale în studiile de securitate: evoluția cercetărilor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE DE CERCETARE A ORGANIZAȚIIEI INTERNAȚIONALE INTERPOL
 • 2.1. Caracterul instituțional-funcțional al organizației internaționale INTERPOL
 • 2.2. Cadrul metodologic de investigare a contribuției Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL la asigurarea securității
 • 2.3.Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTE POLITICO-JURIDICE ALE ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE A POLIȚIEI CRIMINALE INTERPOL
 • 3.1. Statutul politico-juridic al INTERPOL în contextul cooperării internaționale
 • 3.2. Contribuția OIPC INTERPOL la asigurarea securității: strategii și instrument
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ASIGURAREA SECURITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA PRIN DEZVOLTAREA COOPERĂRII CU INTERPOL
 • 4.1. Premisele aderării Republicii Moldova la Organizația Internațională a Poliției Criminale INTERPOL
 • 4.2. Consolidarea cooperării cu INTERPOL în cadrul sistemului de securitate al Republicii Moldova
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI