Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea civilă delictuală pentru actele de concurență neloială”


Autor: Castraveț Diana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Dorian Chiroşca
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 347.5:339.137.27 (043.3)

Adobe PDF document 6.33 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

concurență comercială; concurență neloială; răspunderea civilă delictuală; acte neloiale; discreditarea concurenților; deturnarea clientelei; instigarea la rezilierea contractului; obținerea și/sau folosirea secretului comercial; confuzia; acțiunea în concurență neloială; prejudiciu

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 206 titluri, 158 pagini text de bază, 7 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Scopul cercetării: constă în efectuarea unei investigații științifice în vederea fundamentării, identificării și analizei condițiilor generale, și a particularităților răspunderii civile delictuale în materia concurenței neloiale prin prisma legislației Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării: analiza și definirea conceptului de concurență comercială și concurență neloială, redată atât în cadrul teoretic, cât și normativ, în scopul elucidării terminologiei; identificarea și caracterizarea tipurilor de acte de concurență neloială reglementate de legislația Republicii Moldova; determinarea și analiza condițiilor răspunderii civile delictuale în materia concurenței neloiale; concretizarea și argumentarea particularităților răspunderii civile delictuale pentru actele de concurență neloială; identificarea și examinarea particularităților acțiunii în concurență neloială; propunerea argumentată a remedierilor legislative în scopul perfecționării conținutului reglementărilor legale privind instituția răspunderii civile delictuale pentru actele de concurență neloială.

Noutatea și originalitatea științifică: consistă în efectuarea unui studiu aprofundat și temeinic a particularităților răspunderii civile delictuale și condițiilor acesteia în materia concurenței neloiale sub aspect științifico-practic, având ca fundament normele legislației civile și concurenței.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: rezidă în elaborarea instrumentarului de identificare a particularităților și condițiilor instituției răspunderii civile delictuale pentru actele de concurență neloială în baza cadrului normativ al Republicii Moldova, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicienii din domeniul dreptului civil a condițiilor și particularităților distinctive respective, în vederea aplicării corecte și uniforme a reglementărilor din acest domeniu.

Semnificația teoretică derivă din importanța subiectului cercetat. Rezultatele investigației științifice sunt benefice continuității activității de cercetare ulterioară realizată de teoreticieni privind instituția răspunderii civile delictuale pentru actele de concurență neloială. Conținutul lucrării poate servi în calitate de ghid teoretic pentru perfecționare și suport didactic în cadrul disciplinelor: drept civil și dreptul concurenței.

Valoarea aplicativă a lucrării: este condiționată de aplicabilitatea studiului efectuat, a recomandărilor realizate și a propunerilor de lege ferenda efectuate. Implementarea rezultatelor științifice: își găsește materializare în procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ din domeniul juridic, perfecționarea programelor de studiu, instruirea personalului sistemului judecătoresc, precum și pentru practicienii din domeniu. De asemenea, concluziile formulate pot facilita activitatea de interpretare și aplicare a legislației ce vizează răspunderea civilă delictuală pentru actele de concurență neloială.