Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Integrarea socială a copiilor cu tulburări de limbaj


Autor: Popescu Ofelia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Svetlana Rusnac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.62 Mb / în română

Teza

CZU 316.614-056.264 (043.3)

Adobe PDF document 3.18 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

capacități intra-, interpersonale și de deschidere socială, egalizare cu semenii, integrare socială, mediu social imediat, perioade critice, perioade sensibile, reticență socială, statut în grupul de egali, tulburare de limbaj

Adnotare

Structura tezei. Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 208 titluri, 15 anexe, 135 de pagini de text de bază, 30 de tabele și 33 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Scopul lucrării: identificarea, măsurarea și aprecierea capacităților intra-, interpersonale și de deschidere socială în vederea integrării sociale a copiilor cu TL aflați în debutul școlarității, și dezvoltarea lor în vederea egalizării cu semenii fără TL.

Obiectivele cercetării: sistematizarea informațiilor existente în literatura de specialitate cu privire la semnificația conceptului de integrare socială în copilărie și definirea conținutului specific al acestui concept pentru vârsta debutului școlarității în condițiile TL în categorii de variabile intrapersonale, interpersonale și de deschidere socială; identificarea aspectelor definitorii ale integrării sociale a copiilor în condițiile TL, elaborarea unui model al raportului dintre capacitățile intrapersonale, interpersonale și de deschidere socială cu nivelul de integrare socială a copilului cu TL aflat în debutul școlarității și verificarea lui experimentală; verificarea valenței diagnostic–prognostică a metodelor și instrumentelor de evaluare a categoriilor de variabile ale integrării sociale; elaborarea Programului de integrare socială a copiilor și terapie a tulburărilor de limbaj (PISC-TTL) care implică manipularea experimentală a variabilelor definitorii pentru integrarea socială a copiilor cu TL aflați în debutul școlarității și evaluarea impactului optimizator al PISC-TTL asupra funcționării psihosociale a copilului cu TL.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în spațiul românesc au fost delimitate variabilele și elaborat un model al capacităților intra-, interpersonale și de deschidere socială asociate integrării sociale a copiilor cu TL în debutul școlarității, prin cercetare experimentală au fost stabilite coordonatele relației complexe dintre integrarea socială și TL prin evaluarea acestor capacități. A fost elaborată și aplicată metodologia intervenției ameliorative cu scopul și finalitatea în egalizarea nivelului integrării sociale a copiilor cu TL cu cel al semenilor fără TL.

Rezultatele cercetării obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante constau în elaborarea modelului integrării sociale a copiilor cu TL la vârsta debutului școlarității și identificarea, evaluarea și determinarea capacităților intra-, interpersonale și de deschidere socială raportate pozitiv la integrare, ceea ce a contribuit la întocmirea și implementarea PISC -TTL cu impact în egalizarea nivelului integrării sociale a copiilor cu TL cu cel al copiilor fără TL.

Semnificaţia teoretică constă în prezentarea unui model original al capacităților intra-, interpersonale și de deschidere socială în vederea integrării sociale a copiilor cu TL în perioada de debut al școlarității; definirea conținutului specific pentru categoria de copii cu TL al noțiunii de integrare socială în termeni de dezvoltare a acestor capacități, diminuare a reticenței sociale și sporire a statutului sociometric în grupul de egali; fundamentarea unei concepții integratoare asupra programului de integrare socială a copiilor și TTL cu finalitate în egalizarea nivelului integrării sociale a subiecților cu TL cu cel al semenilor fără TL. Valoarea aplicativă. Modelul capacităților intra- și interpersonale de integrare socială și de egalizare a copiilor prin programul PISC-TTL pot servi specialiștilor consilieri școlari, psihologi clinicieni, psihologi școlari, psihopedagogi, logopezi etc., în cercetare, drept bază pentru proiecte educaționale și programe specializate destinate facilitării integrării sociale a copiilor cu nevoi speciale în perioada debutului școlarității.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost discutate și aprobate în cadrul Catedrei Psihologie și Științe ale Educației, ULIM, utilizate în activitatea profesională din cadrul CLIȘcoala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și promovate în 10 instituții educaționale din județul Gorj, au fost prezentate în cadrul Comisiei metodice a CLI din CJRAE-GORJ, în cadrul Cercurilor pedagogice județene și interjudețene (Gorj, Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin). O parte din rezultatele obținute au fost incluse în comunicări științifice prezentate la 25 manifestări științifice și în 14 lucrări științifice publicate.

Cuprins


1. ABORDAREA TEORETICĂ A INTEGRĂRII SOCIALE A COPILULUI CU TULBURĂRI DE LIMBAJ
 • 1.1. Perioade sensibile în dezvoltarea limbajului importante pentru dezvoltarea și integrarea socială a copilului
 • 1.2. Integrarea socială a copilului: conținut și factori favorizanți/perturbatori.
 • 1.3. Importanța relațiilor cu mediului imediat pentru integrarea socială a copilului cu tulburări de limbaj
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNILE INTEGRĂRII SOCIALE A COPIILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ (CERCETARE EXPERIMENTALĂ DE CONSTATARE)
 • 2.1. Organizarea cercetării experimentale: materiale și metode
 • 2.2. Capacitățile intrapersonale și interpersonale de integrare socială a copiilor cu tulburări de limbaj
 • 2.3. Manifestarea reticenței sociale și statutul copilului cu tulburări de limbaj în grupul de egali
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INTERVENȚIA AMELIORATIVĂ PRIN PROGRAMUL DE INTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR ȘI DE TERAPIE A TULBURĂRILOR DE LIMBAJ (PISC-TTL)
 • 3.1. Repere teoretico-conceptuale, metodologia și conținutul PISC-TTL
 • 3.2. Rezultatele PISC-TTL pentru integrarea socială prin dezvoltarea capacităților intra- și interpersonale, diminuarea reticenței sociale și terapia tulburărilor de limbaj
 • 3.3. Rolul PISC-TTL în optimizarea nivelului general de dezvoltare a copiilor cu tulburări de limbaj în debutul școlarității
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

131 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI