Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică


Autor: Ciobanu Petru
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ion Gumenâi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 94(478):272(478)(043.3)

Adobe PDF document 4.05 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

Basarabia, Biserica Catolică, perioada interbelică, Dieceza de Iași, parohii catolice, comunități catolice, episcopi, preoți, biserică

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale, bibliografie din 198 de titluri, 148 de pagini text de bază (până la Bibliografie), Anexe.

Scopul lucrării este de a studia evoluția Bisericii Catolice din Basarabia în perioada interbelică, cu diversele ei aspecte: spiritual, social, demografic, educațional, caritativ, economic și juridic.

Obiectivele: stabilirea contextului politic și religios din regiune în perioada de după anul 1918; indicarea condițiilor istorice în care comunitățile catolice din Basarabia și-au schimbat statutul juridic; determinarea evoluției demografice a elementului catolic din Basarabia în baza datelor statistice existente; identificarea principalelor centre ale vieții catolice din Basarabia și a modului de organizare a acestora și elucidarea vieții lor interne; trecerea în revistă a principalilor actori ai vieții catolice din Basarabia și rolul pe care l-au jucat în comunității catolice dintre Prut și Nistru; prezentarea unor figuri de preoți originari din Basarabia și studierea activității lor în cadrul Dieceze Romano-Catolice de Iași; studierea activității Bisericii Catolice din Basarabia în domeniile învățământului și asistenței caritative.

Noutatea științifică: elucidarea evoluției vieții comunităților romano-catolice în segmentul cronologic enunțat în titlu, ca parte componentă a coloritului confesional basarabean; introducerea în circuitul științific a unui mare număr de documente care, până la moment, nu au fost cercetate; reinterpretarea conceptuală a acelor puține documente care fuseseră deja folosite sau, acolo unde a fost cazul, revederea unor concluzii la care au ajuns unii cercetători.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: elucidarea și reconstituirea istoriei confesiunii catolice din Basarabia în perioada interbelică, ceea ce a contribuit la confirmarea tezei că perioadă interbelică a reprezentat pentru Biserica Catolică din Basarabia un moment benefic în comparație cu perioadele anterioare și posterioare, asigurând stabilirea unui cadru cât mai complet al istoriei Basarabiei în perioada interbelică și contribuind la cunoașterea trecutului minorităților confesionale din Republica Moldova.

Importanța teoretică a lucrării constă în prezentarea, în contextul studiilor interdisciplinare și pluridisciplinare, a unui cadru teoretic și metodologic, bazat pe continuitatea factologică, cronologică și diacronică, urmând calea noului domeniu de cercetare, cel al istoriei și studiului religiilor. Pe de altă parte, studiul de față deschide noi perspective în domeniul cercetării atât istorice, cât și interdisciplinare (istoria religiilor, studiul antropologic etc.). În general, lucrarea acoperă un gol existent în știința istorică din Republica Moldova, oferind o sinteză a vieții comunității catolice din Basarabia în perioada interbelică în diversele ei aspecte.

Valoarea aplicativă: inițierea sau continuarea unui dialog interconfesional și interreligios cu alte realități religioase prezente la moment în Republica Moldova; rezultatele lucrării pot reprezenta piste de plecare pentru alte studii în domeniu; în contextul aprofundării studierii istoriei minorităților de orice fel din Republica Moldova în cadrul universitar, teza de față poate fi folosită drept material de predare în cadrul facultăților. Implementarea rezultatelor obținute: tematica tezei este subiectul unei monografii, a cincisprezece articole și zece participări la conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


1. BISERICA CATOLICĂ DIN BASARABIA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE ȘI ÎN SURSELE ISTORICE
 • 1.1. Istoriografia privind Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică
 • 1.2. Sursele istorice
 • 1.3. Concluzii

2. CONSIDERAȚII DEMOGRAFICE, JURIDICE ȘI INSTITUȚIONALE ALE CATOLICISMULUI DIN BASARABIA ÎN PERIOADA 1918-1940
 • 2.1. Catolicismul din Basarabia în anii 1918-1921
 • 2.2. Catolicismul din Basarabia în anii 1921-1940: considerații demografice, juridice și instituționale
 • 2.3. Concluzii

3. PAROHIILE ROMANO-CATOLICE DIN BASARABIA
 • 3.1. Parohiile romano-catolice din Basarabia menționate în documentul pontifical din 2 august 1921
 • 3.2. Parohiile romano-catolice din Basarabia neconsemnate în decretul Sfântului Scaun din 2 august 1921
 • 3.3. Concluzii

4. REPREZENTANŢI DE SEAMĂ AI CLERULUI ROMANO-CATOLIC ȘI ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE CARITATE A BISERICII ROMANO-CATOLICE DIN BASARABIA
 • 4.1. Clerul romano-catolic basarabean
 • 4.2. Învățământul confesional catolic și instituțiile de caritate catolice din Basarabia
 • 4.3. Concluzii

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI