Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii


Autor: Șchiopu Irina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2020
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Teza

CZU 005.915:658.14 (478) (043)

Adobe PDF document 3.24 Mb / în română
195 pagini


Cuvinte Cheie

management financiar, maximizarea profiturilor, modelul Tabloul de Bord cu un sistem de indicatori echilibrați, obiectiv general, obiectiv financiar, planificare strategică, prognozare, performanță, strategie, valoare de piață a întreprinderii

Adnotare

Specialitatea: 522.01 – Finanţe Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 192 de titluri, 24 de anexe, 142 de pagini de text de bază, 27 de figuri, 20 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice, cu un volum total de 9,39 coli de autor.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea instrumentarului de implicație a managementului financiar în vederea realizării obiectivelor financiare la întreprinderile vinicole din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: conturarea abordărilor teoretice privind esenţa şi rolul managementului financiar în cadrul întreprinderii; studierea abordărilor conceptuale privind obiectivele financiare ale întreprinderii și reflectarea interdependenţei cu managementul financiar; determinarea implicațiilor managementului financiar asupra stabilirii și realizării obiectivelor financiare la întreprindere; analiza stării actuale privind realizarea obiectivelor financiare la întreprinderile vinicole şi cercetarea empirică a implicațiilor managementului financiar asupra realizării acestora; dezvoltarea instrumentelor și tehnicilor de management financiar în scopul estimării şi determinării realizării obiectivelor financiare ale întreprinderilor vinicole din Moldova.

Metodologia cercetării științifice: În procesul realizării cercetării au fost aplicate metode generale ştiinţifice, precum: analiza cantitativă şi calitativă, metoda analizei şi sintezei, metoda tabelelor şi a graficelor, inducţia şi deducţia, principiul logicii, metode de analiză comparată, etc. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea elementelor de noutate, care se concretizează în: dezvoltarea noțiunii de „management financiar al întreprinderii”, prin care se conturează rolul managementului financiar la întreprinderile din sectorul real al economiei; argumentarea nivelului de influenţă a implicației managementului financiar asupra realizării obiectivelor financiare ale întreprinderii; identificarea metodelor de eficientizare a managementului financiar care asigură realizarea obiectivelor financiare la întreprinderile vinicole și dezvoltarea modelului de planificare strategică Tabloul de Bord cu un sistem de indicatori echilibrați; elaborarea unui set de obiective financiare recomandate întreprinderilor vinicole din Republica Moldova, realizarea cărora va conduce spre atingerea obiectivului general de maximizare a valorii de piață a întreprinderii; dezvoltarea tehnicii de interpretare a situației obținute în urma aplicării modelului dezvoltat de planificare strategică, modelul Tabloul de Bord cu un sistem de indicatori echilibrați, printr-un set de culori ce permite aprecierea performanțelor obținute la obiectivele prestabilite la întreprindere, destinate atingerii obiectivului general de maximizare a valorii de piață a ei.

Rezultatele obținute, care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante, constau în fundamentarea, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, a rolului managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii, fapt ce a confirmat necesitatea dezvoltării modelului de planificare strategică Tabloul de Bord ce cuprinde un sistem de indicatori echilibraţi, cu accent pe partea financiară, aplicat asupra întreprinderilor vinicole din Republica Moldova, destinat estimării obiectivelor financiare și aprecierii realizării lor cu scopul de a preveni apariția sau eliminarea unor situații deficitare care să compromită realizarea obiectivului general de maximizare a valorii de piață a întreprinderii.

Semnificaţia teoretică: constatările teoretice şi recomandările formulate constituie elemente de metodologie pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. Totodată, teza este propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ economic superior. Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din recomandările expuse, implementarea cărora va spori eficienţa domeniilor vizate. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost acceptate spre implementare în cadrul întreprinderii IM „Vinia Traian” S.A. și al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, confirmate prin certificate de implementare.

Cuprins


I. SINTEZA ABORDĂRILOR TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI INCIDENȚA ACESTUIA ASUPRA OBIECTIVELOR FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII
 • 1.1. Sinteza abordărilor teoretice privind esenţa şi rolul managementului financiar în cadrul întreprinderii
 • 1.2. Repere conceptuale privind obiectivele financiare ale întreprinderii
 • 1.3. Incidenţa managementului financiar asupra stabilirii şi realizării obiectivelor financiare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

II. ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR VINICOLE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD
 • 2.1. Analiza generală a industriei vinicole din Republica Moldova
 • 2.2. Studiu privind realizarea obiectivului financiar de maximizare a profitului
 • 2.3. Evaluarea realizării obiectivului de asigurare a întreprinderii cu resurse financiare şi de menținere a echilibrului financiar
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

III. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR ÎN VEDEREA MAXIMIZĂRII VALORII DE PIAŢĂ A ÎNTREPRINDERII
 • 3.1.Dezvoltarea instrumentarului de implicație a managementului financiar întru realizarea obiectivelor financiare
 • 3.2. Dezvoltarea modelului Tabloul de Bord cu un sistem de indicatori echilibrați cu accent pe partea financiară pentru întreprinderile vinicole din Republica Moldova
 • 3.3. Aplicarea modelului dezvoltat Tabloul de Bord cu un sistem de indicatori echilibrați la întreprinderile industriei vinicole din Regiunea de Dezvoltare Sud
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE