Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile


Autor: Tatar Olga
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Iurie Mihalache
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română
Adobe PDF document0.92 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.65 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.440.64(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în rusă
248 pagini


Cuvinte Cheie

contracte nenumite, principiul libertății contractuale, contracte numite, contracte mixte, contract pentru producția de publicitate, contract de plasare a publicității, contracte de sponsorizare, caritate, patronaj, contract de transfer al sportivilor, contract pentru închirierea unui vehicul cu un echipaj, contractul de vânzare-cumpărare a produselor agricole, contract de consorțiu, contract de transfer „know-how”

Adnotare

Structura tezei constă în: adnotări (în trei limbi), listă de abrevieri, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 262 de titluri și 9 anexe, 140 pagini text de bază, declarație de responsabilitate, CV-ul autorului.. Rezultatele obținute au fost publicate în 24 lucrări științifice.

Scopul cercetării este prezentat sub forma unei analize și studii aprofundate și cuprinzătoare a anumitor tipuri de contracte nenumite care au apărut în baza principiului libertății contractuale.

Obiectivele cercetării: sintetizarea muncii științifice în domeniul contractelor nenumite; analizarea principiului libertății contractuale ca factor care contribuie la apariția de contracte nenumite; investigarea reglementării legale a contractelor nenumite; efectuarea raportului dintre contractele nenumite cu contractele mixte și complexe; investigarea și analizarea juridică comparativă a reglementării legale a contractelor nenumite în Republica Moldova cu contractele din alte țări; elaborarea de concluzii, propuneri, recomandări pentru îmbunătățirea legislației Republicii Moldova, pentru a elimina lacunele în reglementarea anumitor tipuri de contracte nenumite, care sunt frecvent utilizate în practică.

Noutatea și originalitatea științifică: constă în efectuarea unei analize amănunțite și aprofundate a specificului conceptelor de origine, reglementând tipurile individuale, indepen-dente de contracte nenumite, atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere practic.

Rezultatul obținutul care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: constă în dezvoltarea unor caracteristici distinctive ale contractelor nenumite din alte tipuri de contracte civile, cu stabilirea ulterioară a reglementării lor legale, în vederea aplicării lor practice adecvate în diverse situații juridice.

Semnificația teoretică: prevede necesitatea și importanța investigarea contractelor nenumite. Rezultatele obținute în cursul cercetării științifice vor servi ca studiu pentru următoarele cercetării al specialiștilor din acest domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezidă în aplicabilitatea practică a studiului prezentat, precum și în propunerile și recomandările pentru modernizarea cadrului legislativ.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele prezentei lucrări au fost prezentate și susținute în cadrul conferințelor, publicate în articole științifice. De asemenea, pot fi ȋnaintate sub formă de recomandări pentru îmbunătățirea legislației civile a Republicii Moldova și servi ca suport de bază la disciplina universitară Dreptul civil.

Cuprins


1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ НАЗВАННЫХ ДОГОВОРОВ И ФАКТОРА, СПОСОБСТВУЮЩЕГО ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ
 • 1.1.Доктринальное суждение и синтез научных работ в о бласти не названных договоров
 • 1.2. Принцип свободы договора как фактор, способствующий возникновению не названных договоро в
 • 1.3. Формулировка научной проблемы и пути её разрешения
 • 1.4. Вывод ы к главе 1

2.ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА НЕ НАЗВАННЫ Х ДОГОВОРОВ
 • 2.1. Понятие, объект и содержание не названных договоров
 • 2.2. Сходства и отличия не названных договоров с названными договорами в системе гражданско-правовых дого воров Респ ублики Молдова
 • 2.3. Правовое регулирование отдельных видов не названных до говоро в
 • 2.4. Вывод ы к главе 2

3. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕ НАЗВАННЫХ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА С ДОГОВОРАМИ ЗАРУБЕЖНЫ Х СТРАН
 • 3.1. Соотношение и критерии разграничения не названных договоров со смешанными и комплексными договорами
 • 3.2. Место и роль отдельных видо в не названных дого воров в праве зарубежных стран 116
 • 3.3. Анализ и специфика не названных договоров Республики Молдова и договоров зарубежных стран и их имплементация в национальное законодательство
 • 3.4. Вывод ы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА