Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Compozitii alimentare pe baza uleiului de nucă (Juglans regia L.) rezistente la degradări oxidative


Autor: Radu Oxana
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Alexei Baerle
doctor, conferenţiar universitar
Pavel Tatarov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document2.26 Mb / în română
Adobe PDF document2.06 Mb / în engleză

Teza

CZU 665.324.32:664.3 (043)

Adobe PDF document 7.97 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

acizi grasi polinesaturati, antioxidanți, grăsime lactată, emulsii alimentare, spread

Adnotare

Structura tezei: teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie cu 233 titluri, 7 anexe. Textul de bază conține 103 pagini, inclusiv 50 de figuri și 57 de tabele.

Scopul lucrării: realizarea cercetărilor teoretice și experimentale privind elaborarea compozițiilor alimentare de tip emulsii A/U pe bază de ulei de nucă, asigurând stabilitatea și valoarea biologică ridicată a produsului finit.

Obiectivele lucrării: determinarea căilor posibile de prevenire a degradării oxidative a acizilor grași polinesaturați ai uleiului de nucă in mediile alimentare; studiul influenței aciziilor graşi nesaturaţi și saturaţi asupra stabilității și texturii compozițiilor alimentare cu ulei de nucă; analiza impactului antioxidanților asupra prevenirii degradării oxidative a acizilor grași polinesaturați ai uleiului de nucă; elaborarea compoziției și tehnologiei de obținere a alimentelor noi sub formă de emulsii A/U, de tipul spread, pe baza produselor lactate și uleiului de nucă; aprecierea valorii nutritive și proprietăților fizico -chimice ale spread-urilor cu ulei de nucă; stabilirea termenului de valabilitate și duratei de păstrare a produsului finit.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată a fost argumentată științific și demonstrată experimental posibilitatea prevenirii degradării oxidative a acizilor grași polinesaturați ai uleiului de nucă în compozițiile alimentare prin combinarea lipidelor uleiului de nucă și grăsimilor lactate sub formă de emulsii.

Problema ştiinţifică soluţionată: stabilirea celor mai importante proprietăți fizicochimice, nutritive și tehnologice ale compozițiilor pe bază de ulei de nucă și identificarea condițiilor optimale și eficiente de procesare tehnologică și de ut ilizare a acestora.

Semnificaţia teoretică: perfectarea metodelor de cercetare a calității uleiului de nucă, obținerea rezultatelor științifice care demonstrează posibilitatea de stabilizare a compozițiilor lipidice cu un conținut înalt de acizi grași polinesaturați și formarea pe baza acestora a unor produse alimentare funcționale.

Valoarea aplicativă a lucrării: a fost argumentată metodologia de utilizarea a uleiului de nucă la obținerea diferitor produse alimentare cu un conținut ridicat de acizi grași polinesaturați, în special în compoziții alimentare sub formă de emulsii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: publicații în reviste, culegeri ale simpozioanelor, discutarea rezultatelor în cadrul dezbaterilor la conferinţele stiințifice nationale si internaționale (19 lucrări șt iințifice); brevetul de inventie nr.1281 „Procedeu de obtinere a amestecului de grăsimi tartinabile pe bază de smântână dulce”.

Cuprins


1. ULEIUL DE NUCĂ – ASPECTE NUTRIŢIONALE ŞI TEHNOLOGICE
 • 1.1. Starea actuală a procesării fructelor de nucă în Republica Moldova
 • 1.2. Caracteristica compoziţ iei chimice a miezului şi uleiului de nucă
 • 1.3. Proprietăţile nutriţ ionale ale uleiului de nucă
 • 1.4. Degradarea oxidat ivă a uleiului de nucă
 • 1.5. Prevenirea degradării oxidat ive a uleiului de nucă
 • 1.5.1. Prevenirea degradării oxidat ive prin formarea compoziților cu antioxidanți
 • 1.5.2. Prevenirea degradării oxidat ive prin formarea compoziţ iilor alimentare cu un raport optim între acizii grași saturați și / nesaturați
 • 1.6. Crearea produselor alimentare funcționale pe bază de ulei de nucă
 • 1.6.1. Metodele de obţinere a emulsiilor alimentare pe bază de ulei de nucă
 • 1.6.2. Stabilitatea emulsiilor alimentare pe bază de ulei de nucă
 • 1.7. Concluzii la capitolul I

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materiale de cercetare
 • 2.1.1. Materii prime
 • 2.1.2. React ivi și medii de cultură
 • 2.2. Metode standard de cercetare
 • 2.3. Metoda construirii diagramelor de stare a compozițiilor ternare
 • 2.4. Calculul rețetelor spread-urilor obținute pe bază de amestec de lipid e vegetale și lactate
 • 2.5. Evaluarea microstructurii spread-urilor
 • 2.6. Metode de determinare a temperaturii de topire a spread-urilor
 • 2.7. Prelucrarea matematică a datelor experimentale
 • 2.8. Concluzii la capitolul II

3. STABILITATEA FIZICO-CHIMICĂ A ULEIULUI DE NUCĂ
 • 3.1. Caracteristicile fizico-chimice ale uleiului de nucă
 • 3.1.1. Compoziția chimică a uleiului de nucă 54
 • 3.1.2. Spectrele IR și UV-Vis ale uleiului de nucă
 • 3.2. Analiza stabilității uleiului de nucă în prezența antioxidanților naturali
 • 3.2.1. Determinarea stabilit ății compozițiilor Ulei de nucă–Antioxidanți naturali prin evaluarea spectrelor UV-Vis
 • 3.2.2. Stabilitatea agregativă a sistemului Ulei de nucă–Extract de ceai verde–Apă
 • 3.3. Analiza stabilității uleiului de nucă în prezența antioxidanților sintetici
 • 3.3.1. Proiectarea compozițiilor Ulei de nucă–Ant ioxidanți sintetici
 • 3.3.2. Determinarea stabilității compozițiilor prin evaluarea peroxizilor
 • 3.3.3. Determinarea stabilității co mpozițiilor prin evaluarea spectrelor UV-Vis
 • 3.3.4. Determinarea stabilității compozițiilor prin evaluarea produselor secundare de oxidare
 • 3.4. Analiza stabilității sistemului Ulei de nucă–Apă–Ant ioxidant
 • 3.5. Acțiunea acizilor grași asupra texturii compozițiilor cu ulei de nucă
 • 3.6. Concluzii la capitolul III

4. ELABORAREA COMPOZIȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A ALIMENTELOR DE TIP SPREAD PE BAZĂ DE ULEI DE NUCĂ
 • 4.1. Proiectarea compozițiilor alimentare de tip spread pe bază de ulei de nucă
 • 4.2. Elaborarea spread-urilor pe baza amestecului de emulsii cu un conţinut înalt de grăsime
 • 4.2.1. Elaborarea schemelor tehnologice de obținere a spread-urilor pe baza amestecului de emulsii cu un conținut înalt de grăsime
 • 4.2.2. Caracteristicile fizico-chimice și senzoriale ale spread-urilor pe baza amestecului de emulsii cu un conţinut înalt de grăsime
 • 4.3. Elaborarea tehnologiei de obținere a spread-urilor pe baza amestecului de emulsii cu un conținut de grăsime de până la 40%
 • 4.3.1. Elaborarea procedeului de obținere a spread-urilor pe baza amestecului de emulsii cu un conţinut de grăsime de până la 40%
 • 4.3.2. Caracteristicile fizico-chimice și senzoriale ale spread-urilor pe baza amestecului de emulsii cu un conţinut de grăsime de până la 40%
 • 4.4. Aprecierea stabilității și duratei de valabilitate a spread-urilor
 • 4.4.1. Stabilitatea față de degradarea oxidat ivă a spread-urilor la depozitare 108
 • 4.4.2. Corelația dintre microstructura și proprietățile senzoriale ale spread-urilor la depozitare
 • 4.4.3. Inofensivitatea spread-urilor la depozitare 112
 • 4.5. Concluzii la capitolul IV

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFI
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE