Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri şi ameninţări asupra securităţii Republicii Moldova


Autor: Cristea Gabriela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Mihail Poalelungi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document2.09 Mb / în română
Adobe PDF document2.20 Mb / în rusă

Teza

CZU 343.9(497):343.3(478)(043)

Adobe PDF document 12.00 Mb / în română
174 pagini


Adnotare

Data susținerii: 20 ianuarie 2021, ora 14.00
Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Academia de Administrare Publică, et. 3, biroul 301, sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/89316895996?pwd=YlJSaCtEWTBOZnkzR1VDVnRqN0xVZz09

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 249 de titluri, 1 tabel, 2 figuri, 142 pagini de text de bază. Rezultatele cercetării au fost expuse în 8 lucrări ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova şi Rusia.

Scopul lucrării constă în efectuarea unei cercetări ştiinţifice de amploare şi detaliate a criminalităţii organizate transfrontalière din zona balcanilor prin intermediul cadrului legal internaţional, dar şi cu ajutorul analizei lucrărilor doctrinare din domeniu, precum şi a practicii existente, în vederea identificării riscurilor şi ameninţărilor asupra securităţii statului nostru, ce reies din multiplele forme ale criminalităţii organizate de pe ruta est - mediteraneană, precum şi pentru propunerea soluţiilor concrete în eradicarea acestora.

Obiective ale cercetării: studierea aprofundată a riscurilor la adresa securităţii naţionale, prin prisma analizei criminalităţii organizate în statele din Balcani; sistematizarea şi cercetarea activităţii diferitor organizaţii regionale şi internaţionale din care Republica Moldova face parte, şi care au menirea să combată fenomenul criminalităţii organizate transfrontalière; cercetarea cadrului normativ internaţional care reglementează diferite aspecte ale fenomenului criminalităţii organizate; prezentarea sistemului moldovenesc de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate transfrontalière; identificarea şi analiza suportului UE în vederea sporirii capacităţilor operaţionale ale statelor balcanice; elucidarea şi cercetarea siguranţei frontierelor Republicii Moldova; analiza importanţei Strategiei naţionale de securitate a Republicii Moldova; elaborarea propriilor concluzii şi recomandări la tema de cercetare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Noutatea ştiinţifică a lucrării reiese din tentativa de a elabora o cercetare complexă a fenomenului criminalităţii organizate transfrontalière în zona balcanică, dar şi a impactului acesteia asupra securităţii naţionale. Această problematică nu este studiată şi cercetată detaliat în doctrina juridică locală, iar problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată în lucrare constă în identificarea riscurilor şi ameninţărilor specifice la adresa securităţii Republicii Moldova, care derivă din evoluţia fenomenului infracţional din zona balcanică. Este de menţionat că până în prezent, problematica criminalităţii organizate transfrontalière din Balcani nu a fost abordată în alte teze de doctor în drept.

Rezultatele obţinute: rezidă în elaborarea recomandărilor specifice şi concluziilor pertinente pentru prevenirea ameninţărilor principale la adresa securităţii naţionale şi pentru eliminarea riscurilor care pot apărea în contextul expansiunii diferitor forme de crimă organizată cu caracter transnaţional din zona balcanică.

Semnificaţia teoretică: Analiza informaţiei, dar şi concluziile care au reieşit în urma elaborării prezentei lucrări vor aduce un aport semnificativ în aprofundarea materialelor de specialitate din domeniu, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic, iar recomandările obţinute vor putea fi utilizate pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, pentru crearea Planurilor de Acţiuni şi Strategiilor de implementare ale acestora, dar şi în calitate de suport de curs pentru studenţii de la drept sau pentru studenţii de la Academia de Poliţie.

Valoarea aplicativă a lucrării: Prezenta lucrare poate fi utilizată de angajaţii structurilor de forţă, de cercetători, specialişti din domenii aferente, studenţi şi masteranzi, ţinând cont de analiza aprofundată asupra unui număr impunător de norme juridice, dar şi datorită stilului constructiv în elaborarea tezei de doctor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele ştiinţifice pot fi utilizate în procesul de legiferare; în procesul de instruire a angajaţilor din domeniul juridic, în procesul de cercetare şi documentare; în studiile din domeniul dreptului internaţional public, în activitatea angajaţilor din structurile de forţă, etc.

Cuprins


1. CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ TRANSFRONTALIERĂ: EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ACTUALE
 • 1.1. Originea şi evoluţia criminalităţii organizate transfrontalière. Definiţii doctrinare şi legale
 • 1.2. Dreptul internaţional şi sistemul moldovenesc de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate transfrontalière
 • 1.3. Securitatea regională în contextul geopolitic actual
 • 1.4. Scopul, obiectivele şi problem a ştiinţifică...
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. LUPTA ÎMPOTRIVA CRIMEI ORGANIZATE ÎN BALCANI ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC ACTUAL
 • 2.1. Aspecte introductive privind evoluţia crim ei organizate în zona Balcanică
 • 2.2. Acţiun i coordonate, operaţiuni comune şi livrări supravegheate
 • 2.3. Suportul Uniunii Europene în vederea sporirii capacităţilor operaţionale ale statelor balcanice
 • 2.4. O rgan izaţiile region ale şi internaţionale în lupta îm potriva crimei organizate
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE PRIVIND SE URITATEA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Factori de risc la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova
 • 3.2. Republica Moldova ca zonă de tranzit pentru migraţia ilegală şi alte tipuri de infracţiuni
 • 3.3. Siguranţa frontierelor Republicii Moldova prin prisma existenţei unei zone necontrolate de autorităţile centrale moldoveneşti
 • 3.4. Strategia naţională de securitate a Republicii Moldova ca instrument de protejare a securităţii naţionale.
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI