Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Direcții și metode de dezvoltare și optimizare a rețelelor de comunicații electronice


Autor: VARANIŢA Grigore
Gradul:doctor în informatică
Specialitatea: 01.05.05 - Sisteme informaţionale
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Ilie Costaş
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.60 Mb / în română

Teza

CZU 004.72 (478) (043)

Adobe PDF document 4.63 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

telecomunicații, infrastructură informațională, rețea de telecomunicații, metode matematice, optimizare, rețea telefonică, rețea inteligentă, comunicații electronice, tehnologia informației și comunicației, aplicație informatică, eficientizarea cheltuielilor

Adnotare

Data susținerii: 19 februarie, ora 15.00 în regim on-line.

Link-ul pentru trasmisiunea in regim online: https://youtu.be/b5Rzm19X7h8

Structura tezei:Teza de doctor cuprinde introducerea, patru capitole, concluzii, bibliografia cu 134 tit luri, 120 pagini text de bază, inclusiv 42 figuri şi 5 tabele, 3 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări şt iinţ ifice, cu un volum total de peste 28 coli de autor.

Domeniul de studiu: sisteme informatice.

Scopul lucrării constă în optimizarea costurilor prin elaborarea unor modele matematice de descriere și evaluare a costurilor separate sau totale pentru rețele de telecomunicații cu fir și fără fir, cât și dezvoltarea de no i reţele publice de co municații de voce în vederea asigurării dreptulu i de acces la serviciile din sfera serviciului universal pentru populaţia care nu are acces la acest tip de servicii.

Obiectivele lucrării: analiza rețelelor de comunicații electronice; cercetarea aspectelor teoretice şi practice ale principalelor direcții și metode de dezvoltare și optimizare identificate a rețelelor de comunicații electronice; elaborarea unor modele matematice care pot fi utilizate la analiza și optimizarea rețelelor deja existente, sau la proiectarea și edificarea unor rețele noi; determinarea priorității serviciului universal ca direcție de dezvoltare a rețelelor de comunicaţ ii electronice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă într-o nouă abordare a problemei optimizării rețelelor de telecomunicații din punct de vedere atât tehnic, cât și economic, asigurând un nivel înalt de calitate a serviciilor prestate prin intermediul acestor rețele cu cheltuieli minime în procesul dezvoltării, dar și a expluatării lor. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante: elaborarea unor modele matematice universale pentru optimizarea reţelor cu fir și fără fir la scara unor zone teritoriale, fapt ce a servit ca bază pentru crearea metodologiei și a unei aplicații informat ice, orientate la optimizarea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații pentru teritoriul întreg al țării. Rezultatele au contribuit la dezvoltarea bazelor teoretice și a instrumentarului pentru eficientizrea proceselor decizionale în domeniu.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în efectuarea unui studiu de analiză sistemică (mult iparametrică și mult icriterială) a rețelei de telecomunicații în sensul optimizării cheltuielilor pentru construirea și utilizarea acesteia, parcurgând toate etapele ciclului de viață a cercetării de la formularea ipotezei, continuînd cu modelarea matemat ică și studiu de caz.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unei aplicații informat ice în baza metodelor matematice propuse și utilizarea aplicației în practica soluționării unor probleme reale din domenul dat, ceea ce a confirmat corectitudinea concluziilor teoretice și aplicabiltatea lor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Aplicația informatică elaborată a fost implementată în practica soluționării unor probleme concrete de dezvoltare a rețelelor de comunicații electronice, fapt confirmat de un certificate de implementare anexat la teză.

Cuprins


1. CARACTERISTICI GENERALE ALE REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
 • 1.1. Abordări istorice ale rețelelor de comunicații electronice
 • 1.1.1. Apariția și evo luția rețelelor de comunicații electronice
 • 1.1.2. Tipuri de rețele de comunicații electronice
 • 1.2. Aspecte privind procesul de evoluție a rețelelor de Internet
 • 1.3. Elemente specifice ale dezvo ltării reţelelor inteligen
 • 1.4. Starea generală a cercetărilor în do meniul dezvo ltării infrastructurii informa -ționale naționale în R
 • 1.5. Specificul dezvo ltării co municațiilor electronice în Republica Mo ldova .
 • 1.6. Concluzii la Cap ito lul 1
2. CONDIȚIILE OPTIMIZĂRII REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
 • 2.1. Determinarea topologiei rețelei de teleco municații
 • 2.2. Elaborarea algorit mului de formare a mulțimii inițiale de so luții
 • 2.3. Concluzii la Capito lul 2

3. MODELE DE OPTIMIZARE A COSTURILOR DEZVOLTĂRII REȚELELOR DE TELECOMUNICAȚII
 • 3.1. Rețele de telecomunicații și unele modalit ăți de optimizare
 • 3.2. Analiza metodelor de optimizare a rețelelor de teleco municații
 • 3.3. Modele de optimizare a rețelei de acces
 • 3.3.1. Modelul matematic de evaluare a costurilor pentru reţele cu fir
 • 3.3.2. Modelul matematic de evaluare a costurilor pentru rețele fără fir
 • 3.4. Studiu de caz raportat la modelul rețelelor de telecomunicații fără fir
 • 3.5. Metodologia și modelele evaluării costurilor necesare pentru dezvoltarea întregii infrastructuri de comunicații electronice în țară
 • 3.6. Descrierea aplicației informatice CoverageMap
 • 3.7. Concluzii la Capitolul 3

4. DEZVOLTAREA REŢELELOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN BANDĂ LARGĂ
 • 4.1. Tehno logiile utilizate pentru accesul în bandă largă la Internet fix și mo bil în Republica Moldova
 • 4.2. Concepții și obiective ale implementării serviciului universal
 • 4.3. Oportunitatea implementării serviciului universal în Republica Moldova
 • 4.4. Tehnici inteligente în scopul dezvo ltării rețeleor de comunicații în bandă largă
 • 4.5. Concluzii la Capito lul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AUTORULUI