Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţelor de comunicare la elevi cu retard mintal prin activităţi de educaţie fizică


Autor: Cebotaru Nina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.03 - Pedagogie specială
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Aurelia Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 aprilie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română
Adobe PDF document1.08 Mb / în engleză

Teza

CZU 76.4:37.037.1(043.3)

Adobe PDF document 3.34 Mb / în română
220 pagini


Cuvinte Cheie

competenţă, comunicare, retard mintal uşor, educaţie fizică, jocuri dinamice, activităţi sportive, model pedagogic.

Adnotare

Volumul şi structura tezei. Teza s-a constituit din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (222 surse), 12 anexe. Volumul de bază al tezei: 131 pag.; 12 figuri, 18 tabele. Rezultatele obţinute în cadrul cercetării sunt reflectate în 12 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: teoria generală a educaţiei – educaţia lingvistică în cadrul activităţilor de educaţie fizică.

Scopul cercetării: Fundamentarea ştiinţifică a unei metodologii de formare-dezvoltare la elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare în cadrul jocurilor dinamice.

Obiectivele cercetării: stabilirea particularităţilor comunicării la copiii de VŞM cu RMU; identificarea reperelor teoretice de formare a competenţelor de comunicare la copiii de VŞM cu RMU în condiţiile jocurilor dinamice; studiul practicii şcolare de formare la elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare; elaborarea unui model pedagogic de formare elevilor de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare şi validarea experimentală a acestuia; desfăşurarea unui sistem de activităţi experimentale în cadrul jocurilor dinamice de formare la elevii cu RMU a competenţelor de comunicare; analiza statistică şi matematică a datelor experimentului pedagogic;evidenţierea valorilor competenţelor de comunicare ale elevilor, formate experimental în cadrul jocurilor dinamice; elaborarea concluziilor generale şi a recomandărilor practice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetăriiconstau în:


Rezultatele obţinute care contribuie la soluţionarea problemei ştiinţifice soluţionate:
Semnificaţia teoretică:
Valoarea aplicativă a cercetării constă în: .
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin experimentarea Modelului FCC, prin comunicări la foruri ştiinţifice şi articole în reviste ştiinţifice.

Cuprins


1. INTERPRETĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE PRIVIND FORMAREA COMUNICATIVITĂŢII LA ELEVII CU RETARD MINTAL
 • 1.1. Dezvoltarea conceptului „competenţă comunicativă”
 • 1.2. Particularităţile dezvoltării copiilor cu retard mintal
 • 1.3. Ludicul ca formă primordială şi universală de comunicare a copilului
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC ŞI EMPIRIC AL FORMĂRII COMPETENŢELOR DE COMUNICARE LA ELEVII CU RETARD MINTAL
 • 2.1. Designul cercetării experimentale
 • 2.2. Niveluri de formare a competenţelor de comunicare la elevii cu retard mintal din clasele
 • primare, etapa de constatare
 • 2.3. Aprecierea nivelului de dezvoltare psihologică şi psihomotorie la elevii cu RMU
 • 2.4. Aspecte sociopedagogice de perfecţionare-inovare a procesului de formare a competenţelor de comunicare la elevii cu retard mintal uşor
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ELEVILOR CU RETARD MINTAL UŞOR
 • 3.1. Modelul formării competenţelor de comunicare la elevii de vârstă şcolară mică cu retard mintal uşor
 • 3.2. Impactul aplicării experimentale a Modelului FCC asupra formării competenţelor comunicative la elevii cu retard mintal uşor
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CERTIFICAT DE IMPLEMENTARE
DECLARAŢIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI