Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / mai /

Valorificarea componistică a poeziei contemporane românești


Autor: Gamurari Pavel
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 78.04:821.135.1.0(043.3)

Adobe PDF document 3.10 Mb / în română
96 pagini


Cuvinte Cheie

muzica contemporană, poezie românească, Nichita Stănescu, ciclu vocalsimfonic, lirica vocală, tehnică componistică, declamație, tehnici vocale

Adnotare

Data susținerii: 14 mai, ora 14.00, în regim on-line
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/87413523182?pwd=aTNDYVJWN2hGWVBHY0tUcmprSW56Zz09
https://youtu.be/bOAUKmtoxxg

Structura tezei: Lucrarea cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 108 de titluri, 76 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: istoria muzicii naționale, istoria şi teoria compoziției muzicale contemporane.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul studiului constă în analiza modalităților de tratare componistică a poeziei contemporane românești și valorificarea acestora prin propria viziunea de creație într-o lucrare de gen vocal-simfonic pe versurile lui Nichita Stănescu.

Obiectivele cercetării: elucidarea realizărilor muzicale obținute în cadrul diferitelor curente, genuri și stiluri ale creației componistice în baza operei poeților români contemporani; evidențierea și caracterizarea momentelor conceptuale, tematicii, sferelor imagistice, elementelor de limbaj și altor modalități de redare a mesajului poetic în muzică academică românească; punctarea trăsăturilor esențiale ale stilisticii, limbajului poetic stănescian, tematicii și reperelor poetice determinante ca sursă de inspirație pentru compozitori; analiza propriei lucrări vocal-simfonice scrisă în cadrul proiectului de doctorat profesional, sintetizarea teoretică a experienței componistice de abordare a operei poetului român al secolului XX Nichita Stănescu.

Noutatea ştiinţifică și originalitatea conceptului artistic. Teza reprezintă o primă abordare în componistica autohtonă a poeziei lui Nichita Stănescu, realizată în cadrul proiectului de creație ce completează repertoriul național și se înscrie în spațiul muzical-poetic românesc; pentru prima dată într-o lucrare de doctorat au fost cercetate tehnicile componistice muzicale cu referire la ciclul vocal-simfonic Eu sunt Tu, îmbinate cu parcursul teoretic despre procesul de creație, și reflectate în analiza muzicologică a partiturii; în teză a fost utilizată o abordare istorico-teoretică cuprinzătoare, făcând posibilă studierea lucrării vocal-simfonice proprii în contextul larg al interpretării poeziei românești în muzica academică modernă.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în lărgirea sferei viziunilor componistice contemporane asupra moștenirii poetice a lui Nichita Stănescu prin crearea ciclului Eu sunt Tu pentru mezzosoprană, bariton, declamator şi orchestră simfonică, care va completa repertoriul vocalsimfonic național și reprezintă o contribuție unică la abordarea poeziei stănesciene în muzica academică autohtonă. Teza poate fi recomandată în calitate de material didactic în cadrul studierii disciplinelor Compoziție muzicală, Tehnici componistice moderne, Istoria muzicii naționale și poate servi ca suport pentru cercetările ulterioare în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost realizată în cadrul Școlii doctorale Studiul artelor și Culturologie de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova, fiind discutată și recomandată pentru susținere de Comisia de îndrumare și de Consiliul Științific al AMTAP. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 6 articole și 2 rezumate publicate precum și în comunicările prezentate la conferințele științifice de nivel național și internațional. Ciclul vocalsimfonic Eu sunt Tu constituind esența conceptului artistic al proiectului realizat în cadrul doctoratului profesional, este înregistrat de Compania Publică Teleradio-Moldova.

Cuprins


1. VALORIFICAREA POEZIEI ROMÂNEȘTI ÎN MUZICA CONTEMPORANĂ: DE LA LIRICA EMINESCIANĂ LA POSTMODERNISM
 • 1.1. Creații vocal-camerale și corale
 • 1.2. Lucrări vocal-simfonice
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. STILISTICA ȘI LIMBAJUL POETIC STĂNESCIAN CA SURSĂ DE INSPIRAȚIE ÎN MUZICA CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ DE FACTURĂ ACADEMICĂ
 • 2.1. Repere poetice și teme predominante ale expresiilor sonore stănesciene în muzica academică
 • 2.2. Universul poetic al lui Nichita Stănescu conturat în muzica academică românească din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI
 • 2.2.1. Noduri şi semne – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov
 • 2.2.2. Lirica stănesciană reflectată în creația lui Cornel Țăranu
 • 2.2.3. Dimensiuni polifonice ale poeziei stănesciene în creația lui Dan Voiculescu
 • 2.2.4. Sensul iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. EU SUNT TU – CICLU PENTRU MEZZOSOPRANĂ, BARITON, DECLAMATOR ŞI ORCHESTRĂ SIMFONICĂ PE VERSURILE POETULUI ROMÂN NICHITA STĂNESCU
 • 3.1. „Eu sunt Tu”. Caracteristică generală
 • 3.2. Analiza structural-componistică și a limbajului muzical
 • 3.2.1. Partea I-a: Leoaică tânără, iubirea
 • 3.2.2. Partea a II-a: Nimic nu este altceva
 • 3.2.3. Partea a III-a. Poveste sentimentală
 • 3.2.4. Partea a IV-a. Numai o clipă
 • 3.2.5. Partea a V-a. Scurtă vorbire
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI.