Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / mai /

Bazele teoretice ale statutului juridic al personalității în statul contemporan


Autor: Șelenga Natalia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Valentina Coptileţ
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română
Adobe PDF document0.34 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.36 Mb / în rusă

Teza

CZU 340.12(043.3)

Adobe PDF document 1.27 Mb / în rusă
216 pagini


Cuvinte Cheie

statutul juridic al personalității, evoluția statutului juridic, posesor al statului juridic, construcția legală a statutului juridic, drepturile, libertățile, îndatoriri, garanții juridice, standarde internaționale

Adnotare

Data susținerii: 28.05.2021, ora 9:00 în regim on-line.
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/89601767423?pwd=ak1IVEZGRDZWcUpKYU8rRFUvM0N0UT09

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 335 de surse, 186 de pagini de text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – Teoria generală a dreptului

Scopul tezei: cercetarea esenței statutului juridic al personalității ca categorie juridică, identificarea legităților evoluției, determinarea abordărilor moderne în înțelegerea statutului juridic, prognozarea dezvoltării sale ulterioare.

Obiectivele cercetării: a urmări evoluția ideilor despre statutul juridic al personalității; a reflecta abordările moderne de înțelegere a statutului juridic al personalității și conținutului său legal; a analiza structura statutului juridic și elementele acestuia; a caracterizați titularul statutului juridic; a demonstra limitele consfințirii juridice internaționale a statutului de persoană și cetățean.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în faptul că se propune periodizarea dezvoltării ideilor științifice despre statutul juridic al personalității; este formulată definiția autorului pentru categoria «statutul juridic al personalității»; s-a încercat de a introduce claritate terminologice la utilizarea noțiunilor de «statut juridic», «stare juridică», «situație juridică», «identificare juridică» și «modul juridic»; este propus conceptul de autor privind construcția juridică a statutului juridic al personalității; sunt arătate rolul și importanța standardelor internaționale privind drepturile omului și se indică influența lor asupra formării statutului juridic al personalității la nivel național.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea conceptuală a esenței, conținutului și structurii statutului juridic al personalității, ceea ce a făcut posibilă formularea conceptului de statut juridic al personalității, structura juridică a acestuia, influența normelor internaționale asupra situației unei persoane în societate și statul modernă.

Semnificația teoretică a cercetării constă în faptul că dispozițiile, concluziile și propunerile ce se conțin în lucrare aprofundează și extind cunoștințele teoretice generale, contribuie cu un anumit aport la dezvoltarea continuă a teoriei generale a statului și a dreptului și la perfecționarea legislației naționale în vederea creșterii respectului pentru drepturile și libertățile omului.

Valoarea aplicativă a cercetării. Dispozițiile tezei pot fi utilizate în activitatea practică a organelor de stat, în special în reformarea și perfecționarea legislației care reglementează statutul juridic al personalității, și practica aplicării acesteia. Materialele tezei își pot găsi aplicare în procesul educațional în predarea disciplinelor, precum teoria statului și a dreptului, istoria științelor juridice și politice, filozofia dreptului, dreptul constituțional etc., la cursurile de perfecționare a lucrătorilor din organele pentru apărarea și protejarea drepturilor omului.

Implementarea rezultatelor științifice. Principalele dispoziții tezei sunt publicate în articole științifice, prezentate și discutate în cadrul conferințelor științifice și practice internaționale. Materialele disertației sunt utilizate în procesul educațional la predarea și elaborarea materialelor educaționale pe teoria statului și dreptului și a disciplinelor juridice.

Cuprins


1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЧНОСТИ: ДОКТРИНАЛЬНО-НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ.
 • 1.1. Зарождение идей о правовом положении человека
 • 1.2. Развитие представлений о правовом статусе личности в период буржуазных революций
 • 1.3. Обзор современных научных источников, относящихся к теме исследования
 • 1.4. Нормативное закрепление правового статуса личности
 • 1.5. Выводы по главе 1

2. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
 • 2.1. Определение понятия правового статуса: различные подходы
 • 2.2. Характеристика личности как носителя правового статуса
 • 2.3. Юридическая конструкция правового статуса личности
  • 2.3.1. Структура юридической конструкции правового статуса личности
  • 2.3.2. Характеристика прав и свобод человека
  • 2.3.3. Юридические обязанности как элемент правового статуса
  • 2.3.4. Гарантии правового статуса личности
  • 2.3.5. Дополнительные элементы правового статуса личности
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
 • 3.1. Сущность и содержание международных стандартов правового статуса личности.
 • 3.2. Закрепление правового статуса человека в международных актах универсального характера
 • 3.3. Региональные акты о правовом положении личности (на примере актов европейских объединений государств)
 • 3.4. Выводы по главе 3
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА