Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Secretul profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova: studiu de drept penal


Autor: Moțoc Costică
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Lilia Gîrla
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română
Adobe PDF document0.56 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.45(498+478)(043)

Adobe PDF document 1.81 Mb / în română
238 pagini


Cuvinte Cheie

secret profesional; secret al vieții private; secret primar; secret derivat; securitatea informației; inviolabilitatea informației; protecția informației confidențiale

Adnotare

Ședința de susținere a tezei va avea loc la 06.11.2021, ora 11.00 într-un format mixt iar link-ul pentru formatul online este
https://meet.google.com/wmi-nhtq-afe

Structura tezei: Introducere, 3 Capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 292 titluri, 2 anexe, 167 de pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice printre care și o monografie.

Scopul lucrării: constă în elaborarea conceptului științifico-practic al protecției juridico-penale a secretului profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova, în accepţiunea aspectelor de lege lata şi de lege ferenda.

Obiectivele cercetării: argumentarea necesității sancționării juridico-penale distincte a infracțiunilor care încalcă securitatea secretului profesional ce constituie parte a infracțiunilor împotriva securității informației confidențiale; analiza normelor juridico-penale care asigură securitatea secretului profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova; identificarea împrejurărilor de care instanțele de judecată trebuie să țină cont la calificarea faptelor infracționale care încalcă securitatea informației confidențiale; formularea propunerilor de lege ferenda pentru îmbunătățirea cadrului incriminator etc.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică: derivă din abordarea multiaspectuală, interdisciplinară și de pionierat a protecției juridico-penale a secretului profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova, prin consolidarea prevederilor incriminatoare cu aspectele doctrinare, precum și cu instrumentele internaționale și regionale și cu mecanismele care le pun în acțiune pentru combaterea dezvăluirii și a altor încălcări ale secretului profesional. Aceasta constă în cercetarea complexă a răspunderii penale pentru faptele prejudiciabile incriminate de legea penală a ambelor state (a României și a Republicii Moldova) la nivel de teză de doctorat.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante soluţionate: fundamentarea științifică a elementelor şi semnelor constitutive ale infracţiunilor ce atentează la securitatea și inviolabilitatea informațiilor confidențiale protejate în regim juridic de secret profesional, precum şi înaintarea unui set de recomandări sub aspect de lege ferenda, de natură să contribuie la sporirea ansamblului de măsuri preventive și de combatere a divulgării sau a altor tipuri de încălcare a secretului profesional prin eficientizarea activităţii organelor de drept competente, precum şi la perfecţionarea practicii de aplicare a normelor juridico-penale existente în Codul penal al României și în cel al Republicii Moldova.

Semnificația teoretică: definirea bazelor conceptuale ale studiului științific de drept penal privind protecția juridico-penală a secretului profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova; efectuarea unor abordări teoretice referitoare la stabilirea elementelor constitutive obiective și subiective, precum și a circumstanțelor agravante ale infracțiunilor al căror obiect imaterial îl constituie secretul profesional; identificarea unor perspective asupra cadrului științific vizând limitele și condițiile răspunderii penale pentru faptele infracționale săvârșite în domeniul protecției juridico-penale a secretului profesional.

Valoarea aplicativă: studiul efectuat a permis constatarea unor deficiențe ce marchează prevederile art.227 CP Rom. și ale legii penale a Republicii Moldova în general, acestea împiedicând aplicarea și interpretarea corectă a reglementărilor în cauză. Întru a înlătura aceste neajunsuri, comunității științifice îi sunt înaintate concluzii și recomandări menite să contribuie la perfecționarea cadrului normativ.

Implementarea rezultatelor științifice: acestea sunt aplicabile în activitatea organelor de drept, în special în ce privește calificarea corectă a faptelor în conformitate cu prevederile art.227 CP Rom., precum și calificarea faptelor infracționale similare celor contravenționale în legea penală a Republicii Moldova. Ele pot fi utile la elaborarea de publicații științifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi.

Cuprins


I. MATERIALE ȘTIINȚIFICE REFERITOARE LA PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL
 • 1.1. Materiale ştiinţifice în domeniul protecției juridico-penale a secretului profesional publicate peste hotare
 • 1.2. Materiale ştiinţifice referitoare la protecția juridico-penală a secretului profesional publicate în România și în Republica Moldova
 • 1.3. Sinteza problematicii tratate și a rezultatelor obținute

2. PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI ÎN CEA A REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Răspunderea penală pentru încălcarea secretului profesional în legea penală a României
 • 2.1.1. Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art.227 CP Rom
 • 2.1.2. Obiectul imaterial al infracțiunii prevăzute la art.227 CP Rom
 • 2.1.3. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art.227 CP Rom
 • 2.1.4. Semnele subiective prevăzute la art.227 CP Rom
 • 2.2. Secretul profesional în legea penală și extrapenală a Republicii Moldova
 • 2.3. Concluzii la Compartimentul 2

3. REZULTATELE OBȚINUTE PRIVIND PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Rezultatele obținute privind datele cu caracter personal ocrotite în regim de secret profesional
 • 3.2. Rezultatele obținute privind coraportul dintre secretul profesional și alte tipuri de secrete (secret de serviciu, secret al vieții private)
 • 3.3. Rezultatele obținute privind necesitatea protecției juridico-penale a secretelor profesionale speciale
 • 3.4. Concluzii la Compartimentul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1. STUDIUL EMPIRIC LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT
ANEXA 2. CHESTIONAR
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI