Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare în Republica Moldova


Autor: Varzari Ana
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Tatiana Spătaru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română
Adobe PDF document0.43 Mb / în engleză

Teza

CZU 35.08:005.96(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.05 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

funcționar public, performanță, eficiență, eficacitate, evaluarea performanței, performanță individuală, performanță organizațională, impactul evaluării, proces de administrare, Republica Moldova, Uniunea Europeană, Parteneriat Estic

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 259 de titluri, 12 anexe, 155 pagini text de bază, 31 figuri, 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: funcționar public, performanță, eficiență, eficacitate, evaluarea performanței, performanță individuală, performanță organizațională, impactul evaluării, proces de administrare, Republica Moldova, Uniunea Europeană, Parteneriat Estic.

Domeniu de studiu: administraţia publică; organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice. Scopul lucrării constă în determinarea impactului evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare publică în Republica Moldova și identificarea modalităților de optimizare a evaluării performanțelor în vederea eficientizării administrării publice.

Obiectivele lucrării constau în: sintetizarea referențialului teoretico-metodologic privind evaluarea performanțelor funcționarilor publici și identificarea gradului de studiere a acestuia în literatura științifică internațională și națională; elaborarea cadrului metodologic de studiere a impactului evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare; analiza practicii internaționale în evaluarea performanțelor funcționarilor publici și impactul acesteia asupra procesului de administrare (SUA, UE, Parteneriatul Estic); studiul evoluției procesului de evaluare a performanței profesionale a funcționarilor publici în Republica Moldova; estimarea corelațiilor percepției funcționarilor publici asupra procesului de evaluare a performanțelor din Republica Moldova; realizarea studiului de caz privind impactul evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici asupra procesului de administrare publică în municipiul Chișinău; formularea concluziilor și recomandărilor privind dezvoltarea metodologiei de evaluare a performanțelor funcționarilor publici cu relevarea impactului acestuia asupra eficientizării procesului de administrare în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în analiza teoretico-aplicativă a impactului evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare. În acest sens, au fost concretizate și definite noțiunile de bază, elaborate propriile definiții. Studiul comparat al metodologiei de evaluare a performanțelor funcționarilor publici derivă din experiențele statelor analizate, oferind perspective inovative privind aranjamentele bazate pe performanță pentru funcționari publici și modul de a putea constitui un regim integrat de performanță individuală și organizațională. Analiza corelativă a percepției funcționarilor publici privind impactul evaluării performanțelor asupra procesului de administrare publică, efectuată pentru prima dată în Republica Moldova, a procesat date generale, aspecte structurale, procedurale, informaționale ale evaluării performanței. Concentrarea pe studiul de caz referitor la impactul evaluării performanței funcționarilor publici asupra procesului de administrare a municipiului Chişinău a permis identificarea spectrului de instrumente și descrierea acestora în vederea optimizării evaluării performanțelor funcționarilor publici, conducând spre eficientizarea administrației publice. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea științifică a impactului evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare publică în Republica Moldova, fapt ce a condus la identificarea modalităților de optimizare a evaluării performanțelor în vederea eficientizării procesului de administrare publică.

Semnificația teoretică a cercetării rezultă din analiza aparatului categorial și teoriilor privind evaluarea performanței funcționarilor publici și rolul acesteia în fortificarea procesului de administrare publică, din identificarea celor mai optime metode internaționale de evaluare a performanțelor, prin prisma indicatorilor de bună guvernare și a studiului de caz privind impactul evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare publică.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în posibilitatea implementării rezultatelor cercetării în planificarea acțiunilor de reformare a sistemului de administrare publică, cu referire la gestionarea funcției publice și a funcționarului public. Recomandările formulate pot fi folosite la elaborarea politicilor și procedurilor de evaluare a performanțelor funcționarilor publici, inclusiv la inițierea instruirilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici de conducere (evaluatorilor), în vederea fundamentării cunoștințelor teoretice și practice de gestionare a procesului de evaluare a performanțelor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării științifice au fost diseminate în cadrul conferințelor naționale și internaționale și în articolele publicate în reviste de specialitate. Recomandările au fost expediate spre implementare Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A IMPACTULUI EVALUĂRII PERFORMANŢELOR FUNCŢIONARILOR PUBLICI ASUPRA PROCESULUI DE ADMINISTRARE
 • 1.1. Referențialul bibliografic la lucrările autorilor străini privind impactul evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare
 • 1.2. Abordarea teoretică a impactului evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare în literatura științifică din Republica Moldova
 • 1.3. Cadrul metodologic de studiere a impactului evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL COMPARAT AL METODOLOGIEI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA PROCESULUI DE ADMINISTRARE
 • 2.1. Dezvoltarea managementului performanței în serviciul public din Statele Unite ale Americii
 • 2.2. Metode de evaluare a performanțelor funcționarilor publici în țările Uniunii Europene
 • 2.3. Experiența Lituaniei în procesul de evaluare a performanțelor funcționarilor publici
 • 2.4. Practica țărilor Parteneriatului Estic în evaluarea performanțelor funcționarilor publici
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL EVALUĂRII PERFORMANȚELOR FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN PROCESUL DE ADMINISTRARE PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Evoluția procesului de evaluare a performanței profesionale a funcționarilor publici în Republica Moldova
 • 3.2. Percepția funcționarilor publici asupra procesului de evaluare a performanțelor din Republica Moldova
 • 3.3. Impactul evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici asupra procesului de administrare publică în municipiul Chișinău
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
A N E X E
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul Autorului