Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională în Republica Moldova


Autor: Prisacari Maria
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Mihai Roşcovan
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română
Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 39.96:332.14(478)

Adobe PDF document 3.22 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

asistența externă, impact, dezvoltare, administrare publică, instituții publice, evaluarea politicilor publice, dezvoltare regională

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 226 de titluri, 147 pagini de bază, figuri - 26, tabele - 14. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: administraţia publică; organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.

Scopul lucrării constă în cercetarea teoretică și empirică a impactului asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională din perspectiva identificării metodelor de eficientizare AOD în contextul de reformare și îmbunătățire a performanței administraţiei publice din Republica Moldova.

Obiectivele studiului: sintetizarea referențialului istoriografic și teoretic privind studierea impactului asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională; elaborarea cadrului metodologic de studiere; analiza mecanismului de coordonare a asistenţei externe și a evoluției dinamicii AOD în RM; identificarea corelației dintre asistența UE și consolidarea politicilor și instituțiilor publice din RM; evaluarea rolului asistenței externe în implementarea politicilor publice de dezvoltare regională; identificarea modalităţilor de eficientizare a asistenței oficiale de dezvoltare în contextul implementării politicilor publice de dezvoltare regională și reformării/ îmbunătățire a performanței administraţiei publice; formularea concluziilor și recomandărilor relevante cu privire la sporirea impactului asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională în RM.

Noutatea și originalitatea științifică. Lucrarea reprezintă una din primele cercetări ştiinţifice complexe, consacrate analizei teoretico-empirice a impactului AOD asupra politicilor publice de dezvoltare regională și scoaterii în relief a particularităţilor și a sistemelor de implementare AOD în RM. În scopul eficientizării asistenței externe în RM, autorul a prezentat modalităţile de îmbunătăţire a acesteia, derivate atât din literatura ştiinţifică de specialitate, cât și din practica de implementare.

Problema științifică soluționată rezidă în: fundamentarea științifică a impactului asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională, ceea ce a contribuit la identificarea metodelor de sporire a impactului AOD și formularea concluziilor și recomandărilor privind eficientizarea AOD în implementarea politicilor publice de dezvoltare regională în Republica Moldova.

Semnificația teoretică a cercetării este redată de totalitatea conceptelor, definiţiilor, teoriilor, modelelor, elementelor structurale şi condiţiilor de raţionalitate cu privire la impactul AOD în raport cu politicile publice de dezvoltare regională, preluate din operele autorilor clasici, până la cele ale cercetătorilor moderni, analizate şi prezentate de autor. Importanţa teoretică a lucrării rezultă şi din sinteza informațiilor în baza actelor normative și strategice privind mecanismul de coordonare a asistenței externe ce completează stadiul de cunoaștere a domeniului cercetat, precum și soluțiile oferite de autor privind modalităţile de eficientizare a AOD în RM în contextul reformării administrației publice.

Valoarea aplicativă a lucrării: concluziile și recomandările propuse de autor pentru eficientizarea AOD din RM în contextul politicilor publice de dezvoltare regională pot servi drept temei pentru autoritățile competente ale statului și necesită a fi încadrate şi aplicate în activitatea instituţională şi funcţională a autorităţilor publice administrative din RM.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin: publicațiile științifice la subiectul cercetat; implementarea metodelor de și eficientizare a asistenței externe în domeniul politicilor de dezvoltare regională în cadrul activității ADR Nord.

Cuprins


1. FUNDAMENTE ISTORIOGRAFICE ȘI TEORETICO - METODOLOGICE PRIVIND IMPACTUL ASISTENȚEI EXTERNE ASUPRA POLITICILOR PUBLICE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
 • 1.1. Aspecte conceptuale și istoriografice ale evoluției asistenței externe în contextul politicii de dezvoltare
 • 1.2. Repere bibliografice de investigare a impactului asistenței externe asupra politicilor publice pentru dezvoltare
 • 1.3. Cadrul metodologic de studiere a impactului asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională
 • Concluzii la capitolul 1

2. DINAMICI ȘI DIMENSIUNI ALE IMPACTULUI ASISTENȚEI EXTERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Mecanismul de coordonare a asistenţei externe în Republica Moldova
 • 2.2. Evoluția asistenței financiare externe acordate Republicii Moldova
 • 2.3. Rolul asistenței UE în consolidarea politicilor și instituțiilor publice din Republica Moldova
 • Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE PRACTICE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASISTENȚEI EXTERNE ASUPRA POLITICII PUBLICE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristicile politicii publice de dezvoltare regională din perspectiva impactului asistenței externe
 • 3.2. Analiza impactului asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională
 • 3.3. Consolidarea capacităților actorilor regionali – catalizator în dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare Nord
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
Curriculum Vitae