Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile bioecologice ale reprezentanţilor genului Kniphofia Moench în condițiile Republicii Moldova


Autor: Sfeclă Irina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Tatiana Sîrbu
doctor, conferenţiar cercetător, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document2.37 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
229 pagini


Cuvinte Cheie

Kniphofia Moench, Asphodelaceae Juss., sistematică, răspândire, morfologie, anatomie, fenologie, ontogeneză, morfogeneză, antecologie, calitatea și productivitatea de semințe, ameliorare, aclimatizare, Republica Moldova.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (283 titluri), 12 anexe, 120 pagini conținut de bază, 21 tabele, 48 figuri. Rezultatele au fost publicate în 20 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Botanică.

Scopul lucrării: stabilirea particularităţilor bioecologice ale unor specii din genul Kniphofia Moench în vederea evidenţierii celor de perspectivă: cu potențial decorativ, mai productive şi rezistente în condiţiile noi de viaţă, pentru conservarea lor și utilizarea sustenabilă.

Obiectivele cercetării: analiza şi sinteza datelor bibliografice; studierea comparativă a ritmului de dezvoltare al speciilor de Kniphofia în baza observărilor fenologice în condiţiile noi de viaţă; evidențierea perioadelor și etapelor ontogenetice în condiții ex situ; efectuarea cercetărilor antecologice; studiul morfogenetic al organelor vegetative; evidenţierea particularităţilor de fructificare; determinarea producției de seminţe; determinarea coeficientului înmulţirii vegetative; elaborarea recomandărilor de cultivare şi selectarea speciilor de perspectivă pentru amenajarea spaţiilor verzi.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată în condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova au fost evidențiate particularitățile biomorfologice la cinci specii din genul Kniphofia, elucidată interdependența fazelor fenologice și dinamica creșterii lor, fapt ce asigură posibilitatea pronosticului dezvoltării lor în condițiile studiate. A fost efectuat și descris pentru prima dată ciclul ontogenetic al taxonilor în studiu. Date originale au fost obținute privind antecologia speciilor introducente și dinamica înfloririi; pentru prima dată a fost determinată productivitatea de semințe potențială și reală, coeficientul productivității, calitatea semințelor.

Rezultatele obținute care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante: studiul particularităţilor biomorfologice ale speciilor din genul Kniphofia în condițiile R. Moldova, a condus la elaborarea elementelor primare de cultivare și evidențierea speciilor de perspectivă, cu potențial decorativ, mai productive şi rezistente în condiţii ex situ, pentru conservarea și utilizarea lor sustenabilă în economia ţării.

Semnificația teoretică: datele acumulate și consemnate în această lucrare, în ansamblu, constituie un aport semnificativ pentru vastul proces de introducere și ameliorare a plantelor floricole.

Valoarea aplicativă: datele privind studiul ciclului ontogenetic a cinci specii din genul Kniphofia, vor permite asigurarea unei cultivări corecte și obținerea unui material semincer local de calitate. Rezultatele obținute privind particularitățile înfloririi, oferă posibilitatea utilizării sustenabile a speciilor luate în studiu în amenajarea spațiilor verzi și producția floricolă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: ca rezultat al procesului de ameliorare prin inducerea mutațiilor, a fost selectată o formă de knifofie și înregistrată la AGEPI cererea de brevetare pentru soi de plantă Nr. 516 din data de 02.12.2019. Rezultatele științifice au servit ca suport metodologic pentru asigurarea cursurilor „Floricultură” și „Proiectarea spațiilor” verzi (ciclul I) în cadrul UASM.

Cuprins


1. GENUL KNIPHOFIA Moench – PLANTE DECORATIVE DE PERSPECTIVĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Istoria cercetării și importanța genului Kniphofia Moench
 • 1.2. Poziția sistematică și descrierea genului Kniphofia Moench
 • 1.3. Regiunea Floristică Capensis
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. OBIECTUL DE STUDIU ȘI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectul de studiu 4
 • 2.2 Metodele de cercetare
 • 2.3. Condițiile naturale ale regiunii de origine, comparativ cu ale raionului de introducere
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. RITMUL DE DEZVOLTARE ȘI ONTOGENEZA
 • 3.1. Aspecte fenologice ale knifofiilor
 • 3.2. Studiul ciclului ontogenetic
 • 3.3. Structura morfologică a mugurului de reînnoire la knifofie
 • 3.4. Studiul morfo-anatomic al frunzei
 • 3.5 Concluzii la Capitolul 3

4. BIOLOGIA REPRODUCTIVĂ
 • 4.1. Particularitățile antecologice
 • 4.2. Biologia fructificării
 • 4.3. Biologia și calitatea semințelor în condiții ex situ
 • 4.4. Multiplicarea vegetativă a knifofiilor
 • 4.5 Concluzii la Capitolul 4

5. AMELIORAREA ȘI UTILIZAREA PRACTICĂ A KNIFOFIILOR
 • 5.1. Ameliorarea knifofiilor
 • 5.2. Aprecierea adaptabilității și decorativității knifofiilor
 • 5.3. Unele aspecte ale tehnologiei de cultivare a knifofiilor
 • 5.4. Utilizarea practică a knifofiilor
 • 5.5 Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI