Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularități ale reflecției și maturității personale la tineri cu trăire diferită a sentimentului de singurătate


Autor: Bondarenco Olga
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Tolstaia
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română
Adobe PDF document0.96 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.02 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.942.52(043.3)=161.1

Adobe PDF document 1.95 Mb / în rusă
190 pagini


Cuvinte Cheie

introspecția, reflecția sistematică, quazireflecția, maturitatea personală/individuală, autoactualizare, trăirea subiectivă a singurătății, dependent de relație, trăirele generale a singurătăți, tineri

Adnotare

Structura tezei: lucrarea constă din adnotare în limba română, engleză și limba rusă, introducere, 3 capitole, concluzie, recomandări, bibliografie din 222 titluri, 7 anexe, 143 pagini de text, conține 27 figuri, 25 tabele. Rezultatele cercetări sunt publicate în 9 articole științifice.

Domeniul de cercetare: 511.01- Psihologie Generală

Obiectul lucrării îl constituie caracteristicile reflecției, maturității personale, autoactualizării şi tipurile trăirii sentimentului de singurătate la tineri.

Scopul cercetării: constă în determinarea particularităților manifestării reflecției, a maturității personale şi a autoactualizării la tinerii cu trăiri diferite ale sentimentului de singurătate.

Obiectivele cercetării: studierea și generalizarea cercetărilor privind problema singurătății, a reflecției, a maturității personale și a autoactualizării; determinarea particularităților reflecției, maturității personale și autoactualizării la tinerii cu diferite tipuri de trăire a sentimentului de singurătate; analiza comparativă a diferențelor şi a relațiilor dintre indicatorii reflecției, maturității personale şi a autoactualizării la tineri, în funcție de tipul de activitate; elaborarea și validarea unui training psihologic de dezvoltare a nivelului de reflecție a tinerilor cu manifestări ale sentimentului de singurătate.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: stabilirea faptului că tipul de reflecție sistemică, specific nivelului matur de funcționare a acestui mecanism de activitate mentală, este caracteristic pentru tinerii care demonstrează o atitudine pozitivă față de sentimentul de singurătate percepându-l ca pe o oportunitate de comunicare cu sine; constatarea că sentimentul de singurătate pozitivă este de o importanță majoră în procesul de autoactualizare personală; demonstrarea faptului că, pe de o parte, structura autoactualizării, maturitatea personală și reflexivitatea sunt procese interdependente, iar, pe de altă parte, sunt procese asociate cu tipul sentimentului de singurătate trăit.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în stabilirea particularităților reflecției, maturității personale și autoactualizării tinerilor cu diferit tip de trăire a sentimentului de singurătate, identificarea diferențelor în manifestarea relațiilor dintre tipurile de reflecție și tipul sentimentului de singurătate, autoactualizare și maturitate personală – fapt ce a condiţionat crearea unui program de training pentru dezvoltarea reflexivității, contribuind, astfel, la dezvoltarea trăirii pozitive a sentimentului de singurătate și la o creștere a gradului de autoactualizare şi maturitate personală.

Valoarea teoretică. Materialele cercetării completează cunoștințele despre sentimentul de singurătate ca fenomen psihologic și despre particularitățile trăirii sale la tineri. Concluziile teoretice completează abordările științifice cu privire la specificul reflecției, autoactualizării și maturității personale a tinerilor în perioada de angajare profesională și academică.

Valoarea aplicativă rezidă în: elaborarea şi validarea unui training psihologic, bazat pe dezvoltarea reflexivității; posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării în activitatea specialiștilor practicieni din domeniul psihoterapiei şi de consiliere a tinerilor cu probleme de autocunoaștere și autodezvoltare; utilizarea materialelor cercetării în elaborarea cursurilor de psihologie generală, psihologia vârstelor, psihologia personalității, bazele consilierii psihologice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele teoretice și experimentale ale cercetării au fost discutate la seminarele metodologice ale Departamentului Psihologie al Universității de Stat din Moldova; la conferințele științifice internaționale „Integrare prin Cercetare și Inovare” (8-9 noiembrie, 2018; 7-8 noiembrie, 2019) USM; 1st European conference on Education and Applied Psychology», Proceedings of the Conference (October 15, 2017). Conşinutul cercetării este reflectat în 9 publicații.

Cuprins


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ОДИНОЧЕСТВА, ПОНЯТИЙ РЕФЛЕКСИИ, ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
 • 1.1. Одиночество как социально-психологический феномен
 • 1.2. Определения и характеристики понятия рефлексия
 • 1.3. Личностная зрелость как предмет современных исследований психологии личности
 • 1.4. Молодость в контексте особенностей переживания одиночества, развития рефлексивности, становления зрелости и самоактуализации
 • 1.5. Выводы к главе 1

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕФЛЕКСИИ, ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ПЕРЕЖИВАНИЕМ ОДИНОЧЕСТВА
 • 2.1. Методология и стратегия исследования
 • 2.2. Результаты исследования одиночества, рефлексии, личностной зрелости и самоктуализации у молодых людей
 • 2.2.1. Анализ результатов исследования одиночества у молодых людей
 • 2.2.2. Анализ результатов исследования рефлексии у молодых людей
 • 2.2.3. Анализ результатов исследования личностной зрелости у молодых людей
 • 2.2.4. Анализ результатов исследования самоактуализации у молодых людей
 • 2.3. Сравнительный анализ рефлексии, личностной зрелости и самоактуализации у молодых людей с разным типом переживанием одиночества
 • 2.4. Изучение взаимосвязи рефлексии, личностной зрелости и самоактуализации у людей с разным отношением к одиночеству
 • 2.5. Выводы к главе 2

ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РЕФЛЕКСИВНОСТИ У ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ ОДИНОЧЕСТВО
 • 3.1. Методологическое обоснование тренинга по повышению уровня рефлексивности
 • 3.2. Содержание тренинговой программы
 • 3.3. Анализ эффективности психологического тренинга по повышению уровня рефлексивности
 • 3.4. Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ