Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea tehnicilor de audit intern în sectorul corporativ din Republica Moldova


Autor: Petreanu Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Cristina Dolghii
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 februarie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în engleză

Teza

CZU 657.63:334.73(478)(043)

Adobe PDF document 2.40 Mb / în română
216 pagini


Cuvinte Cheie

audit intern, subdiviziune de audit intern, sector corporativ, metode de evaluare, instrumente de evaluare, control intern, guvernanța corporativă, managementul riscurilor.

Adnotare

Structura tezei: adnotare, Introducere, trei capitole, Concluzii generale și recomandări, Bibliografie din 167 de titluri, 33 de anexe, 142 de pagini text de bază, 22 de figuri și 30 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 17 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: audit.

Scopul și obiectivele cercetării constau în examinarea complexă a aspectelor teoretice și aplicative ale auditului intern în vederea identificării problemelor existente și fundamentării direcțiilor prioritare de perfecționare a tehnicilor de audit în entităţile economice din sectorul corporativ al Republicii Moldova, în conformitate cu cerințele internaționale.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în aprofundarea și dezvoltarea teoretică a noțiunii de audit intern; fundamentarea unei metode de evaluare a calității auditului intern; elaborarea setului echilibrat de indicatori pentru evaluarea eficacității auditului intern și a instrumentelor corespunzătoare de evaluare; elucidarea și soluționarea problemelor aferente evaluării controlului intern, managementului riscurilor și a guvernării corporative.

Rezultatele obținute care contribuie la soluținarea unei probleme științifice constau în identificarea direcțiilor prioritare de perfecționare a tehnicilor de audit intern în calitate de element esențial în asistența managementului entității moderne din sectorul corporativ al RM în conformitate cu tendințele de dezvoltare ale acestuia pe plan internațional și cu bunele practici ale altor țări. Soluţionarea acestei probleme în cercetare a demonstrat avantajele recomandărilor formulate ce țin de implementarea unor noi tehnici de audit intern în evaluarea managementului riscurilor, guvernanței corporative și controlului intern în cadrul entității din sectorul nominalizat.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării rezidă în impactul recomandărilor teoretice și practice aferente perfecționării tehnicilor de audit intern, care vor contribui la dezvoltarea auditului intern în sectorul corporativ din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice: recomandările elaborate în teză sunt acceptate pentru implementare în entitățile economice cercetate și pot fi utilizate în procesul didactic al instituțiilor de învățământ cu profil economic.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE AUDITULUI INTERN ȘI EVOLUȚIA ACESTUIA PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind auditul intern
 • 1.2. Consideraţii privind caracteristicile de bază şi tipurile auditului intern
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVA FUNCȚIONĂRII AUDITULUI INTERN ÎN SECTORUL CORPORATIV
 • 2.1. Analiza funcționării auditului intern în sectorul corporativ din țară
 • 2.2. Studiu comparativ privind particularitățile de dezvoltare ale auditului intern în Republica Moldova și în alte țări dezvoltate
 • 2.3. Politici și tehnici de asigurare și îmbunătățire a calității funcționării auditului intern în sectorul corporativ din Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII PRIORITARE DE PERFECȚIONARE A TEHNICILOR DE AUDIT INTERN ÎN SECTORUL CORPORATIV DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Tehnici de audit intern aferente evaluării controlului intern al entității
 • 3.2. Metode și tehnici de audit intern aplicate în evaluarea guvernanței corporative
 • 3.3. Particularități de implementare a tehnicilor de audit intern aferente evaluării eficacității managementului riscurilor în cadrul entității din sectorul corporativ din țară…………….115
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI