Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Fenomenul teatrului documentar: caracteristici și specific


Autor: Starciuc Mariana
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Târţău
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română
Adobe PDF document0.71 Mb / în engleză

Teza

CZU 792(043.3)

Adobe PDF document 2.07 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

dramă documentară, Mi(n)ority, Rimini Protokoll, Tără(z)boi, Teatr.doc, teatru comunitar, teatru documentar, teatru independent, teatrul martorilor, teatru minoritar, teatru politic, teatru tradițional, text dramatic, tehnici de scriere dramatică, verbatim

Adnotare

Fenomenul teatrului documentar: caracteristici și specific. Teză de doctor în arte, specialitatea 654.01 – Artă teatrală/coregrafică (doctorat profesional). Chișinău, 2021. Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia alcătuită din 140 de titluri (în limbile română, engleză, germană, franceză, rusă), 3 anexe, 90 pagini text de bază, un tabel. Rezultatele cercetării au fost reflectate în 12 publicații, inclusiv în 6 articole, 2 rezumate, 4 teze ale comunicărilor științifice. Cuvintele-cheie: dramă documentară, Mi(n)ority, Rimini Protokoll, Tără(z)boi, Teatr.doc, teatru comunitar, teatru documentar, teatru independent, teatrul martorilor, teatru minoritar, teatru politic, teatru tradițional, text dramatic, tehnici de scriere dramatică, verbatim. Domeniul de studiu: Scriere dramatică; Istoria și teoria teatrului. Scopul tezei constă în fundamentarea teoretică și expermental-practică a fenomenului teatral documentar, relevarea aspectelor metodologice ale elaborării textelor dramatice documentare. Obiectivele tezei: determinarea caracteristicilor și specificului fenomenului teatral documentar; relevarea premiselor, evoluției teatrului documentar universal, începând cu primele tatonări ale genului și finalizând cu noile direcții ale scenei documentare la intersecția secolelor XX - XXI; determinarea etapelor de lucru, metodologiei elaborării dramei documentare, mijloacelor de expresie scenică specifice spectacolului documentar; analiza, din perspectiva trăsăturilor distinctive, propriilor piese în baza cărora au fost realizate spectacole documentare în țară și în străinătate. Noutatea şi originalitatea științifico-practică a lucrării constă în elaborarea, conform metodologiei și tehnicilor de scriere caracteristice teatrului documentar, unui text dramatic și analiza acestuia din perspectiva caracteristicilor și specificului teatrului documentar. Valoarea aplicativă a lucrării. Componenta artistică a tezei este reprezentată de textul dramatic documentar TĂRĂ(Z)BOI, care a obținut Premiul Mare la concursul de dramaturgie Focus Drama: ro (România, 2019), a fost montat pe scenele teatrelor din Satu Mare, Iași, Piatra Neamț, este în proces de apariție în antologia Identitatea feminină în dramaturgia basarabeană contemporană, la Editura Fundația Culturală Camil Petrescu, București, fiind tradus în limba germană pentru a fi prezentat în cadrul programului Festivalului Internațional Bienal al Dunării Ulm & Neu Ulm, Germania, în așa fel contribuind la cunoașterea și înscrierea dramaturgiei naționale în context internațional. Componenta teoretică a tezei poate servi ca suport în învățământul artistic universitar, la disciplinele Istoria teatrului universal, Istoria teatrului din Republica Moldova, Tendințe și orientări în teatrul contemporan, Teoria dramei, Scriere dramatică, Teatrul românesc – teatrul european: confluențe. Metodologiile și tehnicile de scriere a textului expuse în teză pot fi utilizate de autorii dramatici începători. Conceptele propuse în lucrare ar putea fi dezvoltate în tezele de licență, masterat și doctorat ale viitorilor absolvenți ai domeniului de formare profesională Artă Teatrală. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost realizată la Școala Doctorală Studiul artelor și Culturologie a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. A fost evaluată, discutată și recomandată pentru susținere de membrii Comisiei de îndrumare și de Consiliul Școlii doctorale. Direcțiile fundamentale ale cercetării au fost reflectate în 6 articole, 2 rezumate, 4 teze ale comunicărilor științifice publicate în ediții de profil, 9 comunicări prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale. 5 ANNOTATION Starciuc Mariana. The phenomenon of documentary theatre: characteristics and specifics. PhD thesis in arts, specialty 654.01 - Theatrical/choreographic arts (professional doctorate). Chisinau, 2021. Structure of the thesis: introduction, 3 chapters, general conclusions and recommendations, bibliography consisted of 140 titles (in Romanian, English, German, French, Russian), 3 appendices, 90 pages of basic text, one table. The research results were reflected in 12 publications, including 6 articles, 2 abstracts, 4 theses of scientific communications. Keywords: documentary drama, Mi(n)ority, Rimini Protokoll, Tără(z)boi, Teatr.doc, community theatre, documentary theatre, independent theatre, witness theatre, minority theatre, political theatre, traditional theatre, dramatic text, dramatic writing techniques, verbatim. Field of study: Dramatic writing; Theatre history and theory. The aim of the thesis consists in the theoretical and experimental-practical grounding of the documentary theatre phenomenon, revealing the methodological aspects of the elaboration of documentary dramatic texts. The objectives of the thesis: to determine the characteristics and specifics of the documentary theatre phenomenon; to reveal the premises, the evolution of the universal documentary theatre, starting with the first attempts of the genre and ending with the new directions of the documentary scene at the intersection of the 20th and 21st centuries; to determine the working stages, the methodology of the elaboration of the documentary drama, the means of scenic expression specific to the documentary performance; to analyze, from the perspective of the distinctive features, the own plays on the basis of which documentary performances have been realized in the country and abroad. The novelty and scientific-practical originality of the work consists in the elaboration, according to the methodology and writing techniques characteristic to the documentary theatre, of a dramatic text and its analysis from the perspective of the characteristics and specifics of documentary theatre. The applied value of the work. The artistic component of the thesis is represented by the dramatic documentary text TĂR(Z)BOI, which won the Grand Prize at the Competition Focus Drama: ro (Romania, 2019), was staged on the stages of theatres in Satu Mare, Iași, Piatra Neamț, is in the process of being published in the anthology Feminine Identity in Contemporary Bessarabian Drama, at the Camil Petrescu Cultural Foundation Publishing House, Bucharest, being translated into German to be presented in the program of the International Biennial Danube Festival Ulm & Neu Ulm, Germany, thus contributing to the knowledge and inclusion of national drama in the international context. The theoretical component of the thesis can serve as a support in university artistic education, in the subjects History of universal theatre, History of theatre in the Republic of Moldova, Trends and orientations in contemporary theatre, Drama theory, Dramatic writing, Romanian theatre - European theatre: confluences. The methodologies and techniques of writing the text presented in the thesis can be used by novice playwrights. The concepts proposed in the paper could be developed in the bachelor, master and doctoral theses of future graduates of the professional training field Theatre Arts. Implementation of scientific results. The thesis was carried out at the Doctoral School of Arts Studies and Culturology of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts of the Republic of Moldova. It was evaluated, discussed and recommended for support by the members of the Mentoring Committee and the Council of the Doctoral School. The fundamental directions of the research were reflected in 6 articles, 2 summaries, 4 theses of scientific communications published in profile editions, 9 communications presented at national and international scientific conferences. 6 АННОТАЦИЯ Старчук Мариана. Феномен документального театра: характеристики и специфика. Кандидатская диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 654.01 – Театральное искусство/Хореографическое искусство (профессиональная докторантура). Кишинев, 2021. Структура диссертации: введение, 3 главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 140 наименований (на румынском, английском, немецком, французском, русском языках), 3 приложения, 90 страниц основного текста, таблица. Результаты исследований нашли отражение в 12 публикациях, включающих 6 статей, 2 резюме, 4 работы тезисов научных сообщений. Ключевые слова: документальная драма, Mi(n)ority, Rimini Protokoll, Tără(z)boi, Teatr.doc, общественный театр, документальный театр, независимый театр, театр свидетелей, театр меньшинств, политический театр, традиционный театр, драматический текст, техники драматургического мастерства, verbatim. Область исследования: Драматургическое мастерство; История и теория театра. Цель исследования состоит в теоретическом и экспериментально-практическом обосновании феномена документального театра, раскрытии методологических аспектов разработки документально-драматических текстов. Задачи исследования: определение характеристик и специфики феномена «документальный театр»; выявление предпосылок, эволюции документального театра от первых проб жанра до новых направлений документальной сцены на стыке XX - XXI вв.; определение этапов работы, методики разработки документальной драмы, специфических средств выразительности документального спектакля; анализ с точки зрения отличительных черт собственных пьес, на основе которых были поставлены документальные постановки в стране и за рубежом. Новизна и научно-практическая оригинальность работы заключается в разработке драматического текста, согласно методологии и приемам документального театра, и его анализе с позиций особенностей и специфики документального театра. Практическое значение работы. Художественная составляющая диссертации представлена драматическим документальным текстом TĂRĂ(Z)BOI, получившим Гран-при конкурса Focus Drama: ro (Румыния, 2019), поставленном на сценах театров в Сату Маре, Яссы, Пятра Нямц, находящемуся в процессе появления в антологии Женская идентичность в современной бессарабской драматургии в издательстве КФ Камила Петреску в Бухаресте, переведенный на немецкий язык будет представлен в рамках биеннале Международного Дунайского фестиваля Ulm & Neu Ulm в Германии, тем самым способствуя познанию и включению национальной драматургии в международный контекст. Теоретическая составляющая диссертации может служить опорой в университетском художественном образовании, в дисциплинах История универсального театра, История театра Республики Молдова, Тенденции и направления современного театра, Теория драмы, Драматическое мастерство, Румынский театр - Европейский театр: слияние. Представленные в диссертации методики и приемы написания текста могут быть использованы начинающими драматургами. Предложенные концепции могут быть развиты в диссертациях бакалавров, магистров и докторов будущих выпускников в области профессионального образования Театральное искусство. Внедрение научных результатов. Диссертация выполнена в Докторской Школе Искусствоведение и Культурология АМТИИ Республики Молдова. Она была оценена, обсуждена и рекомендована к защите членами Руководящей комиссии и Совета Докторской Школы. Основные направления исследований нашли отражение в 6 статьях, 2 тезисах, 4 тезисах научных статей, опубликованных в профильных изданиях, 9 докладах, представленных на национальных и международных научных конференциях.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ȘI EVOLUTIVE ALE TEATRULUI DOCUMENTAR
 • 1.1. Teatrul de tip tradițional versus teatrul documentar: repere teoretice și delimitări conceptuale
 • 1.2. Etape de dezvoltare a teatrului documentar universal
 • 1.2.1 Origini și premise ale apariției teatrului documentar (drama istorică și naturalismul)
 • 1.2.2. Teatrul politic german al anilor '20, sec. XX: explorarea documentului în spectacologia lui Erwin Piscator
 • 1.2.3. Drama germană documentară a lui Peter Weiss: clasica teatrului documentar
 • 1.2.4. Teatrul documentar american al anilor '60: platformă (artistică) de revoltă și protest
 • 1.2.5 Verbatim – noua direcție a teatrului documentar al anilor '80, sec. XX
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. TEATRUL DOCUMENTAR ACTUAL (2000 – prezent)
 • 2.1. Compania Teatr.doc din Rusia: anularea convențiilor teatrului clasic
 • 2.2. Teatrul documentar din România și Republica Moldova
 • 2.3. Rimini Protokoll: teatru al martorilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DE LA TEXTUL DOCUMENTAR LA SPECTACOL: ASPECTE METODOLOGICE ȘI REALIZĂRI ARTISTICE
 • 3.1. Verbatim – tehnică de creare a dramei documentare MI(N)ORITY
 • 3.2. Textul TĂRĂ(Z)BOI: proces de elaborare, subiect și forme ale limbajului
 • 3.3. Mijloace de expresie scenică în spectacolul documentar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII