Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Ornamentica în repertoriul lăutarilor violoniști din spațiul folcloric al Moldovei istorice: particularități interpretative


Autor: Grib Vitalie
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Badrajan
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română
Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU [780.8:780.614.332]:781.7(478)(043.2) [780.8:780.614.332]:781.68(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
230 pagini


Cuvinte Cheie

ornamente, lăutari violoniști, repertoriu instrumental tradițional, spațiul folcloric al Moldovei istorice, grai moldovenesc, interpretare

Adnotare

Teză de doctor în arte, specialitatea 653.01 Muzicologie, doctorat profesional.

Structura tezei include următoarele compartimente: adnotare în trei limbi – română, engleză și rusă, introducere, două capitole, concluzii generale și recomandări, 72 de pagini de text analitic, bibliografia din 107 de surse, două anexe: 1. programul recitalurilor; 2. 135 de melodii instrumentale. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 10 publicații științifice: 6 articole și 4 teze, trei recitaluri înregistrate pe DVD.

Domeniul de studiu: folclor muzical.

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul: Evidențierea, sistematizarea modalităților generale și particulare de utilizare, interpretare a ornamentelor în repertoriul lăutarilor violoniști consacrați din spațiul folcloric al Moldovei istorice.Obiectivele: 1. urmărirea fenomenului ornamental în muzica folclorică și cea literată; 2. delimitarea tipurilor de ornamente utilizate în muzica instrumentală de tradiție orală din spațiului folcloric studiat; 3. evidențierea lăutarilor violoniști – promotori ai manierei tradiționale de interpretare, specifică graiului moldovenesc; 4. analiza particularităților interpretării ornamentelor în repertoriul lăutarilor-violoniști selectați, în funcție de categoria creației muzicale folclorice.

Noutatea și originalitatea ştiinţifico-practică. Noutatea cercetării constă în relevarea aspectelor importante ale manierei de interpretare a ornamenticii de către lăutarii-violoniști, specifice spațiului folcloric al Moldovei istorice, valorificarea teoretică și practică a normelor tradiționale de execuție ale acestora. Lucrarea își propune să completeze un domeniu insuficient studiat, legat de fenomenul artei instrumentale tradiționale, axându-se pe concepte teoretice fundamentale ale științei etnomuzicologice contemporane. Cercetarea este însoțită de prezentarea practică a rezultatelor în cadrul a trei recitaluri, ceea ce îi conferă originalitate și unicitate.

Valoarea aplicativă a temei. Rezultatele cercetării de tip analitic și practico-interpretativ pot constitui repere importante pentru studierea diferitor direcții și probleme legate de patrimoniul cultural imaterial. Materialele sunt aplicabile la cursurile didactice Folclor muzical, Istoria muzicii naționale, Istoria artei interpretative instrumentale populare, Practica de descifrări folclorice şi la cel de specialitate – vioara în instituțiile de învățământ muzical-artistic mediu şi superior.

Implementarea rezultatelor științifice. Teza de doctor a fost discutată la ședințele Comisiei de îndrumare în cadrul Școlii doctorale Studiul artelor și culturologie a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, a Comisiei de presusținere din 31.01.2022, proces-verbal nr.1, fiind recomandată pentru susținerea publică. Rezultatele științifice au fost implementate în cadrul conferințelor științifice naționale şi internaționale la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în anii 2015-2021, reflectate în șase articole științifice, 4 teze, trei recitaluri, în cadrul proiectului științific de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică) în contemporaneitate (2015-2019), activității artistice în Republica Moldova și peste hotarele ei.

Cuprins


1 Fenomenologia ornamentației
 • 1.1. Surse bibliografice cu referire la ornamentul muzical
 • 1.2. Tipurile de ornamente în muzica instrumentală de tradiție orală
 • Concluzii la capitolul 1

2. Specificul execuției ornamentelor în repertoriul violonistic din spațiul folcloric al Moldovei istorice
(în baza analizei manierelor de interpretare a diferitor lăutari consacrați)
 • 2.1. Toposul de nord al Moldovei
  • 2.1.1. Dumitru Blajinu
  • 2.1.2. Mihai Botofei
 • 2.2. Toposul de centru al Moldovei
  • 2.2.1. Filip Todirașcu
  • 2.2.2. Dumitru Potoroacă
 • 2.3. Toposul de sud al Moldovei
  • 2.3.1. Ion Drăgoi
  • 2.3.2. Ignat Bratu
  • 2.3.3. Toma Acriș
 • Concluzii la capitolul 2

Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
Abrevieri
Anexa 1. Lista recitalurilor
Anexa 2. Corpus de melodii