Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / mai /

Perfecționarea contabilității de gestiune în avicultură


Autor: ȚAPU Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 mai 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 631.16:657:636:5(043.2)

Adobe PDF document 7.27 Mb / în română
308 pagini


Cuvinte Cheie

adaos al greutății vii, active biologice, amortizare, bugetare, CG, costuri, cost, centru de responsabilitate, efectiv adult, pierderi, transformare biologică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 229 de titluri, 140 de pagini text de bază, 19 tabele, 3 figuri şi 76 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 25 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: contabilitate.

Scopul tezei constă în examinarea și argumentarea științifică a elementelor de bază ale CG, fundamentarea direcțiilor de perfecționare a bugetării, contabilității și controlului costurilor de producție, a păsărilor ouătoare, precum și a calculației costului unitar în avicultură.

Obiectivele cercetării rezidă în analiza critică și perfecționarea conceptelor de bază ale CG, bugetării, contabilității și controlului costurilor de producție, recunoașterea efectivelor productive de păsări drept ABI, adaosului greutății vii și amortizarea acestora, modernizarea algoritmelor de calculație.

Noutatea şi originalitatea științifică constă în dezvoltarea definițiilor aferente termenilor CG, CR, perisabilitate naturală (inclusiv în avicultură), bugetării costurilor, perfecționării contabilității acestora, pierderilor de producție, a modului de recunoaștere a păsărilor ouătoare în componența ABI, a adaosului greutății vii și amortizarea acestora, perfecționarea calculației costului.

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere constau în: aprofundarea şi dezvoltarea noțiunilor CG, CR, perisabilitate naturală (inclusiv în avicultură); recunoașterea și evaluarea păsărilor ouă-toare drept ABI cu determinarea adaosului greutății vii și a amortizării lor; bugetarea costurilor, controlul și perfecționarea contabilității acestora, precum și a algoritmului de calculație a costului produselor, adaosului greutății vii și activelor biologice adiționale cu elaborarea fișelor de calculație.

Semnificația teoretică derivă din analiza conceptuală și dezvoltarea definițiilor privind CG, CR, perisabilitate naturală, fază, bugetarea și perfecționarea contabilității și controlului costurilor în avicultură, recunoașterea păsărilor ouătoare drept ABI, a adaosului greutății vii aferent și fundamentarea amortizării efectivelor în cauză, modernizarea modului de determinare și contabilizare a pierderilor de producție și a algoritmelor de calculație a costului.

Valoarea aplicativă constă în posibilitatea aplicării în practica entităților avicole a recomandărilor privind: bugetarea și controlul costurilor; specimenele elaborate și cele modernizate de documente primare, registre contabile și rapoarte interne de gestiune; modul de simbolizare ierarhizată a CR; metodele de determinare și contabilizare a adaosului greutății vii și a amortizării efectivelor productive de păsări, pierderilor de producție, a algoritmelor de calculație a costului.

Implementarea rezultatelor științifice: unele recomandări elucidate în teză sunt acceptate pentru implementare în practica contabilă a entităților avicole (anexa 76) și pot fi utilizate atât în procesul didactic al instituțiilor de învățământ cu profil economic, cât și la cursurile de perfecționare a cadrelor. 7 АННОТАЦИЯ ЦАПУ Татьяна, «Совершенствование управленческого учета в птицеводстве», докторская диссертация в области экономики, Кишинэу, 2022 Структура работы: аннотация, три главы, выводы и рекомендации, библиография (229 наименований), 140 страниц основного текста, 19 таблиц, 3 рисунка и 76 приложений. Результаты исследования, относящиеся к изученной теме, изложены в 25 научных работах. Ключевые слова: биологические активы, амортизация, бюджетирование, биологическая трансформация, затраты, центр ответственности, прирост живой массы, продуктивное поголовье, себестоимость, потери, управленческий учет. Область изучения: бухгалтерский учет. Цель диссертации состоит в научном изучении основных элементов управленческого учета, обосновании направлений совершенствования бюджетирования, учета и контроля производственных затрат, а также исчисления себестоимости в птицеводстве. Задачи исследования вытекают из критического анализа и совершенствования определений основных элементов управленческого учета, бюджетирования, учета и контроля производственных затрат, признания продуктивного поголовья птицы в качестве долгосрочных биологических активов, их прироста живой массы и амортизации, порядка исчисления себестоимости. Научная новизна и оригинальность полученных результатов состоит в развитии определений таких терминов как управленческий учет, центр ответственности, естественная убыль (в т.ч. в птицеводстве), бюджетирование и совершенствование учета затрат, производственных потерь, признание продуктивного поголовья птицы в составе долгосрочных биологических активов, прироста их живой массы, его амортизация, порядок исчисления себестоимости. Полученные результаты, способствующие решению важной научной проблемы состоят в углублении и развитии таких понятий как управленческий учет, центр ответственности, естественная убыль в птицеводстве, признании продуктивного поголовья птицы в качестве долгосрочных биологических активов, определении прироста их живой массы и амортизация этих активов, совершенствование порядка исчисления себестоимости. Теоретическое значение заключается в концептуальном анализе из концептуального анализа и развития таких понятий как управленческий учет, центр ответственности, естественная убыль, передел, бюджетирование и совершенствование учета и контроля затрат в птицеводстве, признании продуктивного поголовья птицы в качестве долгосрочных биологических активов, прироста живой массы и их амортизации, учета производственных потерь, порядка исчисления себестоимости. Практическая ценность работы определяется возможностью внедрения в учетной практике птицеводческих предприятий рекомендаций по бюджетированию и контролю затрат, применению разработанных новых и модернизированных форм первичных документов и бухгалтерских регистров, внутренних отчетов, метода кодификации центров ответственности, методик определения и учета прироста живого веса и амортизации продуктивного поголовья птицы, производственных потерь, порядка исчисления себестоимости. Внедрение научных результатов: некоторые разработки, представленные в диссертации, одобрены для внедрения на исследуемых отечественных птицеводческих предприятиях (приложение 76) и могут быть использованы учебными заведениями в процессе обучения студентов экономического профиля, а также на курсах повышения квалификации кадров.

Cuprins


1. PROBLEME METODOLOGICE ȘI PRACTICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE ÎN AVICULTURĂ
 • 1.1 Delimitări conceptuale, abordări naționale și internaționale privind contabilitatea de gestiune
 • 1.2 Factorii de influență asupra contabilității de gestiune la entitățile avicole
 • 1.3 Sinteza problematicii tratate și a rezultatelor obținute în capitolul I

2. PERFECȚIONAREA BUGETĂRII COSTURILOR, EVALUĂRII ULTERIOARE A PĂSĂRILOR OUĂTOARE ȘI SUPORTULUI INFORMAȚIONAL AL PROCESELOR DE PRODUCȚIE
 • 2.1 Bugetarea și controlul costurilor de producție pe centre de responsabilitate
 • 2.2 Aspecte contabile și manageriale privind recunoașterea și evaluarea adaosului greutății vii a păsărilor ouătoare și amortizarea acestora
 • 2.3 Perfecționarea suportului informațional al proceselor de incubație a ouălor, creștere și întreținere a păsărilor
 • 2.4 Sinteza problematicii tratate și a rezultatelor obținute în capitolul 2

3. DIRECȚII DE PERFECȚIONARE A CONTABILITĂȚII COSTURILOR DE PRODUCȚIE ȘI A CALCULAȚIEI COSTULUI REZULTATELOR GENERATE DE TRANSFORMAREA ACTIVELOR BIOLOGICE ÎN AVICULTURĂ
 • 3.1 Probleme aferente modului de contabilizare a pierderilor de producție inerente proceselor de incubație a ouălor, creștere și întreținere a păsărilor
 • 3.2 Raționamente privind contabilizarea costurilor de incubație a ouălor, de creștere și exploatare a păsărilor
 • 3.3 Abordări privind perfecționarea calculației costului rezultatelor generate de transformările activelor biologice
 • 3.4 Sinteza problematicii tratate și a rezultatelor obținute în capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
Curriculum Vitae