Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / mai /

Expertiza judiciară în procesul penal


Autor: Pilat Artiom
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Iurie Odagiu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română
Adobe PDF document0.72 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.1(043.3)

Adobe PDF document 5.69 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

expertiză judiciară, dispunerea expertizei judiciare, aprecierea raportului de expertiză judiciară, organul de urmărire penală, cunoştinţe speciale, expert judiciar, cercetare, instanţă de judecată, instituţia de expertiză judiciară

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 219 de surse, text de bază 150 pagini. Rezultatele obţinute au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Scopul prezentei lucrări constă în consolidarea prevederilor legale care reglementează activitatea instituţiei expertizei judiciare în vederea înlăturării caracterului interpretativ al normelor de procedură care reglementează activitatea instituţiei de expertiză judiciară precum şi prevenirea aplicării neuniforme a legislaţiei naţionale cu privire la expertiza judiciară de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti.

Obiectivele cercetării: în vederea realizării scopului propus, este necesar de a fi realizate următoarele obiective: analiza multiaspectuală a cadrului normativ naţional care reglementează domeniul instituţiei expertizei judiciare în cadrul procesului penal; cercetarea şi evoluţia materialelor ştiinţifice referitoare la expertiza judiciară în procesul penal; identificarea cauzelor care determină aplicarea eronată sau arbitrară a normelor de procedură cu privire la instituţia expertizei judiciare; cerceterea criteriilor de apreciere a raportului de expertiză judiciară de către organul de urmărire penală și instanța de judecată; examinarea practicii Curții Constituționale și a Colegiului Penal al CSJ cu privire la practica aplicării legislației care reglementează activitatea în domeniul expertizei judiciare; identificarea cauzelor de condamnare a Republicii Moldova la CtEDO, pe segmentul nerespectării drepturilor părţilor în cazul dispunerii sau aprecierii eronate a raportului de expertiză judiciară.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Prezenta teză de doctor constituie prima cercetare complexă şi multiaspectuală a reglementărilor procedurale din momentul intrării în vigoare a prezentului CPP, care vizează instituţia expertizei judiciare. Pentru a reda unele particularităţi de aplicare a normelor de procedură penală cu privire la expertiza judiciară, autorul a examinat unele abordări doctrinare naţionale cât şi străine. De asemenea, a fost cercetată practica judiciară a Colegiului Penal al CSJ, a Curții Constituţionale a RM, precum şi practica CtEDO. Noutatea ştiinţifică a tezei de doctor constă în formularea unui set de recomandări de lege ferenda care vor contribui la perfectarea cadrului legal şi aplicarea uniformă a legii procesuale penale.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în elucidarea unor aspecte procesuale ale expertizei judiciare, precum şi înaintarea unui set de recomandări de lege ferenda, pentru a perfecta activitatea organului de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti în procesul dispunerii şi aprecierii raportului de expertiză judiciară.

Semnificaţia teoretică: semnificaţia teoretică a lucrării este caracterizată prin analiza literaturii de specialitate autohtonă precum şi a practicii judiciare a Curţii Constituţionale, CSJ şi CtEDO, care vor contribui la identificarea cauzelor de aplicarea neuniformă şi arbitrară a normelor de procedură penală în domeniul expertizei judiciare.

Valoarea aplicativă: se exprimă prin formularea propuneri de lege ferenda care ar perfecta şi îmbunătăţi activitatea în domeniul dispunerii şi aprecierii raportului de expertiză judiciară, care va uniformiza aplicatibilitatea legii procesuale penale de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării vor contribui la perfecţionarea activităţii organelor de urmărire penală, procuraturii, instanţelor de judecată precum şi a altor participanţi în procesul dispunerii şi aprecierii rezultatelor expertizei judiciare. De asemenea, rezultatele obţinute pot fi folosite pentru instruirea studenţilor din ciclul I, II şi III precum şi a audienţilor ai cursurilor de formare iniţială şi continuă.

Cuprins


1. ABORDĂRI DOCTRINARE ȘI EVOLUȚIA CADRULUI NORMATIV CU PRIVIRE LA INSTITUŢIA EXPERTIZEI JUDICIARE
 • 1.1. Evoluţia cercetărilor teoretice referitoare la instituţia expertizei judiciare în Republica Moldova
 • 1.2. Cercetarea instituției expertizei judiciare în doctrina de specialitate a altor state
 • 1.3. Cadrul normativ actual care reglementează instituţia expertizei judiciare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EXPERTIZA JUDICIARĂ – PROCEDEU PROBATOR ÎN PROCESUL PENAL
 • 2.1. Conceptul, esenţa și clasificarea expertizelor judiciare în procesul penal
 • 2.2. Forma și conținutul raportului de expertiză judiciară în calitate de mijloc distinct de probă
 • 2.3. Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală şi corelaţia lui cu raportul de expertiză judiciară în cadrul procesului penal
 • 2.4. Aprecierea raportului de expertiză judiciară
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DISPUNEREA EXPERTIZEI JUDICIARE ÎN PROCESUL PENAL
 • 3.1. Procedura de dispunere a expertizei judiciare în faza de urmărire penală
 • 3.2. Dispunerea expertizei judiciare și cercetarea raportului de expertiză judiciară în faza de judecată
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI