Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iulie /

Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori


Autor: Ababii Nicolai
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.27.03 - Electronică cuantică şi optoelectronică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Oleg Lupan
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document3.33 Mb / în română
Adobe PDF document2.79 Mb / în engleză

Teza

CZU [620.22+539.2]:621.315.592.4(043)

Adobe PDF document 14.11 Mb / în română
206 pagini


Cuvinte Cheie

CuO, nanotehnologii, nanomateriale, heterojoncțiuni, senzori de gaze

Adnotare

Structura tezei: Teza a fost realizată în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori (CNN), Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB). Este scrisă în limba română și constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 297 de titluri, 119 pagini text de bază, 51 figuri și 1 tabel. Rezultatele obținute au fost publicate în 27 lucrări științifice, inclusiv: 2 brevete de invenție; 10 articole recenzate în reviste cotate ISI și SCOPUS (dintre care două cu Factor de Impact: 17.881); 1 articol în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil; 14 lucrări prezentate, recenzate și publicate la Conferinţe Naţionale şi Internaţionale.

Scopul lucrării: constă în obținerea nanomaterialelor, heterojoncțiunilor și heterostructurilor non-planare în bază de oxizi semiconductori, CuO/Cu2O, TiO2/CuO/Cu2O, Fe2O3 - CuO/Cu2O, CuO-Cu2O/ZnO:Al și Al2O3/CuO, prin metode și tehnologii cost-eficiente; identificarea nanomaterialelor și heterostructurilor cu sensibilitate și selectivitate la gaze (H2) și compuși organici volatili (COV) (acetonă, n-butanol, etanol și 2-propanol); obținerea structurilor senzor stabili la umiditatea relativă înaltă în baza nanomaterialelor și heterojoncțiunilor elaborate.

Obiectivele cercetării: cercetarea proprietăților, inclusiv senzoriale, ale nanomaterialelor și heterojoncțiunilor în bază de: (i) pelicule de TiO2/CuO/Cu2O și funcționalizarea lor; (ii) heterostructuri non-planare de Fe2O3 - CuO/Cu2O imprimate 3D; (iii) heterostructuri de CuO-Cu2O/ZnO:Al; (iv) heterostructuri de Al2O3/CuO cu un răspuns stabil la umiditatea relativă; (v) analiza fizico-chimică avansată și caracterizarea proprietăților; cercetarea stabilității caracteristicilor la umiditatea relativă înaltă.

Noutatea și originalitatea științifică: asigurarea stabilității caracteristicilor pe termen lung, reglarea sensibilității selective, precum și îmbunătățirea răspunsului la gaze și compuși organici volatili (COV) a nanomaterialelor și heterostructurilor de TiO2, CuO/Cu2O, TiO2/CuO/Cu2O, CuO-Cu2O/ZnO:Al și Al2O3/CuO. Pentru prima dată s-au obținut heterostructuri de CuO/Cu2O și Fe2O3 - CuO/Cu2O prin metoda imprimării 3D și cercetate proprietățile lor. Prin intermediul tehnicilor SEM, XRD, Raman, TEM, HRTEM, SAED, EDX și XPS s-au efectuat cercetările pentru determinarea calității și caracteristicile nanomaterialelor și heterostructurilor elaborate. Calculele teoriei funcționale a densității (DFT) a heterojoncțiunilor, prin simularea interacțiunii moleculelor de gaz/COV cu suprafața nanomaterialelor modelate, au fost efectuate pentru modelarea mecanismelor de detectare propuse și de a înțelege efectele și fenomenele care au loc la suprafața și interfața heterojoncțiunilor elaborate.

Problema științifică și de cercetare soluționată constă în identificarea nanomaterialelor și heterojoncțiunilor cu sensibilitate și selectivitate la gaze (H2) și compuși organici volatili (COV: acetonă, n-butanol, etanol și 2-propanol) și obținerea stabilității lor la umiditatea relativă înaltă.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării se bazează pe aprofundarea și elaborarea mecanismelor fizico-chimice de detectare a gazelor/COV și a radiației UV de către nanomaterialele și heterostructurile obținute pe bază de TiO2, CuO/Cu2O, TiO2/CuO/Cu2O, Fe2O3 - CuO/Cu2O, CuO-Cu2O/ZnO:Al și Al2O3/CuO, precum și prezentarea aplicațiilor practice de detectare sensibilă și selectivă a gazelor/vaporilor de hidrogen, etanol, acetonă, n-butanol și 2-propanol cu stabilitate în timp și la umiditatea relativă înaltă ale acestora. Modelele mecanismelor de detectare propuse au fost susținute de calculele teoriei funcționale a densității elaborate, în combinație cu simulările DFT, prin simularea interacțiunii moleculelor de gaz/COV cu suprafața heterojoncțiunilor.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost implementate parțial în procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul UTM, la elaborarea tezelor de licență ale studenților din cadrul departamentului MIB. Ulterior, în baza rezultatelor științifice a fost posibilă obținerea unui act de implementare a cercetărilor inovaționale la Facultatea CIM, UTM, precum și a două brevete de invenție.

Cuprins


1. METODE ȘI TEHNICI DE OBȚINERE A NANOMATERIALELOR ȘI HETEROJONCȚIUNILOR ÎN BAZĂ DE OXIZI SEMICONDUCTORI
 • 1.1. Nanomateriale și heterojoncțiuni 2D în baza peliculelor ultra-subțiri
 • 1.2. Tehnologia imprimării 3D a oxizilor semiconductori și domeniile de aplicare
 • 1.3. Detectarea gazelor/COV cu ajutorul heterojoncțiunilor pe bază de corp solid și stabilitatea la umiditatea relativă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE LA OBȚINEREA ȘI CERCETAREA NANOMATERIALELOR OXIDICE ȘI HETEROJONCȚIUNILOR
 • 2.1. Metode și tehnici utilizate la caracterizarea proprietăților nanomaterialelor oxidice, heterostructurilor și a heterojoncțiunilor
 • 2.2. Sinteza peliculelor de TiO2 și Al2O3 prin metoda depunerii de straturi atomice și a TiO2 și CuO/Cu2O prin pulverizare
 • 2.3. Obținerea heterostructurilor non-planare de CuO/Cu2O și Fe2O3 - CuO/Cu2O imprimate 3D
 • 2.4. Depunerea peliculelor nanostructurate de CuO și ZnO prin metoda sintezei chimice din soluții

3. CERCETAREA PROPRIETĂȚILOR STRUCTURILOR DE TiO2/CuO/Cu2O ȘI EFECTUL FUNCȚIONALIZĂRII LOR
 • 3.1. Cercetarea proprietăților senzoriale ale peliculelor ultra-subțiri de TiO2 și efectul funcționalizării cu metale nobile
 • 3.2. Studierea proprietăților senzoriale la H2 și compuși organici volatili a heterostructurilor de TiO2/CuO/Cu2O
 • 3.3. Dirijarea selectivității senzorilor de gaz cu putere redusă pe baza heterostructurilor de TiO2/CuO/Cu2O prin funcționalizare cu nanoparticule din metale nobile
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CERCETAREA PROPRIETĂȚILOR HETEROSTRUCTURILOR NON-PLANARE DE Fe2O3 - CuO/Cu2O IMPRIMATE 3D
 • 4.1. Heterostructuri non-planare de CuO/Cu2O/Cu imprimate 3D
 • 4.2. Cercetarea proprietăților rețelelor de heterostructuri non-planare de Fe2O3 - CuO/Cu2O imprimate 3D
 • 4.3. Heterostructuri non-planare pe baza micro- și nanofirelor de CuO/Cu2O pentru dispozitivul senzor 3 – în – 1
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. CERCETAREA HETEROSTRUCTURILOR DE CuO-Cu2O/ZnO:Al ȘI Al2O3/CuO
 • 5.1. Heterostructuri de CuO-Cu2O/ZnO:Al pentru detectarea compușilor organici volatili
 • 5.2. Heterostructuri de Al2O3/CuO pentru aplicații de detectare a H2 gazos în teste de respirație stabile la umiditatea relativă înaltă
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
MULȚUMIRI
Declarația privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE
LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE, ȘTIINȚIFICO-METODICE-DIDACTICE LA TEMA TEZEI