Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Rolul mănăstirii Hârbovăţ în viața monahală din spaţiul pruto-nistrean (anii ’30 ai sec. al XVIII-lea – anii ’60 ai sec. XX)


Autor: Moșneguțu Ion
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Virgiliu Pâslariuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 271-523(478)”17/19”(043)

Adobe PDF document 4.19 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

Biserica Ortodoxă, mănăstire, Hârbovăţ, stareț, monahism, patrimoniu, spiritualitate, Icoana Făcătoare de Minuni de Hârbovăț, învățământ ecleziastic, Basarabia.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 306 de titluri, anexe, 165 de pagini text de bază. Rezultatele obținute au fost publicate în 6 lucrări științifice.

Scopul lucrării: cercetarea, identificarea și estimarea din perspectiva evoluției istorice a rolului avut de așezământul monahal Hârbovăț în cadrul vieții monahale a spațiului pruto-nistrean în anii ’30 ai sec. al XVIII-lea – anii ’60 ai sec. XX.

Obiectivele cercetării: investigarea istoriografiei problemei şi identificarea noilor direcţii în baza unor surse inedite; stabilirea rolului și locului mănăstirii Hârbovăț în cadrul vieții monahale; determinarea vieții comunității monahale de la Hârbovăț în contextul vieții monahale din interfluviul pruto-nistrean; aprecierea patrimoniului spiritual, cultural și material al mănăstirii Hârbovăț în activitatea monahală din Basarabia.

Noutatea și originalitatea științifică: pe baza surselor de arhivă, a realizărilor din domeniul istoriei, a cercetării complexe și interdisciplinare s-a scos în evidență rolul complex pe care l-a avut mănăstirea Hârbovăţ în viața monahală din spațiul pruto-nistrean pe parcursul anilor ’30 ai sec. al XVIII-lea și până în anii ’60 ai sec. XX. Subiectul abordat și valorificat în cercetarea de față acoperă un gol în istoriografia națională, punând în discuție aspecte ale vieții monahale mai puțin cunoscute în mediul de specialitate, fixând jaloane istorice distincte în evoluția vieții monahale din spațiul vizat.

Problema științifică importantă soluționată: în cadrul temei de cercetare a fost abordat rolul mănăstirii Hârbovăț în viața monahală din spațiul pruto-nistrean ceea, ce a dus la elaborarea unor viziuni de ansamblu ale evoluției unui așezământ monahal pe parcursul a patru etape istorice distincte în vederea aplicării lor în microcercetări de istorie socială și spirituală.

Semnificaţia teoretică: demersul științific constituie un cadru teoretic și metodic bazat pe realizările istoriografiei. Materialului abordat are un caracter multidisciplinar, fiind în conexiune directă și indirectă cu istoria, teologia, cultura, patrimoniul, educația etc.

Valoarea aplicativă: lucrarea va fi utilă mai multor categorii de cercetători care se interesează de istoria ecleziastică în general și de cea a monahismului în mod special în spațiul răsăritean al Moldovei istorice. Informaţiile și opiniile expuse în cadrul tezei pot constitui o sursă pentru elaborarea şi completarea unor cursuri destinate studenţilor la specialităţile de istorie, teologie etc. Materialul prezentat poate servi la elaborarea tezelor de licenţă, masterat, doctorat, precum și la pregătirea prelegerilor, conferinţelor, prezentărilor în mass-media.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele investigației au fost valorificate de autor prin participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, fiind materializate în publicații științifice. Rezultatele științifice obținute au fost aplicate selectiv în activitatea profesională a autorului.

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA ȘI SURSELE ISTORICE
 • 1.1. Istoriografia problemei
 • 1.2. Sursele istorice
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1
2. EVOLUȚIA MĂNĂSTIRII HÂRBOVĂȚ ÎN CONTEXTUL VIEȚII MONAHALE A SPAŢIULUI PRUTO-NISTREAN (ANII ’30 AI SEC. AL XVIII-LEA – ANII ’60 AI SEC. AL XX-LEA)
 • 2.1. Dinamica vieții monahale în spațiul pruto-nistrean
 • 2.2. Fondarea și ctitorii mănăstirii Hârbovăț
 • 2.3. Comunitatea monahală a mănăstirii Hârbovăț: constituire, componență numerică și etnică
 • 2.4. Rolul stareților în dezvoltarea așezâmântului monahal Hârbovăț și a vieții monahale regionale
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2
3. LOCUL ȘI ROLUL PATRIMONIULUI SPIRITUAL, CULTURAL ȘI MATERIAL AL MĂNĂSTIRII HÂRBOVĂȚ ÎN ACTIVITATEA MONAHALĂ DIN SPAȚIUL PRUTO-NISTREAN (ANII ’30 AI SEC. AL XVIII-LEA – MIJLOCUL SEC. Al XX-LEA)
 • 3.1. Rolul spiritual și social al Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de Hârbovăţ
 • 3.2. Învățământul monahal și primar
 • 3.3. Școala de Cântăreți Bisericești din Eparhia Chișinăului
 • 3.4. Constituirea și dinamica patrimoniului imobil al mănăstirii Hârbovăț
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE