Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Activitatea de creație a lui Serghei Lunchevici în contextul culturii muzicale din Republica Moldova


Autor: Brînzilă-Coșleț Zinaida
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Elena Mironenco
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 780.8.780.614.332.071.2(478)(043.2)780.8.780.614.333.071.4(478)

Adobe PDF document 7.43 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

Serghei Lunchevici, activitate de creație, arta interpretativă academică, arta lăutărească, conducător artistic, cultură muzicală, prim-dirijor, repertoriu, vioară, violonist

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 141 de titluri, 132 de pagini ale textului de bază, 3 anexe. Rezultatele obținute sunt reflectate în 11 lucrări științifice (10 ca autor unic și 1 în calitate de coautor).

Scopul și obiectivele tezei: constă în cercetarea aportului multilateral al lui S. Lunchevici la dezvoltarea culturii muzicale naționale. Realizarea acestuia prevede următoarele obiective: stabilirea bazei metodologice care să constituie suport în procesul de investigare a biografiei maestrului; definirea trăsăturilor specifice stilului violonistic al artistului; studierea particularităților caracteristice artei sale dirijorale; relevarea modului de selectare și menținere în componența Orchestrei Fluieraș a valoroșilor artiști vocaliști și instrumentiști care au promovat cu succes arta națională în lume; identificarea unor principii metodice în activitatea lui S. Lunchevici ca mentor și îndrumător al tinerilor violoniști; evidențierea aportului lui S. Lunchevici la îmbogățirea și propagarea repertoriului concertistic în circuitul local și internațional.

Noutatea și originalitatea științifică: studierea complexă a activității de creație a lui S. Lunchevici, cercetarea oferind un material amplu ce vizează maniera interpretativă a maestrului, caracteristicile artei sale dirijorale, activitatea de îndrumător al tinerilor violoniști, repertoriul Orchestrei Fluieraș ca factor determinant al activității acesteia. Caracterul inedit al tezei este asigurat și de elementele conținutului: sunt identificate și analizate, prin raportare la piese muzicale concrete, particularitățile stilului interpretativ al lui S. Lunchevici, maniera artistică de dirijare, este relatată experiența autoarei prezentei teze în urma comunicării personale cu maestrul în procesul studierii specialității Vioară academică, dar și a prezenței personale la repetițiile colectivului Fluieraș.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante constă în determinarea, din punct de vedere științific și metodologic, a fenomenului muzical-artistic unic pe care îl reprezintă S. Lunchevici; în aprecierea argumentată a aportului său la dezvoltarea culturii muzicale naționale, fapt care ar putea impulsiona dezvoltarea elementelor de valoare ale creației sale în arta muzicală contemporană a Republicii Moldova.

Semnificația teoretică a studiului rezidă în stabilirea metodologiei științifice sintetice, fapt care a permis realizarea în exclusivitate a unei prezentări panoramice a activității de creație a lui S. Lunchevici prin prisma unei viziuni contemporane. Având drept suport demersul științific, experiența interpretativă și pedagogică personală a autoarei, prezenta lucrare va contribui la îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor teoretice în domeniul artei violonistice, dirijorale, componistice și organizatorice, reprezentate și de personalitatea lui S. Lunchevici.

Valoarea aplicativă: teza poate fi utilizată ca sursă complementară la studierea disciplinelor Instrument (vioară), Orchestra, Dirijat, Folclor muzical, Aranjament folcloric, Istoria artei interpretative, Metodica predării disciplinei de specialitate în instituțiile de învățământ muzical-artistic mediu și superior, dar și în practica de interpretare în orchestre, tarafuri și alte colective muzicale concertistice.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul procesului de instruire a studenților AMTAP, precum și în activitatea interpretativă și științifică, prin participarea la conferințe științifice internaționale și naționale și publicarea de articole și studii la tema tezei.

Cuprins


1. PERSONALITATEA LUI SERGHEI LUNCHEVICI ÎN LUMINA SURSELOR ȘTIINȚIFICE, DOCUMENTARE ȘI PUBLICISTICE
 • 1.1. Repere istoriografice privind viața și creația maestrului Serghei Lunchevici
 • 1.2. Aspecte teoretice despre arta de interpretare violonistică
 • 1.3. Creația și stilul interpretativ ale lui S. Lunchevici reflectate în sursele științifice dedicate artei lăutărești
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE ALE TEHNICII ȘI MANIEREI INTERPRETATIVE A LUI SERGHEI LUNCHEVICI
 • 2.1. Anii de formare profesională
 • 2.2. Particularități stilistico-interpretative în abordarea repertoriului folcloric de concert
 • 2.3. Îndrumător al tinerilor violoniști
 • 2.4. Măiestria violonistică a lui Serghei Lunchevici ca model în lucrul cu orchestra
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PRIM-DIRIJOR ȘI CONDUCĂTOR ARTISTIC AL ORCHESTREI FLUIERAȘ
 • 3.1. Particularitățile artei dirijorale a lui Serghei Lunchevici
 • 3.2. Activitatea în funcția de prim-dirijor al Orchestrei Fluieraș
 • 3.2.1. Formarea componenței de instrumentiști ai Orchestrei Fluieraș
 • 3.2.2. Componența soliștilor-vocaliști
 • 3.3. Repertoriul – factor definitoriu al activității Orchestrei Fluieraș
 • 3.3.1. Repertoriul național de muzică populară
 • 3.3.2. Turneele internaționale ale Orchestrei Fluieraș și repertoriul interpretat
 • 3.3.3. Serghei Lunchevici – autor și aranjor de piese muzicale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI