Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Administrația publică din Republica Moldova în contextul descentralizării


Autor: Țap Iurie
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Constantin Solomon
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 35.072.1(478)

Adobe PDF document 3.29 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, sistem administrativ descentralizat, administrația publică centrală, administrația publică locală, subsidiaritate, descentralizare, autonomie locală, deconcentrare, colectivități teritoriale, competențe, servicii publice

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 166 de titluri; 142 pagini text de bază, figuri – 8, tabele – 9. Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice.

Scopul lucrării: cercetarea complexă şi aprofundată axată pe organizarea şi funcţionarea administraţiei publice în contextul descentralizării în vederea stabilirii disfuncţionalităților existente, identificării căilor şi modalităţilor de dezvoltare a administraţiei publice eficiente şi responsabile.

Obiectivele cercetării: identificarea gradului de cercetare a problematicii descentralizării în literatura de specialitate din țară și de peste hotare; analiza teoretico-metodologică a organizării şi funcţionării administraţiei publice din perspectiva principiului subsidiarităţii; cercetarea modului de organizare și funcționare a autorităților administrației publice din Republica Moldova în vederea identificării disfuncționalităților existente; analiza comparată privind descentralizarea puterii și consolidarea autonomiei locale în statele UE și identificarea practicilor administrative avansate, a experiențelor relevante, în scopul adaptării lor adecvate în condițiile Republicii Moldova; identificarea căilor de modernizare a administrației publice și modelarea unei viziuni în vederea organizării administrative a teritoriului național în condițiile subsidiarităţii.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constau în: fundamentarea teoretică a caracterului descentralizat al statului, identificarea colectivităților teritoriale/administrației publice locale drept element independent în sistemul politic și în cel administrativ ale statului, parte integrantă a puterii executive; abordarea inovativă a problemei descentralizării și deconcentrării puterii în vederea dezvoltării complexe a administrației publice centrale și a celei locale ca factor pentru modernizarea acestora. Problema științifică soluționată rezidă în: fundamentarea științifică a sistemului administrativ descentralizat; identificarea căilor și modalităților de modernizare complexă a administrației publice centrale și a administrației publice locale în condițiile descentralizării puterii.

Semnificația teoretică a cercetării constă în: consolidarea și completarea conceptelor de bază privind sistemul administrativ descentralizat; fundamentarea teoretică a principiilor organizării și funcționării administrației publice în condițiile subsidiarității.

Valoarea aplicativă a lucrării: concluziile și recomandările formulate pot servi drept sursă solidă pentru autoritățile competente ale statului, în vederea conceptualizării unei viziuni politico-strategice cu referire la descentralizarea și deconcentrarea puterii și consolidarea sistemului administrativ descentralizat, la modificarea, în acest sens, a prevederilor constituționale și la dezvoltarea unui cadru normativ relevant; acestea sunt, în egală măsură, adecvate pentru utilizare în procesul de instruire la predarea cursurilor universitare din modulul Științe administrative.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin: publicațiile științifice la subiectul cercetat; implementarea noului sistem al finanțelor publice locale; consolidarea bazei de venituri pentru bugetele locale; instituirea garanției juridice a autonomiei locale; amendarea cadrului normativ relevant.

Cuprins


1. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ȘI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND DESCENTRALIZAREA ȘI AUTONOMIA LOCALĂ
 • 1.1. Repere conceptuale privind descentralizarea şi guvernarea locală în literatura străină
 • 1.2.Reflectarea problematicii descentralizării şi autonomiei locale în literatura autohtonă
 • 1.3. Aspecte teoretico-metodologice privind investigarea administraţiei publice în contextul descentralizării
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA SISTEMULUI ADMINISTRATIV DESCENTRALIZAT DIN PERSPECTIVA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII
 • 2.1. Descentralizarea puterii – condiție de bază pentru modernizarea administrației publice
 • 2.2. Locul și rolul administrației publice locale în contextul descentralizării puterii
 • 2.3. Conceptualizarea teoretico-legală a autonomiei locale din perspectiva sistemului administrativ descentralizat
 • 2.4.Concluzii la capitolul 2

3. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
 • 3.1. Administraţia publică centrală în raport Principiile Administraţiei Publice
 • 3.2. Probleme și provocări ale sistemului administrației publice locale
 • 3.3. Modele europene privind descentralizarea puterii și organizarea guvernării locale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN CONDIȚIILE DESCENTRALIZĂRII PUTERII l
 • 4.1. Dezvoltarea administraţiei publice centrale prin modernizarea funcţiilor executive
 • 4.2. Deconcentrarea serviciilor publice ale statului – premisă pentru modernizarea prestării acestora și condiționalitate a descentralizării
 • 4.3. Modernizarea administrației publice locale prin dezvoltarea funcțională a acesteia
 • 4.4. Organizarea administrativă a teritoriului naţional în condițiile descentralizării puterii
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE