Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare


Autor: Gradinari Oxana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Valeriu Cabac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română
Adobe PDF document0.50 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.55 Mb / în rusă

Teza

CZU 77.091:004(043.3)

Adobe PDF document 2.41 Mb / în rusă
200 pagini


Cuvinte Cheie

competență, competență informațională, transfer vertical, activități curriculare, activități extracurriculare, școală profesională, metodologi

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 215 de titluri, 20 de anexe, 141 pagini de text de bază, 28 de figuri, 30 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 22 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Științe pedagogice. Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ) Scopul cercetării: fundamentarea teoretică, elaborarea și verificarea experimentală a unui model didactic care vizează formarea și dezvoltarea competenței informaționale a elevilor din școlile profesionale prin intermediul activităților curriculare și extracurriculare.

Obiectivele cercetării: (1) Realizarea unei analize și generalizări teoretice a genezei și etimologiei conceptelor abordării bazate pe competențe; precizarea conceptelor de „informație”, „competență”; identificarea caracteristicilor esențiale ale competenței informaționale la elevi din școlile profesionale; (2) definirea obiectivelor de formare și funcțiilor competenței informaționale; descrierea compoziției sale structurale; identificarea unui set de indicatori calitativi ai competenței informaționale, care să permită evaluarea nivelului formării acesteia; (3) elaborarea și argumentarea ştiinţifico-metodologică a modelului didactic și a metodologiei formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor din școli profesionale prin activități curriculare și extracurriculare; (4) verificarea experimentală a eficienței modelului și metodologiei elaborate.

Noutatea științifică și originalitatea cercetării constă în: a) identificarea principiilor de bază ale organizării procesului de învățământ, care determină cerințele de implementare a modelului didactic de formare și dezvoltare a competenței informaționale; b) formularea şi fundamentarea condiţiilor pedagogice cu indicarea limitelor de influenţă a ale acestora cu scopul eficientizarii procesului de formare şi dezvoltare a competenţei informaţionale; c) elaborarea modelului didactic al procesului de formare și dezvoltare a competenței informaționale a elevilor din școli profesionale prin activități curriculare și extracurriculare, care este centrat pe blocurile de scop, conținut, organizare și formare, evaluare-rezultat.

Rezultatul obținut, care contribuie la rezolvarea unei probleme științifice importante, este dezvoltarea fundamentelor teoretice și metodologice ale unui model didactic al procesului de formare și dezvoltare a competenței informaționale a elevilor din școlile profesionale prin activități curriculare și extrașcolare, care au contribuit la creșterea eficienței formării viitorilor lucrători în sistemul de învățământ profesional tehnic. Semnificația teoretică este determinată în fundamentarea faptului că competența informațională, având o semnificație specială în formarea elevilor din școli profesionale, satisface cerințele de multifuncționalitate, interdisciplinaritate și multidimensionalitate, ceea ce face posibilă atribuirea acesteia în rândul competențelor cheie, generale, transversale și globale.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea introducerii modelului didactic dezvoltat în procesul educațional al tuturor instituțiilor de învățământ care oferă programe de formare pentru muncitori calificați cu unele modificări, ținând cont de specificul disciplinei citite.

Implementarea rezultatelor cercetării a fost realizată în cadrul unui experiment pedagogic implementat în baza grupelor experimentale din Școala Profesională nr. 4, Bălți. Rezultatele teoretice și practice ale cercetării au fost publicate în reviste de categorie și culegeri științifice; prezentate la conferințe științifice internaționale și naționale

Cuprins


1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
 • 1.1. Анализ эволюции понятия компетентности и информационной компетентности
 • 1.2. Специфика подготовки квалифицированных рабочих в контексте информационного общества
 • 1.3. Информационные проблемы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих как основа обучения информационной компетентности
 • 1.4. Выводы по первой главе

2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
 • 2.1. Формирование компетентности учащихся через механизм контекстуализации-реконтекстуализации-деконтекстуализации
 • 2.2. Особенности формирования и развития информационной компетентности учащихся профессиональных школ
 • 2.3. Дидактическая модель формирования и развития информационной компетентности
 • 2.3. Методология формирования и развития информационной компетентности
 • 2.4. Выводы ко второй главе

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
 • 3.1. Цель, задачи и содержание педагогического эксперимента
 • 3.2. Описание этапов реализации педагогического эксперимента
 • 3.3. Статистическая обработка экспериментальных данных
 • 3.4. Выводы к третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE