Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare


Autor: Railean Elena
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.09 - Management educaţional
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Gheorghe Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.52 Mb / în română
Adobe PDF document1.30 Mb / în engleză

Cuvinte Cheie

metasistemologia educațională, educație globală, teoria design-ului învățării metasistemice, metacogniție, strategii, stratageme, tactici, ecosistemul învățării și comunicării, evaluare

Adnotare

Lucrare de sinteză pentru titlul de doctor habilitat în științe ale educației (elaborată în baza lucrărilor științifice publicate)

Structura lucrării de sinteză: reperele conceptuale ale cercetării, conținutul publicațiilor, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 95 de titluri, 34 de figuri, 5 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 37 de lucrări științifice, inclusiv 14 lucrări indexate Scopus.

Scopul lucrării de sinteză este conceptualizarea și fundamentarea științifică a managementului teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare.

Obiectivele cercetării: studiul reperelor epistemologice, gnoseologice și ontologice ale managementului teoriei și tehnologiei educației globale și argumentarea problemei, scopului și obiectivelor cercetării; identificarea și descrierea complexității paradigmei cercetării și a metodologiei de cercetare al managementului teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare; descrierea managementului strategiilor metacognitive din perspectiva specificului metacogniției și a strategiilor de învățare de succes în învățământul preuniversitar și universitar; identificarea rolului și locului modelelor ecosistemice în managementul educațional; analiza specificului managementului strategiilor de evaluare.

Noutatea şi originalitatea științifică a lucrării de sinteză constă în fundamentarea epistemologică și metodologică a studiului metasistemic; proiectarea și realizarea proiectelor de carte științifică; identificarea și descrierea problemelor care derivă din impactul ecranelor digitale asupra teoriei și tehnologiei învățării; descrierea comprehensivă a teoriei design-ului metasistemic al învățării și a aplicabilității practice în managementul evaluării formative.

Rezultatele principale noi sunt: raționalizarea abordării metasistemice; descrierea teoriei design-ului metasistemic al învățării; conceptualizarea managementului cunoștințelor / experiențelor metacognitive; analiza metasistemică a modelelor ecosistemice; sinteza managementului strategiilor de evaluare.

Semnificația teoretică constă în fundamentarea epistemologică a managementului teoriei și tehnologiei educației globale prin elaborarea teoriei design-ului metasistemic al învățării, definitivarea ariei de cercetare în metasistemologia educațională (cunoștințe/experiențe metacognitive, design-ul metasistemic al învățării, ecosistemul comunicării și învățării, managementul strategiilor metacognitive, managementul strategiilor de evaluare) și descrierea argumentativă a metodologiei metasistemice.

Valoarea aplicativă este probată de validarea paradigmei GAE (G-globalizare, A-antropocentrism, E-existențialism) prin activități de inițiere și coordonare științifică a proiectelor globale de carte; realizarea cursurilor de formare continuă a profesorilor școlari și a modelului manualului cursului universitar, elaborat colaborativ (care include sarcini și activități metacognitive).

Rezultatele științifice au fost implementate în cadrul proiectelor științifice, educaționale și editare de carte științifică; în elaborarea cursurilor de formare continuă a profesorilor și design-ul metasistemic a cursurilor universitare. Rezultatele obținute sunt aprobate prin indexarea lucrărilor științifice în SCOPUS și WoS, premierea lucrărilor științifice la EuroInvent 2017 și EuroInvent 2021 și premiul AȘM în științe sociale “P. Bran”(2019).

Cuprins


I. REPERELE CONCEPTUALE ALE LUCRĂRII II. CONȚINUTUL PUBLICAȚIILOR
2.1. FUNDAMENTELE EPISTEMOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI TEORIEI ȘI TEHNOLOGIEI EDUCAȚIEI GLOBALE
 • 2.1.1. Educația globală ca rezultat al globalizării
 • 2.1.2. Efectul deschiderii sistemului educațional și știința deschisă
 • 2.1.3. Impactul ecranelor digitale asupra teoriei managementului educațional
 • 2.1.4. Raționamentul abordării metasistemice în design-ul și managementul învățării
2.2. TEORIA DESIGN-ULUI METASISTEMIC AL ÎNVĂȚĂRII
 • 2.2.1. Cadrul de referință al managementului teoriei și tehnologiei educației globale
 • 2.2.2. Studiul delimitărilor metasistemice
 • 2.2.3. Design-ul metasistemic al învățării cu manualele deschise
 • 2.2.4. Metodele de investigare în managementul teoriei educației globale
 • 2.2.5. Metodele de studiu în managementul tehnologiei educației globale
2.3. MANAGEMENTUL METACOGNIȚIEI ȘI Al STRATEGIILOR DE ÎNVĂȚARE CU SUCCES
 • 2.3.1. Specificul metacogniției și al strategiilor de învățare cu succes
 • 2.3.2. Managementul strategiilor metacognitive
 • 2.3.3. Managementul strategiilor metacognitive la etapa preuniversitară
 • 2.3.4. Managementul competenței de a învăța să înveți la nivel universitar
2.4. MANAGEMENTUL MODELELOR ECOSISTEMICE ALE ÎNVĂȚĂRII ȘI COMUNICĂRII ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL GLOBAL
 • 2.4.1. Problema sustenabilității învățării în educația globală
 • 2.4.2. Specificul învățării și comunicării în ecosistemele cunoașterii
 • 2.4.3. Problematica puterii soft în leadership-ul educațional
 • 2.4.4. Problema plagiatului, licențierii și a utilizării adecvate a manualelor digitale
2.5. MANAGEMENTUL STRATEGIILOR DE EVALUARE
 • 2.5.1. Problematica managementului strategiilor de evaluare, măsurare și apreciere
 • 2.5.2. Managementul învățării din perspectiva strategiilor de evaluare
 • 2.5.3. Managementul calității strategiilor de evaluare digitală
 • 2.5.4. Modelul ecosistemic al evaluării formative și sumative cu aplicații practice
3. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
4. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE, INCLUSIV LISTA PUBLICAȚIILOR AUTORULUI, CONEXE TEMEI DE CERCETARE