Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specificul reperelor bioetice în consilierea spirituală a deținuților: analiză teoretico-practică


Autor: Cojocaru Viorel
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.05 - Etică şi bioetică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Vitalie Ojovan
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 17:159.9-058.56(043.2)

Adobe PDF document 1.85 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

bioetică, consiliere spirituală, vulnerabilitate, valoare, deținut, penitenciar, asistent spiritual, spiritualitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 compartimente, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 270 titluri, 6 anexe, 166 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 29 de lucrări științifice.

Scopul tezei constă în configurarea și implementarea conceptului de consiliere spirituală a deținuților prin valorificarea potențialului bioetic.

Obiectivele lucrării: identificarea interferențelor dintre bioetică și alte domenii privind aportul cercetărilor interdisciplinare în consilierea spirituală; relevarea conceptelor bioetice referitor la consilierea spirituală; determinarea rolului special al bioeticii în analiza modului de viață în penitenciar; fundamentarea principiilor bioetice la consilierea spirituală în condiții de detenție; evidențierea aspectelor bioeticii sociale în procesul consilierii spirituale; elucidarea componentelor teoretico-practice în procesul consilierii deținuților; delimitarea principalelor probleme ale implementării postulatelor bioetice în consilierea spirituală.

Noutatea lucrării în cauză rezidă în aceea că, deşi iau în discuţie aspecte care, într-un fel sau altul, şi-au găsit reflectare în literatura de specialitate, totuşi se impune prin promovarea unei viziuni inovatoare, de ansamblu, globale şi interdisciplinare atât asupra conceptului de consiliere spirituală a deținuților prin valorificarea potențialului bioetic, cât și a noțiunilor de „asistență spirituală” și „principii bioetice ale consilierii spirituale”, care sunt abordate insuficient în literatura de specialitate. S-a efectuat pentru prima dată o analiză teoretică în domeniul configurării suportului etico-practic în procesul consilierii spirituale și în sistemele de implementare a acestora în Republica Moldova. Astfel, lucrarea reprezintă una din primele cercetări ştiinţifice complexe consacrată cercetării etico-practice în procesul consilierii spiritual-practice a deținuților în condițiile penitenciarelor autohtone. Totodată, pentru prima dată studiul a fost efectuat din perspectiva aplicării unei tactici concrete în consilierea spirituală bazată pe principiile bioetice în condițiile penitenciarelor din țară. În scopul eficientizării asistenței spirituale în condițiile existențiale specifice de penitenciar, s-a prezentat o clasificare a valorilor morale în implementarea asistenței spirituale în mediul privat de libertate.

Originalitatea cercetării constă în conceperea/formularea inedită și prezentarea în funcție de fapt original al indicațiilor metodologice a bioeticii sociale, a procesului de bioetizare, de evaluare bioetică și de adaptare a deținuților la un habitat general corespunzător cerințelor în vigoare, dar și menținerea calitativă a stării psihosomatice în particular.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme importante se regăsește în realizarea potențialului bioetic la interferența cu alte discipline în procesul consilierii spirituale a persoanelor private de libertate, eficientizarea condițiilor spirituale ale condamnaților în perioada detenției. Cu aportul consilierii spirituale se dorește omiterea și minimalizarea crizelor spiritual-morale create de mediul specific, ce denaturează atât valoarea ființei umane, cât și starea psihosomatică a condamnatului.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării are un caracter științifico-practic interdisciplinar și cuprinde: elaborarea modalităților de optimizare al climatului spiritual specific condiției umane din penitenciar; desemnarea unor posibile perspective în modul de viață post-penitenciar; argumentarea necesității de elaborare a unui îndrumar pentru consilierii spirituali în instituțiile penitenciare; indicarea utilității unui cadru normativ privind educarea și socializarea deținuților. Prin rezultatele obținute se va accentua rolul bioeticii sociale și celei medicale, promovarea unor concepte de esență formativă în zonele de interes ale diverselor instituții de stat, religioase, culturale ș.a.

Implimentarea rezultatelor științifice s-a produs prin intermediul proiectelor științifice în cadrul programelor instituționale și de stat, la foruri științifice naționale și internaționale, și prin organizarea unor traininguri, seminare practice cu specialiști antrenați în activitatea instituțiilor penitenciare.

Cuprins


1. BIOETICA - PREMISĂ CONCEPTUALĂ ESENȚIALĂ A STUDIULUI UMANIST PRIVIND VIAȚA DE CORECȚIE
 • 1.1. Necesitatea elaborării unui concept eficient al perfecționării consilierii spirituale în condiții de libertate limitată
 • 1.2. Prisme teoretico-metodologice ale aplicării reperelor bioetice în consilierea spirituală specială .
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ASISTENȚA SPIRITUALĂ ÎN CONDIȚII EXISTENȚIALE SPECIALE: ANALIZA CONCEPTELOR CONTEMPORANE
 • 2.1. Aspecte etice ale abordării practicii spirituale în condiții de penitenciar
 • 2.2. Interferențe interdisciplinare ale consilierii spirituale
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. CONFIGURAREA SUPORTULUI ETICO-PRACTIC ÎN PROCESULCONSILIERII SPIRITUALE
 • 3.1. Integrarea potențialului bioetic în constituirea unei strategii eficiente a asistenței spirituale la diferite categorii de deținuți
 • 3.2. Clasificarea valorilor morale în implementarea asistenței spiritualeîn mediul privat de libertate
 • 3.3. Perspective ale aplicării unei tactici în consilierea spirituală bazată pe principiile
 • bioetice în condițiile penitenciarelor din Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE