Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manifestarea stresului ocupațional și sindromului burnout la personalul medical


Autor: Grati Lilia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Angela Groza (Verdeş)
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.58 Mb / în română
Adobe PDF document1.55 Mb / în engleză

Teza

CZU 159.942:614.25(043.3)

Adobe PDF document 7.37 Mb / în română
316 pagini


Cuvinte Cheie

stres ocupațional, sindromul burnout, strategii de coping, personal medical

Adnotare

Structura tezei: introducere‚ trei capitole‚ concluzii generale şi recomandări‚ bibliografie din 229 de titluri, 5 anexe, 117 pagini de text de bază, 34 figuri, 35 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 5 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Psihologia organizațională și psihologia personalității personalului medical.

Scopul: Studierea stresului ocupațional și a sindromului burnout la personalul medical, precum și elaborarea, implementarea și determinarea eficienței programului de intervenție orientat spre diminuarea acestora.

Cercetarea a fost realizată prin trasarea următoarelor obiective: argumentarea teoretică a fenomenului stres ocupațional și sindrom burnout la personalul medical; determinarea nivelului percepției stresului la personalul medical; investigarea sindrom burnout la personalul medical; studierea strategiilor de coping utilizate de cadrele medicale; stabilirea relației dintre stresul perceput, sindromul burnout și strategiile de coping, elaborarea și implementarea programului de intervenție psihologică având ca obiectiv diminuarea stres ocupațional și a S.B.; determinarea eficienței programului formativ; formularea concluziilor științifice importante ale cercetării și elaborarea recomandărilor relevante soluționării problemei abordate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante constau în determinarea nivelului stresului ocupațional și sindromului burnout la personalul medical în corelație cu strategiile de coping utilizate, precum și în elaborarea unui program de intervenție psihologică de diminuare a acestora.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute: realizarea unui studiu teoretico-empiric al stresului ocupațional și sindromului burnout la personalul medical; stabilirea gradului de afectare a personalului medical de stresul ocupațional și sindromul burnout; comensurarea impactului stresului ocupațional și sindromului burnout în funcție de gen, vechime în muncă, domeniu de activitate și categorii profesionale medicale; determinarea raportului dintre stresul perceput, sindromul burnout și strategiile de coping; elaborarea programului de intervenție psihologică de diminuare a stresului ocupațional și sindromul burnout la personalul medical.

Importanţa teoretică a lucrării consistă în completarea abordărilor teoretice cu referire la cauzele și factorii implicați în declanșarea stresului ocupațional și sindromului burnout la personalul medical. Valoarea aplicativă a lucrării constă în experimentarea și validarea statistică a programului complex de diminuare a stresului ocupațional și a sindromului burnout la personalul medical, cu efect indezirabil asupra calității muncii cadrelor medicale, putând constitui baza unui ghid de bune practici pentru aceștia și ghid metodologic pentru psihologii din sistemul medical.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în cinci instituții medicale din municipiul Chișinău în cadrul cursurilor de pregătire profesională; prezentate în comunicări la conferințe și simpozioane naționale și internaționale și reflectate în 8 articole științifice publicate.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI APLICATIVE ALE STRESULUI OCUPAȚIONAL ȘI SINDROMULUI BURNOUT LA PERSONALUL MEDICAL
 • 1.1 Incursiuni în istoria conceptului de stres occupational și sindrom burnout
 • 1.2 Stresul ocupațional în contextul cercetărilor actuale
 • 1.3 Factori care condiționează dezvoltarea stresului occupational și sindromului burnout
 • 1.4 Specificul stresului ocupațional și sindromului burnout la personalul medical
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EMPIRICĂ PRIVIND MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL ȘI SINDROMULUI BURNOUT LA PERSONALUL MEDICAL
 • 2. Metodologia cercetării
 • 2.2 Studiul stresului ocupațional perceput de personalul medical
 • 2.3 Analiza strategiilor de coping
 • 2.4 Cercetarea indicilor sindromului burnout
 • 2.5 Relația dintre percepția stresului, sindromul burnout și strategiile de coping
 • 2.6 Concluzii la capitolul 2

3. DIMINUAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL ȘI SINDROMULUI BURNOUT LA PERSONALUL MEDICAL
 • 3.1 Designul experimentului formativ
 • 3.2 Prezentarea și interpretare rezultatelor experimentului ca urmare a intervenției psihologice plicate personalului medical
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autoarei