Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Emoțiile negative la adolescenți și modalități de diminuare


Autor: Stanciu Mirela
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Iulia Racu
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.46 Mb / în engleză

Teza

CZU 159.922.8(043.3)

Adobe PDF document 3.14 Mb / în română
236 pagini


Cuvinte Cheie

emoții negative, corelate psihologice ale emoțiilor negative, trăsături de personalitate, vârsta adolescentă

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din: adnotări, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 232 de surse bibliografice; 7 anexe, 147 pagini de text de bază, 77 figuri și 16 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 articole științifice.

Domeniul de studiu: Psihologia dezvoltării, Psihologia adolescenților, Psihologia emoțiilor.

Scopul cercetării a constat în studiul specificului emoțiilor negative, a corelatelor lor psihologice și a trăsăturilor de personalitate la adolescenți, precum și elaborarea și implementarea unui program de intervenții psihologice orientat la diminuarea emoțiilor negative.

Obiectivele cercetării: obiective pentru cercetare: analiza literaturii de psihologie cu privire la emoții, emoții negative, vârsta adolescentă, modalitățile de investigare a emoțiilor negative, precum și a metodelor, tehnicilor și procedeelor de diminuare a emoțiilor negative; stabilirea modalităților de manifestare a emoțiilor negative și a corelatelor lor psihologice la adolescenți în funcție de dimensiunea gen și vârstă; identificarea relațiilor dintre emoțiile negative, corelatele lor psihologice și trăsăturile de personalitate la adolescenți; elaborarea și implementarea unui program de intervenții psihologice orientat la diminuarea emoțiilor negative și a corelatelor lor psihologice la adolescenți; evaluarea eficienței programului de intervenții psihologice de diminuare a emoțiilor negative și a corelatelor lor psihologice la adolescenți.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în abordarea holistică a emoțiilor negative la adolescenți ce reiese din abordarea de gen și de vârstă, în explicarea manifestărilor corelatelor lor psihologice în dependență de gen și de vârstă și prin prisma evidențierii relațiilor între emoțiile negative, corelatele lor psihologice și trăsăturile de personalitate, fapte ce au constituit fundamentul pentru elaborarea și implementarea unui program de intervenții psihologice ce a contribuit la diminuarea emoțiilor negative.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute rezidă din realizarea unui demers teoretico-experimental privind emoțiile negative și corelatele lor psihologice la adolescenți. S-a fundamentat un model psihodiagnostic pentru investigarea emoțiilor negative, a corelatelor lor psihologice și a trăsăturilor de personalitate la adolescenți. S-a identificat modul de manifestare și evoluție a emoțiilor negative pe tot parcursul vârstei adolescente. S-a stabilit caracterul specific al emoțiilor negative și a corelatelor lor psihologice la adolescenți și adolescente. Au fost evidențiate relațiile între emoțiile negative, corelatele lor psihologice și trăsăturile de personalitate la adolescenți. A fost elaborat și verificat experimental un model de intervenții psihologice orientat la diminuarea emoțiilor negative și a corelatelor psihologice ale acestora la adolescenți.

Semnificația teoretică a lucrării. Rezultatele cercetării teoretico-experimentale vin să completeze domeniile psihologia dezvoltării și psihologia educației cu cunoștințe actuale și cuprinzătoare cu privire la dezvoltarea sferei emoționale la adolescenți, la diferențele de gen și de vârstă în manifestarea emoțiilor negative și în corelatele psihologice ale acestora, precum și cu privire la interrelațiile dintre modul de manifestare a emoțiilor negative și particularitățile de personalitate la adolescenți. Rezultatele cercetării, explicațiile și legitățile expuse, precum și concluziile formulate sunt importante pentru reconceptualizarea și actualizarea compartimentului dedicat sferei emoționale și celei a personalității în contextul secvenței „Dezvoltarea psihosocială în adolescență” din cadrul disciplinei Psihologia dezvoltării.

Valoarea aplicativă a lucrării. Ideile și legitățile descrise în prezenta cercetare despre manifestarea emoțiilor negative, a corelatelor lor psihologice și interrelațiile emoțiilor negative cu corelatele lor psihologice și cu trăsăturile de personalitate pot fi întrebuințate ca repere în procesul de formare și dezvoltare a unei personalități armonioase. Modelul psihodiagnostic descris și validat experimental poate fi utilizat în investigarea sferei emoționale și a personalității la preadolescenți, adolescenți și tineri de către psihologii școlari, psihologii clinicieni și psihoterapeuți, etc. Programul de intervenții psihologice orientat la diminuarea emoțiilor negative și a corelatelor lor psihologice poate fi folosit atât pentru controlul și reducerea emoțiilor negative, cât și pentru alte dificultăți sau probleme din aria sferei emoționale și cea a personalității la preadolescenți, adolescenți și tineri de către psihologi, consilieri școlari, cadre didactice, psihoterapeuți, părinți și chiar adolescenți.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării teoretico-experimentale au fost implementate în procesul didactic de pregătire și formare a studenților în cadrul disciplinelor Psihologia dezvoltării, Psihologia personalității, Psihologia afectivității și a proceselor reglatorii, a masteranzilor și doctoranzilor la facultățile de psihologie din instituțiile superioare de învățământ și în cadrul cursurilor de formare continuă și seminarelor științifico-metodice cu psihologii, consilierii școlari și cadrele didactice.

Cuprins


1. PERSPECTIVE TEORETICE ALE EMOȚIILOR ÎN PSIHOLOGIE
 • 1.1.Abordări explicative și delimitări conceptuale ale emoțiilor
 • 1.2.Tipuri de emoții: clasificări și descrieri
 • 1.3.Emoțiile negative și corelatele lor psihologice
 • 1.4.Caracteristicile vârstei adolescente și experiența emoțiilor negative
 • 1.5.Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL EMOȚIILOR NEGATIVE ȘI AL CORELATELOR LOR PSIHOLOGICE LA ADOLESCENȚI
 • 2.1. Descrierea design-ului cercetării
 • 2.2. Manifestările emoțiilor negative la adolescenți
 • 2.3. Particularitățile corelatelor psihologice ale emoțiilor negative la adolescenți
 • 2.4. Interrelațiile între emoțiile negative și trăsăturile de personalitate la adolescenți
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DIMINUAREA EMOȚIILOR NEGATIVE ȘI A CORELATELOR PSIHOLOGICE A ACESTORA LA ADOLESCENȚI
 • 3.1. Conceptualizarea și descrierea demersului formativ
 • 3.2. Evaluarea eficienței programului de intervenții psihologice orientat la diminuarea emoțiilor negative la adolescenți
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația de asumare a răspunderii
CV-ul autoarei