Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diminuarea comportamentului agresiv la preșcolari


Autor: Tudor (Olaru) Lăcrămioara Elena
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Maria Vîrlan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 159.922.7:373.2 (043.3)

Adobe PDF document 4.90 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

preșcolar, agresivitate, educație, comportament agresiv, intervenție, psiholog, familie, emoție, factori de risc, factori sociali, grupa de preșcolari, cadru didactic

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 261 de titluri, 119 pagini text de bază, 38 de tabele, 16 figuri, 21 de anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: psihologia preșcolarului, psihologia agresivității.

Scopul cercetării: studierea particularităţilor agresivității în funcţie de gen și vârstă, de climatul psihologic din familie, de statutul social în colectiv la copiii preșcolari și elaborarea unui program complex de intervenție psihologică pentru diminuarea comportamentului agresiv la copiii de această vârstă.

Obiectivele cercetării: realizarea studiului teoretic al agresivității la preșcolari; identificarea unui complex de instrumente de diagnosticare a caracteristicilor agresivității la copiii preșcolari; investigarea diferențelor de gen și vârstă în manifestarea comportamentelor agresive la vârsta preșcolară; determinarea gradului de intensitate a agresivității în raport cu climatul psihologic din familie; determinarea nivelului de agresivitate al preșcolarilor în raport cu statutul social din colectivul de copii; elaborarea și implementarea unui program complex de intervenție special adaptat pentru vârsta și problematica preșcolarului, în vederea diminuării comportamentului agresiv.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată la nivel național s-a realizat un studiu comparativ-experimental privind comportamentul agresiv la preșcolari, în funcție de vârstă, gen, de climatul psihologic din familie și de statutul social în colectivul de preșcolari; s-a elaborat o metodologie de diagnosticare a comportamentului agresiv la preșcolari; s-a elaborat și s-a implementat programul complex de intervenție psihologică pentru diminuarea comportamentului agresiv la preșcolari.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în: identificarea particularităților de manifestare a agresivității la copiii preșcolari, precum și elaborarea și implementarea unui program complex de intervenție psihologică, centrat pe formarea unor competențe sociale și de management al furiei la copilul preșcolar, pe formarea unor noi competențe de management al situațiilor-problemă pentru părinți și pentru cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ, ceea ce a contribuit la diminuarea comportamentului agresiv la copiii preșcolari.

Valoarea teoretică: au fost obținute cunoștințe științifice despre natura psihologică a agresivității și despre caracteristicile esențiale ale comportamentului agresiv la vârsta preșcolară; despre factorii agresivității la vârsta preșcolară; despre strategiile de diminuare a comportamentului agresiv la preșcolari.

Valoarea aplicativă: elaborarea, implementarea și validarea programului complex de intervenție psihologică orientat spre formarea la preșcolari a competențelor de management al furiei; formarea la părinți și la cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ a competențelor de gestionare a situațiilor-problemă; generarea de produse conexe programului de intervenție, precum: tabloul cu replici asertive, setul de teme abordate în activitățile formative de consiliere a părinților, blazonul grupului etc.

Implementarea rezultatelor științifice: aspectele cele mai importante ale cercetării au fost discutate, analizate și implementate în cadrul conferințelor științifice organizate în instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova și din România, în cadrul activităților didactico-metodice organizate în instituțiile preșcolare de învățământ din România.

Cuprins


1. INCURSIUNE TEORETICO - ȘTIINȚIFICĂ ASUPRA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI
 • 1.1. Agresivitatea: delimitări conceptuale și forme
 • 1.2. Teorii explicative ale agresivității
 • 1.3. Agresivitatea la copiii de vârstă preșcolară
 • 1.4. Factorii care generează agresivitatea la preșcolari
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ, GEN, CLIMATUL PSIHOLOGIC DIN FAMILIE ȘI STATUTUL SOCIAL ÎN COLECTIVUL DE PREȘCOLARI
 • 2.1. Designul cercetării experimentale constatative
 • 2.2. Manifestarea comportamentului agresiv la preșcolari, în funcție de vârstă și gen
 • 2.3. Relația dintre nivelul agresivității la preșcolari și climatul psihologic din familie
 • 2.4. Relația dintre agresivitatea preșcolarilor și statutul lor social în colectivul de semeni
 • 2. 5. Concluzii la capitolul 2
3. VALORIFICAREA PROGRAMULUI DE DIMINUARE A COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI
 • 3.1. Structurarea și implementarea programului de intervenție psihologică
 • 3.2. Evaluarea eficienței programului formativ
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE
CURSURI DE FORMARE
CONFERINȚE ȘI SIMPOZIOANE