Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea sentimentului securității psihologice prin intermediul activării resurselor personale ale femeilor supuse abuzului în copilărie


Autor: Rotaru-Sîrbu Natalia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Angela Groza (Verdeş)
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.47 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 159.923-055.2(043.3)

Adobe PDF document 5.10 Mb / în română
309 pagini


Cuvinte Cheie

securitate psihologică, atașament, violență, abuz, traumă, resurse personale, femei supuse abuzului, strategii cognitiv-emoționale și comportamentale

Adnotare

Structura tezei: Prezenta cercetare cuprinde adnotările în limbile română, rusă și engleză, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 278 de titluri, 45 figuri, 34 tabele, 3 anexe. Textul de bază cuprinde 161 de pagini. Rezultatele studiului au fost publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Cercetarea se plasează la confluența unor domenii de cercetare precum psihologia socială, psihologia familiei și a victimei, psihologia vârstelor.

Scopul cercetării constă în studierea sentimentului securității psihologice la femeile supuse abuzului în copilărie, dar și al resurselor personale ca factori de impact asupra securității, elaborarea și implementarea programului pentru fortificarea sentimentului de securitate psihologică și activarea resurselor personale la femeile abuzate în copilărie.

Obiectivele cercetării: determinarea prezenței abuzului în copilărie și a tipurilor de abuz la care au fost supuse femeile în copilărie; studierea sentimentului securității psihologice la femeile abuzate și neabuzate în copilărie prin determinarea tipului de atașament; analizarea comparativă a tipului de atașament, în funcție de formele de abuz; stabilirea accentuărilor de personalitate și a resurselor personale (stimă de sine, reziliență, ostilitate, strategii de coping); elaborarea și implementarea programului pentru fortificarea sentimentului de securitate psihologică și activarea resurselor personale la femeile supuse abuzului în copilărie.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante: determinarea specificului sentimentului securității la femeile abuzate și neabuzate în copilărie, al resurselor personale și al impactului implementării programului de intervenție psihologică prin fortificarea sentimentului securității și activarea resurselor personale la femeile abuzate.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în faptul că, pentru prima dată, la nivel național, au fost studiate consecințele abuzului (fizic, emoțional, neglijare și sexual) din copilărie la femeile adulte, trăsăturile de personalitate, nivelul stimei de sine, de reziliență și de ostilitate, dar și capacitatea acestora de a-și reactiva resursele; totodată, contrastiv, a fost evaluată situația femeilor care nu au fost supuse violenței în copilărie, a fost elaborat și implementat un program de intervenție psihologică orientat spre antrenarea sentimentului securității și activarea resurselor personale.

Semnificația teoretică a lucrării: reprezintă un studiu pluridisciplinar, care a contribuit la clarificarea cadrului teoretic privind termenul de securitate psihologică și factorii care îl determină, evidențiind că situațiile de abuz în copilărie au un impact puternic asupra formării personalității și influențează calitatea vieții în perioada adultă atât în cadrul familiei, cât și în afara ei.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele obținute servesc drept bază pentru elaborarea unui ghid de bune practici, prin dezvoltarea, implementarea și validarea programului de intervenție psihologică pentru încurajarea exprimării sentimentelor, facilitarea acceptării experiențelor trăite și susținerea femeilor abuzate în copilărie în procesul de activare a resurselor pentru adaptarea la schimbare.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele acestui studiu sunt utilizate în procesul de pregătire și formare a viitorilor psihologi și profesori, reprezentând un reper la elaborarea altor cercetări. Totodată, rezultatele au fost discutate în articole și comunicări științifice la nivel național și internațional. Teza reprezintă o contribuție temeinică la îmbogățirea literaturii științifice naționale, iar datele obținute pot fi utilizate la elaborarea unor politici sociale privind violența în familie.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE SENTIMENTULUI SECURITĂȚII PSIHOLOGICE LA FEMEILE ABUZATE ÎN COPILĂRIE
 • 1.1. Concepte teoretice privind sentimentul securității psihologice
 • 1.2. Abuzul și consecințele lui pe termen lung la femei
 • 1.3. Resursele personale ale femeilor abuzate în copilărie
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A SENTIMENTULUI SECURITĂȚII PSIHOLOGICE ȘI A RESURSELOR PERSONALE LA FEMEILE ABUZATE ÎN COPILĂRIE
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor experimentului de constatare
 • 2.3. Studiul relației dintre tipul de atașament și resursele personale ale femeilor abuzate în copilărie
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA SENTIMENTULUI SECURITĂȚII PSIHOLOGICE PRIN ACTIVAREA RESURSELOR PERSONALE LA FEMEILE ABUZATE ÎN COPILĂRIE
 • 3.1. Metodologia și organizarea programului de dezvoltare a sentimentului securității psihologice la femeile abuzate în copilărie prin activarea resurselor personale Caracteristica generală a programului de intervenție psihologică
 • 3.2. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor experimentului formativ privind dezvoltarea securității psihologice prin activarea resurselor personale ale femeilor abuzate în copilărie
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV–UL AUTORULUI