Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere


Autor: Maria Sofia Pagarin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Xenofon Ulianovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 343.4(341.231.14)

Adobe PDF document 1.55 Mb / în română
221 pagini


Cuvinte Cheie

Ştiinţă, ştiinţa dreptului, ştiinţa dreptului penal, drept penal, drept penal român, drept penal al Republicii Moldova, drept execuţional penal, drept penal comparat, faptă antisocială, făptuitor, infractor, infracţiune, sancţiune, sancţiune de drept penal, pedeapsă, individualizarea pedepsei, individualizarea sancţiunilor de drept penal, alternativa la detenţie, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, munca în folosul comunităţii, probaţiune, perioadă de probă, mediere, justiţie, justiţie restaurativă, integrare, armonizare

Adnotare

În elaborarea lucrării s-a încercat studierea problemelor din punct de vedere al teoriei generale a sistemelor, considerându-se că instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se află în cadrul unei instituţii mai mari şi mai cuprinzătoare – metode alternative de detenţie şi ştiinţa dreptului penal, ca entitate superioară tuturora - şi în interdependenţă cu celelalte elemente ale sistemului, instituţii apropiate şi interdependente.

Punctul de pornire a studiului constă în studierea, compararea, aprofundarea şi elucidarea instituţiei suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi a instituţiilor interdependente-individualizarea sancţiunilor de drept penal, probaţiunea, medierea, justiţia restaurativă şi formulării unor propuneri şi recomandări în ceea ce priveşte modelarea lor pentru sistemul juridic şi realităţile din cele două ţări, România şi Republica Moldova, pe de o parte, şi perspectiva integratoare, pe de altă parte.

Inovaţia ştiinţifică a investigaţiei constă în faptul că s-a întreprins o cercetare complexă în domeniul analizei instituţiilor juridice ale individualizării sancţiunilor de drept penal, suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi probaţiunii. Cercetarea are un caracter nou şi în aspectul analizei comparative, atât între sistemele de drept ale celor două ţări şi în interiorul acestora, dar şi între instituţiile analizate şi cele similare de pe plan european.

Investigaţia a servit drept suport pentru aprofundarea instituţiilor analizate şi, pe această bază, îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional din cele două ţări, prin propunerile şi recomandările finale, elaborarea unui concept teoretic despre racordarea legislaţiei naţionale la cea internaţională în perspectivă integratoare. Rezultatele investigaţiilor a permis să fie elaborate definiţii proprii ale instituţiei individualizării pedepsei penale, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi probaţiunii etc.

Deasemenea, s-a întreprins studierea bazei metodologiei ştiinţifice şi, în special a principiilor logicii în ceea ce priveşte definirea conceptelor; investigarea termenilor şi conceptelor de individualizare a sancţiunilor de drept penal, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi probaţiunea; efectuarea unui studiu complex asupra instituţiilor analizate şi punerea în lumină a raporturilor de interdependenţă dintre acestea; identificarea limitelor şi posibilităţilor de acţiune ale acestora în ceea ce priveşte legislaţia existentă şi cea viitoare precum şi contribuţia lor la întărirea siguranţei şi stabilităţii raporturilor de drept penal în cele două ţări; formularea de propuneri şi recomandări în ceea ce priveşte modelarea lor pentru sistemul juridic şi realităţile din cele două ţări, România şi Republica Moldova, pe de o parte, şi perspectiva integratoare, pe de altă parte.

Cuprins


CAPITOLUL I Consideraţii generale cu privire la individualizarea pedepsei
 • 1.1. Instituţia individualizării pedepselor
  • 1.1.1. Originea şi evoluţia instituţiei individualizării pedepsei
  • 1.1.2. Consideraţii asupra termenului de individualizare a pedepsei
 • 1.2. Individualizarea-condiţie pentru realizarea scopului pedepsei
 • 1.3. Formele individualizării pedepselor
  • 1.3.1. Concluzii preliminare relativ la termenul de individualizare a pedepsei
 • 1.4. Criteriile generale de individualizarea pedepsei penale
  • 1.4.1. Gradul de pericol social al faptei săvârşite
  • 1.4.2. Persoana infractorului
  • 1.4.3. Concluzii şi consideraţii preliminare
 • 1.5. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale
 • 1.6. Concluzie generală privind individualizarea pedepsei

CAPITOLUL II Instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere
 • 2.1. Originile şi evoluţia instituţiei
 • 2.2. Introducerea suspendării condiţionate a executării pedepsei în dreptul penal român şi evoluţia acesteia
 • 2.3. Modificări aduse instituţiei suspendării executării după 1989; introducerea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
 • 2.4 .Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
  • 2.4.1.Noţiunea şi caracterizarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
  • 2.4.2.Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi termenul de încercare
  • 2.4.3. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului
  • 2.4.4. Efectele, revocarea şi anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
  • 2.4.5. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazuri speciale şi cu obligaţia condamnatului de a efectua o muncă în folosul comunităţii
  • 2.4.6. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată minorului
 • 2.5. Concluzii şi consideraţii preliminare
 • 2.6.Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în Republica Moldova
 • 2.7. Munca neremunerată în folosul comunităţii în Republica Moldova
 • 2.8. Delimitarea instituţiei de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere de instituţia de suspendare condiţionată a executării pedepsei
 • 2.9. Concluzie generală privind instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL III Instituţia probaţiunii
 • 3.1. Noţiuni generale privind instituţia probaţiunii
 • 3.2. Apariţia şi evoluţia conceptului de probaţiune
 • 3.3. Reglementarea internaţională a probaţiunii
 • 3.4. Instituţia probaţiunii în unele state
 • 3.5. Instituţia probaţiunii în România
  • 3.5.1. Evoluţia istorică a serviciului de probaţiune
  • 3.5.2. Cadrul legal al probaţiunii în România
 • 3.6. Probaţiunea în Republica Moldova
  • 3.6.1. Apariţia şi evoluţia conceptului de probaţiune în Republica Moldova
  • 3.6.2. Cadrul legislativ al probaţiunii în Republica Moldova
 • 3.7. Concluzie generală privind probaţiunea

CAPITOLUL IV Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere din perspectivă integratoare
 • 4.1. Cadrul general - prezentarea problemei
 • 4.2. Instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere în spaţiul Uniunii Europene
 • 4.3. Compatibilitatea cadrului normativ din România cu cel din Uniunea Europeană
  • 4.3.1. Integrarea europeană
  • 4.3.2. Elemente de justiţie restaurativă în România
 • 4.4. Compatibilitatea cadrului normativ din Republica Moldova cu cel din Uniunea Europeană
  • 4.4.1. Planul de acţiune U.E.-Moldova
  • 4.4.2. Perspective de implementare a justiţiei restaurative în Republica Moldova