Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul sistemului organelor de stat


Autor: Irina Iacub
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 342.56 (042.3) I -17

Adobe PDF document 3.10 Mb / în română
158 pagini


Adnotare

Prezenta lucrare are menirea de a elucida locul şi rolul Curţii de Conturi a Republicii Moldova ca organ suprem de control financiar în cadrul statului. Teza are ca punct de plecare abordarea conceptuală a noţiunilor ce ţin de esenţa activităţii Curţii. Astfel, sînt supuse analizei conceptele de control, control administrativ, control financiar, control financiar public cu scopul de a le determina importanţa şi necesitatea în activitatea umană. O atenţie deosebită s-a acordat auditului public extern ca o formă nouă a controlului de stat, ce ţine de competenţa exclusivă a Curţii de Conturi.

Capitolul-cheie reprezintă o abordare complexă a esenţei şi mecanismului de funcţionare al Curţii, cu referire la: constituirea şi cadrul normativ; statutul şi principiile; organizarea şi structura; atribuţiile şi sarcinile funcţionale; prerogativele; obiectul, subiectele, formele şi procedurile controlului exercitat; efectuarea controalelor şi valorificarea rezultatelor; asigurarea juridică a activităţii de control; atribuţiile de sancţionare; controlul financiar jurisdicţional; relaţiile internaţionale şi perspectivele de perfecţionare a activităţii Curţii.

Elucidarea esenţei şi rolului auditului public constituie un alt moment semnificativ din cadrul investigaţiei, deoarece anume această formă de control va fundamenta un nou statut al Curţii de Conturi (în cazul adoptării unei noi legi organice) – cel de instituţie supremă de audit.

În general, ca aspecte importante sînt evidenţiate: modificarea procedurii de numire a membrilor Curţii; caracterul confuz al atribuţiilor prevăzute de lege; lipsa reglementării sarcinilor funcţionale şi a atribuţiilor de sancţionare; colaborare insuficientă cu entităţile controlate; asigurarea transparenţei şi profesionalismului instituţiei; Planul de Dezvoltare Strategică a Curţii; auditul financiar şi auditul performanţei ca forme ale auditului public extern; proiectul Legii cu privire la organizarea şi funcţionarea Curţii; standardele de audit; independenţa Curţii şi relaţia cu Parlamentul.

Analiza aspectelor menţionate a permis înaintarea unor propuneri de optimizare a activităţii Curţii, luîndu-se în consideraţie practica statelor democratice cu tradiţii mai bogate în domeniu. În acest sens, o atenţie deosebită a fost acordată perspectivei de perfecţionare a Curţii de Conturi şi, mai ales, procesului de implementare a auditului performanţei ca parte componentă a controlului exercitat de această instituţie.

Cuprins


CAPITOLUL I Controlul – garanţie a eficienţei şi legalităţii activităţii umane
 • 1. Conceptul, funcţiile şi necesitatea obiectivă a controlului
 • 2. Controlul exercitat asupra administraţiei publice – garanţie a legalităţii într-un stat de drept
 • 3. Conceptul, funcţiile şi rolul controlului financiar în activitatea statului
 • 4. Controlul financiar public şi sistemul financiar public – esenţă şi importanţă
CAPITOLUL II Curtea de conturi a republicii moldova – organ suprem de control financiar de stat
 • 1. Evoluţia instituţiei de control financiar
 • 2. Organizarea şi mecanismul de funcţionare a curţii de conturi
 • 3. Sarcinile curţii de conturi: realizări şi probleme
 • 4. Relaţii internaţionale şi perspective de perfecţionare a activităţii curţii de conturi
CAPITOLUL III Curtea de conturi a republicii moldova – instituţie supremă de audit
 • 1. Auditul public – o nouă formă a controlului financiar de stat
 • 2. Curtea de conturi a republicii moldova – instituţie supremă de audit
 • 3. Mandate şi practici ale unor instituţii supreme de audit în exercitarea auditului
 • performanţei
 • 4. Locul şi rolul instituţiei supreme de audit în cadrul statului