Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Drept civil


Drept civil

Tema 1. Noţiuni introductive privind dreptul privat

Tema 2. Caracteristica generală a dreptului civil

Tema 3. Izvoarele dreptului civil

Tema 4. Raportul juridic civil

Tema 5. Persoana fizică - subiect al raportului juridic civil

Tema 6. Persoana juridică – subiect al raportului juridic civil

Tema 7. Obiectele raportului juridic civil

Tema. 8 Actul juridic civil

Tema 9. Reprezentanţa şi procura

Tema 10. Exercitarea şi apărarea drepturilor subiective civile

Tema 11. Termenele în dreptul civil. Termenele de prescripţie

Tema 12. Drepturile persoanele nepatrimoniale

Tema 13. Posesia

Tema 14. Noţiuni generale despre drepturile reale

Tema 15. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale

Tema 16. Dreptul de proprietatea privată

Tema 17. Dreptul de proprietate publică

Tema 18. Modalităţile dreptului de proprietate

Tema 19. Dreptul asupra proprietăţii altuia (dezmembrămintele dreptului de proprietate)

.

Tema 20. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale

Tema 21. Noţiuni generale privind dreptul obligaţional

Tema 22. Teoria generală a contractului civil

Tema 23. Răspunderea civilă

Tema 24. Executarea obligaţiilor (efectele obligaţiilor)

Tema 25. Cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie

TEMA 26. Garantarea executării obligaţiilor

Tema 27. Stingerea obligaţiilor

Literatura recomandată:

 1. Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Chişinău, 2004.
 2. Sergiu Baieş, Drept civil. Partea generală, Chişinău, 1994.
 3. Sergiu Baieş, Drept civil. Drept de proprietate, Chişinău, 1995.
 4. Sergiu Baieş, Drept civil. Partea generală. Persoana fizică persoana juridică, Chişinău, 1997
 5. Sergiu Baieş, Nicolae Roşca, Dreptul afacerilor, Chişinău, 1997.
 6. Ugo Mattei, Sergiu Baieş, Nicolae Roşca, Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate, Editura ARC, Chişinău, 2000.
 7. Sergiu Baieş, Nicolae Roşca, Drept civil. Partea generală. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor, Chişinău, 2001.
 8. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу. Волчинский В.К., Давыдов В.И. и др., Кишинев, 1987.
 9. Gheorghe Chibac, Dorin Cimil. Drept civil. Prelegeri. Unele categorii de obligaţii. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Chişinău, 2002.
 10. Г.А. Кибак. Гражданское право. Краткий курс лекций. Отдельные договорные обязательства. Издание 2-е, дополненное и переработанное. Кишинэу, 2002.
 11. Г.А. Кибак. Гражданское право. Краткий курс лекций. Отдельные договорные обязательства. Издание 3-е, дополненное и переработанное. Кишинэу, 2003.
 12. Г.А.Кибак. Арендное право. Учебное пособие. Издание 2-е, дополненное и переработанное. Кишинэу, 2003.
 13. Gheorghe Belei, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
 14. C. Hamangiu, I.Rosetti-Bălănescu, AL.Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. I şi II, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 15. Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 16. Ion P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura ACTAMI, Bucureşti, 1996.
 17. Corneliu Bârsan, Maria Gaiţa, Mona Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Institutul European, Iaşi, 1997.
 18. Paul Mircea Cosmovici, Drept civil, Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţia, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 19. Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura ALL, Bucureşti, 1992.
 20. Liviu Pop, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 21. Ernest Lupan, Drept civil. Persoana fizică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 22. Ernest Lupan, Drept civil. Persoana juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 23. Гражданское право, Учебник. Под реакцией Е.А.Суханова, Издательство БЕК, Том 1. Москва, 1998.
 24. Гражданское право, Учебник. Под реакцией А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого, Издательство Проспект, Том 1. Москва, 1997.
 25. М.И.Брагинский, В.В.Витрянский, Договорное право. Общие положения. Издательство Статут, Москва, 1997.

Drept civil (partea specială)

Tema 1. Contractul de vânzare - cumpărare.

Tema 2. Contractul vânzării de mărfuri cu participarea agenţilor economici.

Tema 3. Contractul de schimb.

Tema 4. Contractul de donaţie

Tema 5 Contractul de înstrăinare a unei case de locuit cu condiţia întreţinerii pe viaţă.

Tema 6 Contractul de arendă.

Tema 7 Contractul de concesiune.

Tema 8. Contractul de închiriere a spaţiului locativ.

Tema 9. Contractul de leasing.

Tema 10. Contractul de antrepriză.

Tema 11 Contractul de antrepriză în construcţii capitale.

Tema 12 Contractul de transport.

Tema 13 Contractul de expediţie.

Tema 14 Contractul de mandat.

Tema 15 Contractul de comision.

Tema 16 Contractul de depozit.

Tema 17 Contractul de activitate comună.

Tema 18 Contractul de administrare fiduciară.

Tema 19 Reglementarea juridică a raporturilor de decontări, credit şi cont bancar.

Tema 20 Contractul de împrumut.

Tema 21 Contractul de asigurare.

Tema 22 Contractul de franchising.

Tema 23 Dreptul de autor.

Tema 24 Dreptul de inventator.

Tema 25 Obligaţiile ce se nasc din cauzarea de daune.

Tema 26 Obligaţiile ce se nasc din dobândirea sau reţinerea unor bunuri fără just temei.

Tema 27 Dreptul succesoral.

Literatura recomandată:

 1. A. Bloşenco. Drept civil. Partea specială. Chişinău, 2003.
 2. Gh.Chibac, A.Chiriac. Curs succint de prelegeri la drept civil. Chişinău, 2000.
 3. F. Deak. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureşti, 1996.
 4. D.Macovei. Drept civil. Contracte. Iaşi, 1996.
 5. D.Chirică. Drept civil. Contracte speciale. Cluj-Napoca, 1994.
 6. F.Deak, S.Cărpenaru. Contracte civile şi comerciale. Bucureşti, 1993.
 7. С.Toader. Manual de contracte civile speciale. Bucureşti, 2000.
 8. I.Popa. Bursa. Bucureşti, 1992.
 9. G.Mihaela. Tranzacţii bursiere: pieţele futures şi de opţiuni. Bucureşti, 1995.
 10. L.Lefterache, C-M.Crăciunescu. Legea arendării. Bucureşti, 1996.
 11. F.Deak. Contractul de închiriere a locuinţei. Bucureşti, 1997.
 12. F.Ţuca. Legea locuinţei (comentariu). Bucureşti, 1997.
 13. D.Clocotici, Gh. Gheorghiu. Operaţiune de leasing. Bucureşti, 1998.
 14. Gh.Filip. Dreptul transporturilor. Bucureşti, 1996.
 15. O.Căpăţînă. Contractul comercial de transport. Bucureşti, 1995.
 16. I.Turcu. Operaţiuni şi contracte bancare. Bucureşti, 1994.
 17. F.Deak. Contracte civile şi asigurări. vol. 2. Bucureşti, 1995.
 18. C.Iliescu. Contractul de asigurare de bunuri în România. Bucureşti, 1999.
 19. Y.Eminescu. Dreptul de autor. Bucureşti, 1997.
 20. M.Seserman. Dreptul proprietăţii intelectuale. Iaşi, 1998.
 21. I. Albu. Repararea prejudiciului cauzat prin vătămări corporale. Bucureşti, 1997.
 22. I.Albu, V.Ursa. Răspunderea civilă pentru daunele morale. Cluj-Napoca, 1979.
 23. M.Eliescu. Răspunderea civilă delictuală. Bucureşti, 1972.
 24. E.Safta-Romano. Dreptul de moştenire. Iaşi, 1995.
 25. F.Deak. Moştenire legală. Bucureşti, 1994.
 26. Никитюк П. Дрептул ла моштенире. Кишинэу, 1982.
 27. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу МССР. Ответ. ред. Яковлев В., Давыдов В. Кишинев, 1987.
 28. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ответ. ред. Садиков О.Н. Москва, 1997.
 29. Советское гражданское право. ч.2. Ответ. ред. Рясенцев В.А. Москва, 1987.
 30. Гражданское право России. Под. ред. Садикова О. Москва, 1997.
 31. Гражданское право. Обязательственное право. ч.2. Под. ред. В.В.Залесского. Москва, 1998.
 32. Гражданское право. ч.2. Под. ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Москва, 1998.
 33. Гражданское право. т.2. Ответ. ред. Е.А.Суханов. Москва, 2000.
 34. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передачи имущества. Москва, 2000.
 35. Витрянский В.В. Договор купли-продажи. Москва, 2000.
 36. Шерстобитов А. Защита прав потребителей. Москва, 1992.
 37. Йоффе О.С. Обязательственное право. Москва, 1975.
 38. Вердников В., Кабaлкин А. Гражданско-правовые формы товаро-денежных отношений. Москва, 1970.
 39. Постатейный комментарий к Федеральному Закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Под. ред. П.В.Крашенинникова. Москва, 1999.
 40. Скворцов О.Ю. Регистрация сделок с недвижимостью. Москва, 2000.
 41. Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Коммeнтарий. Москва, 1994.
 42. Калачева С.А. Арендные сделки. Москва, 1998.
 43. Калачева С.А. Аренда нежилых помещений. Москва, 1998.
 44. Смирнов В.В. Аренда недвижимости. Москва, 1998.
 45. Владимирская А.С. Аренда жилых и нежилых помещений. Москва, 1998.
 46. Кибак Г., Никитюк П. Жилищное законодательство в вопросах и ответах. Кишинев, 1990.
 47. Никитюк П. Жилищное право. Кишинев, 1985.
 48. Кичихин А., Марткович И. Жилищное право. Москва, 1997.
 49. Седугин П. Жилищное право. Москва, 1998.
 50. Кабатова Е. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. Москва, 1991.
 51. Кабатова Е. Лизинг: правовое регулирование, практика, Москва, 1997.
 52. Смирнов А. Лизинговые операции. Москва, 1995.
 53. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. Москва, 1999.
 54. Шерстобитов А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере обслуживания. Москва, 1987.
 55. Давыдов В. Хозяйственные договоры подряда в строительстве. Кишинев, 1986.
 56. Астановский Г. Комментарий к уставу железных дорог СССР. Москва, 1986.
 57. Маковский А. Комментарий к кодексу торгового мореплавания СССР. Москва, 1973.
 58. Стасконикс В. Гражданская ответственность перевозчика. Вильнюс, 1982.
 59. Савичев Г. Правовое обеспечение сохранности грузов при перевозках. Москва, 1989.
 60. Цыбуленко З.И. Обязательство хранения в гражданском праве. Саратов, 1980.
 61. Брагинский М.И. Договор хранения. Москва, 1999.
 62. Кличман А. Договор поручения. Москва, 1985.
 63. Сохновский А. Комиссионная торговля. Правовые вопросы. Москва, 1989.
 64. Кротов М. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве. Ленинград, 1990.
 65. Масляев А.И. Договор о совместной деятельности в советском гражданском праве. Москва, 1988.
 66. Захарин В. Доверительное управление имуществом. Москва, 1998.
 67. Ефимова А.Г. Банковское право. Москва, 1994.
 68. Завидов Б.Д. Договоры кредитно-финансовой сферы. Москва, 1997.
 69. Суханов Е.А. Правовое регулирование банковской деятельности. Москва, 1997.
 70. Шиминова М. Страхование: история, законодательство, перспектива. Москва, 1989.
 71. Фогельсон Ю. Введение в страховое право. Москва, 1999.
 72. Гаврилов Э. Авторское право. Издательский договор. Авторский договор. Москва, 1988.
 73. Чернышева С.А. Авторский договор в гражданском праве России. Москва, 1996.
 74. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Москва, 1996.
 75. Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Москва, 1950.
 76. Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Москва, 1986.
 77. Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. Москва, 1998.
 78. Прокудина Л.А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Москва, !997.
 79. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах. Ленинград, 1983.
 80. Эйдинова Э. Наследование по закону и по завещанию. Москва, 1984.
 81. Пронина М.Г. Право наследования. Минск, 1989.