Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Dreptul familiei


Dreptul familiei

Tema 1. Noţiunea, obiectul reglementării şi principiile esenţiale ale dreptului familiei

Tema 2. Raporturile juridice familiale

Tema 3. Căsătoria şi reglementarea ei juridică

Tema 4. Drepturile şi obligaţiile personale nepatrimoniale ale soţilor

Tema 5. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

Tema 6. Încetarea căsătoriei

Tema 7. Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii

Tema 8. Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii

Tema 9. Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foştii soţi

Tema 10. Obligaţia de întreţinere dintre alţi membri ai familiei

Tema 11. Executarea întreţinerii

Tema 12. Adopţia

Tema 13. Educarea copiilor rămaşi fără grija părintească

Tema 14. Reglementarea relaţiilor familiale cu elemente de extraneitate

Literatura recomandată:

a) Monografii
 1. Albu I. Dreptul familiei. – Bucureşti, 1975.
 2. Aramă E. Moştenirea, căsătoria şi familia (sec.XV-XVI) // Legea şi Viaţa. – 1992.
 3. Bacaci Al., Hageanu C., Dumitrache V. Dreptul familiei. – Bucureşti: ALL BECK, 1999.
 4. Baieş S. Drept civil. Drept de proprietate. – Chişinău, 1995.
 5. Cocoş Ş. Dreptul familiei. Vol.I, II. – Bucureşti: Lumina Lex, 2001.
 6. Cosmovici P. Relaţiile nepatrimoniale şi patrimoniale din familie. – Bucureşti, 1998.
 7. Crăciunescu C.M. Regimuri matrimoniale. – Bucureşti, 2000.
 8. Filipescu I. P. Tratat de dreptul familiei. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1996, 1998, 2000.
 9. Filipescu I. P. Adopţia şi protecţia copilului aflat în dificultate. Ediţie revizuită. – Bucureşti: ALL VECK, 1998.
 10. Filipescu I. P. Drept internaţional privat. Ediţie revizuită şi completată. – Bucureşti: ASTAMI, 1999, p.434-456.
 11. Florian E. Dreptul familiei. – Cluj-Napoca: Editura Lumina LEX, 1997.
 12. Guzun G. Problemele perfecţionării legislaţiei familiale a Republicii Moldova // Revista de filosofie şi drept. – 1994. – nr.1.
 13. Jacotă M. Drept internaţional privat. – Vol.I-II. – Iaşi: Editura Fundaţiei Chemarea, 1997.
 14. Lupşan G. Dreptul familiei. – Iaşi: Editura Fundaţiei Chemarea, 1996.
 15. Lupulescu D. Dreptul de proprietate al soţilor. – Bucureşti, 1993.
 16. Matei U., Baieş S., Roşca N. Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate. – Chişinău: Editura ARC, 2001.
 17. Reghini I. Dreptul familiei. – Târgu-Mureş, 1994.
 18. Антокольская М.В. Семейное право. – Москва: Юрист, 1996.
 19. Бондов С.Н. Брачный договор. Учебное пособие для Вузов. – Москва: Закон и право, 2000, с.96.
 20. Веберс Ю.Р. Установление отцовства. – Рига, 1968.
 21. Ворожейкин Е.М. Семейное правоотношение в СССР. – Москва, 1969.
 22. Гангало Б. М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. – Москва: Статут, 2002, с.88.
 23. Косова О.Ю. Алиментные обязательсттва: Учебное пособие. – Иркутск, 1994.
 24. Кошев Т.Д. Судебная защита прав и интересов в сфере брачно-семейных отношений. – Ашхабад, 1988.
 25. Максимович Л.А. Брачный договор. – Москва, 2001.
 26. Матвеев Г.К. Советское семейное право. – Москва, 1985.
 27. Международное частное право. // под редакцией Марышевой Н. И. – Москва: Контракт, ИНФРА, 2000, с.383-414.
 28. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. Москва, 1999.
 29. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. Учебник для Вузов. – Москва: Норма, 2002, с.680.
 30. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Норма, 2001.
 31. Советское семейное право. // под редакцией В.А.Рясенцева. – Москва, 1982.
 32. Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. Сравнительный правовой анализ. – Москва, 1988.
b) Publicaţii periodice
 1. Cebotari V. Unele aspecte privind procedura de adopţie a copiilor. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – 2002, p.89-93.
 2. Cebotari V. Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale. // Buletinul asociaţiei tinerilor jurişti. – 1999.– nr.6 (19), p.61-83.
 3. Cebotari V. Consideraţii generale privind noţiunea şi conţinutul contractului matrimonial. // Revista Naţională de Drept. – 2002. – nr.10, p.29-31.
 4. Cebotari V. Natura juridică a contractului privind plata pensiei de întreţinere. // Revista Naţională de Drept. – 2002. – nr.09, p.11-13.
 5. Cebotari V. Răspunderea juridică în dreptul familiei. // Revista Naţională de Drept. – 2002. – nr.11, p.25-28.
 6. Iovu O. Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi nulitatea acesteia în dreptul Republicii Moldova. // Revista de Drept privat. – 2001, nr.1, p.99-120.
c) Acte normative
 1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. – Chişinău: Moldpres, 1996.
 2. Convenţia ONU privind drepturile copilului din 20.11.1989. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.I. – Chişinău: Moldpres MORM, 1998.
 3. Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată de Republica Moldova la 29 ianuarie 1998. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.XV. – Chişinău: Moldpres MORM, 1999.
 4. Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonia cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.XIX. – Chişinău: Moldpres MORM, 1999.
 5. Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.XIX. – Chişinău: Moldpres MORM, 1999.
 6. Tratat între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă şi penală. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.XXII. – Chişinău: Moldpres MORM, 1999.
 7. Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.XXI. – Chişinău: Moldpres MORM, 1999.
 8. Tratat între Republica Moldova şi România cu privire la asistenţa juridică în materie civilă şi penală. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.XX. – Chişinău: Moldpres MORM, 1999.
 9. Regulamentul cu privire la activitatea caselor de copii tip-familie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.170 din 26.03.1996. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. –1996. – nr.35-37.
 10. Convenţie a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. Vol.XVI. – Chişinău: Moldpres MORM, 1999.
 11. Codul Familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000, intrat în vigoare la 26 aprilie 2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – nr.47-48.
 12. Codul civil al Republicii Moldova din 06 iunie 2002.
 13. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Chişinău: Tiparul, 1997.
 14. Codul Muncii al Republicii Moldova. – Chişinău: FGS din Republica Moldova. – 1998.
 15. Codul cu privire la contravenţiile administrative din 1985.
 16. Culegere de acte normative privind drepturile familiei şi copilului. UNICEF, Vol.II. – Chişinău: Museum, 2001.
 17. Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26.04.2001. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001, nr.97-99.
 18. Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului nr.338-XIII din 15.XII.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995 – nr.3, art.127.
 19. Legea Republicii Moldova privind modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea adopţiei copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească nr.1482-XII din 10.06.1993 // Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. – 1993 – nr.7, art.216.
 20. Legea Republicii Moldova privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998 – nr.111-113.
 21. Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1999 –nr.14-15.
 22. Legea Republicii Moldova privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr.499-XIV din 14 iulie 1999. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 06.06.2002. – nr.71-73.
 23. Legea Republicii Moldova privind modificarea şi completarea unor acte legislative nr.1001-XV din 19 aprilie 2002. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1999 – nr.106-108.
 24. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.228 din 27 februarie 1998 cu privire la unele măsuri ce ţin de adopţie. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998. – nr.30-33.
 25. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.62 din 03 februarie 1994 cu privire la înfierea copiilor de către cetăţenii străini. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1994. – nr.2.
 26. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.749 din 29.XI.1993 cu privire la Comitetul pentru înfiere al Republicii Moldova. // Monitorul Parlamentului al Republicii Moldova. – 1993. – nr.11.
 27. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1321 din 09.X.2002 „Despre aprobarea Programului-pilot „Copiii orfani””. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 17.02.2002. – nr.142-143.
d) Practica judiciară
 1. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind înfierea copiilor din 23.XII.1996, nr.16 cu modificările introduse prin hotărîrea Plenului din 20 decembrie 1999. Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (1974 – 1999). – Chişinău: Departamentul Activităţii Editoriale, Poligrafie şi Aprovizionare cu Cărţi, 2000.
 2. Indicaţii metodico-instructive cu privire la adopţia minorilor, aprobate prin ordinul celor trei ministere: Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului Republicii Moldova nr.113 din 11.04.1994; Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova nr.64 din 05.04.1994; Ministerul Justiţiei Republicii Moldova nr.47 din 11.04.1994.
 3. Instrucţia despre procedura executivă aprobată prin ordinul Ministrului Justiţiei URSS nr.22 din 15.XI.1985.
 4. Hotărîrea Plenului din 23 mai 1974, nr.3 cu modificările introduse prin Hotărîrile Plenului din 22 decembrie 1977, nr.5 din 28 iunie 1984, nr.5 şi din 20 decembrie 1999, nr.38. Cu privire la practica judiciară în cauzele despre decăderea din drepturile părinteşti a cetăţenilor care nu asigură educaţia corespunzătoare a copiilor. Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (1974 – 1999). – Chişinău: Departamentul Activităţii Editoriale, Poligrafie şi Aprovizionare cu Cărţi, 2000.