Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Dreptul antreprenoriatului


Dreptul antreprenoriatului

Tema 1. Introducere în dreptul afacerilor

Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor.

Sistemul subiectiv şi sistemul obiectiv al DA.

Raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale. Raporturi între întreprinzători şi organele statului.

Istoria dreptului afacerilor (comercial).

Locul dreptului afacerilor în sistemul de drept al Republicii Moldova. Corelaţia dreptului afacerilor cu: dreptul civil, dreptul procesului civil, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul bancar, dreptul comerţului internaţional, dreptul administrativ.

Izvoarele DA. Constituţia. Legile organice şi ordinare. Ordonanţele şi hotărârile Guvernului. Jurisprudenţa. Doctrina. Uzanţele. Actele normative internaţionale.

Tendinţele moderne ale DA. Expansiunea DA. Intervenţia statului în activitatea economică. Unificarea internaţională a DA.

Principiile DA. Principiile legalităţii. Legalităţii în faţa legii. Inviolabilităţii proprietăţii private. Libertăţii activităţii de întreprinzător. Liberei concurenţe şi protecţie de monopolism. Elasticităţii normelor juridice.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, , Bucureşti - 1996, pag. 1-23 Capitolul I- “Noţiuni introductive privind dreptul comercial”.
 2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. ”Cartier” Chişinău - 1997, pag. 18-36.
 3. Dreptul afacerilor în Republica Moldova, Nicolae Roşca, Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de drept, № 1, 1998, pag. 40-45.
 4. Teoria şi practica dreptului comercial, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1998, pag.17-34.
 5. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 5-12.
 6. Drept comercial român, Raul Petrescu, ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996, pag. 7-21.
 7. Drept comercial, Romul Petru Vonica, Vol.I, ed.”Victor”, Bucureşti, 1997, pag.11-51.
 8. Drept comercial, note de curs, C. Acostioaie, ed. Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1998.
 9. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва - 1993, с. 11-60.
 10. Предпринимательское право в понятие и субьекты В. Лаптев, Москва - 1997, с. 3-30.
 11. Журнал, Государство и право № 8 за 1993. Понятие коммерческого права, с. 72-81, автор В. Ф. Попондопуло.
 12. Коммерческое право, Под редакцией Попондопуло В. Ф. И Яковлевой В. Ф., Sanct-Peterburg - 1997, pag. 4-31.
 13. Predprinimateliscoie pravo, i.v. Erşova, T.M.Ivanova, Moscva, 1999.
 14. Predprinimateliscoie pravo, Doinicov I.V. Moscva, 1999. Журнал, Государство и право № 8 за 1993. Понятие коммерческого права, pag. 72-81, автор В. Ф. Попондопуло.

Tema 2. Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător

Activitatea de întreprinzător. Definiţie şi elemente definitorii. Activitate independentă, din proprie iniţiativă, în nume propriu, pe riscul propriu. Genuri de activităţi antreprenoriale. Identificarea activităţii de întreprinzător dintre activităţile economice. Activităţi morale, intelectuale şi fizice. Acte de comerţ subiective şi obiective. Profesiunile liberale.

Intervenţia statului în activitatea de antreprenoriat. Activităţi interzise. Activităţi considerate monopoluri de stat şi monopoluri naturale. Activităţi supuse licenţierii şi practicate în temeiul patentei de întreprinzător.

Obligaţia de a obţine licenţa. Noţiune de licenţă. Organele împuternicite cu licenţierea. Ordinea de eliberare a licenţelor. Acţiunea licenţei în timp şi în spaţiu. Plata pentru eliberarea licenţei. Retragerea licenţei.

Obligaţia de a ţine contabilitatea. Noţiune de contabilitate. Actele normative. Ordinea de ţinere a evidenţei contabile şi statistice de către agenţii economici. Documentele justificative, registrele contabile, darea de seamă trimestrială şi anuală, inventarierea. Răspunderea pentru încălcarea ţinerea neregulată a contabilităţii.

Obligaţia de a exercita activitatea în limita concurenţei licite. Noţiune de concurenţă. Crearea condiţiilor necesare concurenţei. Formele şi funcţiile concurenţei. Acţiuni care dăunează concurenţei: practici monopoliste; acte de concurenţă neloială (confuzie denigrare, dezorganizarea întreprinderii rivale, acapararea agresivă a clientelei); acte de concurenţă neloială care izvorăsc din comerţul internaţional (acorduri de dumping, subvenţii la exporturi şi importuri în proporţii mari) care au adus prejudiciu sau există pericolul unui prejudiciu producătorilor naţionali. Publicitatea neonestă şi publicitatea neautentică ca acţiuni care dăunează concurenţei. Registrul de Stat al întreprinderilor monopoliste. Responsabilitatea întreprinderilor care suprimă concurenţa.

Obligaţia de protecţie a mediului. Protecţia juridică a mediului înconjurător în Republica Moldova. Importanţa şi cadrul legal. Organele care supraveghează ocrotirea mediului. Responsabilitatea juridică pentru poluarea mediului.

Obligaţia de a plăti impozitele. Legislaţia privind impozitarea persoanelor care practică activitatea de întreprinzător. Clasificarea impozitelor – impozite republicane, locale, directe şi indirecte. Importanţa impozitării.

Obligaţia de a produce şi a comercializa produse şi mărfuri conforme standardelor, nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, V-1, Bucureşti - 1993, pag. 29-74, 118-130.
 2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 37-61
 3. Curs rezumat de drept al afacerilor, V. Pătulea, C. Turianu, Bucureşti - 1993, pag. 21-32; 61-73; 187-188.
 4. ROŞCA, NICOLAE. Unele aspecte juridice ale activităţii economice aducătoare de profit. În: Avocatul poporului, 2000, nr. 7-9.
 5. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 13-49, 243-246.
 6. Societăţi comerciale. Organizarea. Funcţionarea. Răspunderea Pr. Dr. C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, M. Toma, Bucureşti - 1993, pag. 196-222.
 7. Subiecţii de drept comercial. Societăţile comerciale şi procedura falimentului, Bucureşti - 1993, Dr. Raul Petrrescu, pag. 29-72; 169-250.
 8. Dreptul concurenţei comerciale. Prof. Dr. Octavian Căpăţână, V-I, V-2, Bucureşti, 1992.
 9. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Moscova - 1993, pag. 21-36; 114-124; 137-154.
 10. Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Octavian Manolache, editura “ALL”, Bucureşti, 1997.
 11. Antitrust Law and Economics, Ernst Ghellhorn, Wiliam Kovacic.
 12. Курс предпринимательства, А. Хоскинич, Москва - 1993, с. 18-27.
 13. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва - 1993, с. 103-110; 440-470.
 14. Хозяйственное право, В. С. Мартемьянов, V-I, Москва - 1993, с. 189-213, V.-II., с. 1-27; 150-170; 246-261; 291-321.

Tema 3. Subiectele dreptului afacerilor

Noţiuni generale de subiect al dreptului afacerilor.

Persoana fizică ca subiect al dreptului afacerilor. Titularul patentei de întreprinzător, întreprinderea individuală, gospodăria ţărănească.

Persoana juridică ca subiect al dreptului afacerilor. Persoana juridică cu scop lucrativ: societăţile comerciale, societăţile cooperatiste şi întreprinderile de stat şi municipale. Persoana juridică cu scop nelucrativ; asociaţia, fundaţia, instituţia. Persoanele juridice de drept public: statul şi unitatea administrativ teritoriale.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, V-1, Bucureşti - 1992, pag. 75-103.
 2. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 50-63.
 3. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 63-69.
 4. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, p. 338-370.
 5. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва - 1993, с. 62-87.
 6. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Москва - 1993, с. 21-40.
 7. Предпринимательское право. Курс лекции, Москва - 1993, с. 15-56.
 8. Хозяйственное право, V. - I, В. С. Мартемьянов, Москва - 1993, с. 70-79.
 9. Предпринимательское право в понятие и субьекты. В. Лаптев, Москва - 1997, с. 39-40.
 10. Предпринимательская деятельность граждан: Понятия и конститутивные признаки. Мойсеев М. Журнал “Хозяйство и право” № 3 за 1997 г.
 11. Коммерческое право, Под редакцией Попондопуло В. Ф. И Яковлевой В. Ф.,Sanct-Peterburg - 1997, pag. 45-58.

Tema 4. Noţiunea şi constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ

Noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ. Corelaţia între noţiunile de persoană juridică cu scop lucrativ, societate comercială, întreprindere, antreprenor, businessman, întreprinzător, comerciant.

Date istorice privind apariţia societăţilor comerciale (întreprinderilor). Apariţia societăţilor în nume colectiv, în comandită, pe acţiuni şi cu răspundere limitată.

Clasificarea persoanelor juridice cu scop lucrativ după natura lor, după întinderea răspunderii asociaţilor (fondatorilor), după structura capitalului social; după sursa de provenienţă a capitalului social; după numărul salariaţilor; după posibilitatea emiterii titlurilor de valoare; după tipul principal de activitate, etc.

Condiţii generale de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ. Fondatorii – persoanei fizice şi persoane juridice. Elaborarea, aprobarea şi autentificarea actelor constitutive. Acte constitutive unilaterale, bi- sau multilaterale. Caracteristicile actului constitutiv şi condiţiile de valabilitatea ale acestuia. Conţinutul actului de constituire. Formarea capitalului social.

Înregistrarea de stat persoanelor juridice cu scop lucrativ (întreprinderilor). Organul înregistrării de stat. Prezentarea documentelor pentru înregistrare, respingerea cererii, acceptarea cererii, datele incluse în registrul de stat. Eliberarea certificatului de înregistrare. Înregistrarea fiscală a întreprinderii. Introducerea modificărilor în actele constitutive.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, V-1, Bucureşti - 1993, pag. 32-35, 139-165.
 2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 70-88;
 3. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, Drept civil, Patrea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, p. 384-390.
 4. Roşca, Nicolae. Consideraţiuni asupra noţiunii de persoană juridică de drept privat şi asupra structurii organizatorice a acesteia. În: Avocatul Poporului, 2003, nr.3-4, p.15-19.
 5. Roşca, Nicolae. Unele consideraţiuni privind fondatorii societăţii comercial. În: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002”. Chişinău, 2003, p.123-124.
 6. Roşca, Nicolae. Înregistrarea de stat a societăţilor comerciale prin prisma noului Cod civil al Republicii Moldova. În: Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.5, p. 9-14.
 7. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 76-77, 80-106, 221-222.
 8. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Moscova - 1993, pag. 11-119; 124-127.
 9. Societăţi comerciale, Prof. Dr. Octavian Căpăţână, Bucureşti - 1991.
 10. Elemente de drept comercial, Ion Cămănescu, Bucureşti - 1993, pag. 21-79.
 11. Drept comercial român, R. Petrescu, Bucureşti, 1996, pag. 196-210
 12. Constituirea societăţilor comerciale, Mircea – Ştefan Minea, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996.
 13. Contractul de societate, Dan A. Popescu, ed.Lumina lex, Bucureşti, 1996.
 14. Regimul juridic al comercianţilor în dreptul comercial român, revista “Dreptul” nr. 6/1992.
 15. Cu privire la noţiunea, natura juridică şi funcţiile societăţii comerciale. M. Toma, A. Ţiclea, Dreptul, nr. 6 din 1992.
 16. Гражданское и торговое право, Е. Богатых, Москва - 1993, с. 47-50, 55.
 17. Предприятия и его организационно-правовая форма, журнал. Государство и право № 10 за 1994 г.

Tema 5. Funcţionarea persoanelor juridice cu scop lucrativ

Structura de organizare a persoanei juridice. Adunarea asociaţilor (membrilor sau fondatorilor) – organ suprem al persoanei juridice. Atribuţiile şi modul de activitate. Administratorul (organul executiv) – organ unipersonal sau organ colegial; atribuţiile de gestiune şi reprezentare. Organele facultative – organul de supraveghere şi organul de control.

Capacitatea juridică a persoanelor juridice cu scop lucrativ. Capacitatea civilă de folosinţă şi capacitatea civilă de exerciţiu. Începutul, conţinutul şi sfârşitul capacităţii.

Drepturile asociaţilor (fondatorilor); societăţilor comerciale şi ale altor persoane juridice cu scop lucrativ

Obligaţiile asociaţilor (fondatorilor, membrilor) societăţilor comerciale şi ale altor persoane juridice cu scop lucrativ.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Stanciu D. Cărpenaru, Bucureşti - 2001, pag. 205-235.
 2. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, p. 392-399.
 3. Funcţionarea şi încetarea societăţilor comerciale pe acţiuni, Elena Cârcei, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
 4. Societăţile comerciale, Organizarea, Funcţionarea, Răspunderea, Corneliu Bârsan, Alexandru Ţiclea, Vasile Dobrinoiu, Mircea Toma, Casa de edituri Şansa, S.R.L. Bucureşti, 1993, p.49-91;
 5. Roşca, Nicolae. Consideraţiuni privind capacitatea civilă a societăţii comerciale. În Avocatul poporului, 2003, nr.11-12.

Tema 6. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului persoanelor juridice cu scop lucrativ

Noţiunea de patrimoniu.

Bunurile şi clasificarea lor.

Bunuri corporale: bunuri imobile şi mobile.

Capital propriu şi capital atras.

Active fixe şi active circulante.

Bunuri incorporale: denumirea de firmă şi funcţiile ei, înregistrarea denumirii de firmă şi dreptul asupra ei; emblema ca atribut de identitate; clientela şi vadul comercial; mărcile de producţie şi mărcile de serviciu; denumirea de origine şi indicaţia geografică; invenţia; dreptul de autor.

Capitalul social şi funcţiile lui.

Formarea capitalului social. Aporturi la capitalul social. Modul de evaluarea aporturilor în natură.

Modificarea capitalului social prin majorare şi reducere.

Corelaţia între noţiunea de capital social, noţiunea de patrimoniu şi noţiunea de active a societăţii comerciale.

Capitalul de rezervă.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, V-1, Bucureşti - 1992, pag. 131-151.
 2. Roşca, Nicolae. Aspecte juridice ale noţiunii de capital social al societăţii cu răspundere limitată şi formarea acestuia. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Serie nouă, nr.5, Chişinău, 2001, p.94-103.
 3. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 226-236.
 4. Subiecţii de drept comercial. Societăţile comerciale şi procedura falimentului, Bucureşti - 1993, Dr. Raul Petrescu, pag. 20-23.
 5. Băcanu Ion, Capitalul social al societăţilor comerciale, Lumina Lex ,Bucureşti, 1999;
 6. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 214-224.
 7. Societăţi comerciale, organizarea, funcţionarea, răspunderea, C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, M. Toma, Bucureşti - 1993, pag. 93-124.
 8. Drept civil. Drepturilre reale, C. Bârsan, M. Găiţă, M.-M. Pivniceru, Bucureşti - 1997, p.
 9. Patrimoniul societăţilor comerciale. Răspunderea juridică. V. Pătulea.
 10. Ion Lulă, Unele probleme privind noţiunea de patrimoniu. Revista “Dreptul”, nr.1 din 1998.
 11. Constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni. E. Cârcei, Bucureşti - 1995, pag. 44-74.
 12. Societatea cu răspundere limitată, Cornelia Lefter, Bucureşti, 1996, pag. 156-200.
 13. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Moscova - 1993, pag. 41-52.
 14. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Moscova - 1993, pag. 194-235.
 15. Хозяйственное право, V. - I, В. С. Мартемьянов, Moscova - 1994, pag. 136-153.
 16. Коммерческое право, Под редакцией Попондопуло В. Ф. И Яковлевой В. Ф.,Sanct-Peterburg - 1997, pag. 149-179.
 17. Состав имущества акционерного общества, Елькин С. Журнал Хозяйство и право № 6 за 1997 г.
 18. Основные средства предприятия. Понятия, износ, аренда и налогообвожения. Журнал Хозяйство и право № 9 за 1997 г.

Tema 7. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ

Reorganizarea întreprinderilor. Reorganizarea voluntară şi reorganizarea forţată.

Reorganizarea prin fuziune. Formele fuziunii: contopirea şi absorbţia. Contractul de fuziune, protecţia creditorilor şi înregistrarea fuziunii. Efectele înregistrării fuziunii.

Reorganizarea prin dezmembrare. Formele dezmembrării: divizarea şi separarea. Planul dezmembrării, protecţia creditorilor, înregistrarea dezmembrării. Efectele înregistrării dezmembrării.

Transformarea. Procedura de adoptare a hotărârii. Protecţia creditorilor. Înregistrarea şi efectele juridice ale transformării.

Literatura:

.
 1. Societăţile comerciale, Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Stanciu D. Cărpenaru, Cătălin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea, editura ALL BECK, p. 539-552;
 2. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, Drept civil, Patrea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, p. 407-429.
 3. Drept comercial român, Stanciu D. Cărpenaru, Bucureşti - 2001, pag. 248-252;
 4. Culaghin M.I. Izbranâe trudî, Clasica rossiscoi ţivilistichi, MGU, str.131-138;
 5. Corovaico A. Reorganizaţia iuridiceschih liţ: problemâ prvogogo regulirovania, Rostov, Izdatelistvo Ăconomica i jizni, 1999;
 6. Dogovorî o slieanii i prisoedinenii hozeaistvennâh obşestv, Corovaico A. // Hozeiastvo i pravo, 2001 nr.2, str.53-59;

Tema 8. Dizolvarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ

Temeiurile de dizolvare voluntară şi forţată a persoanelor juridice cu scop lucrativ. Efectul dizolvării.

Lichidatorul persoanei juridice.

Desemnarea, înregistrarea şi atribuţiile lichidatorului.

Prevenirea creditorilor şi satisfacerea cerinţelor acestora.

Repartizarea activelor rămase între asociaţi (membri, fondatori).

Radierea persoanei juridice din registrul de stat. Actele necesare pentru radiere.

Redeschiderea lichidării.

Literatura:

 1. Societăţile comerciale, Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Stanciu D. Cărpenaru, Cătălin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea, editura ALL BECK, p. 553-571;
 2. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, p. 430-448.
 3. Drept comercial român, Stanciu D. Cărpenaru, Bucureşti - 2001, pag. 252-271;
 4. Sabacov S.C. Licvidaţia iuridiceschih liţ, Izdatelistvo Economica I jizni, Nijnii Novgorod, 1998.

Tema 9. Insolvabilitatea

Noţiunea de insolvabilitate. Caracteristica generală a unor mecanisme prefalimentar (procedura de restrucurare).

Participanţi la procesul de insolvabilitate. Subiecte supuse insolvabilităţii. Instanţele competente în materia insolvabilităţii. Administratorul insolvabilităţii. Adunarea creditorilor. Clasele de creditori.

Iniţierea procesului de insolvabilitate şi condiţiile de intentare a procesului. Depunerea cererii întroductive şi admiterea ei. Adoptarea hotărârii de intentare a insolvabilităţii şi efectele ei. Registrul cauzelor de insolvabilitate.

Procedura planului. Propunerea, admiterea şi confirmarea planului. Efectele juridice ale confirmării planului de reorganizare. Îndeplinirea măsurilor stabilite în plan. Consecinţe nerealizării planului

5. Executarea măsurilor de lichidare a persoanei insolvabile. Desesizarea debitorului. Regimul actelor juridice anterioare intentării insolvabilităţii.

Stabilirea masei active (masa debitoare).

Stabilirea masei pasive (totalitatea creanţelor).

Vânzarea bunurilor debitorului. Distribuirea sumelor realizate din vânzarea masei debitoare.

Încetarea procesului de insolvabilitate.

Particularităţile insolvabilităţii băncilor, companiilor de asigurare, participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare etc.

Radierea persoanei juridice insolvabile din registrul de stat.

Descalificarea întreprinzătorilor persoane fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere a persoanelor juridice.

Literatura:

 1. Cărpenaru Stanciu, Condiţiile aplicării procedurii reorganizării şi lichidării judiciare //Revista de drept comercial, 1995, nr.6.
 2. ROŞCA, NICOLAE. Instituţia falimentului în legislaţia Republicii Moldova. Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2001, p.172..
 3. Căpăţînă Octavian, Faza stabilirii masei pasive în procedura insolvenţei comerciale //Revista de drept comercial, 1997, nr. 9.
 4. Clocotici Dorin, Gheorghiu Gheorghe, Consideraţiuni asupra jurisprudenţei actuale în materia falimentului //Revista de drept
 5. Costin Mircea N., Angela Miff, Falimentul. Evoluţie şi actualitate. Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000.
 6. Costin Mircea N., Ioan Schiau, Titus Prescure, Reorganizarea şi lichidarea judiciară. Analiză de legislaţie şi doctrină, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997.
 7. Turcu Ion, Insolvenţa comercială, reorganizarea judiciară şi falimentul, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000.
 8. Guyon Y. Droit des affaires, Tome 2, 7e edition, Economica, Paris, 1999.
 9. Corine Saint-Alary- Houin, Guide de L entreprise en difficulte, Paris, Dalloz, 1999.
 10. Дубинчин А. Институт несостоятельности и внеконкурсное удовлетворение требований к должнику юридическому лицу //Хозяйство и право 1999 10.
 11. Зинченко К., Лапар, В. Газарян Б. Банкротство и правоприменительная практика //Хозяйство и право, 1996, N 5.
 12. Кашанина T.В., Хозяйственные товарищество и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности, Москва, Издательская группа НОРМА, 1995.
 13. Клейман А.Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву. Иркутск, 1929.

Tema 10. Societatea în nume colectiv şi societatea în comandită

Societatea în nume colectiv. Noţiune, reglementarea juridică, fondatorii, actul constitutiv şi cuprinsul lui. Înregistrarea de stat. Funcţionarea societăţii, adoptarea deciziilor, administrarea şi reprezentarea societăţii. Controlul asupra activităţii. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor. Responsabilitatea societăţii şi a asociaţilor. Particularităţile încetării activităţii societăţii în nume colectiv.

Societatea în comandită. Noţiunea şi reglementarea juridică, fondatorii, actul constitutiv şi cuprinsul lui. Capitalul social şi cotele de participare. Funcţionarea societăţii, adoptarea deciziilor, administrarea şi reprezentarea societăţii, drepturile şi obligaţiile comanditarilor şi comanditaţilor. Particularităţile încetării activităţii societăţii în comandită.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, V-1, Bucureşti - 1993, pag. 169-195.
 2. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 132-150.
 3. Costin Mircea, Jeflea Corina Aura, Societăţile comerciale pe persoane, Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p.1-319;
 4. Subiecţii de drept comercial comercial. Societăţile comerciale şi procedura falimentului, Dr. Raul Petrescu, Bucureşti - 1993, pag. 93-101, 128-131.
 5. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 90-104.
 6. Curs rezumat de drept al afacerilor, Vasile Patulea, Corneliu Turianu, Bucureşti - 1994, pag. 41-47. “Comerciantul - persoană fizică.
 7. Курс предпринимательства, А. Хоскинич, Moscova - 1993, pag. 28-31, Индивидуальные предприниматели (трейдеры).
 8. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Moscova - 1993, pag. 128-136.
 9. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Moscova - 1993, pag. 81-87.

Tema 11. Societatea cu răspundere limitată

Definiţia şi caracterele juridice.

Constituirea SRL. Fondatorii, actele constitutive şi cuprinsul lor, înregistrarea.

Capitalul social. Aporturile la capitalul social. Modul de evaluare a aporturilor. Răspunderea pentru evaluarea eronată. Modificarea capitalului social. Capitalul de rezervă.

Partea socială (cota de participare). Cesiunea părţii sociale şi transferul calităţii de asociat. Moştenirea părţii sociale. Divizarea părţii sociale. Certificatul părţii sociale.

Asociaţii. Drepturile asociaţilor. Obligaţiile asociaţilor. Excluderea asociatului şi primirea noilor asociaţi.

Structura organizatorică a SRL. Adunarea generală. Organul executiv. Organul de control.

Răspunderea societăţii, persoanelor cu funcţii de răspundere şi a asociaţilor.

Particularităţile încetării activităţii SRL.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, Bucureşti - 1996, pag. 283-320.
 2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 134-171.
 3. Roşca, Nicolae. Aspecte juridice ale noţiunii de capital social al societăţii cu răspundere limitată şi formarea acestuia. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Serie nouă, nr.5, Chişinău, 2001, p.94-103.
 4. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 132-150.
 5. Teoria şi practica dreptului comercial român, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti,1998, pag. 451-509.
 6. Societăţi comerciale, Prof. Dr. Octavian Căpăţână, Bucureşti - 1991.
 7. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat, Cornelia Lefter, Bucureşti - 1993.
 8. Societăţi comerciale. Organizarea. Funcţionarea. Răspunderea Pr. Dr. C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, M. Toma.
 9. Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Elena Cârcei, Bucureşti, 1995.
 10. Constituirea societăţilor comerciale, Mircea-Ştefan Minea, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996.
 11. Societăţile comerciale, instituţii ale noului drept comercial, v. Popa, R. Motică, D. A. Crăciunescu, ed. Helicon, Timişoara, 1994.
 12. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва - 1993, с. 136-170.
 13. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Москва - 1993, с. 87-101.
 14. Курс предпринимательства, А. Хоскинич, Москва - 1993, с. 34-39.
 15. Предпринимательское право, Курс лекции, Москва - 1993, с. 42-55.
 16. Хозяйственное право, В. С. Мартемьянов, V-I, Москва - 1993, с. 85-88.
 17. О правовом положении предпринимательской корпорации в США. Журнал “Хозяйство и право” № 1 и № 2 за 1997 г., автор Н. Платонова
 18. Понятие юридического лица: история и современная трактовка. Е. Б. Хохлов, В. В. Бородин, журнал “Государство и право” № 9 за 1993 г.

Tema 12. Societatea pe acţiuni

Definiţia şi caracterele societăţii pe acţiuni. Tipurile de societăţi pe acţiuni.

Constituirea societăţii pe acţiuni. Constituirea prin subscripţie publică, fără subscripţie publică şi prin transformarea unei alte persoane juridice în societate pe acţiuni. Fondatorii. Actul constitutiv şi conţinutul acestuia. Înregistrarea societăţii pe acţiuni şi înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la fondarea societăţii.

Funcţionarea societăţilor pe acţiuni. Acţionarii şi organele societăţii. Drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale acţionarilor. Obligaţiile acţionarilor.

Adunarea generală . Competenţa adunării generale. Ordinea de zi şi materialele necesare pentru desfăşurarea adunării generale. Convocarea repetată a adunării generale. Deliberativitatea adunării generale şi cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor. Exerciţiul dreptului de vot. Valoarea juridică a hotărârilor adunării generale. Procesele verbale ale adunării.

Consiliul societăţii. Competenţa consiliului. Alegerea şi revocarea membrilor consiliului. Votul cumulativ. Preşedintele consiliului. Ordinea de convocare a şedinţelor şi adoptare a hotărârilor consiliului societăţii. Valoarea juridică a hotărârilor consiliului. Răspunderea membrilor consiliului.

Organul executiv al societăţii. Tipuri de organe executive: organ executiv colegial (direcţia), organ executiv unipersonal (directorul), organ executiv dublu (direcţia + directorul), organizaţie gestionară. Competenţa organului executiv. Atribuţii de gestionare şi de reprezentare. Desemnarea şi revocarea membrilor. Răspunderea membrilor;

Organul de control a S.A. Atribuţiile organului de control. Desemnarea şi revocare membrilor. Raportul organului de control şi aprobarea lui de adunarea generală. Răspunderea membrilor organului de control.

Patrimoniul S.A. Capitalul social. Formarea şi modificarea. Aporturi la capitalul social. Evaluarea aporturilor în natură. Beneficiul şi dividendele. Capitalul de rezervă.

Valorile mobiliare ale S.A. Acţiunile. Definiţie. Acţiuni ordinare şi privilegiate, nominative şi la purtător, materializate şi nematerializate, autorizate spre plasare şi plasate, în circulaţie şi de tezaur, cu valoare nominală şi valoare fixată. Obligaţiunile. Noţiune. Clasificarea obligaţiunilor. Obligaţiuni nominative şi la purtător, convertibile şi neconvertibile, materializate şi nematerializate. Înregistrarea de stat a valorilor mobiliare. Certificatele de acţiuni şi de obligaţiuni. Registrul valorilor mobiliare hârtiilor de valoare. Extrasul din registrul valorilor mobiliare. Ordinea de înstrăinare a acţiunilor şi obligaţiunilor.

Tranzacţiile societăţii cu propriile hîrtii de valoare. Achiziţionarea. Răscumpărarea. Consolidarea. Împărţirea. Denominalizarea. Convertirea.

Tranzacţiile de proporţii şi cu conflict de interese ale societăţii pe acţiuni.

Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii pe acţiuni.

Particularităţile încetarea activităţii.

Literatura:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, Bucureşti - 1996, pag. 283-320.
 2. Dreptul afacerilor, Ion Turcu, Iaşi - 1992, pag. 132-150.
 3. Teoria şi practica dreptului comercial român, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti,1998, pag. 451-509.
 4. Societăţi comerciale, Prof. Dr. Octavian Căpăţână, Bucureşti - 1991.
 5. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat, Cornelia Lefter, Bucureşti - 1993.
 6. Societăţi comerciale. Organizarea. Funcţionarea. Răspunderea Pr. Dr. C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, M. Toma.
 7. Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Elena Cârcei, Bucureşti, 1995.
 8. Funcţionarea şi încetarea societăţii comerciale pe acţiuni, Elena Cârcei, Bucureşti, 1996.
 9. Constituirea societăţilor comerciale, Mircea-Ştefan Minea, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996.
 10. Societăţile comerciale, instituţii ale noului drept comercial, v. Popa, R. Motică, D. A. Crăciunescu, ed. Helicon, Timişoara, 1994.
 11. Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia de piaţă şi de tranziţie, Marek Hasel, editura “ALL”, Bucureşti.
 12. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 134-171.
 13. Regiile autonome ca persoane juridice. Victor Zlatescu, revista “dreptul” nr. 3 din 1992.
 14. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва - 1993, с. 136-170.
 15. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Москва - 1993, с. 87-101.
 16. Курс предпринимательства, А. Хоскинич, Москва - 1993, с. 34-39.
 17. Предпринимательское право, Курс лекции, Москва - 1993, с. 42-55.
 18. Хозяйственное право, В. С. Мартемьянов, V-I, Москва - 1993, с. 85-88.
 19. О правовом положении предпринимательской корпорации в США. Журнал “Хозяйство и право” № 1 и № 2 за 1997 г., автор Н. Платонова
 20. Понятие юридического лица: история и современная трактовка. Е. Б. Хохлов, В. В. Бородин, журнал “Государство и право” № 9 за 1993 г.

Tema 13. Societăţile cooperatiste (cooperativa de producţie şi cooperativa de întreprinzător).

Deosebirea cooperativei de societate comercială.

Cooperativa de producţie. Particularităţile de constituire. Fondatorii, actul de constituire, înregistrarea de stat. Organele cooperativei de producţie. Adunarea generală a membrilor cooperativei, organul executiv, organul de supravehere şi control. Modul de adoptare şi atacare a actelor adoptate de organele cooperativei. Membrii cooperativei. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea membrilor cooperativei de producţie. Retragerea din cooperativă, înstrăinarea cotei de participare, excluderea asociaţilor şi primirea noilor asociaţi. Patrimoniul cooperativei. Formarea şi modificarea capitalului social. Capitalul de rezervă şi fondurile cooperativei. Particularităţile încetării activităţii cooperativei prin reorganizare şi lichidare.

Cooperativa de întreprinzător. Particularităţile de constituire. Fondatorii, actul de constituire, înregistrarea de stat. Organele cooperativei de întreprinzător. Adunarea generală a membrilor cooperativei, organul executiv, organul de supraveghere şi control. Modul de adoptare şi atacare a actelor adoptate de organele cooperativei. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea membrilor cooperativei de producţie. Retragerea din cooperativă, înstrăinarea cotei de participare, excluderea asociaţilor şi primirea noilor asociaţi. Patrimoniul cooperativei. Formarea şi modificarea capitalului social. Capitalul de rezervă şi fondurile cooperativei. Particularităţile încetării activităţii cooperativei prin reorganizare şi lichidare.

Literatura:

 1. Societăţi comerciale. Organizarea. Funcţionarea. Răspunderea Pr. Dr. C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, Lector dred M. Toma, Bucureşti - 1993, pag. 164-176.
 2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 115-119.
 3. Хозяйственное право, В. С. Мартемьянов, V-I, Москва - 1993, с. 79-83; 91-92; 121-131.
 4. Osnovâ nemeţcogo torgovogo i hozeistvenogo prava, Braun Martin, Zareghistrirovanâi cooperativ, Izdatelistvo BEK, Moscva, 1995, s. 54-62.
 5. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва - 1993, с. 92-102; 171-177.
 6. Предпринимательское право, Курс лекции, Москва - 1993, с. 56-75.

Tema 14. Întreprinderea de stat şi municipală

Întreprinderea de stat. Constituirea. Fondatorul, actele constitutive şi înregistrarea întreprinderii de stat. Patrimoniul întreprinderii de stat şi gestiunea lui. Drepturile asupra bunurilor transmise întreprinderii de stat. Organele întreprinderii de stat. Fondatorul, consiliului de administraţie şi managerului. Competenţa organelor şi modul de activitate a acestora. Contractul încheiat cu managerul întreprinderii de stat. Încetarea activităţii întreprinderii de stat prin reorganizare şi lichidare.

Întreprinderea municipală. Constituirea. Fondatorul, actele constitutive şi înregistrarea întreprinderii municipale. Patrimoniul întreprinderii municipale şi gestiunea lui. Drepturile asupra bunurilor transmise întreprinderii municipale. Organele întreprinderii municipale. Fondatorul, consiliului de administraţie şi managerului. Competenţa organelor şi modul de activitate a acestora. Contractul încheiat cu managerul întreprinderii municipale. Încetarea activităţii întreprinderii municipale prin reorganizare şi lichidare.

Literatura:

 1. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 127-134.
 2. Попондупуло, В.Ф., Яковлева, В.Ф. Коммерческое право, Издательство С-Петербурского университета, Санкт-Петербург, Том I, 1997 c.128-132;

Tema 15. Structuri şi uniuni de persoane juridice

Structuri ale persoanelor juridice. Filialele persoanei juridice. Constituirea şi administrarea filialei. Patrimoniul filialei. Răspunderea juridică pentru activitatea filialei. Desfiinţarea filialei. Reprezentanţele întreprinderii. Constituirea reprezentanţei şi sarcinile ei. Patrimoniul reprezentanţei. Actele juridice ale reprezentanţei. Desfiinţarea reprezentanţei.

Uniunile de persoane juridice. Uniunile de persoane juridice cu scop lucrativ. Concernul, holdingul, asociaţiile, Noţiunea, fondatorii, actele de constituire şi înregistrarea de stat a uniunilor de persoane juridice. Organele de conducere. Organul suprem, organul executiv şi organul de control al uniunii de persoane juridice. Modul de adoptare şi de atacare a hotărârilor de către organele uniunii. Raportul între uniune şi întreprinderile asociate. Patrimoniul uniunii de persoane juridice. Cotele de participare şi modul de înstrăinare a acestora. Asociaţii uniunii de persoane juridice. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea asociaţilor. Reorganizarea şi lichidarea uniunilor.

Literatura:

 1. Societăţi comerciale. Organizarea. Funcţionarea. Răspunderea Pr. Dr. C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, M. Toma, Bucureşti - 1993, pag. 177-195.
 2. Curs rezumat de drept al afacerilor, V. Pătulea, C. Turianu, Bucureşti - 1993, pag. 55-57.
 3. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 173-185.
 4. Revista de drept comercial nr.4 din 1994, Ana Cristina Păun, “societăţi mamă şi filiale”.
 5. Revista de drept comercial, nr. 2 şi 3, Ana Cristina Păun, Eseu privind clasificarea grupărilor de societăţi.
 6. Revista “Dreptul”, nr.2 din 1996, Vasile Patulea, Sisteme societare de tip holding şi grupurile de societăţi.
 7. Revista “Dreptul”, nr.5 din 1993 A. Ţiclea şi M. Toma, sisteme comerciale societare.
 8. Курс предпринимательства, А. Хоскинич, Москва - 1993, с. 47.
 9. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Москва - 1993, с. 125-137.

Tema 16. Societăţi comerciale cu statut juridic special

Fond de investiţie. Noţiunea şi forma de organizare juridică. Constituirea fondurilor de investiţie. Fondatorii, actele de constituire, formarea patrimoniului, înregistrarea de stat. Tipuri de fonduri de investiţie. Structura organizatorică. Adunarea generală, consiliul de observatori, comitetul de conducere, comisia de revizie. Managerul, depozitarul, registratorul, auditorul fondului; Modul de activitate a acestor organe. Activitatea fondului de investiţie. Restricţii asupra activităţii fondurilor de investiţii. Patrimoniul fondului de investiţie. Capitalul şi fondul de asigurare. Bunurile care intră în patrimoniul fondului. Titlurile de valoare emise de fondul de investiţie şi deţinute de acesta. Beneficiul fondului şi dividendele acţionarilor.

Bursa de valori. Noţiune. Constituirea. Fondatorii, actele constitutive, formarea capitalului social, înregistrarea de stat. Administrarea bursei de valori. Organele de conducere şi control. Activitatea bursei de valori. Operaţiunile bursiere cu valori mobiliare. Regulile bursiere. Calitatea de membru al bursei de valori. Încetarea activităţii bursei de valori.

Instituţii financiare. Noţiune. Constituire, autorizaţie şi înregistrare. Structura organizatorică. Organul suprem, consiliul, organul executiv şi organul de control. Patrimoniul instituţiilor financiare. Capitalul social. Genurile de activitate. Lichidarea instituţiilor financiare.

Bursele de mărfuri. Noţiunea şi tipurile de burse de mărfuri. Constituirea. Forma de organizare şi actele de constituire a burselor. Fondatorii şi capitalul social minimal. Structura organizatorică. Adunarea generală, comitetul de bursă , organul executiv şi alte organe a bursei. Particularităţile de activitate a bursei. Categoriile de membri ai bursei, drepturile şi obligaţiile acestora. Încetarea activităţii bursei.

Literatura.

 1. Popa Ioan, Bursa, v.-I organizare, funcţii, experienţe, Bucureşti, 1993;
 2. Popa Ioan, Bursa, v.-II tehnica tranzacţiilor, Bucureşti, 1993;
 3. Constantin Fota, Ion Roşu-Hamzescu, George Ilinca, Marilena Marginean, Bursa la dispoziţia întreprinzătorului, Craiova, 1992.
 4. Anghelache Gabriela, Dardac Nicolae, Stancu Ion, Pieţe de capital şi Burse de valori, Bucureşti, 1992.

Tema 17. Particularităţile constituirii şi funcţionării întreprinderilor cu investiţii străine, a microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici

Întreprinderi cu investiţii străine. Noţiunea şi constituirea. Fondatorii, actele constitutive şi conţinutul lor. Reorganizarea întreprinderilor naţionale în întreprinderi cu investiţii străine.

Microîntreprinderi şi întreprinderilor mici.

Literatura:

 1. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Chişinău - 1997, pag. 225-232.
 2. Calamaghin A., Lebedev V. „O necotorâh voprosah pravogo regulirovania insotrannîh investiţii”,// Revista Naţională de drept, 2001, s.18-21;
 3. Bogatârev A.A., Investiţionnoie pravo, Moscva, 1999.
 4. Voznesenscaia N.N. C Voprosu o pravovom regulirovanii inostranâh investiţii v Rosii, // Gosudarstvo i pravo, 2001, nr.6.
 5. Trapeznicov V.V. Garantii prav inostranâh investorov // Rossiiscaia iustiţia, 2001, nr.12.

Tema 18. Regimul juridic al zonelor economice libere în Moldova şi în dreptul comparat

Zona liberă în Moldova şi în dreptul comparat. Noţiune şi tipurile ZL. Conceptul zonei libere în dreptul comparat. Formarea ZL în Moldova. Numărul şi denumirea zonelor libere. Funcţionarea ZL în Moldova. Regimul juridic al zonei libere (vamal, valutar şi fiscal).

Constituirea şi înregistrarea întreprinderilor în zonele libere (rezidenţi ai zonei libere).

Zonele libere în Republica Moldova: “Expo-Bussines Chişinău”, “Tvardiţa”, “Valkaneş”, “Taraclia”, “Otaci-Bussines”, “Otaci-Bussines”.

Literatura:

 1. Caraiani Gh., Cazacu C., Zonele libere, Editura Economică, Bucureşti, 1995;
 2. Данко T.П., Окрут З.M. Свободные экономические зоны, Издательство Инфра M, Москва, 1998.

Tema 19. Titlurile de credit (cambia şi biletul la ordin)

Noţiunea, caracterele şi funcţiile cambiei.

Forma şi modul de emisiune a tratei (cambiei).

Transmiterea (girul) tratei.

Acceptarea tratei.

Avalul.

Plata.

Regresul în caz de neplată.

Cambia simplă (biletul la ordin).

Literatura:

 1. Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Bucureşti - 2001, pag. 478-526.
 2. Burac Victor, Drept bancar, Chişinău, 2001, p.239-288.
 3. Gribincia Lilia, Cambia. Noţiune. Funcţiile economice. Caracterele specifice.// Revista Naţională de Drept, 2003, nr.4, p.15-18;
 4. Gribincia Lilia, Elementele cambiei.// Revista Naţională de Drept, 2003, nr.5, p.9-12;

Tema 20. Obligaţiile comerciale

Formarea contractelor comerciale.

Executarea contractelor comerciale.

Drepturile şi obligaţiile părţilor.

Trăsăturile contractelor comerciale.

Probele în materie comercială.

Răspunderea contractuală şi clauza penală

Literatura:

 1. Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Bucureşti - 2001, pag. 352-388.
 2. Georgescu I.L. Drept comercial roman, teoria generală a obligaţiilor comerciale. Prbele. Contractul de vânzare cumpărare. Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p.1-124.
 3. Raul Petrescu, Drept comercial roman, Editura Oscar print, Bucureşti, 1996, p. 231-272;
 4. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Editura Oscar print, p.299-344;

Tema 21. Contractul de vânzare cumpărare comercială

Noţiunea şi caracterele juridice.

Condiţiile de valabilitate.

Obligaţiile vânzătorului: de predare a bunului vândut, de garanţie împotriva viciilor juridice, de garanţie împotriva viciilor materiale ale bunului.

Obligaţiile cumpărătorului: de plată a preţului, de primire a lucrului vândut.

Efectele contractului. Trecerea dreptului de proprietate. Trecerea riscurilor.

Literatura:

 1. Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Bucureşti - 2001, pag. 389-432.
 2. Chibac Gheorghe, Grajdanscoe pravo, Cratchii curs lecţii. Necotorâe dogovornâie obieazatelistva, Chişinău, 2004, p.4-44.
 3. Bloşenco Andrei, Drept civil, partea specială, Cartdidact, 2003, p.8-52.
 4. Georgescu I.L. Drept comercial roman, teoria generală a obligaţiilor comerciale. Prbele. Contractul de vânzare cumpărare. Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p.125-236.
 5. Raul Petrescu, Drept comercial roman, Editura Oscar print, Bucureşti, 1996, p. 302-312;
 6. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Editura Oscar print, p.349-379;

Tema 22. Contractul de mandat comercial

Noţiunea şi caracteristicile mandatului comercial (profesional).

Condiţiile de formă şi de fond. Mandat general şi mandat special.

Obligaţiile mandantului.

Obligaţiile mandatarului.

Efectele executării mandatului între părţi şi faţă de terţ.

Contractul de mandat şi agenţia comercială. Asemănări şi deosebiri.

Contractul de mandat şi intermedierea comercială. Asemănări şi deosebiri.

Literatura:

 1. 1. Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Bucureşti - 2001, pag.432-440.
 2. 2. Chibac Gheorghe, Grajdanscoe pravo, Cratchii curs lecţii. Necotorâe dogovornâie obieazatelistva, Chişinău, 2004, p.200-211.
 3. 3. Bloşenco Andrei, Drept civil, partea specială, Cartdidact, 2003, p.132-136.
 4. 4. Raul Petrescu, Drept comercial roman, Editura Oscar print, Bucureşti, 1996, p. 325-328;
 5. 5. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Editura Oscar print, p.380-387;

Tema 23. Contractul de comision

Noţiunea şi caracteristicile contractului de comision.

Efectele contractului în raportul dintre comitent şi comisionar.

Efectele contractului de comision faţă de terţi.

Comisionarul profesionist.

Contractul de comision şi agenţia comercială. Asemănări şi deosebiri.

Contractul de comision şi intermedierea comercială. Asemănări şi deosebiri.

Literatura:

 1. Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Bucureşti - 2001, pag.441-456.
 2. Chibac Gheorghe, Grajdanscoe pravo, Cratchii curs lecţii. Necotorâe dogovornâie obieazatelistva, Chişinău, 2004, p.220-227.
 3. Bloşenco Andrei, Drept civil, partea specială, Cartdidact, 2003, p.145-150.
 4. Raul Petrescu, Drept comercial roman, Editura Oscar print, Bucureşti, 1996, p. 329-333;
 5. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Editura Oscar print, p. p.388-395.

Tema 24. Contractul de arendă

Noţiunea şi formarea contractului de arendă.

Obligaţiile persoanei care dă în arendă.

Obligaţiile arendaşului.

Rezilierea contractului de arendă.

Soarta îmbunătăţirilor obiectului arendat în cazul încetării contractului

Literatura:

 1. Chibac Gheorghe, Grajdanscoe pravo, Cratchii curs lecţii. Necotorâe dogovornâie obieazatelistva, Chişinău, 2004, p.___________
 2. Bloşenco Andrei, Drept civil, partea specială, Cartdidact, 2003, p.77-83.

Tema 25. Contractul de leasing

Noţiunea şi tipurile contractului de leasing.

Formarea contractului de leasing.

Drepturile şi obligaţiile părţilor.

Literatura:

 1. Chibac Gheorghe, Grajdanscoe pravo, Cratchii curs lecţii. Necotorâe dogovornâie obieazatelistva, Chişinău, 2004, p.131-153.
 2. Bloşenco Andrei, Drept civil, partea specială, Cartdidact, 2003, p.145-150.
 3. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Editura Oscar print, p. 404-411.
 4. Lebedev V. Lizing I ego iuridicescaia priroda // zacon I jizni. 1995, nr.9. s.35-38;
 5. Clocotici D., Gheorghiu G. Contractul de leasing // Revista de drept commercial, 1997, nr.1 p.7.
 6. Clocotici D., Gheorghiu G. Leasingul. Originalitatea lui // Revista de drept commercial, 1997, nr.2 p.13.
 7. Clocotici D., Gheorghiu G. Contractul de leasing. Caractere specifice. // Revista de drept commercial, 1997, nr.7-8, p.25-27.

Izvoarele Dreptului afacerilor
Acte normative

 1. Codul civil nr.1107/2002.
 2. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, MO, 1994, nr.2.
 3. Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor nr.1265/2000, MO, 2001, nr.31-34;
 4. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 2.04.1997, MO, 1997, nr.38-39.
 5. Legea cu privire la piaţa valorile mobiliare nr.199-XIV, 18.XI.1998, MO, 1999, nr.27-28.
 6. Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr.81 din 18.03.2004, MO, 2004, nr.64 – 66.
 7. Legea insolvabilităţii nr. 632/2001, MO, 2001, nr.139-140.
 8. Legea privind licenţierea unor genuri de activitate nr.451-XV din 30.07.2001, MO, 2001, nr. 108-109.
 9. Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 5.07.1998, MO, 1998, nr.72-73.
 10. Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4.04.1995, MO, 1995, nr.28.
 11. Legea privind protecţia concurenţei nr. 103/2000, MO-166-168;
 12. Legea privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare nr.820 din 17.02.2000, MO-5-7/2001;
 13. Legea cu privire la grupele financiar industriale nr.1418/2000, MO, nr.27-28/2001;
 14. Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), nr.1353/2000, MO, nr. 14-15;
 15. Legea privind zonele economice libere nr.440/2000, MO, 2000, nr.108-109;
 16. Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nr.192-XIV din 12.11.1998, MO, 1998, nr.22-23.
 17. Legea cu privire la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei nr.906-XII din 29.02.1992, Monitorul, 1992, nr.2.
 18. Legea privind cooperativele de producţie nr.1007/2002, MO, 2002, nr.71-73.
 19. Legea privind cooperativele de întreprinzător nr.73/2001, MO, 2001, nr.49-50.
 20. Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.1994, MO, 1994, nr.2.
 21. Legea privind Fondurile de investiţie nr.1204-XIII din 05.06.1997, MO, 1997, nr. 45.
 22. Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, MO, 1996, nr.1.
 23. Legea cu privire la susţinerea şi protecţia micului business nr.112 din 20.05.1994, MO, 1994, nr.2.
 24. Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.1163-XII din 24.04.1997, MO, 1997, nr.62.
 25. Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.1516-XII din 16.06.1993, Monitorul, 1993, nr.10.
 26. Regulamentul – model al întreprinderii municipale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.387 din 06.06.1994, MO, 1994, nr.2.
 27. Regulamentul societăţilor economice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500 din 10.09.1991.
 28. Regulamentul provizoriu cu privire la holdinguri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.550 din 26.07.1994, MO, 1994, nr.2 .
 29. Regulamentul nr. 37/09-01 din 15.11.1996 cu privire la deschiderea filialelor de către bănci, MO, 1996, nr.75-76.
 30. Regulament din 28.11.1994 cu privire la registrul acţionarilor şi registrul posesorilor de obligaţii ai societăţii pe acţiuni, MO, 1996, nr. 5-6.
 31. Instrucţiunea privind modul de transmitere a dreptului de proprietate asupra hîrtiilor de valoare şi înregistrarea transferului.
 32. Hotărârea Guvernului cu privire la reglementarea monopolurilor, nr. 582 din 17.08.95, MO, 1995, nr. 59-60.
 33. Hotărârea Guvernului cu privire la reforma contabilităţii nr.1187 din 24.12.1997, MO, 1997, nr.88-91.
 34. Ordin cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a Planului de conturi contabile al activităţii economico Financiare a întreprinderilor nr.174 din 25.12.1997, MO, 1997, nr.88-96.
 35. Hotărîrea CNVM cu privire la indicaţii referitor la procedura de schimb a hîrtiilor de valoare în legătură cu reorganizarea societăţilor pe acţiuni nr.76 din 29.12.1997 MO, 2000, nr.42-44.

Literatura recomandată pentru studierea cursului la“dreptul afacerilor” la Facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova, catedra “Dreptul antreprenoriatului”

Literatura în limba română:

 1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti – 2001.
 2. Teoria şi practica dreptului comercial, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1998;
 3. Drept comercial român, Raul Petrescu, ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 4. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. ”Cartier” Chişinău – 1997.
 5. Dreptul afacerilor (scheme), N.Roşca, S. Baieş, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2001.
 6. Drept civil (scheme) S. Baieş, N. Roşca, ed. Tipografia Centrală, 2001;
 7. Drept comercial, Romul Petru Vonica, Vol.I, ed.”Victor”, Bucureşti, 1997.
 8. Drept comercial, partea generală, Romul Petru Vonica Bucureşti, ed. Lumina Lex, 2000.
 9. Drept comercial, Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Monica Gabriela Lostin, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000.
 10. Drept comercial român şi bancar, Radu Motica, Vasile Popa, Bucureşti, ed. Lumina Lex, 1999.
 11. Drept comercial, note de curs, C. Acostioaie, ed. Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1998.
 12. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat, C. Lefter, Bucureşti, 1993.
 13. Societatea cu răspundere limitată, ghid pentru întreprinzători, C. Lefter, Bucureşti, 1996.
 14. Societăţi comerciale, organizarea, funcţionarea, răspunderea, C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, M. Toma, Bucureşti - 1996.
 15. Subiecţii de drept comercial. Societăţile comerciale şi procedura falimentului, Bucureşti - 1993, Dr. Raul Petrescu.
 16. Contractele comerciale, formare şi executare, vol.I şi II, Ion Turcu, Liviu Pop, Lumina lex, Bucureşti, 1997;
 17. Drept comercial al afacerilor, I, editura fundaţiei “Romînia de mîine”, Bucureşti,1998;
 18. Societăţi comerciale europene, D:D. Şaguna; M.R.Niculescu, ed, Oscar Print, Bucureşti, 1996;
 19. Societăţile comerciale pe persoane, Lumina Lex, Bucureşti, 1999,
 20. Capitalul social al societăţilor comerciale, Ion Băcanu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1999;
 21. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale, Noţiuni elimentare, Gheorge Piperea, ed, ALL Bek, Bucureşti, 1998;
 22. Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Octavian Manolache, ed. ALL educaţional, Bucureşti,1997;
 23. Societăţi comerciale, Prof. Dr. Octavian Căpăţână, Bucureşti - 1996.
 24. Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Elena Cârcei, Bucureşti, 1995.
 25. Funcţionarea şi încetarea societăţii comerciale pe acţiuni, Elena Cârcei, Bucureşti, 1996.
 26. Constituirea societăţilor comerciale, Mircea-Ştefan Minea, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996.
 27. Societăţile comerciale, instituţii ale noului drept comercial, v. Popa, R. Motică, D. A. Crăciunescu, ed. Helicon, Timişoara, 1994.
 28. Patrimoniul societăţilor comerciale. Răspunderea juridică. V. Pătulea, Bucureşti, 1995.
 29. Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia de piaţă şi de tranziţie, Marek Hasel, editura “ALL”, Bucureşti.
 30. Tudor Lazăr, Societatea comercială persoană juridică în economia de piaţă, Chişinău, 2000.
 31. Dreptul concurenţei comerciale, concurenţa onestă , Octavian Căpăţină, Lumina lex, 1992;
 32. Dreptul concurenţei comerciale, concurenţa patologică, Monopolismul , Octavian Căpăţină, Lumina lex, 1993;
 33. Dreptul concurenţei comerciale, concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională , Octavian Căpăţină, Lumina lex, 1996;
 34. Concurenţa neloială, drept român şi comparat, Iolanda Eminescu, Lumina lex, Bucureşti, 1993;
 35. Falimentul, Evoluţie şi actualitate, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000.
 36. Nicolae Roşca, Instituţia falimentului în Republica Moldova, Ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2001;
 37. Insolvenţa comercială, reorganizarea judiciară şi falimentul, Bucureşti, ed. Lumina Lex, 2000.
 38. Revista de drept comercial, serie nouă, 1991-2001;
 39. Cărpenaru, Stanciu. Predoiu, C. David, S. Pipera, Gh. Societăţile comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă. Ed. ALL BECK, Bucureşti, ed.II-a, 2002, 611 p.
 40. Chiriac Andrei. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia Republicii Moldova. Ed. Cartdidact, Chişinău, 2001, 175p.
 41. Cozian V., M. Viander, A. Droit des societes. Cinquieme edition, Litec, Paris, 1992.
 42. Ţiclea Alexandru, Bârsan Corneliu, Toma Mircea, Suceavă Ion, Eredei Virgil, Sticlaru Mariana. Societăţile comerciale de la A la Z, Vol.1. şi II. Cartea de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1999, 732 p.
 43. Băcanu Ion. Firma şi emblema comercială. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, 143 p.
 44. Băcanu Ion. Capitalul social al societăţilor comerciale. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, 316 p.
 45. Sergiu Mamaliga, Societăţile pe acţiuni. Comentariu la Legea nr.1137/1997;
 46. Cîrcei Elena, Societăţile comerciale pe acţiuni, BECK, 1999, Museum, 2001;
 47. Roşca Nicolae. Dreptul afacerilor în Republica Moldova. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de drept, Serie nouă, nr.1, Chişinău, 1998, p.40-45.
 48. Roşca Nicolae. Unele aspecte juridice ale activităţii economice aducătoare de profit. În: Avocatul poporului, 2000, nr. 7-9.
 49. Roşca, Nicolae. Reorganizarea societăţilor comerciale. În: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific, „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999”. Chişinău, 2000, p.67-68.
 50. Roşca Nicolae. Aspecte juridice ale noţiunii de capital social al societăţii cu răspundere limitată şi formarea acestuia. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Serie nouă, nr.5, Chişinău, 2001, p.94-103.
 51. Roşca Nicolae. Consideraţiuni asupra noţiunii de persoană juridică de drept privat şi asupra structurii organizatorice a acesteia. În: Avocatul Poporului, 2003, nr.3-4, p.15-19.
 52. Roşca Nicolae. Unele consideraţiuni privind fondatorii societăţii comercial. În: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002”. Chişinău, 2003, p.123-124.
 53. Roşca Nicolae. Nulitatea societăţii comerciale şi consecinţele ei. În: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific, „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002”, Chişinău, 2003, p.125-126.
 54. Roşca Nicolae. Înregistrarea de stat a societăţilor comerciale prin prisma noului Cod civil al Republicii Moldova. În: Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.5, p. 9-14.
 55. Roşca Nicolae Consideraţiuni asupra conţinutului denumirii de firmă a societăţii comerciale. În: Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.6, p.6-12.
 56. Roşca Nicolae. Comentariu la noul Cod civil al Republicii Moldova (art. art. 55, 56,57). În: Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.7, p.13-16.
 57. Roşca Nicolae Consideraţiuni privind capacitatea civilă a societăţii
comerciale. În Avocatul poporului, 2003, nr.11-12.

Literatura în limba rusă:

 1. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва, 1993.
 2. Г. В. Шершеневич., Учебник торгового права, Москва, 1993,
 3. Е. Богатых, Гражданское и торговое право от древне римского к современному российскому праву, Москва - 1996.
 4. Т. В. Кашанина, Корпоративное право, Москва - 1999.
 5. Предпринимательское право в понятие и субъекты. В. Лаптев, Москва - 1997.
 6. Коммерческое право, Под ред. Попондопуло В. Ф., Яковлевой В. Ф., Санкт-Петербург – 1997. Том - I и II.
 7. Предпринимательское право, И.В. Ершова, T.M.Иванова, Москва, 1999.
 8. Предпринимательское право, И.В.Дойников, Москва, 1999.
 9. Торговое право, С. Жамен, Л. Лакур, Москва - 1993.
 10. Хозяйственное право, Т. – I,II, В. С. Мартемьянов, Москва - 1994.
 11. Предпринимательское (хозяйственное) право Том 1, Под редакцией В.В. Лаптев, Москва, Юристь, 1999;
 12. Предпринимательское право, В.С. Анохин, Москва, Владос, 1999;
 13. Акционерное право, В.В. Лаптев, Москва, Контакт, 1999,
 14. Акционерное общество, С.Д. Могилевский, Москва, 1999.
 15. Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”, комментарий для специалистов, Москва, 1998,
 16. Акционерное право, история и теория, Минск, Функ И., Mихаленко B.A., Хвалей B.B., 1999
 17. M. И. Кулагин, Избранные труды, классика российской цивилистике, Москва, 1997.
 18. Правовая основа предпринимательской деятельности (Предпринимательское право), С. Э. Жилинский, Москва, 1998.
 19. Комментарий к Федеральному закону об акционерных обществах, Под редакцией M. И. Тихонов, Москва, 1996.
 20. Общество с ограниченной ответственностью, органы и структура управления, Под редакцией M,И Tихонов, Москва Moscova, 1998.
 21. Комментарий к Федеральному закону об обществах с ограниченной ответственностью, Под редакцией Игнатенко и др., Москва, 1999.
 22. Комментарий к гражданскому законодательству Российской Федерации о хозяйственных обществах, Под редакцией М.И.Тихонов, Москва, 1999.
 23. И.Т. Тарасов, Учение об акционерных компаниях, Классика российской цивилистики, Москва , 2000. Торговое право, Каленик А., Кишинэу, 1998.