Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Dreptul protectiei sociale


Dreptul protecţiei sociale

Tema 1. Noţiuni introductive privind dreptul protecţiei sociale

Aspecte generale privind protecţia socială. Esenţa riscului social. Funcţiile protecţiei sociale: politică, economică, demografică, de reabilitare.

Apariţia şi evoluţia protecţiei sociale. Consolidarea dreptului protecţiei sociale ca ramură distinctă de drept. Perspectivele dezvoltării dreptului proteсţiei sociale în Republica Moldova. Esenţa reformei sistemului de protecţie socială din Republica Moldova. Asigurarea socială şi asistenţa socială – instituţii de bază ale dreptului protecţiei sociale.

Formele de organizare a protecţiei sociale (asigurarea socială din cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat, protecţia socială a unor subiecţi din mijloacele bugetului de stat, asistenţa socială). Formele nestatale de asigurare socială.

Finanţarea protecţiei sociale: din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetul de stat, din bugetele locale, din alte surse. Categoriile prestaţiilor de asigurare socială şi de asistenţă socială acordate din aceste surse.

Noţiunea, obiectul şi metoda de reglementare ale dreptului protecţiei sociale.

Sistemul dreptului protecţiei sociale.

Corelaţia dreptului protecţiei sociale cu alte ramuri de drept (dreptul constituţional, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul administrativ, dreptul procesual civil, dreptul financiar, dreptul fiscal etc.).

Tema 2. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Structura. Atribuţiile. Organele de conducere ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Casele Teritoriale de Asigurări Sociale. Structura. Atribuţiile.

Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Tema 3. Izvoarele dreptului protecţiei sociale

Noţiunea şi particularităţile izvoarelor dreptului protecţiei sociale. Clasificarea izvoarelor dreptului protecţiei sociale.

Actele internaţionale – izvoare ale dreptului protecţiei sociale. Acordurile bilaterale în domeniul protecţiei sociale.

Constituţia Republicii Moldova – izvor al dreptului protecţiei sociale.

Legile şi actele subordonate legii. Rolul izvoarelor locale în reglementarea raporturilor juridice de protecţie socială.

Caracteristica celor mai importante izvoare ale dreptului protecţiei sociale.

Acţiunea în timp, spaţiu şi asupra persoanei a izvoarelor dreptului protecţiei sociale.

Tema 4. Principiile dreptului protecţiei sociale

Noţiunea şi sistemul principiilor dreptului protecţiei sociale. Principiile generale, interramurale, ramurale, instituţionale.

Caracteristica principiilor ramurale ale dreptului protecţiei sociale.

Principiile organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale: principiul unicităţii, principiul solidarităţii, principiul contributivităţii, principiul obligativităţii, principiul repartiţiei, principiul autonomiei.

Principiile asistenţei sociale: diversitatea formelor de asistenţă socială, acordarea asistenţei sociale în funcţie de nevoie, acordarea asistenţei sociale din contul mijloacelor statului şi ale colectivităţii, armonizarea asistenţei sociale cu ajutoarele de asigurări sociale şi cu salariile.

Tema 5. Raporturile juridice de protecţie socială

Noţiunea şi particularităţile raporturilor juridice de protecţie socială.

Clasificarea raporturilor de protecţie socială: raporturi juridice materiale (de bază), procedurale (de procedură), procesuale.

Elementele raporturilor juridice de protecţie socială – subiectul, obiectul şi conţinutul.

Apariţia, modificarea şi stingerea raporturilor juridice de protecţie socială.

Caracteristica celor mai importante raporturi juridice materiale (de bază): de acordare a diferitelor categorii de pensii, indemnizaţii, alocaţii, compensaţii, servicii sociale.

Tema 6. Stagiul de cotizare (vechimea în muncă)

Noţiunea şi felurile stagiului de cotizare (vechimea în muncă). Coraportul dintre noţiunile „vechime în muncă” şi „stagiu de cotizare”.

Stagiul de cotizare (vechimea în muncă) general. Importanţa stagiului de cotizare (vechimea în muncă) general. Perioadele contributive şi necontributive care se includ în stagiul de cotizare (vechimea în muncă) general.

Stagiul de cotizare (vechimea în muncă) special. Categoriile de persoane ale căror perioade de activitate constituie stagiul special (funcţionarii publici, judecătorii, procurorii, unii lucrători ai aviaţiei civile, militarii, persoanele care au activat în condiţii nocive şi foarte grele etc.).

Vechimea în muncă neîntreruptă.
Calcularea şi confirmarea stagiului de cotizare (vechimea în muncă). Particularităţile calculării stagiului de cotizare (vechimea în muncă) special şi neîntrerupt. Înlesniri la calcularea stagiului special.

Actele de confirmare a stagiului de cotizare (vechimea în muncă). Carnetul de muncă – actul de bază prin care se confirmă stagiul de cotizare (vechimea în muncă).

Tema 7. Pensia pentru limită de vârstă

Conceptul şi tipurile pensiei pentru limită de vârstă. Dreptul la pensie pentru limită de vârstă. Condiţiile generale de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă. Pensia pentru limită de vârstă acordată în condiţii avantajoase.

Mărimea pensiei. Pensia pentru limită de vârstă acordată persoanelor cu stagiu de cotizare (vechime în muncă) incomplet.

Tema 8. Pensia de invaliditate

Noţiuni generale despre invaliditate. Constatarea invalidităţii.

Noţiunea şi tipurile pensiei de invaliditate evidenţiate în dependenţă de cauza invalidităţii. Pensia de invaliditate acordată persoanelor ce au suferit în urma unei afecţiuni generale, a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Caracteristica pensiei de invaliditate acordată militarilor, persoanelor care au suferit în urma avariei de la Cernobâl. Pierderea dreptului la pensie de invaliditate şi repunerea în acest drept. Mărimea pensiei de invaliditate.

Tema 9. Pensia de urmaş

Noţiuni generale despre pensia de urmaş. Conceptul de membru al familiei în dreptul protecţiei sociale. Persoanele inapte de muncă care se consideră persoane întreţinute. Categoriile persoanelor care au dreptul la pensie de urmaş.

Tipurile pensiei de urmaş evidenţiate în dependenţă de cauza decesului: afecţiune generală, accident în câmpul muncii, boală profesională sau acţiune militară.

Particularităţile stabilirii pensiei de urmaş copiilor orfani. Pensia acordată familiilor militarilor şi familiilor celor ce au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl.

Mărimea pensiei de urmaş. Suplimentele la pensia de urmaş familiilor militarilor. Recalcularea pensiei de urmaş. Separarea unei părţi din pensia de urmaş.

Tema 10. Pensia acordată unor categorii de cetăţeni

Conceptul pensiei acordată unor categorii de cetăţeni. Categoriile de persoane ce se bucură de dreptul la o astfel de pensie.

Pensia acordată deputaţilor în Parlament si membrilor de Guvern. Condiţiile de stabilire a pensiei. Mărimea pensiei.

Pensia acordată aleşilor locali. Condiţiile de stabilire a pensiei. Mărimea pensiei.

Pensia acordată funcţionarilor publici. Condiţiile de stabilire a pensiei. Mărimea pensiei.

Pensia acordată unor lucrători din procuratură şi judecătorilor. Condiţiile realizării dreptului la pensie şi ordinea de determinare a mărimii pensiei.

Pensia acordată unor lucrători din aviaţia civilă. Condiţiile de stabilire a pensiei şi determinarea mărimii ei.

Pensia acordată militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din cadrul organelor afacerilor interne.

Tema 11. Calcularea şi recalcularea pensiei

Noţiunea şi metoda calculării pensiei. Modul de determinare a salariului mediu lunar. Tipurile de venituri luate în consideraţie la calcularea pensiei. Documentele ce confirmă salariul pentru calcularea pensiei.

Calcularea pensiei în cazul vechimii incomplete de muncă. Calcularea salariului în perioada muncii peste hotarele Republicii Moldova.

Recalcularea pensiei stabilite în dependenţă de schimbarea numărului membrilor familiei şi confirmării stagiului de cotizare acumulat până la momentul stabilirii pensiei. Majorarea mărimii pensiei. Transferarea de la o categorie de pensie la alta.

Tema 12. Stabilirea şi plata pensiei

Noţiuni generale despre modul de stabilire a pensiei. Documentele necesare pentru stabilirea pensiei: pentru limită de vârstă, de invaliditate, de urmaş.

Modul de adresare pentru stabilirea pensiei. Documentele necesare pentru stabilirea pensiei. Organele competente de a stabili pensia. Termenele examinării actelor pentru stabilirea pensiei. Contestarea deciziei de pensionare.

Mijloacele pentru plata pensiei. Plata pensiei la locul de trai. Plata pensiei prin procură şi modul de legalizare a ei. Plata pensiei pentru o perioadă trecută.

Plata pensiei persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului. Suspendarea plăţii pensiei în perioada privaţiunii de libertate. Plata pensiei în caz de stabilire a domiciliului în străinătate. Reţinerile din pensie. Plata pensiei neprimite ca urmare a decesului.

Tema 13. Noţiuni generale despre indemnizaţii. Indemnizaţiile acordate persoanelor ce au suferit în urma unui accident produs în câmpul muncii sau în urma unei boli profesionale

Noţiuni generale despre indemnizaţii.

Clasificarea indemnizaţiilor. Indemnizaţiile unice, indemnizaţiile lunare, indemnizaţiile periodice.

Particularităţile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor persoanelor ce au suferit în urma unui accident produs în câmpul muncii sau în urma unei boli profesionale, sau urmaşilor acestora.

Aspecte generale privind accidentele produse în câmpul muncii şi bolile profesionale. Modul de determinare a vinovăţiei părţilor.

Indemnizaţiile achitate persoanelor care au suferit în urma unui accident produs în câmpul muncii până la 23 septembrie 2000. Indemnizaţia unică. Modul de determinare a acesteia. Indemnizaţia lunară. Modul de determinare a ei.

Indemnizaţiile achitate persoanelor care au suferit în urma unui accident produs în câmpul muncii după 23 septembrie 2000: indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia pentru transferare la altă muncă, indemnizaţia de invaliditate, indemnizaţia de deces.

Prestaţiile pentru reabilitare medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

Tema 14. Indemnizaţiile pentru concediu medical

Noţiunea şi categoriile concediului medical: pentru caz de boală sau traumatism, de maternitate, pentru îngrijirea bolnavului de către un membru al familiei sau de către altă persoană, pentru tratamentul balneo-sanatorial (ambulatoriu balnear), pentru carantină, în legătură cu transferarea provizorie la un alt loc de lucru, în caz de îmbolnăvire de tuberculoză sau de o boală profesională, în timpul protejării. Categoriile de indemnizaţii acordate pentru concediu medical.

Conceptul pierderii temporare a capacităţii de muncă. Indemnizaţia pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă. Indemnizaţia pentru sarcină şi lăuzie. Condiţiile de apariţie a dreptului la această indemnizaţie.

Particularităţile stabilirii indemnizaţiei unor categorii de lucrători (invalizi ce lucrează, lucrători sezonieri şi temporari, tineri specialişti etc.). Durata de stabilire a indemnizaţiei. Lipsirea de dreptul la indemnizaţie. Calcularea mărimii indemnizaţiei. Delimitarea mărimii indemnizaţiei în dependenţă de pricina afecţiunii şi de durata vechimii în muncă neîntreruptă.

Modul de determinare a salariului pentru calcularea indemnizaţiei. Stabilirea şi achitarea indemnizaţiei. Ordinea de contestare a deciziilor organelor ce stabilesc şi plătesc indemnizaţiile pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă.

Tema 15. Indemnizaţiile achitate copiilor şi familiilor cu copii

Noţiunea şi categoriile indemnizaţiilor achitate copiilor şi familiilor cu copii: indemnizaţia unică achitată la naşterea copilului, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la 1,5 ani, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului de la 1,5 la 16 ani, indemnizaţia achitată copiilor ai căror părinţi se eschivează de la plata pensiei alimentare.

Modul de stabilire a indemnizaţiilor. Termenul de adresare şi mărimea indemnizaţiilor. Plata indemnizaţiilor.

Normele de asigurare materială a copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial. Ordinea de contestare a deciziilor organelor ce stabilesc şi plătesc indemnizaţiile.

Tema 16. Protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Esenţa protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Măsuri active şi măsuri pasive de protecţie a acestor persoane.

Ajutorul de şomaj. Beneficiarii şi condiţiile de acordare a ajutorului de şomaj. Cuantumul ajutorului de şomaj.

Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională. Beneficiarii şi condiţiile de acordare a acestei alocaţii. Cuantumul alocaţiei de integrare sau de reintegrare profesională.

Tema 17. Alocaţiile de stat

Noţiunea şi tipurile alocaţiilor sociale. Alocaţiile pentru invalizi, pentru copiii care şi-au pierdut întreţinătorul, pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele care nu lucrează şi îngrijesc de un invalid din copilărie de gradul I sau de un copil invalid.

Cuantumul alocaţiilor sociale. Stabilirea şi plata alocaţiilor sociale. Alocaţiile lunare de stat acordate invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor, precum şi participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl.

Tema 18. Compensaţiile

Noţiunea şi tipurile compensaţiilor nominative. Compensaţiile nominative la plata pentru: serviciile comunale, energia electrică, gazele naturale folosite pentru încălzire, gazul lichefiat, cărbune şi lemn de foc. Beneficiarii compensaţiilor nominative. Cuantumul şi modul de plată a compensaţiilor nominative.

Compensaţiile şi ajutoarele materiale acordate participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobâl.

Tema 19. Deservirea socială

Noţiunea şi principiile deservirii sociale. Esenţa serviciilor sociale. Beneficiarii serviciilor sociale.

Dreptul invalizilor la muncă. Organizarea şi principiile de bază ce servesc la angajarea invalizilor în câmpul muncii. Condiţiile şi ordinea de asigurare cu mijloace de transport. Dreptul bătrânilor şi al invalizilor la internarea în instituţii specializate. Deservirea bătrânilor şi invalizilor. Tipurile de înlesniri pentru invalizi.

Caracteristica generală a înlesnirilor acordate invalizilor şi bătrânilor. Azilurile pentru bătrâni şi pentru invalizi. Ajutorul ortopedic. Serviciile sociale acordate copiilor.

Tema 20. Asigurarea medicală obligatorie şi asistenţa medicală gratuită

Esenţa şi principiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Subiecţii asigurării: asiguratul, persoana asigurată, asiguratorul, instituţia medicală. Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

Contractul de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Asigurarea de asistenţă medicală cetăţenilor străini şi apatrizilor.

Asistenţa medicală gratuită garantată de către stat.

Bibliografie

 1. Romandaş Nicolai. Dreptul protecţiei sociale. – Chişinău, 2001.
 2. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin. Dreptul securităţii sociale. – Bucureşti, 2000.
 3. Atanasiu Alexandru. Dreptul securităţii sociale. – Bucureşti, 1996.
 4. Jofa Constantin, Chelaru Romeo. Dreptul muncii şi protecţiei sociale / note de curs /. – Iaşi, 1995.
 5. Belu Constantin. Dreptul muncii şi protecţiei sociale. – Craiova, 1995.
 6. Сосна Б. И., Горелко Н. А. Право социального обеспечения. – Кишинэу, 2001.
 7. Трудовое и социальное право России / Пoд peдaкциeй Л.Н. Анисимова. – Mocквa, 1999.
 8. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР: Учебник. – Москва, 1987.
 9. Астров П.И. Юридические предпосылки рабочего права. – Мocква, 1911.
 10. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учеб. пособие. – Москва, 1998.
 11. Буянова М.О., Кондратьева З.А., Кобзева С.И. Право социального обеспечения: Учеб. пособие. – Москва, 1997.
 12. Буянoвa M.O., Кoбзeвa C.И., Кoндpaтьeвa З.A. Право социального обеспечения. – Mocквa, 2001.
 13. Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. Теоретические основы социального страхования. – Л.; М., 1923.
 14. Bильчинская Л.И. Организационно-правовые формы и роль государства в системах социального страхования // Труд за рубежом. – 1993. – № 3. – С.25-29.
 15. Право социального обеспечения Пoд peдaкциeй К.Н. Гусовa. –Mocквa, 1999.
 16. Жeлудков A. B. Право социального обеспечения: пособия для приготoвлeния к экзамену. – Mocквa, 2000.
 17. Забелин Л.В. Теория социального обеспечения. – Москва, 1924.
 18. Забелин Л.В. Теоретические основы социального страхования. – Москва. 1926.
 19. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. – Mocквa, 2001.
 20. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Комментарий. Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации». – Москва: БЕК, 1997.
 21. Иванова Р.И., Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения. – Москва: изд-во МГУ, 1983.
 22. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР, Москва: изд-во МГУ, 1986.
 23. Козлов А.Е. Социальное обеспечение в СССР. – Москва: Наука, 1981.
 24. Лучкина Л. Прожиточный минимум в Восточной Европе // Экономика и организация промышленного производства. – 1994. – № 4. – С.60-70.
 25. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебно-справочное пособие. Международный центр финансово-экономического развития, 1999.
 26. Maчульcкaя E. E., Гоpбaчoвa Ж.A. Право социального обеспечения. – Mocквa, 2000.
 27. Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. – Москва, 1911.
 28. Основные социальные гарантии, предоставляемые государством населению Российской Федерации // Бюллетень Минтруда РФ. – 1999. – № 9. – С.45.
 29. Пенсионное страхование: как его улучшить? // Социальное обеспечение. – 1994. – №5. – С.23-25.
 30. Полупанов М.И. К вопросу о понятии метода права социального обеспечения // Труды ВЮЗИ. – 1978. – Т.62.
 31. Право социального обеспечения: Практикум, нормативные акты, образцы документов / Под ред. проф. Э.Г. Тучковой. – Москва: Новый юрист, 1997.
 32. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. К.Н. Гусова. – Москва: Проспект, 1999.
 33. Социальная защита населения в регионе: Учебное пособие. – Екатеринбург, 1999.
 34. Социальное страхование и социальная защита // Доклад Генерального директора Международного Бюро Труда МОТ (часть 1).
 35. Сулейменова Г.В. Социальное обеспечение и социальное страхование. – Экспертное бюро, 1997.
 36. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учебно-методическое пособие. – Москва, 1995.
 37. Тучкова Э.Г. Общие вопросы советского пенсионного права: Учеб. пособие. – Москва, 1986.
 38. Тучкова Э.Г. Формирование системы пенсионного обеспечения России (правовые проблемы) // Пенсионная реформа в России. Оценка специалистов. – Москва, 1999.
 39. Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблемы советского права социального обеспечения. – Свердловск: изд-во Урал. ун-та, 1986.
 40. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации: Учеб. пособие. Вып.1. – Екатеринбург, 1996.

Articole din publicaţii periodice Pentru temele nr.1-6

 1. Frunze А. Protecţia socială a cetăţenilor este o chezăşie a stabilităţii în ţară // Moldova Suverană, 27.12.2002, p.1-2.
 2. Revenco V. Reforma sistemului de pensionare // Moldova Suverană, 16.05.2001, p.1-2.
 3. Şumscaia T. Asigurarea individuală – necesitate vitală // Moldova Suverană, 25.05.2002, p.3.
 4. Апостол A. Мы все зависим друг от друга // Независимая Молдова, №7, 04.08.2000.
 5. Гриневич O. О взносах на обязательное социальное страхование // Contabilitate şi audit. – №11. – 2001. P.20-22.
 6. Донос E. Институциональные аспекты и администрирование пенсионной системы в Республике Молдова // Закон и жизнь. – №3. – 1999. – С.25-28.
 7. Капша T. Реформа системы социальной помощи. Анализ различных вариантов реформы // Закон и жизнь. №8. – 1999. – С.15-19.
 8. Коваленко И. Бюджет соцстраха предоставил поле для маневра // Экономическое обозрение. – №1. – 2002. – С.3.
 9. Новая система социального страхования. Документ №7. – 2000. – С.2-45.
 10. Рожко А., Попович Ф., Чернецкая Н., Основные принципы и модели функционирования системы социального страхования // Экономика и социология. – №1. – 1998. – С.88-102.

  Pentru temele: 7-12

 11. Colac T. Pensia atât de departe şi atât de aproape // Profit. – Nr.6. – 2002. – P.50-51.
 12. Jîtari R. Explicaţii la legea privind recalcularea pensiilor începând cu 01.12.2001 // Moldova Suverană, 01.12.2001, p.2.
 13. Левицкая M. Мы не будем забывать о более несчастных // Голос норода, 06.10.1992, с.4.
 14. Мелека П. Пенсии повышены пропорционально трудовому вкладу. Таблица исчисления пенсии // Независимая Молдова, 14.12.2001.
 15. Сыч A. Пенсия по новым правилам // Независимая Молдова, 27.02.2001.

  Pentru temele 13-20

 16. Guriţenco V. Atitudinea faţă de bătrâni // Moldova Suverană, 30.09.1999, p.2.
 17. Горелко Н. Пособия по безработице // Revista naţională de drept. – Nr.1. – 2001, p.70-72.
 18. Ильинский П., Обозный Д. Пособия по социальному страхованию // Закон и жизнь. – №2. – 2002. – С.22-36.
 19. Фенюк Л., Мелишчинский Г. Пособия по временной нетрудоспособности // Закон и жизнь. – № 9-10. – 1998. –
 20. С.20-23.
 21. Фрунзе A. Социальная зашита граждан // Независимая Молдова. – № 243-244. – 2001. – С.1-2.
 22. Лейченко П. Правовое регулирование трудоустройство безработных // Юрист Молдовы. – Nr.2. – 2001. – С.8.
 23. Несторова O. Вместо льгот – адресная компенсация // Экономическое обозрение. – №16. – 2000. – С.22.
 24. Ниделку Д. Их всех обьединяет нелегкая судьба // Независимая Молдова, 01.10.1992.
 25. Фрунзе A. Социальная зашита граждан // Независимая Молдова, № 243-244, 2001, с.1-2.

Reglementări cu caracter general

 1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994, în vigoare de la 27.08.1994 (art. 43, 47).
 2. Legea Republicii Moldova privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, nr.173-XIII din 06.07.1994 // Mo al RM, nr.1 din 12.08.1994.
 3. Lege privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, nr. 595-XIV din 24.09.1999 // MO al RM, nr.24-26 din 02.03.2000.
 4. Legea Republicii Moldova pentru ratificarea parţiala a Cartei sociale europene revizuite, nr.484-XV din 28.09.2001 // MO al RM, nr.130 din 26.10.2001.
 5. Legea Republicii Moldova privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001 // MO al RM, nr.36-38 din 14.03.2002.
 6. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr.317-XV din 18.07.2003 // MO al RM, nr.208-210 din 03.10.2003.

Reglementări privind asigurarea şi asistenţa socială. Legi

 1. Legea Republicii Moldova privind protecţia socială a invalizilor, nr.821-XII, din 24.12.91 // Sfatul Ţării din 19.02.1992, nr.26.
 2. Legea Republicii Moldova privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, nr.909-XII, din 30.01.92 // MP nr.1 (partea I), 30.01.1992.
 3. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a membrilor familiilor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară, nr.970-XII din 17.03.1992 // Sfatul Ţării din 16.04.1992, nr.62.
 4. Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411-XIII din 28.03.1995 // MO al RM, nr.34 din 22.06.1995.
 5. Legea privind Fondul de şomaj al Republicii Moldova, nr.714-XV din 06.12.2001 // MO al RM, nr.161 din 31.12.200.
 6. Legea Republicii Moldova privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr.102-XV din 13.03.2003 // MO nr.70-72 din 15.04.2003.
 7. Legea RM cu privire la veterani, nr.190-XV din 08.05.2003 // MO al RM, nr.84-86, din 16.05.2003.

Hotărâri

 1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului organelor de expertiză medicală a vitalităţii, nr. 470 din 29.08.1991 // MP, nr.9 din 1991.
 2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la stabilirea invalidităţii şi a tipurilor de asistenţă socială în Republica Moldova, nr.315 din 01.06.1993 // MP, nr.7 din 1993.
 3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale nr.127 din 16.02.2001 // MO al RM, nr.25-26 din 01.03.2001.
 4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, nr.1478 din 15.11.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002.
 5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Programul Naţional de ocupare a forţei de muncă pe anii 2003-2005, nr.224 din 01.03.2003 // MO al RM, nr.35-37 din 07.03.2003.

Reglementări privind asigurarea socială. Legi

 1. Legea Republicii Moldova cu privire la poliţie, nr. 416-XII din 18.12.90 // republicată în MO al RM, nr.17-19 din 31.01.02 (art.34).
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia muncii, nr. 625-XII din 02.07.1991 // MP, nr.7 din 1991.
 3. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul de alternativă, nr. 633-XII din 09.07.91 (art.24).
 4. Legea Republicii Moldova despre culte, nr. 979-XII din 24.03.92 // MP, nr. 3 din 30.03.92 (art. 47, 48).
 5. Codul de executare a sancţiunilor de drept penal. Legea Republicii Moldova nr.1524-XII din 22.06.94 // MP, nr.1 din 30.01.1994 (art. 79, 85).
 6. Legea RM privind asigurarea cu pensii a militarilor, a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, nr.1544-XII, din 23.06.93 // MP, nr.7 din 30.071993.
 7. Legea Republicii Moldova despre statutul deputatului în Parlament, nr.39-XIII din 07.04.94 // MP, nr. 4.
 8. 30.04.1994, republicată în MO al RM, nr.57-58 din 18.05.2000 (art.28).
 9. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituţională, nr. 317-XII din 13.12.94 // MO al RM, nr. 8 din 07.02.95 (art.21).
 10. Legea serviciului public, nr. 443-XIII din 04.05.95 //MO al RM, nr.61 din 02.11.95.
 11. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.95 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.95 // republicată în MO al RM, nr.117-119 din 15.08.2002 (art.31, 32).
 12. Legea Republicii Moldova privind acordarea unor garanţii sociale membrilor Guvernului care au demisionat, nr.1191-XIII din 21.05.1997 // MO al RM, nr.49-50.
 13. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul de protecţie şi pază de stat, nr. 1457-XIII din 28.01.1998 // MO al RM, nr.12-13 din 19.02.1998 (art.21).
 14. Legea RM cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XII din 27.02.1998 // MO al RM, nr.38-39 din 30.04.1998.
 15. Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.156-XIV din 14.10.98 // MO al RM, nr.111-113 din 17.12.98, în vigoare de la 01.01.1999.
 16. Legea RM privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, nr. 278-XIV din 11.02.99 // MO al RM, nr.24-25 din 11.03.99.
 17. Legea RM cu privire la fondurile nestatale de pensii, nr. 329-XIV din 25.03.99 // MO al RM, nr.87-88 din 12.08.99.
 18. Legea RM privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.99 // MO al RM, nr.1-4 din 06.01.2000, în vigoare de la 01.07.2000.
 19. Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.99 // MO al RM, nr.31-33 din 23.03.2000, în vigoare din 23.09.2000.
 20. Legea Republicii Moldova privind garanţiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său, nr.760-XIV din 24.12.1999 // MO al RM, nr. 8-9 din 20.01.2000.
 21. Legea Republicii Moldova privind statutul alesului local nr.768-XIV din 02.02.2000 // MO al RM, nr. 34 din 24.03.00 (art. 25, 28).
 22. Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000 // MO al RM, nr.130-132 din 19.10.2000 (art.18).
 23. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul în organele vamale nr. 1150-XIV din 20.07.2000 // MO al RM, nr.106-108 din 24.08.2000 (art.37).
 24. Legea Republicii Moldova privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), nr.1353-XIV din 03.11.2000 // MO al RM, nr.14-15 din 08.02.01 (art.23).
 25. Legea cu privire la recalcularea pensiilor, nr.613-XV din 08.11.2001 // MO al RM, nr.144-146 din 29.11.01.
 26. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic, nr.761-XV din 27.12.2001 // MO al RM, nr.20 din 05.02.2002 (art. 27, 28, 29).
 27. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.1260-XV din 19.07.2002 // MO al RM, nr.126-127 din 12.09.2002 (art.52).
 28. Legea Republicii Moldova cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, nr.1421-XV din 31.10.2002 // MO al RM, nr.174-176 din 20.12.2002 (art.27).
 29. Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, nr.1453-XV din 08.11.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002 (art.17).
 30. Legea RM cu privire la mărimea, modul, şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002 // MO al RM, nr.18-19 din 08.02.2003, în vigoare de la 01.07.2003.
 31. Lege cu privire la fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat, nr.1-XV din 06.02. 2003 // MO al RM, nr.35-37 din 07.03.2003.
 32. Lege privind anularea penalităţilor istorice, calculate contribuabililor care au achitat integral contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, nr.30-XV din 13.02.2000 // MO al RM, nr.46-47 din 14.03.2003.
 33. Lege privind anularea penalităţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat, nr.402-XV din 17.10.2003 // MO al RM, nr.229-233 din 21.11.2003.
 34. Lege privind anularea penalităţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat, nr.409-XV din 23.10.2003 // MO al RM, nr.229-233 din 21.11.2003.
Hotărâri
 1. Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea strategiei reformei sistemului de asigurare cu pensii din Republica Moldova, nr.141-XIV din 23.09.98 // MO al RM, nr.108 din 03.12.98.
 2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire temporară de muncă şi asigurare cu indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă a persoanelor care îngrijesc de copii mici şi copii invalizi în cazul îmbolnăvirii mamei, şi acordare a unei zile suplimentare de odihnă pe lună cu remunerare în mărimea salariului de o zi unuia din părinţi (tutore, curator), care educă un copil invalid nr. 348 din 17.07.1991.
 3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Listelor funcţiilor, care asigură personalului navigant şi tehnic aeronautic dreptul la pensie pentru vechime în muncă şi a modului de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei personalului navigant, nr. 527 din 06.08.1992 // MP, nr.8 din 01.01.1992.
 4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Listei nr.1 (nr.2 este abrogată) ale unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase, nr.822 din 05.12.1992 // MP, nr.12 din 30.12.1992.
 5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de acordare a concediului medical în Republica Moldova, nr.57 din 11.02.1993 // MO al RM, nr.2 din 28.02.1993.
 6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea instrucţiunii asupra modului de stabilire, calculare şi achitare a indemnizaţiilor în legătură cu concediul medical în Republica Moldova, nr.58 din 11.02.1993 // MP al RM, nr.2 din 28.02.1993.
 7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de expertizare a condiţiilor de muncă, nr.161 din 31.03.1993 // MP, nr.3 din 1993.
 8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atestare a locurilor de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiei în condiţii avantajoase, nr.168 din 05.04.1993 // MP, nr.4 din 30.04.1993.
 9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Listei tipurilor de remuneraţii şi altor plăţi, asupra cărora nu se aplică cotele asigurărilor sociale de stat pentru stabilirea pensiei şi indemnizaţiilor sociale, nr.224 din 28.04.1993 // MP, nr.4 din 1993.
 10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, instituţii, organizaţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau boli profesionale nr.513 din 11.08.1993 // MP al RM, nr.8 din 30.08.1993.
 11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de stabilire şi de plată a pensiilor pentru vechime în muncă personalului navigant – de încercare, nr. 598 din 20.09.1993 // MP, nr.9 din 1993.
 12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire si plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar, nr.78 din 21.02.94 // MP, nr.2 din 28.02.1994.
 13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la carnetul de muncă, nr.867 din 28.11.1994 // republicată cu modificările la zi în MO al RM, nr.158-160 din 27.12.2001.
 14. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – Regulament provizoriu cu privire la completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, din 16.10.98 // MO al RM, nr.97-98 din 29.10.98.
 15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor, nr.843 din 10.09.99 // MO al RM, nr.103-105 din 23.09.1999.
 16. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de plată a pensiilor, nr.868 din 22.09.99 // MO al RM, nr.106-108 din 30.09.1999.
 17. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei nr.417 din 03.05.2000 // MO al RM, nr.54-56 din 12.05.2000.
 18. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Registrului de Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, nr.418 din 03.05.2000 // MO al RM, nr.54-56 din 12.05.2000.
 19. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, nr.739 din 25.07.2000 // MO al RM, nr.94-97 din 03.08.2000.
 20. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de înregistrare a contractelor de pensii, nr.1028 din 13.10.2000 // MO al RM, nr.130-132 din 19.10.2000.
 21. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea structurii personalului scriptic, categoriilor de salarizare ale aparatului central şi subdiviziunilor teritoriale, preluarea funcţiilor şi transmiterea unor unităţi şi a patrimoniului acestora către CNAS, nr. 128 din 16.02.2001 // MO al RM, nr. 19-20 din 22.02.01.
 22. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, nr.151 din 23.02. 2001 // MO al RM, nr.25-26 din 01.03.2001.
 23. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la fondarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, nr.950 din 07.09.2001 // MO al RM, nr.110-111 din 13.09.2001.
 24. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale, nr.1101 din 17.10.2001 // MO al RM, nr.129 din 23.10.2001.
 25. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în Republica Moldova, nr.43 din 21.01.2002 // MO al RM, nr.17-19 din 31.01.2002.
 26. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, nr.156 din 11.02.2002 // MO al RM, nr.27-28 din 21.02.2002.
 27. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la constituirea Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, nr. 213 din 22.02.2002 // MO al RM, nr.29-31 din 28.02 2002.
 28. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.594 din 14.05.2002 // MO al RM, nr.66-68 din 23.05.2002.
 29. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, nr.706 din 05.06.2002 // MO al RM, nr.74 din 11.06.2002.
 30. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind modul de calculare şi achitare proprietarilor de terenuri agricole a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, sarcină şi lăuzie, nr.745 din 11.06.2002 // MO, nr.79-81 din 20.06.2002.
 31. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneoclimateric, nr.982 din 22.07.2002 // MO al RM, nr.110-112 din 01.08.2002.
 32. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, nr.1432 din 07.11.2002 // MO al RM, nr.151-153 din 14.12.2002.
 33. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Planului de măsuri pentru urgentarea implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, nr.1462 din 12.11.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002.
 34. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea modelelor de factură şi registre în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.1535 din 27.11.2002 // MO al RM, nr.162-165.
 35. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la acordarea contractului-tip de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţa medicală, nr.1636 din 18.12.2002.
 36. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind plasarea excedentelor bugetului asigurărilor sociale de stat în băncile comerciale ale Republicii Moldova la conturi de depozit în termen, nr.1754 din 31.12.2002 // MO al RM, nr. 206-208 din 31.12.2002.
 37. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la masurile pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală începând semestrul II al anului 2003, nr.209 din 27.02.2003 // MO al RM, nr.30-34 din 04.03.2003.
 38. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la indexarea pensiilor, nr.570 din 15.05.2003 // MO al RM, nr. 87-90 din 23.05.2003.
 39. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind utilizarea excedentelor anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru procurarea hârtiilor de valoare de stat, nr.635 din 26.05.2003 // MO al RM, nr.91-96 din 30.05.2003.
 40. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în

  Reglementări privind asistenţa socială. Legi.

  1. Legea Republicii Moldova privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, nr.1225-XII din 08.12.1992 // MP, nr.12 din 30.12.1992 // Legea republicată în MO al RM, nr.133-134 din 02.12.1999.
  2. Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului, nr.338-XIII din 15.12.1994 // MO al RM, nr.13 din 02.03.1995.
  3. Legea privind asistenţa psihiatrică nr.1402-XIV din 16.12.1997 // MO al RM, nr.44-46 din 21.05.1998.
  4. Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, nr.827-XIV din 18.02.2000 // MO al RM, nr.65-67 din 08.06.2000.
  5. Legea Republicii Moldova cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locul de detenţie, nr.297-XIV din 24.02.1999 // MO al RM, nr.39-41 din 22.04.1999.
  6. Legea Republicii Moldova privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, nr. 499-XIV din 14.07.99 // MO al RM, nr. 106-108 din 30.09.1999.
  7. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, nr.933-XIV din 14.04.2000 // MO al RM, nr.70-72 din 22.06.2000.
  8. Codul Familiei adoptat prin Legea nr.1316-XIV din 26.10.00 // MO al RM, nr.47-48 din 26.04.01 (Casele de copii de tip familial – cap. 20).
  9. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor, nr.121-XV din 03.05.2001 // MO al RM, nr.51 din 08.05.2001.
  10. Legea Republicii Moldova privind Societatea de Cruce Roşie din Moldova, nr.139-XV din 10.05.2001 // MO al RM, nr.64-66 din 22.06 2001.
  11. Legea RM cu privire la filantropie şi sponsorizare, nr.1420- XV din 31.10.2002 // MO al RM, nr.185-189 din 31.12.2002.
  12. Legea Republicii Moldova cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 1491-XV din 28.11.2002 // MO al RM, nr.23-24 din 18.02.2003.
  13. Legea RM privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale, nr.1591-XV din 26.12.2002 // MO al RM, nr.1-2 din 15.01.2003.
  14. Lege privind cantinele de ajutor social nr.81-XV din 28.02.2003 // MO a RM, nr.67-69 din 11.04. 2003.
  Hotărâri
  1. Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea strategiei
  2. de reformă a sistemului de asistenţă socială, nr.416-XIV din 28.05.99 // MO al RM, nr.78-79 din 22.07.99.
  3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de plată a certificatelor de incapacitate în muncă persoanelor ce au participat la lichidarea urmărilor avariei de la CAE Cernobâl, nr.196 din 22.04.1991.
  4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la acţiunile primordiale de protecţie a persoanelor participante la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi acordare a ajutorului necesar cetăţenilor şi familiilor afectate de conflictul militar, nr.520 din 05.08.1992 // MP, nr.8 din 1992.
  5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor ai căror părinţi se eschivează de plata pensiei alimentare, nr.769 din 25.11.1992 // MP al RM, nr.11 din 30.11.1992.
  6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile, nr.198 din 16.04.1993 // MP, nr.4 din 30.04.1993.
  7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la protecţia socială a familiilor cu mulţi copii, nr.118 din 22.03.1994 // MP, nr.3 din 30.03.1994.
  8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la stabilirea unor indemnizaţii, nr.639 din 10.07.1997 // MO al RM, nr.53 din 14.08.1997.
  9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la dezvoltarea asistenţei medicale primare, nr.1134 din 09.12.97 // MO al RM, nr.6-7 din 29.01.1998.
  10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind modul de plată a compensaţiei unice pentru prejudiciul adus sănătăţii invalizilor din rândul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl, nr.374 din 29.04.1999 // MO al RM, nr.48-49 din 13.05.1999.
  11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Listei bolilor şi stărilor patologice care acordă copiilor până la vârsta de 16 ani dreptul la primirea statutului de copil-invalid şi alocaţiilor sociale de stat conform legislaţiei, nr.1065 din 11.11.1999 // MO al RM, nr.128-129 din 17.11.1999.
  12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului Naţional de Atenuare a Sărăciei, nr.564 din 14.06.2000 // MO al RM, nr.70-72 din 22.06.2000.
  13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr.761 din 31.07.2000 // MO al RM, nr.94-97 din 03.08.2000.
  14. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind modul de plată a indemnizaţiei unice pentru persoanele eliberate din locurile de detenţie, nr.871 din 22.08.2000 // MO al RM, nr.109-111, 31.08.2000.
  15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă, nr.902 din 28.08.2002 // MO al RM, nr.115 din 07.09.2000.
  16. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Programului naţional de protecţie, reabilitare si integrare socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005, nr.1153 din 16.11.2000 // MO al RM, nr.149-151 din 30.11.2000.
  17. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului Comisiei privind problemele oamenilor vârstnici, nr.1336 din 29.12.2000 // MO al RM, nr.5-7 din 18.01.2001.
  18. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind unele măsuri pentru diminuarea fenomenelor cerşetoriei, vagabondajului şi „copiilor străzii”, nr.233 din 28.03. 2001 // MO al RM, nr.39 din 03.04.2001.
  19. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Concepţiei Naţionale privind protecţia copilului şi familiei, nr.51 din 23.01.2002 // MO al RM, nr.17-19 din 31.01.2002.
  20. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei preliminare de reducere a sărăciei, nr.524 din 24.04.2002 // MO al RM, nr.65 din 18.05.2002.
  21. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Planului de acţiuni destinate consolidării capaci-tăţii de monitorizare şi evaluare a sărăciei pentru perioada 01.06.2002-31.05.2005, nr.619 din 16.05.2002 // MO al RM, nr.65 din 18.05.2002.
  22. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre unele măsuri suplimentare de intensificare a protecţiei sociale a participanţilor la lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi a membrilor familiilor acestora, nr.835 din 24.06.2002 // MO al RM, nr.95 din 01.07.2002.
  23. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind modul de reabilitare socială a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist, nr.873 din 08.07.2002 // MO al RM, nr.103-105 din 18.07.2002.
  24. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial, nr.937 din 12.07.2002 // MO al RM, nr.106-109 din 25.07.2002.
  25. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Programului-pilot „Copiii orfani”, nr.1321 din 09.10.2002 // MO al RM, nr.142-143 din 17.10.2002.
  26. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Programului-pilot „Copiii cu disabilităţi”, nr.1730 din 31.12.2002 // MO al RM, nr.190-197 din 31.12.2002.
  27. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial, nr.1733 din 31.12.2002 // MO al RM, nr.190-197 din 31.12.2002.
  28. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea mecanismului de realizare a Legii privind minimul de asistenţa medicală gratuită, garantat de stat, nr.35 din 20.01.2003 // MO al RM, nr.6-8 din 24.01.2003.
  29. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la salarizarea părinţilor – educatori ai caselor de copii de tip familial, nr.152 din 13.02.2003 // MO al RM, nr.23-24 din 18.02.2003.
  30. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Planului naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2003-2005”, nr.218 din 27.02.2003 // MO al RM, nr.35-37 din 07.03.2003.
  31. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Programului de acţiuni privind protecţia socială a absolvenţilor şcolilor de tip internat, copiilor orfani şi copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, aflaţi sub tutelă, pentru anul 2003, nr.358 din 26.03.2003 // MO al RM, nr.62-66 din 04.04.2003.
  32. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Strategiei Naţionale „Educaţie pentru toţi”, nr.410 din 04.04.2003 // MO al RM, nr.70-72 din 15.04.2003.
  33. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei Naţionale privind protecţia copilului şi familiei, nr.727 din 16.06.2003 // MO al RM, nr.126-131 din 27.06.2003.
  34. 33. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial, nr.812 din 02.07.2003 // MO al RM, nr.149-152 din 18.07.2003.
  35. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social nr.1246 din 16.10.2003 // MO al RM, nr.218-220 din 24.10.2003.

  Acte ale curţii constituţionale

  1. Hotărârea Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, nr.2 din 28.01.99 // MO al RM, nr.16-18 din 18.02.1999.
  2. Hotărârea Curţii Constituţionale privind interpretarea unor prevederi ale articolului 4 din Constituţia Republicii Moldova, nr.55 din 14.10.1999 // MO al RM, nr.118-119 din 28.10.1999.
  3. Hotărârea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 “Privind pensiile de asigurări sociale de stat”, nr.27 din 18.05.1999 // MO al RM, nr.56-58 din 03.06.1999.
  4. Hotărârea Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din legile ce reglementează asigurarea cu pensii a judecătorilor, procurorilor, anchetatorilor Procuraturii şi funcţionarilor publici, nr.4 din 27.01.2000 // MO al RM, nr.14-16 din 10.02.2000.
  5. Hotărârea nr.14 din 27.03.2000 pentru revizuirea Hotărârii Curţii Constituţionale nr.4 din 27.01.2000 “Privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din legile care reglementează asigurarea cu pensii a judecătorilor, procurorilor, anchetatorilor Procuraturii şi funcţionarilor publici” // MO al RM, nr.35-36 din 31.03.2000.
  6. Hotărârea Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, nr.499-XIV din 14.07.1999, nr.46 din 25.10.2001 // MO al RM, nr.136-138 din 15.11.2001.
  7. Decizie pentru controlul constituţionalităţii Legii nr.121-XV din 03.05.2001 “Cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor”, nr.9 din 19.07.2001 // MO al RM, nr.86-88 din 27.07.2001.
  8. Hotărârea Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 “Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, nr.2 din 28.01.99 // MO al RM, nr.16-18 din 18.02.1999.

  Reglementări internaţionale în domeniul dreptului protecţiei sociale

  1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la New York la 10 decembrie 1948. Ratificată prin Hotărârea Sovietului Suprem nr.217 din 28 iulie 1990 // Veştile, 1990, august, nr.8 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1998, vol.1, p.11-17 (art. 22, 23, 25).
  2. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat la New York la 16 decembrie 1966. În vigoare de la 3 ianuarie 1976. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.217 din 28 iulie 1990 // Veştile, 1990, august, nr.8. În vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1998, vol.1, p.18-30 (art.9-11).
  3. Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989. În vigoare de la 2 septembrie 1990. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.408 din 12 decembrie 1990. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1998, vol.1, p.51-71 (art. 19, 20, 23, 26, 27)
  4. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată la New York la 21 decembrie 1965. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.707 din 10 septembrie 1991. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1998, vol.1, p.77-90 (art.5).
  5. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptată la New York la 18 decembrie 1979. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.87 din 28 aprilie 1994. În vigoare pentru Republica Moldova din 31 iulie 1994 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1998, vol.1, p.113-127 (art. 11, 14).
  6. Carta Socială Europeană – revizuită, adoptată la Strasbourg la 03.05.1996. Ratif. parţial prin Legea nr.484-XV din 28.09.2001 // MO al RM, nr.130 din 26.10.2001.

  Convenţii ale organizaţiei internaţionale a muncii

  1. Convenţia OIM nr.105 privind abolirea muncii forţate, adoptată la New York, 25.06.1957. Ratif. prin HP nr.707-XII din 10.09.1991. În vigoare pentru RM din 10.03.1994 // Tratate Internaţionale. – Chişinău, 1998, vol.1, p.91-95.
  2. Convenţia OIM nr.81 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, adoptată la Geneva, 11.07.1947. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.9-21.
  3. Protocolul OIM din 1995 la Convenţia nr.81 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ. Semnat la Geneva la 11.07.1947. Ratif. prin HP nr.755-XIV din 24.12.1999 // MO al RM nr.1-4 din 06.01.2000, art.19. În vigoare pentru RM din 28.04.2001 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.28, p.32-37.
  4. Convenţia OIM nr.87 privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizare, adoptată la San Francisco, 09.07.1948. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.22-28.
  5. Convenţia OIM nr.88 privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă, adoptată la San Francisco, 09.07.1948. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.29-37.
  6. Convenţia OIM nr.95 privind protecţia salariului, adoptată la Geneva, 01.07.1949. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.38-46.
  7. Convenţia OIM nr.98 privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective, adoptată la Geneva, 01.07.1949. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.47-52.
  8. Convenţia OIM nr.111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei, adoptată la Geneva, 25.06.1958. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995. // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.53-57.
  9. Convenţia OIM nr.117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale, adoptată la Geneva, 22.06.1962. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.58-67.
  10. Convenţia OIM nr.122 privind politica de ocupare a forţei de muncă, adoptată la Geneva, 09.07.1964. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.68-72.
  11. Convenţia OIM nr.135 cu privire la protecţia drepturilor reprezentanţilor lucrătorilor la întreprinderi şi înlesnirile acordate lor, adoptată la Geneva 23.06.1971. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.73-77.
  12. 12. Convenţia OIM nr.144 asupra consultărilor tripartite relative la normele internaţionale ale muncii, adoptată la Geneva, 21.06.1976. Ratif. prin HP nr.593-XIII din 26.09.1995 // MO al RM, nr.59-60 din 26.10.1995, art.671. În vigoare pentru RM din 12.08.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.10, p.78-82.
  13. Convenţia OIM nr.103 cu privire la protecţia maternităţii, adoptată la Geneva, 28.06.1952. Ratif. prin HP nr.994-XII din 15.10.1996 // MO al RM, nr.75-76 din 21.11.1996, art.718. În vigoare pentru RM din 14.02.1998 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.11, p.252-259.
  14. Convenţia OIM nr.154 privind promovarea negocierilor colective, adoptată la Geneva, 19.06.1981. Ratif. prin HP nr.994-XII din 15.10.1996 // MO al RM, nr.75-76 din 21.11.1996, art.718. În vigoare pentru RM din 14.02.1998 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.11, p.260-265.
  15. Convenţia OIM nr.158 cu privire la încetarea raportului de muncă din iniţiativa celui care angajează, adoptată la Geneva, 22.06.1982. Ratif. prin HP nr.994-XII din 15.10.1996 // MO al RM, nr.75-76 din 21.11.1996, art.718. În vigoare pentru RM din 14.02.1998 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.11, p.266-274.
  16. Convenţia OIM nr.47 privind reducerea timpului de muncă până la 40 de ore pe săptămână, adoptată la Geneva, 22.06.1935. Ratif. prin HP nr.1330-XII din 26.09.1997 // MO al RM, nr.67-68 din 16.10.1997, art.564. În vigoare pentru RM din 10.12.1998 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.14, p.49-52.
  17. Convenţia OIM nr.127 cu privire la greutatea maximă
  18. a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător, adoptată la Geneva, 28.06.1967. Ratif. prin HP nr.1330-XIII din 26.09.1997 // MO al RM, nr.67-68 din 16.10.1997, art.564. În vigoare pentru RM din 10.12.1998 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.14, p.53-57.
  19. Convenţia OIM nr.129 privind inspecţia muncii în agricultură, adoptată la Geneva, 25.06.1969. Ratif. prin HP nr.1330-XIII din 26.09.1997 // MO al RM, nr.67-68 din 16.10.1997, art.564. În vigoare pentru RM din 10.12.1998 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.14, p.58-69.
  20. Convenţia OIM nr.132 cu privire la concediile remunerate, adoptată la Geneva, 24.06.1970. Ratif. prin HP nr.1330-XIII din 26.09.1997 // MO al RM, nr.67-68 din 16.10.1997, art.564. În vigoare pentru RM din 10.12.1998 sau 27.01.1999 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.26, p.105-112.
  21. Convenţia OIM nr.29 privind munca forţată sau obligatorie, adoptată la Geneva, 28.06.1930. Ratif. prin HP nr.610-XIV din 01.10.1999 // MO al RM, nr.112-114 din 14.10.1997, art.539. În vigoare pentru RM din 23.03.2001 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.27, p.210-222.
  22. Convenţia OIM nr.100 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală, adoptată la Geneva, 29.06.1951. Ratif. prin HP nr.610-XIV din 01.10.1999 // MO al RM, nr.112-114, din 14.10.1997, art.539. În vigoare pentru RM din 23.03.2001 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.27, p.224-228.
  23. Convenţia OIM nr. 131 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare, adoptată la Geneva, 24.06.1970. Ratif. prin HP nr.610-XIV din 01.10.1999. // MO al RM, nr.112-114 din 14.10.1997, art.539. În vigoare pentru RM din 23.03.2001 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.28, p.8-13.
  24. Convenţia OIM nr. 108 privind actele de identitate pentru personalul navigant, adoptată la Geneva, 13.05.1958. Ratif. prin HP nr.600-XIV din 30.09.1999 // MO al RM, nr.112-114, din 14.10.1997, art.530. În vigoare pentru RM din 23.03.2001 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.28, p.15-20.
  25. Convenţia OIM nr.138 privind vârsta minimă de angajare, adoptată la Geneva, 26.06.1973. Ratif. prin HP nr.519-XIV din 15.06.1999 // MO al RM, nr.80-82 din 29.07.1999, art.392. În vigoare pentru RM din 21.09.2000 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.27, p.121-130.
  26. Convenţia OIM nr.155 privind securitatea şi igiena muncii şi mediul de muncă, adoptată la Geneva, 22.06.1981. Ratif. prin HP nr.755 -XIV din 24.12.1999 // MO al RM, nr.1-4 din 06.01.2000, art.19. În vigoare pentru RM din 28.04.2001 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.28, p.22-31.
  27. Convenţia OIM nr.142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane, adoptată la Geneva, 23.06.1975. Ratif. prin Legea nr.480-XV din 28.09.2001 // MO al RM, nr.130 din 26.10.2001, art.955.
  28. Convenţia OIM nr.181 privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, adoptată la Geneva, 19.06.1997. Ratif. prin Legea. nr.482-XV din 28.09.2001 // MO al RM, nr.130 din 26.10.2001, art.957.
  29. Convenţia OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la Geneva, 17.06.1999. Ratif. prin Legea nr.849-XV din 14.02.2002 // MO al RM, nr.33-35 din 07.03.2002, art.192.
  30. Convenţia nr.184 privind securitatea şi igiena muncii în agricultură. Ratif. prin Legea nr.1058-XV din 16.05.2002 // MO al RM, nr.69-70 din 30.05.2002, art.561.
  31. Convenţia OIM nr.11 relativ la drepturile la asociere şi de coaliţie ale muncitorilor agricoli, adoptată la Geneva, 25.10.1921. Ratif. prin Legea nr.1404-XV din 24.10.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002.
  32. Convenţia OIM nr.99 privind procedura de stabilire a salariului minim în agricultură, adoptată la Geneva, 28.06.1951. Ratif. prin Legea nr.1404-XV din 24.10.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002.
  33. Convenţia OIM nr.101 privind concediile remunerate în agricultură, adoptată la Geneva, 26.06.1952. Ratif. prin Legea nr.1404-XV din 24.10.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002.
  34. Convenţia OIM nr.119 privind dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie, adoptată la Geneva, 25.06.1963. Ratif. prin Legea nr.1404-XV din 24.10.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002.
  35. Convenţia OIM nr.141 privind organizaţiile de lucrători rurali şi rolul lor în dezvoltarea economică şi socială, adoptată la Geneva, 23.06.1975. Ratif. prin Legea nr.1404-XV din 24.10.2002 // MO al RM, nr.154-157 din 21.11.2002.
  36. Convenţia OIM nr.151 privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condiţiilor de ocupare în serviciul public, adoptată la Geneva, 27.06.1978. Ratif. prin Legea nr.17-XV din 07.02.03 // MO al RM, nr.27-29 din 28.02.2003.

  Acorduri bilaterale încheiate între republica moldova şi alte state

  1. Convenţie dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi ai Federaţiei Ruse, încadraţi în muncă în afara hotarelor statelor lor, semnată la Moscova la 27.05.1993. Ratif. prin HG nr.635 din 12.10.1993 // MP, 1993, nr.10 (partea a doua), p.74, art.316. În vigoare din 14.10.1993 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.21, p.84-88.
  2. Convenţie între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi Ucrainei încadraţi în muncă
  3. în afara hotarelor statelor lor, semnată la Kiev la 13.12.1993. Termen – 5 ani. În vigoare din 25.02.1994 // Tratate internaţionale. – Chişinău. 1999, vol.22, p 119-123.
  4. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la activitatea de muncă şi protecţie socială a cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Belarus şi a cetăţenilor Republicii Belarus încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 05.05.1994. În vigoare din 25.02.1997 // Tratate internaţionale. - Chişinău, 1999, vol.18, p.74-79.
  5. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la Moscova la 10.02.1995. Ratif. prin HP nr.447 din 05.05.1995 // MO al RM din 09.06.1995, nr.31-32, p.10, art.343. În vigoare din 04.12.1995 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.21, p.195-198.
  6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind garanţiile sociale şi asigurarea cu pensii a foştilor militari şi a membrilor lor de familie, semnat la Moscova la 02.02.1995. Ratif. prin HP nr.647 din 22.10.1999 // MO al RM din 04.11.1999, nr.120-122, p.12, art.598. În vigoare din 07.12.1999 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.24, p.319-321.
  7. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la Chişinău la 30.03.1995. Ratif. prin HP nr. 530 din 13.07.1995 // MO al RM din 03.08.1995, nr.43, p.12, art.493. În vigoare din 28.10.1995 // Tratate internaţionale. - Chişinău, 1999, vol.22, p.445-449.
  8. Acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la Chişinău la 29.08.1995. Ratif. prin HP nr.740 din 20.02.1996 // MO al RM din 14.031996, nr.16, p.4, art.175. În vigoare din 19.11.1996 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.22, p.185-189.
  9. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind garanţiile drepturilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la Chişinău, la 12.09.1995. Ratif. prin HP nr.739 din 20.02.1996 // MO al RM din 14.03.1996, nr.16, p.4, art.174; În vigoare din 15.11.1996 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.18, p.138-141.
  10. Acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la Baku la 27.11.1997. Ratif. prin HP nr.1615 din 02.04.1998 // MO al RM din 23.04.1998, nr.36-37, art.251 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.23, p.56-61.
  11. Acord între Fondul social al Republicii Moldova şi Fondul de pensionare al Ucrainei cu privire la transferul şi achitarea reciprocă a pensiilor, semnat la Chişinău la 23.10.1998. În vigoare din data semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.23, p.274-277.
  12. Acord între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul politicii sociale şi pieţei muncii, semnat la Varşovia la 27.10.1998. În vigoare din data semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.23, p.207-209.
  13. Acord între Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Fondul Protecţiei Sociale al Populaţiei al Ministerului Protecţiei Sociale al Republicii Belarus despre ordinea de transfer şi plată a pensiilor, semnat la Minsk la 28.08.2001. În vigoare din data semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2002, vol.29, p.45-53.

  Acorduri încheiate de către statele-membre ale comunităţii statelor independente

  1. Acord cu privire la garanţiile drepturilor cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul asigurării cu pensii, semnat la Minsk la 13.03.1992. În vigoare din momentul semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.16, p.44-47.
  2. Acord privind ordinea de asigurare cu pensii a militarilor trupelor de grăniceri, membrilor familiilor lor şi asigurării de stat a militarilor trupelor de grăniceri ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Taşkent la 15.05.1992. În vigoare din momentul semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.16, p.107-108.
  3. Acord privind ordinea asigurării cu pensii a militarilor şi familiilor lor şi asigurării de stat a militarilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Taşkent la 15.05.1992. În vigoare din momentul semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.16, p.112-114.
  4. Acord cu privire la organizarea asigurării medicale a militarilor şi membrilor familiilor lor, a muncitorilor şi funcţionarilor forţelor armate ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Taşkent la 15.05.1992. În vigoare din momentul semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.16, p.115-117.
  5. Acord cu privire la crearea Consiliului Consultativ pentru problemele muncii, migraţiei şi protecţiei sociale a populaţiei statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Moscova la 13.11.1992. În vigoare pentru RM din 13.11.1992 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.25, p.12-13.
  6. Acord cu privire la activitatea în comun privind ajutorul umanitar venit din străinătate, întocmit la Minsk la 22.01.1993, În vigoare pentru RM din 11.08.1995 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.16, p.257-259.
  7. Acord cu privire la recunoaşterea reciprocă a dreptului de călătorie gratuită a invalizilor şi participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei, precum şi a persoanelor echivalate cu aceştia, încheiat la Moscova la 12.03.1993. În vigoare din momentul semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.18-24.
  8. Acord cu privire la asistenţa socială de stat a membrilor familiilor militarilor căzuţi în Afganistan şi în alte state unde au participat la acţiuni militare, semnat la Moscova la 24.09.1993. Se aplică cu titlu provizoriu din 23.12.1993 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 2001, vol.25, p.18-19.
  9. Acord privind ordinea acordării pensiilor şi asigurării de stat a angajaţilor organelor afacerilor interne ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Aşhabad la 24.12.1993. Ratificat prin Legea nr.1388-XV din 11.10.2002 // MO al RM din 31.10.2002, nr.146-148, art.1135.
  10. Acord privind colaborarea în domeniul migraţiei forţei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorlor migranţi, semnat la Moscova la 15.04.1994 Ratificat prin HP nr.397 din 16.03.1995 // MO al RM din 27.04.1995, nr.23, art.232. În vigoare pentru RM din 11.08.1995 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.111-116.
  11. Acord privind recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuţi în luptă, semnat la Moscova la 15.04.1994. Ratificat prin HP nr.433 din 19.04.1995 // MO al RM din 18.05.1995, nr.27, art.303. În vigoare pentru RM din 07.08.1996 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.125-148.
  12. Acord privind protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii cetăţenilor care au fost supuşi acţiunii radiaţiei în urma catastrofei de la Cernobâl şi altor catastrofe şi avarii radiante, precum şi a experienţelor nucleare, semnat la Moscova la 09.09.1994. Ratificat prin HP nr.398 din 16.03.1995 // MO al RM din 27.04.1995, nr.23, art.233. În vigoare pentru RM din 11.08.1995 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.175-177.
  13. Acord privind garanţiile drepturilor cetăţenilor la primirea indemnizaţiilor sociale, compensaţiilor pentru familiile cu copii şi a pensiilor alimentare, semnat la Moscova la 09.09.1994. Ratificat prin HP nr.335 din 15.12.1994 // MO al RM din 12.01.1995, nr.2, art.33. În vigoare pentru RM din 12.04.1995 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.169-172.
  14. Acord privind recunoaşterea reciprocă a drepturilor la repararea prejudiciului cauzat lucrătorilor în urma unei mutilări, boli profesionale sau altei vătămări a sănătăţii legate de executarea de către ei a obligaţiunilor de serviciu, semnat la Moscova la 09.09.1994. Ratificat prin HP nr.403 din 16.03.1995 // MO
  15. al RM din 27.04.1995, nr.23, art.238. În vigoare pentru RM din 07.10.1995 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.199-206.
  16. Acord cu privire la acordarea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război, în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, semnat la Moscova la 09.12.1994. Ratificat prin HP nr.446 din 05.05.1995 // MO al RM din 18.05.1995, nr.27, art.308. În vigoare pentru RM din 11.08.1995 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.228-230.
  17. Acord cu privire la colaborarea în domeniul protecţiei muncii, semnat la Moscova la 09.12.1994. Ratificat prin HP nr.578 din 20.09.1995 // MO al RM din 26.10.1995, nr.59-60, art. 668. În vigoare pentru RM din 12.12.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.222-225.
  18. Acord cu privire la modul de cercetare a accidentelor de muncă, suportate de lucrătorii aflaţi în afara ţării de reşedinţă, semnat la Moscova la 09.12.1994. Ratificat prin HP nr.579 din 20.09.1995 // MO al RM din 26.09.1995, nr.59-60, art.669. În vigoare pentru RM din 12.12.1997 // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.233-239.
  19. Acord de colaborare privind soluţionarea problemelor invalidităţii şi ale invalizilor, semnat la Moscova la 12.04.1996. Ratificat prin Legea nr.1377-XV din 10.10.2002, cu următoarea rezervă: „Republica Moldova va aplica prevederile art. 1 şi 6 din acord în conformitate cu legislaţia naţională şi în funcţie de posibilităţile financiare” // MO al RM din 31.10.2002, nr.146-148, art.1133.
  20. Acord privind vizitarea mormintelor militare şi monumentelor militare de către veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi cetăţenii echivalaţi cu aceştia, semnat la Moscova la 18.10.1996. În vigoare din momentul semnării // Tratate internaţionale. – Chişinău, 1999, vol.17, p.270-272.

  Autorii programei:

  1. Nicolai Romandaş, doctor în drept, conferenţiar universitar.
  2. Ludmila Goncear, magistru în drept, lector universitar.
  3. Aliona Chisari, magistru în drept, lector universitar.