Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Dreptul muncii


Dreptul muncii


Domeniul ştiinţific în care se oferă gradul ştiinţific
Drept

Formula specialităţii
Dreptul muncii este şi va fi în continuare o ramură supusă permanent unor modificări profunde strîns legate de procesele care au loc în viaţa social-economică a ţării. De aceea reglementarea relaţiilor de muncă în permanenţă va fi una din problemele majore ale politicii legislative a statului.

Direcţii de cercetare

Delimitări de specialităţile adiacente:
Realizarea investigaţiilor ştiinţifice în baza specialităţii 12.00.05- dreptul muncii; dreptul asigurărilor sociale, se efectuiază într-o strînsă legătură cu unele disciplini adiacente: teoria generală a dreptului, dreptul constituţional, dreptul civil, dreptul asigurărilor sociale, dreptul administrativ, dreptul procesual civil, dreptul afacerilor. În această ordine de idei este necesar de a ţine seama de corelarea strînsă a acestor disciplini cu ramura de drept al muncii.

Teoria generală a dreptului este o disciplină care oferă noţiunile întroductive cu privire la normele juridice, principiile şi metodele generale de studiu ce ţin de interpretarea dreptului.

În baza constituţiei Republicii Moldova ramura de drept al muncii realizează principiul fundamental privind dreptul la muncă, care în rezultatul aplicării lui generează acele relaţii de muncă ce apar între părţi. Aplicarea acestui principiu contribuie la activitatea fiecărei instituţii a ramurii.

Dreptul muncii ca ramură distinctă s-a disprins din cadrul ramurii de drept civil, de aceea reglementarea relaţiilor de muncă evoluează în timp cu menţinerea unor prevederi ce ţin de relaţiile patrimoniale şi personal nepatrimoniale ale ramurii de drept civil.

Unele instituţii ale ramurii muncii servesc ca temei de apariţie a relaţiilor în domeniul protecţiei sociale (contractul individual de muncă, timpul de odihnă ş.a.), ambele ramuri sunt într-o colaborare strînsă în realizarea normelor sale.

Dreptul muncii cu dreptul administrativ realizează aceleaşi obiective privitor la aspectele ce ţin de apariţia, evoluarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor juridice de muncă. Este vorba de acel contract individual de muncă care se încheie între părţi în dreptul muncii sau de acel act administrativ care se încheie între funcţionarii publici în dreptul administrativ.

Apariţia tuturor divergenţilor între părţile raportului juridic de muncă se soluţionează prin acţiunea civilă depusă în instanţa de judecată. În toate cazurile ca temei va servi Codul de procedură civilă.

Interacţiunea dreptului muncii şi dreptul afacerilor se exprimă prin persoana juridică care apare ca subiect distinct al acestei ramuri importante şi respectiv generează apariţia raporturilor juridice de muncă.

Recomandări metodice generale

Dreptul muncii ca ramură are menirea să contribuie la dezvoltarea continuă a relaţiilor de muncă. Scopul şi sarcinile ramurii constau în examinarea aspectelor fiecărei instituţii, analizei legislaţiei în comparaţie cu legislaţia altor state şi evidenţierea acelor idei concrete care contribuie la desăvîrşirea legislaţiei muncii.

Conţinutul cursului

Noţiuni generale despre dreptul muncii

Munca - noţiune şi importanţă. Obiectul de reglementare al dreptului muncii.

Noţiunea dreptului muncii ca ramură independentă de drept.

Metoda dreptului muncii. Particularităţile reglementării relaţiilor juridice de muncă.

Sistemul dreptului muncii. Sistemul ştiinţei dreptului muncii.

Funcţiile şi sarcinile dreptului muncii.

Interferenţa dreptului muncii cu alte ramuri de drept. (dreptul civil, constituţional, administrativ, penal, procesual civil, comercial, protecţiei sociale).

Evoluţia dreptului muncii în Republica Moldova.

Principiile dreptului muncii

Noţiunea şi funcţiile principiilor dreptului muncii. Corelaţia principiilor dreptului muncii cu normele juridice de muncă.

Sistemul principiilor dreptului muncii.

Manifestarea principiilor generale în cadrul dreptului muncii. Principiul legalităţii, principiul egalităţii în fata legii.

Principiile interramurale ale dreptului muncii. Principiul dreptului la muncă, principiul libertăţii contractuale, principiul ocrotirii patrimoniului, îmbinarea prezumţiei nevinovăţiei şi prezumţiei vinovăţiei în dreptul muncii.

Principiile ramurale ale dreptului muncii: Principiul stabilităţii raportului de muncă; Principiul remunerării muncii; Principiul disciplinei muncii; Principiul protecţiei muncii; Principiul dreptului la odihnă; Principiul liberei asocieri sau afilieri la sindicate; Principiul dreptului la grevă.

Literatura

 1. Convenţia. OIM Nr.29 privind munca forţată sau obligatorie, 1930 ratificată la 01.10.1999.
 2. Convenţia. OIM Nr.87 privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizare, 1948, ratificată la 26.09.1995.
 3. Convenţia OIM Nr.105 privind abolirea muncii forţate, 1957, ratificată la 10.09.1991.

Izvoarele dreptului muncii

Noţiunea şi particularităţile izvoarelor dreptului muncii. Clasificarea izvoarelor dreptului muncii. Izvoarele internaţionale ale dreptului muncii. Izvoarele comune şi specifice dreptului muncii. Izvoarele bilaterale ale dreptului muncii. Izvoare generale şi speciale.

Legea - act normativ suprem în dreptul muncii. Actele normative subordonate legii. Norme locale ale dreptului muncii. Acţiunea în timp, spaţiu şi asupra persoanelor a izvoarelor dreptului muncii.

Raporturile juridice de muncă

Noţiunea şi particularităţile raporturilor juridice de muncă. Deosebirea raporturilor juridice de muncă de alte raporturi juridice asemănătoare. Structura raportului juridic de muncă.

Apariţia, modificarea şi stingerea raporturilor juridice de muncă. Clasificarea raporturilor juridice de muncă. Raporturi juridice de deservire în dreptul muncii: raportul juridic privind plasarea în câmpul muncii; raportul juridic privind pregătirea profesională şi ridicarea calificării; raportul juridic organizaţional de conducere; raportul juridic de supraveghere a respectării legislaţiei muncii, raportul juridic de protecţie a muncii; raportul juridic privind soluţionarea litigiilor de muncă. Raporturile de parteneriat social. Raporturi juridice de muncă atipice.

Literatura

Convenţia. OIM Nr.151 privind raporturile de muncă în funcţie publică, 1978, ratificată la 07.02.2003.

Subiecţii dreptului muncii

Noţiuni generale despre subiecţii dreptului muncii.

Clasificarea subiecţilor dreptului muncii. Subiecţii speciali ai dreptului muncii. Statutul juridic al salariatului în dreptul muncii. Angajatorul ca subiect a dreptului muncii.

Administraţia - subiect al raportului juridic conex de muncă.

Colectivul de muncă ca subiect al raporturilor de muncă.

Subiecţii reprezentativi în raporturile de muncă. Sindicatele - categorie distinctă de subiecţi ai dreptului muncii. Patronatele – reprezentanţi ai intereselor angajatorilor.

Subiecţii raporturilor de deservire în câmpul muncii. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, agenţiile private pentru plasarea în câmpul muncii. Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective, comisiile ramurale pentru consultări şi negocieri colective, comisiile teritoriale pentru consultări şi negocieri colective, comisiile pentru dialog social “angajator-salariat”. Inspecţia Muncii, Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Departamentul Situaţii Excepţionale. Comisiile de conciliere, instanţele de judecată.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154-XV din 28.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 159-162 din 29.07.2003, în vigoare de la 01.10.2003.
 2. Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, M.O. nr.130-132/919 din 19.10.2000.
 3. Legea patronatelor nr.976-XIV din 11.05.2000, M.O. nr.141-143/1013 din 09.11.2000. Legea inspecţiei muncii nr 140-XV din 10.05.2001, M.O. nr.68-71/505 din 29.06.2001.
 4. Hot. Guv. nr.1481 cu privire la reorganizarea Ispectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lînga Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale din 27.12.2001, M.O. nr. 9-10/61 din 15.01.2002. Conv. OIM Nr.138 privind vârsta minimă de angajare, 1973, ratificată la 15.08.1999.
 5. Convenţia. OIM Nr.135 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor, 1971, ratificată la 26.09.1995.
 6. Convenţia. OIM Nr.81 privind inspecţia muncii, 1947, ratificată la 26.09.1995.
 7. Protocolul OIM la Conv.81 din 1995 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, 1947, ratificat la 24.12.1999.
 8. Convenţia. OIM Nr.129 privind inspecţia muncii în agricultură, 1969, ratificată la 26.09.1997.

Contractul colectiv şi convenţia colectivă de muncă

Noţiunea şi importanţa contractului colectiv şi a convenţiei colective de muncă. Analiză comparativă.

Nivelurile contractelor colective şi a convenţiilor colective de muncă.

Părţile contractelor colective şi a convenţiilor colective de muncă.

Procedura încheierii contractelor colective şi a convenţiilor colective de muncă.

Conţinutul şi structura contractelor colective şi a convenţiilor colective de muncă. Executarea contractelor colective şi a convenţiilor colective de muncă.

Modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor colective şi a convenţiilor colective de muncă.

Prevederile internaţionale privind negocierile colective de muncă.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Hot. Guv. nr. 198 din 12.03.2001 cu privire la aprobarea Contractului colectiv de muncă (nivel naţional) pe anul 2001, M.O. nr.31-34/233 din 22.03.2001.
 3. Hot. Guv.nr.671 cu privire la acţiunea Contractului colectiv de muncă (nivel naţional) pe anul 2001 şi Acordul adiţional la Contractul colectiv de muncă (nivel naţional) pe anul 2001, din 28.05.2002, M.O. nr. 71-73/763 din 06.06.2002.
 4. Convenţia. OIM Nr.98 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectiva, 1949, ratificată la 26.09.1995.
 5. Convenţia. OIM Nr.154 privind promovarea negocierilor colective, 1981, ratificată la 15.10.1996.
 6. Conv. OIM Nr.11 privind drepturile de asociere şi de coaliţie ale muncitorilor agricoli, 1921, ratificată la 24.10.2002.
 7. Convenţia. OIM Nr.141 privind organizaţiile de lucrători rurali şi rolul lor în dezvoltarea economică şi socială, 1975, ratificată la 24.10.2002.
 8. Convenţia. OIM Nr.144 cu privire la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale dreptului muncii, 1976, ratificată la 26.09.1995.
 9. V. Dorneanu "Întroducere în dreptul muncii. Dreptul colectiv al muncii" Editura fundaţiei "România de mâine" Bucureşti, 2000.
 10. T. Ştefănescu "Dreptul colectiv al muncii", Lumina Lex, 1998

Utilizarea forţei de muncă

Noţiunea utilizării forţei de muncă. Piaţa muncii. Populaţia ocupată.

Plasarea în câmpul muncii. Instituţiile implicate în realizarea politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă.

Statutul juridic al şomerului.

Măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă. Medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, consultanţa şi asistenţa pentru iniţierea unei activităţi de întreprinzător, subvenţionarea costurilor forţei de muncă, stimularea mobilităţii forţei de muncă, orientarea şi formarea profesională, organizarea lucrărilor publice remunerate.

Măsurile pasive de protecţie socială. Acordarea ajutorului de şomaj, acordarea de alocaţii pentru integrare sau reintegrare profesională.

Literatura

 1. Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr.102-XV din 13.03.2003, M.O. nr.70-72 din 15.04.2003, în vigoare de la 01.07.2003.
 2. Legea cu privire la fondul de şomaj al Republicii Moldova nr.714-XV din 06.12.2001, M.O. nr.161/1307 din 31.12.2001. Legea cu privire la migraţiune nr. 1518-XV din 06.12.2002, M.O. nr. 1-2 din 15.01.2003.
 3. Hot. Guv. nr.611 cu privire la aprobarea Strategiei ocupării forţei de muncă în Republica Moldova din 15.05.2002, M.O. nr.66-68 din 23.05.2002
 4. Hot. Guv. nr.832 cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă din 14.07.2003, M.O. nr. 149-152 din 18.07.2003
 5. Hot. Guv. nr.862 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă din 14.07.2003, M.O. nr. 155-158 din 25.07.2003.
 6. Hot.Guv.nr.582 cu privire la lucrările publice remunerate din 05.09.1992, Monitor nr.9/275 din 30.09.1992.
 7. Hot. Guv. nr.1077 cu privire la angajarea provizorie a lucrătorilor migranţi din 20.11.1997, M. O. nr. 84-85 din 18.12.1997.
 8. Hot. Guv. nr.282 cu privire la aprobarea Regulilor de eliberare, suspendare şi anulare a adeverinţelor de imigrant şi autorizaţiilor de încadrare în muncă în Republica Moldova din 31.05.91, M.P. nr.6, 1991.
 9. Conv. OIM nr.117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale, 1964, ratificată la 26.09.1995.
 10. Conv. OIM nr.122 privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964, ratificată la 26.09.1995.
 11. Conv. OIM nr.88 privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă, 1948, ratificată la 26.09.1995.
 12. Conv. OIM nr.111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei, 1958, ratificată la 26.09.1995.
 13. Conv. OIM nr.142 privind orientarea profesională în domeniul valorificării resurselor umane, 1975 ratificată la 28.09.2001.
 14. Conv. OIM nr.181 privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, 1987, ratificată la 28.09.2001.

Contractul individual de muncă

Noţiunea, particularităţile şi importanţa contractului individual de muncă.

Forma şi procedura încheierii contractului individual de muncă.

Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale. Termenul de încercare. Actele necesare de a fi prezentate la angajare.

Conţinutul contractului individual de munca. Clauze legale, esenţiale si facultative ale contractului individual de muncă.

Tipurile contratelor individuale de muncă. Contractele individuale de muncă pe termen. Contractele salariaţilor sezonieri şi temporari. Angajarea funcţionarilor publici. Contractele de muncă cu tinerii specialişti. Angajarea salariaţilor la domiciliu. Specificul angajarii cumularzilor.

Modificarea contractului individual de muncă. Transferurile la alta muncă. Transferurile-excepţii (fără acordul salariatului).

Suspendarea contractului individual de muncă. Suspendarea la iniţiativa părţilor, suspendarea din motive ce nu depind de voinţa părţilor. Încetarea contractului individual de muncă.

Temeiurile generale de încetare a contractului individual de muncă.

Încetarea contractului individual de muncă din motive ce nu depind de voinţa părţilor contractante.

Încetarea contractului individual de muncă prin demisie.

Încetarea contractului individual de muncă prin concediere. Concedierea în legatură cu disponibilizarea salariaţilor. Concedierea în legatură cu imposibilitatea continuării muncii din motive obiective. Concedierea în legatură cu abaterile disciplinare a salariatului. Temeiuri suplimentare pentru concedierea unor categoii aparte de salariaţi (conducători ai întreprinderii, persoane ce mânuiesc valori băneşti, persoane care îndeplinesc funcţii educative, etc).

Procedura şi garanţiile juridice oferite salariaţilor în cazul rezilierii contractului individual de muncă.

Oformarea activităţii de muncă a salariatului. Carnetul de muncă. certificatul de salariu. Ocrotirea datelor personale ale salariatului.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Legea serviciului public nr.443-XII din 04.05.1995, M.O. nr.61/681 din 02.11. 1995
 3. Hot. Guv. nr.867 cu privire la carnetul de muncă din 28.11.1994, M.O. nr.12/52 din 24.02.1995.
 4. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei “Regulament provizoriu cu privire la completarea, pastrarea si evidenta carnetului de munca” din 16.10.98, M. O. nr. 97-98/197 din 29.10.1998.
 5. Hot. Guv. nr.923 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de stat, din 04.09.2001, M.O. nr.108-109/972 din 06.09.2001.
 6. Conv. OIM nr. 158 cu privire la încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa celui ce angajează, 1982, ratificată la 15.10.1996.
 7. Conv. OIM nr.108 cu privire la actele de identitate a personalului navigant, 1958, ratificată la 30.09.1999.
 8. Hot. Plenului Curtii Supreme de Justitie a R.M. privind aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei muncii cu privire la încheierea, modificarea şi desfacerea contractului individual de muncă. 10.07.1997.
 9. N. Romandaş “Contractul individual de muncă”, Chişinău, 2001
 10. M. Ţichindelean "Încetarea contractului individual de muncă", Lumina Lex, 1999
 11. Б. Борисов "Трудовой договор" (комментарии, рекомендации), Москва, 1996
 12. В. Абрамов "Сделки и договоры" (комментарии, разяснения). -Москва, 1997
 13. А.Н. Синицин "Трудовой контракт (договор)", Москва, 1997
 14. Е. М. Акопова "Современный трудовой договор (контракт)" Ростов-на-Дону, 1998
 15. Н. Павлова "Трудовые контракты", Москва, 1999
 16. A. Наумова "Договор найма труда в России" Мосва, 1999
 17. В. Пустозерова, А. Соловьев "Прием и увольнение работников", Москва, 2000
 18. В. Ершов, Е Ершова "Трудовой договор", Москва, 2000
 19. В. Пустозерова "Трудовой договор" Практические рекомендации, Москва, 2000
 20. А. Нетесов "Современный трудовой договор" (контракт) Санкт-Петербург, 2001
 21. В. Толкунова, К. Гусов "Трудовой договор. Комментарий к КЗОТ", Москва, 1996
 22. Г. Скачкова «Трудовые договора в различных сферах деятельности», Москва, 2001

Timpul de muncă

Noţiunea şi categoriile timpului de muncă. Timpul de muncă normal, redus şi parţial.

Noţiunea de regim de munca şi modul de stabilire a lui. Regimurile de munca nenormat, flexibil, pe schimburi, divizat pe părţi. Serviciul de gardă.

Noţiunea şi importanţa evidenţei timpului de muncă. Organizarea evidenţei timpului de muncă. Evidenta zilnică, săptămânală şi globală a timpului de muncă.

Reglementarea juridică a muncii suplimentare.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Hot. Guv. nr. 183 privind stabilirea regimului de muncă din 28.03.96, M.O. nr. 22/173 din 11.04.1996.
 3. Conv. OIM nr. 47 cu privire la reducerea timpului de muncă până la 40 ore pe saptamână, 1935, ratificată la 26.09.1997.
 4. И. О. Снигирева «Рабочее время и время отдыха. Комментарий к КЗОТ. Учебно-практическое пособие», Проспект, Москва, 2000.

Timpul de odihnă

Noţiunea şi categoriile timpului de odihnă. Pauza pentru masă şi prânz, alte pauze din interiorul schimbului de muncă. Pauza zilnică şi săptămânală, zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Concediile anuale. Concediile anuale suplimentare. Ordinea acordării concediilor anuale. Amânarea şi suspendarea concediului anual ordinar.

Perioadele excepţionale ale timpului de odihnă (concediile speciale). Concediile din cont propriu, concediile sociale, concediile medicale, concediile de studii.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Hot. Guv. nr.573 cu privire la concediile suplimentare din 01.08.1994, M.O. nr.1/2 din 19.08.1994.
 3. Hot. Guv. nr.26 cu privire la majorarea concediului suplimentar acordat lucrătorilor angajaţi la minele de piatră bloc din Republica Moldova din 20.01.92.
 4. Hot. Guv. nr.57 despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de acordare a concediului medical în Republica Moldova din 11.02.93, Monitor nr. 2/35 din 28.02.1993.
 5. Hot. Guv. nr.58 privind aprobarea Instrucţiunii asupra modului de stabilire, calculare şi achitare a îndemnizaţiilor în legatură cu concediul medical în Republica Moldova din 11.02.93, Monitor nr. 2/36 din 28.02.1993.
 6. Hot. Guv. nr.25 cu privire la Programul măsurilor de instruire şi de trai ale tineretului studios, din 20.01.1992, in vigoare de la 30.01.1992, M.P. nr.1/.36 din 30.01.1992.
 7. Hot. Guv. nr. 348 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire temporara de munca si asigurare cu indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca a persoanelor, care ingrijesc de copii mici si copii invalizi in cazul imbolnavirii mamei, si acordare a unei zile suplimentare de odihna pe luna cu remunerare in marimea salariului de o zi unuia din parinti (tutore, curator), care educă copil invalid, din 17.07.1991.
 8. Conv. OIM Nr.132 privind concediile remunerate, 1970, ratificată la 26.09.1997.
 9. Conv. OIM Nr.101 privind concediile remunerate în agricultură, 1952, ratificată la 24.10.2002.

Salarizarea

Noţiunea şi principiile de salarizare în Republica Moldova. Noţiunea şi caracteristica salariului minim.

Sistemul tarifar şi elementele lui. Clasificatorul profesiilor şi ocupaţiilor, reţeaua tarifară, coeficientul tarifar, categoria de salarizare, salariul pentru I categorie de salarizare.

Sisteme de salarizare (pe unitate de timp, în acord, sistemul premial de stimulare a muncii). Normarea muncii (normele de producţie, de timp, de deservire, de personal).

Retribuirea muncii în cazl abaterilor de la condiţiile normale de muncă.

Plăţi de compensaţie şi garanţie (în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de serviciu din motive justificate legal).

Adaosurile la salariu.

Protecţia juridică a retribuirii muncii. Limitarea reţinerilor din salariu.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Legea salarizării, nr.847-XV din 14.02.2002, M.O. nr. 50-52/336 din 11.04.2002
 3. Legea privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, nr.1432-XIV din 28.12.2000, M.O. nr. 21-24/79 din 27.02.2001.
 4. Hot. Parl. nr.1238-XIV privind aprobarea Concepţiei reformei sistemului de salarizare, din 28.09.2000, M.O. nr. 25-26/80 din 01.03.2001.
 5. Hot. Guv. nr.286 privind condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza reţelei tarifare unice. 24.05.1993, Monitor nr. 5 din 1993.
 6. Hot. Guv. nr.31 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu din 14.01.94 Monitor nr .1/23, din 30.01.1994.
 7. Hot. Guv. nr.1133 cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară, din 17.09.2003, M.O. nr.200-203 din 19.09.2003.
 8. Hot. Guv. nr.927 privind aprobarea Modului de majorare a salariului tarifar pentru categoria I de calificare în întreprinderile de stat, întreprinderi cu capital majoritar de stat şi în cele monopoliste, indicate de Guvern, din 09.09.2000, M.O. nr. 116-118 din 14.09.2000.
 9. Hot. Guv. nr.743 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiara din 11.06.2002, M.O. nr.79-81/841 din 20.06.2002.
 10. Conv. OIM nr.95 privind protecţia salariului, 1949, ratificată la 26.09.1995.
 11. Conv. OIM Nr.100 privind egalitatea de remunerare a forţei de lucru masculină şi a forţei de lucru feminină pentru o muncă de valoare egală, 1951, ratificată la 01.10.1999.
 12. Conv. OIM Nr.131 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare, 1970, ratificată la 01.10.1999.
 13. Conv. OIM Nr.99 privind procedura de stabilire a salariului minim în agricultură, 1951, ratificată la 24.10.2002.

Disciplina muncii

Noţiunea şi importanţa disciplinei muncii.

Metodele de asigurare a disciplinei muncii.

Reglementarea juridică a ordinii interioare de muncă. Regulamentul intern al unităţii. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului individual de muncă în domeniul disciplinei muncii.

Metodele de încurajare şi stimulare a salariaţilor. Deosebirea dintre premiile ca stimulare pentru succese în câmpul muncii şi sistemele de premiere ca parte componentă a salariului.

Răspunderea disciplinară şi condiţiile aplicării ei. Sancţiunile disciplinare.

Modul de aplicare, ridicare, stingere şi atacare a sancţiunilor disciplinare.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Hot. Guv nr.884 despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar din 30.09.1999 , M.O. nr. 109-111/ 950 din 07.10.1999.
 3. Hot. Guv nr.308 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al colaboratorilor sistemului penitenciar al ministerului justiţiei din 19.03.1998, M.O. nr. 36-37 din 23.04.1998.

Protecţia muncii

Noţiunea de protecţie a muncii şi organele ce asigură respectarea legislaţiei cu privire la protecţia muncii. Organizarea protecţiei muncii la angajatori. Examenul medical şi controlul medical periodic. Instruirea angajaţilor în domeniul protecţiei muncii. Mijloacele de protecţie individuală.

Mijloacele ce asigură compensarea şi neutralizarea influenţei vătămătoare a factorilor de producţie. Reducerea timpului de muncă, acordarea concediilor suplimentare, a repausurilor plătite, a suplimentelor de plată.

Protecţia muncii femeilor, minorilor şi persoanelor cu capacitate de muncă redusă.

Cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Legea privind protecţia muncii nr.625-XII din 02.07.1991, M.P. nr.7, 1991
 3. Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.99, M.O. nr. 31-33/192 din 23.03.2000.
 4. Hot. Guv. nr.75 cu privire la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii din 02.02.99, M.O. nr.14-15/108 din 12.02.1999.
 5. Hot. Guv. nr.624 Privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, din 06.10.93, M.O. nr.10/315 din 30.10.1993.
 6. Norme nr.49 din 01.10.2001 pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, institutii, organizaţii, aprobate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, M.O. nr.131-132 din 31.10.2001.
 7. Norme nr.40 din 13.08.2001 pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, M.O. nr.33-35 din 07.08.2002.
 8. Norme nr.54 din 08.11.2001 pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii, aprobate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, M.O. nr.33-35 din 07.03.2001.
 9. Acordul cu privire la modul de cercetare a accidentelor de muncă suportate de lucrătorii aflaţi în afara ţării de reşedinţă, semnat la Moscova la 09.12.1994, ratificat de R.M. la 20.09.1995.
 10. Conv. OIM nr.103 cu privire la protecţia maternităţii, 1919, revizuita in 1952, ratificată la 15.10.1996
 11. Conv. OIM nr.119 cu privire la dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie, 1952, ratificată la 24.10.2002.
 12. Conv. OIM nr.127 cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător, 1967, ratificată la 26.09.1997
 13. Conv. OIM nr.155 cu privire la securitatea şi sănătatea muncitorilor, 1981, ratificată la 24.12.1999
 14. Conv. OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificată la 14.02.2002
 15. Conv. OIM nr.184 cu privire la securitatea şi igiena muncii în agricultură, 2001, ratificată la 16.05.2002

Răspunderea materială.

Noţiunea, funcţiile şi particularităţile răspunderii materiale în dreptul muncii.

Condiţiile apariţiei răspunderii materiale. Cazurile de exonerare de răspundere.

Răspunderea materială a salariatului faţă de angajator. Răspunderea materială limitată şi răspunderea materială deplină. Contractul de răspundere materială deplină. Răspunderea materială colectivă (de brigadă)

. Ordinea de recuperare a daunei cauzate de salariat angajatorului.

Răspunderea materială a angajatorului pentru încălcărea drepturilor salariatului. Achitarea prejudiciului moral pricinuit salariatului de către angajator prin acţiunile sale ilegale.

Literatura

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 2. Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, nr.278-XV din 11.02.1999, M.O. nr.24-25/107 din 11.03.1999.
 3. Hot. Guv. nr.513 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, instituţii, organizaţii a îndemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau boli profesionale. 11.08.1993, M.P. nr .8, 1993.
 4. Instrucţiunea SovMin URSS privind ordinea aplicării regulilor de reparare a prejudiciului cauzat de întreprinderi, instituţii, organizaţii salariaţilor în urma infirmităţii sau altei vătămări a sănătăţii în legatură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. 13.02.1985
 5. Hot. Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează răspunderea materială a salariaţilor pentru paguba pricinuită întreprinderii, instituţiei, organizaţiei. 23.02.1998.
 6. Hot. Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea daunelor cauzate sănătăţii. 23.02.1998.

Jurisdicţia muncii

Noţiunea şi tipurile litigiilor de muncă. Cauzele şi temeiul apariţiei litigiilor de muncă. Principiile de soluţionare a litigiilor de muncă.

Soluţionarea litigiilor individuale de muncă. Procedura prealabilă de soluţionare a litigiilor individuale de muncă. Soluţionarea litigiilor individuale de muncă de către instanţele de judecată.

Conflictele colective de muncă. Concilierea conflictelor colective de muncă. Comisiile de conciliere.

Greva - modalitate finală de tranşare a conflictelor colective de muncă.

Literatura

 1. Hot. Curţii Constituţionale a R.M. privind interpretarea art. 20 din Constituţia R.M. 28.04.1998, M.O. nr. 56-59,1998.
 2. Hot. Plenului Curtii Supreme de Justitie a R.M. privind aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei muncii cu privire la încheierea, modificarea şi desfacerea contractului individual de muncă. 10.07.1997.
 3. Hot. Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează răspunderea materială a salariaţilor pentru paguba pricinuită întreprinderii, instituţiei, organizaţiei. 23.02.1998.
 4. Hot. Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea daunelor cauzate sănătăţii. 23.02.1998.
 5. C. Călinoiu "Jurisdicţia muncii" - aspecte teoretice si practice, Lumina Lex, 1998
 6. C. Belu, R. Stoicovici, N. Almăşan “Jurisdicţia muncii”, Ediţia ALL BECK, 2001
 7. C. Tufan, V. Florescu "Conflictul colectiv de muncă şi greva", Ediţia ALL BECK, 1998
 8. Al. Ţiclea, C. Tufan "Soluţionarea conflictelor de muncă", Lumina Lex, 2000
 9. Al. Ţiclea "Concedierea colectivă", Lumina Lex, 2000
 10. J. Meyer-Lodewig, A. Pascari, E. Fistican, V. Doagă, Gh. Creţu “Comentariu legii conteciosului administrativ”, Cartier, 2002
 11. И. Попов "Предупреждение трудовых споров", Москва, 1981
 12. В.Н.Толкунова "Трудовые споры и порядок их разрешения", Москва,1999.
 13. С. Голощапов «Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров», Москва, 1984

Dreptul internaţional al muncii

Organismele internaţionale competente în reglementarea dreptului muncii. Organizaţia Internaţională a Muncii: structură şi funcţii.

Convenţiile şi recomandările OIM ratificate de R.M.

Consiliul Europei: direcţii de activitate în domeniul pieţii muncii.

Literatura

 1. A. Popescu "Dreptul internaţional al muncii" Holding Reporter, Bucuresti, 1998.
 2. A. Popescu, M. Duţu “Convenţiile OIM ratificate de România”, Bucureşti, 1997
 3. И. Киселев "Зарубежное трудовое право", Москва, 1998.
 4. И. Киселев "Международное и сравнительное трудовое право", Москва, 1999.
 5. И. Киселев "Международный труд", Москва, 1997.
 6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Belarus şi a cetăţenilor Republicii Belarus încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 05.05.1994. În vigoare din 25.02.1997, Tratate internaţionale, 1999, Chişinău, vol.18.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. N. Romandaş "Dreptul muncii. (curs de prelegeri)" Chişinău, 1997. 2. E. Mocanu "Curs de prelegeri la dreptul muncii (partea generala)" Chişinău, 1998. 3. T. Negru, C. Scorţescu “Dreptul muncii în scheme”, Chişinău
 2. S. Ghimpu, A. Ţiclea "Dreptul muncii", Bucureşti, 1995 /1997/ 1999/2000
 3. G. Filip, L. Filip “Dreptul muncii şi securităţii sociale”, Neuron, Focşani, 1994
 4. T. Ştefănescu "Dreptul muncii", Lumina Lex, 1997/2000
 5. Al.Athanasiu, Cl. Ana Moarcas "Munictorul şi legea. Dreptul muncii. Relaţiile individuale de muncă", Editura Oscar Print, Bucureşti,1999
 6. I. Şt. Beligrădeanu, I. T. Ştefănescu "Dicţionar de drept al muncii", Bucureşti, 1997
 7. C. Jofa, R. Chelaru "Dreptul muncii şi protecţiei sociale", Iaşi, 1995.
 8. D. Firoiu "Dreptul muncii şi protecţiei sociale", Cluj-Napoca, 1994.
 9. P. Burloiu "Economia muncii", Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 10. I. Ciochină Barbu “Dreptul muncii”, QIM, Iaşi, 2003
 11. П. Ильинский "Справочное пособие по трудовому законодательству Республики Молдова", Кишинэу, 1997.
 12. Б.И. Сосна, Н.А. Горелко "Трудовое право Республики Молдова" (научно-практическое пособие с комментариями отдельных норм КзоТа РМ), Кишинэу, 2001
 13. В. Толкунова, К. Гусов "Трудовое право России", Москва, 1995,/ 1997.
 14. П. Лившиц, Ю. Орловский "Трудовое право России", Москва, 1998.
 15. Л. Сыроватская "Трудовое право", Москва, 1995,/ 1998, Юристь 2001.
 16. О. Смирнов "Трудовое право", Москва, 1996, /1997
 17. А. Пашков "Советское трудовое право", Москва, 1988.

Bibliografie suplimentară

 1. Е.Голенко, В.Ковалев "Трудовое право" Схемы и коментарии. Москва, 1999
 2. Н. Голенко, В. Ковалев "Трудовое право" Схемы и комментарии. Москва, Юриспруденция, 2000
 3. В. Скрипка "Трудовое право" (в схемах), Москва, 1997.
 4. А. Куренной "Трудовое право на пути к рынку", Москва, 1997.
 5. А. Кацва "Трудовые отношения и колективные действия в современной России", Москва, 1999
 6. В. Пиляева «Трудовой кодекс Российской Федерации» Схемы и определения, Юнорус, Москва, 2002
 7. А. Панина «Трудовое право» Схемы и коментарии, Новый Юрист, Москва, 1998.

Autorul programei:

 1. Nicolae Romandaş, doctor în drept, conferenţiar universitar Catedra drept procesual civil, Facultatea de Drept, USM