Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Lingvistica generala


Lingvistica generală

Oiectul şi istoria lingvisticii.
Obiectul lingvisticii. Natura şi funcţiunile limbii. Limba - fenomen social. Funcţiunile limbii. Limba şi gândirea. Istoricul problemei. Concepţia sistemică a limbii. Legătura dintre limbă şi gândire. Noţiune şi sens. Categoriile logice şi categoriile gramaticale. Judecata şi propoziţia. Importanţa limbii ca mijloc de comunicare. Diversitatea aspectelor limbajului.

Limba ca obiect al lingvisticii.
Lingvistica - ştiinţă socială. Concepţiile şi metodele lingvisticii. Scurt istoric al concepţiilor lingvistice. Lingvistica până in secolul al XlX-lea. Lingvistica în secolul al XlX-lea. Lingvistica în secolul al XX-lea. Lingvistica în secolul al XXI-lea. Direcţia individualistă. Lingvistica modernă. Bazele lingvisticii moderne. Lingvistica structurală. Structuralismul praghez. Structuralismul danez. Descriptivismul american. Lingvistica generativ-transformaţională sau gramaticile generativ-transformaţionale.

Metodologie. Metode comune cu alte ştiinţe. Comunitate de obiect - comunitate de metodă. Cerinţe metodologice generale. Ipoteza, inducţia şi deducţia. Observaţia şi experimentul. Metoda modelării. Statistica. Metode specifice. Metoda comparativă-istorică. Principiile metodei. Reconstrucţia. Analiza fonomorfologică. Reconstrucţia internă. Geografia lingvistică. Dialectologia structurală şi transformaţională. Metode moderne. Analiza funcţională. Analiza distribuţională. Analiza în constituenţi imediaţi. Analiza în trăsături distinctive. Metoda generativ-transformaţională. Metodele matematice. Glotocronologia. Comparaţia între metode. Raportul dintre concepţii şi metode. Progresul în istoria lingvisticii. Lingvistica la ora actuală.

Lingvistica sincronică.
Procesul de comunicare. Emiterea mesajului. Transmiterea mesajului. Recepţionarea mesajului. Limitele comunicabilităţii prin limbaj. Principiile analizei sincronice. Analiza semnului lingvistic. Conţinut şi expresie. Expresia şi conţinutul semnului lingvistic. Manifestarea structurală a expresiei şi a conţinutului. Arbitrar şi motivat. Planuri, nivele, stratificare. Nivelul trăsăturilor distinctive. Nivelul unităţilor monoplane : fonemul şi semantemul. Nivele biplane. Nivelul morfemelor. Nivelul cuvântului. Nivelul enunţului. Sistem şi structură. Limbă şi vorbire. Compartimentele limbii. Unităţile limbii. Tipuri de unităţi. Variante şi invariante. Fonemele. Morfemele. Unităţi de conţinut. Cuvintele. Unităţi sintactice. Intonaţia în sintaxă. Relaţiile dintre unităţile limbii. Fonetica şi fonologia. Chestiuni generale. Articularea fonetică a limbajului. Sunetele vorbirii şi producerea lor.

Clasificarea sunetelor . Fonetica combinatorie. Fonologia (fonetica funcţională). Fonetica şi scrierea. Ortografia. Lexicul. Semantica. Gramatica. Interdependenţa compartimentelor limbii în sincronie. Fonetica şi morfologia. Fonetica şi sintaxa. Fonetica şi vocabularul.

Morfologia şi sintaxa. Lexicul şi morfologia. Lexicul şi sintaxa.

Lingvistica Diacronică
Naşterea şi dispariţia limbilor. Originea limbajului. Naşterea şi moartea limbilor. Cauzele schimbărilor lingvistice. Cauzele interne şi externe. Cauze externe. Cauze interne.

Rolul scriitorilor în dezvoltarea limbi. Periodizarea istoriei limbilor. Stilurile şi varietăţile lor. Stilistica literară. Ramificaţiile antropologice. Limba şi rasa. Limbajul femeilor. Limbajul copiilor. Diversificare şi unificare. Ramificaţiile teritoriale. Care sînt ramificaţiile teritoriale. Scurt istoric al dialectologiei. Modalităţi de studiere a ramificaţiilor teritoriale. Factorii care duc la apariţia ramificaţiilor teritoriale. Criterii de delimitare a limbii de dialect. Criteriul genealogic. Criteriul structural. Criteriul verigilor intermediare. Criteriul posibilităţii de tranziţie sau de transpunere. Criteriul extinderii funcţiunilor sau filologic. Criteriul înţelegerii. Criteriul apartenenţei. Criteriul conştiinţei. Criteriul posibilităţii de contopire. Criteriul subordonării.

Clasificarea limbilor. Ritmul ţi sensul evoluţiei limbii. Inegala penetrabilitate a compartimentelor limbii. Interdependenţa compartimentelor limbii în diacronie. Fonetica şi vocabularul. Fonetica şi morfologia. Morfologia şi sintaxa. Lexicul şi morfologia. Lexicul şi sintaxa. Progresul în limbă. Raportul dintre sincronie şi diacronie.

Ramificaţiile şi clasificarea limbilor.
Ramificaţiile limbii. Stilurile limbii. Stilistica limbii. Criteriul social-cultural. Criteriul informaţional. Criteriul structural. Limbi artificiale. Limbi artificiale apriori. Limbi artificiale mixte. Limbi artificiale aposteriori. Diversitatea limbilor. Clasificarea tipologică Scurt istoric. Clasificarea morfologică tradiţională. Teoria lui Edward Sapir. Cercetările tipologice şi analiza cantitativă. Critica noţiunilor tipologiei tradiţionale. Criterii fonologice, sintactice şi lexicale în tipologie. Tipologia sistematică şi universaliile lingvistice. Relaţii şi implicaţii ale tipologiei. Clasificarea genealogică. Echivalenţa idiomurilor. Posibilitatea traducerii. Traducerea automată. Calculatorul electronic şi traducerea automată în prezent şi în perspectivă. Probleme de analiză şi sinteză în traducerea cu maşina.

Contactul dintre limbi.
Substrat, superstrat, adstrat. Împrumutul. Bilingvismul. Bilingvismul colectiv. Bilingvismul enclavelor lingvistice. Bilingvismul individual. Vocabularul internaţional. Limbi mixte. Dialecte intermediare. Limbi creole. Limbi internaţionale; limba unică a viitorului.

(Acest compartiment al programei este alcătuit pe baza cărţii „Tratat de lingvistică generală”, redactori responsabili: acad. Al. Graur, S. Staţi, Lucia Wald, B., 1 971).

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Akhmanova O., Gvishiani N., Zadornova V. Linguistic Research at Moscow State University. M.,1981
 2. Akhmanova O., Linguostylistics: Theory and Method. Janua Linguarum, Series Minor, the Hague, Mouton, 1976.
 3. Akhmanova O., L.Delieva, R.Nepesova, N.Slonimskaya. Approaches to Contrastive Linguistics, Moscow, MSU, 1972.
 4. Akhmanova O., and .Agapova G. Terminology: Theory and Method. Moscow, MSU, 1973.
 5. Akhmanova O., F.Rolandas. What is the English We Use? Moscow, MSU, 1973.
 6. Akhmanova O.,. and V.Belenkaya. The Morphology of the English Verb. Moscow, MSU, 1975.
 7. Akhmanova O., and Melenciuc D. The Principles of Linguistic Confrontation. Moscow, MSU, 1977. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova (1946-1997). Chişinău, 1996. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe socioumane”. Chişinău, 1997. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 1998. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 1999. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 2000. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 2001.
 8. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 2002.
 9. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 2003. 8.Benveniste E. Problèmes de linguistique générale: Paris, 1966. Problems in General Linguistics. University of Miami Press, Florida, 1971.
 10. Berezin F. Lectures on Linguistics. M., 1963. Bloomfield L. Language. London, 1955. Conferinţa corpului didactico ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/1997. Chişinău, 1998. Conferinţa corpului didactico ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999. Chişinău, 2000.
 11. Coseriu E. Uber Leistung und Grenzen der kontrastiven Grammatik (Probleme der Kontrastiven Grammatik). Dusseldorf, 1970.
 12. Gibaldi J., Ahtirt W., Handbook for writers of Research Papers. NY, 1988. Graur Al. Studii de lingvistică generală. Bucureşti, 1960. GraurAl., Wald L. Scurtă istorie a lingvisticii. B., 1965.
 13. Graur Al.,Stati S., Wald L. Tratat de lingvistică generală. B., 1971.
 14. Hockett, Charles. A Course in Modern Linguistics. N. Y., 1958.
 15. Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. Oxford, 1982.
 16. Lado R. Meine Perspective der kontrastiven Linguistik (in “Reader zur kontrastiven Linguistik”, Gerald Nickel, Herausge-geben von; Frankfurt am Main, 1972.
 17. Magidova I. Introduction into English Philology. Moscow SU, 1985.
 18. Martinet A. Elemente de lingvistică generală. Bucureşti, 1970.
 19. Probleme actuale de lingvistică, didactică şi ştiinţă literară. Chişinău, 1999. Sapir E. Language. NY., 1991. Sausure F. Curs de linguistique generale. Paris, 1968, 1989.
 20. Saussure F. de-. Course in General Linguistics. Ld., 1960.
 21. Ter-Minasova S. Language, Linguistics and Life. Moscow SU, 1996.
 22. Гвишиани Н. Язык научного общения. М., 1986.
 23. Грамматические и лексические системы в романских и германских языках. К,. 1984.
 24. Дериватология и динамика в романских и германских языках. К., 1989
 25. Лексическая и грамматическая семантика романских и германских языках. К., 1989.
 26. Лингвистические исследования научной, художественной и публицистической литературы., К. 1990.
 27. Основные направления в развитии научной работыю МГУ, 1981.
 28. Плоткин В. (ред). Исследование по германской филологии. Штиинца, 1975.
 29. Плоткин В. Строй английского языка. М., 1989.
 30. Структурно -семантические и прикладные исследования. К. 1990.
 31. Тер-Минасова С. Современные Проблемы английской филологии. Ташкент, 1978.
 32. Функционально -семантический аспект языковых единиц разных уровней. К., 1986.
 33. Звегинцев V. Историа языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. M., 1960.
 34. Звегинцев В. А. Семасиология. М., 1957.
 35. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М. 1973.

Bibliografia suplimentară

 1. Melenciuc D. A Contrastive Study of Distantly Related Languages. Part 1. Chişinău State University, 1984.
 2. Melenciuc D. A Contrastive Study of Distantly Related languages.Part II, Chişinău State University, 1984.
 3. Melenciuc D. et al. Confrontational Analysis of Languages. L 1-3. MSU, 1985.
 4. Melenciuc D. et al. Confrontational Analysis of Languages. L 4-6, MSU, 1985
 5. Melenciuc D. et al. Confrontational Analysis of Languages. L 7-9, MSU, 1985.
 6. Melenciuc D. Confrontational Linguistics. Chişinău, 2000.
 7. Melenciuc D. Comparatvistics. Chişinău, 2003.