Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Lexicologia limbii engleze si germane


Lexicologia limbii engleze şi germane

Introducere.
Obiectul şi obiectivele cursului teoretic de lexicologie este de a ajuta doctoranzii, competitorii şi profesorii de limbi germanice cu structura lexicală şi semantică a limbii engleze şi să-i ajute să-şi perfecţioneze cunoştinţele în activitatea ştiinţifică ce ţine de vocabularul limbii cercetate. Părţile principale ale cursului sunt: cuvântul ca unitate dialectică a formei şi conţinutului; structura şi sistema a stocului de cuvinte ale limbii engleze; structura cuvintelor; formarea cuvintelor; unităţile frazeologice (frazeologia); lexicografia limbii engleze; lexicologia generală şi specială; lexicologia contrastivă şi istorică; lexicologia descriptivă (sincronică). Importanţa lexicologiei este bazată pe faptul că limbile engleză şi germană sunt în prezent cele mai folosite în prezent. Lexicologia este folosită în multe branşe diferite ale lingvisticii aplicate, şi anume în lexicografie, standardizarea terminologiei, recuperarea informaţiei, critica literară şi predarea limbilor străine. Importanţa instruirii viitorului savant şi profesor în domeniul filologiei are un caracter special şi ajută la stimularea abordării sistematice a vocabularului şi contrastarea ştiinţifică organizată a limbii străine cu cea maternă. Cunoaşterea sistemului de formare a cuvintelor îl ajută pe doctorand să cerceteze sensul cuvintelor noi pe baza motivaţiei şi comparându-le şi contrastându-le elementele şi modelele studiate. Cunoaşterea şi înţelegerea stilurilor funcţionale şi sinonimiei stilistice este indispensabilă când textele literare sunt folosite ca bază pentru formarea deprinderilor în activitatea de instruire a studenţilor, pentru lectura analitică, în discuţia textelor de literatură artistică traducere, însuşirea standardelor folosirii cuvintelor. Cunoaşterea exactă a sistemului vocabularului este de asemeni necesar în legătură cu mijloacele didactice tehnice. Lexicologia joacă un rol important în instruirea lingvistică generală a fiecărui filolog.

Obiectul lexicologiei.
Valoarea practică şi teoretică a lexicologiei limbii engleze. Legătura lexicologiei cu fonetica, stilistica, gramatica şi alte aspecte de lingvistică a limbii engleze. Cuvântul ca unitate dialectică a formei şi a conţinutului; Tipurile de unităţi lexicale. Noţiune de sistem lexical. Teoria opoziţiei. Sensul lexical şi structura semantică a cuvintelor din limba engleză (germană, etc.). Definiţii. Noţiunea şi sensul lexical. Cauzele lingvistice şi extralingvistice de schimbare a sensului cuvântului.. Denotaţie şi conotaţie. Structura semantică a cuvintelor polisemantice. Analiza contextuală şi componenţială. Structura morfologică a cuvintelor. Afixaţia. Morfemele. Afixe derivaţionale şi funcţionale. Clasificarea afixelor. Alomorfe. Hibrizi. Cuvinte compuse. Colocaţii verbale.. Trăsături specifice cuvintelor compuse în limba engleză. Abreviaturi şi cuvinte prescurtate în limba engleză. Telescopare. Acronime. Alte tipuri minore de formarea cuvintelor.
Conversia şi fenomene similare. Evoluţia istorică a conversiei. Conversia în limba engleză contemporană. Cuvintele compuse în plan diacronic şi sincronic. Frazeologia. Definiţii. Unităţi frazeologice şi îmbinări de cuvinte libere. Clasificarea unităţile frazeologice. Similaritatea şi diferenţa între unităţile frazeologice şi cuvântul. Trăsăturile specifice ale unităţilor frazeologice.

Idiomurile propriu zise şi deformarea lor. Proverbe, zicători şi clişee. Conotaţia inerentă şi aderentă a unităţilor frazeologice. Proverbe, zicători, citate şi clişee. Clasificarea cuvintelor compuse. Vocabularul limbii engleze ca sistemă. Omonime. Omonime şi originea lor. Omoninia tratată sincronic. Sursele sinonimiei. Eufemisme. Antonime. Variante lexicale şi paronime. Neologisme. Hiponimele. Teoriile câmpului semantic. Opoziţia cuvintelor neutre şi stilistic marcate. Stilurile funcţionale şi cuvintele neutre. Stilurile funcţionale şi vocabularul neutru. Stilurile funcţionale. Variaţia Dialectală. Engleza Britanică. Engleza americană Engleza canadiană. Engleza australiană, etc. Etimologia cuvintelor limbii engleze. Variantele limbii germane în Republica Federală a Germaniei, Elveţia, Austria, Lihtenstein. Lexicul autohton şi cuvintele împrumutate. Dublete etimologice. Cuvinte internaţionale. Lexicografia şi terminologia limbii engleze. Caracterul sociolingvistic al vocabularului.

Literatura de specialitate (de bază)

.
 1. Arnold I.V. The English Word. M., 1986.
 2. Arnold I.V. The English Word. M., 1986.
 3. Bloomfield L. Language. N.Y., 1955.
 4. Pries Ch.The Structure of English. N.Y.,1963.
 5. Ginzburg R.S. et al. A Course in Modern Lexicology. M., -1979.
 6. Hockett Ch. A Course in Modern Linguistics. N.Y., 1958.
 7. Kunin A.V. Modern English Phraseology.M., 19?0.
 8. Mednicova E.M. Practicum in English Lexicology. M., 1978.
 9. Mednikova E.M. Seminars in English Lexicology. M., 1978.
 10. Melenciuc Dumitru et al. The English Word-Stock. Exercises in English Lexicology. MSU, 1986.
 11. Melenciuc Dumitru et al. The Structure of English. Exercises in English Lexicology. MSU, 1986.
 12. Melenciuc D. Seminars in Modern English Lexicology. Part I. CE USM, Chişinău, 2000, 2001.
 13. Melenciuc D. Seminars in Modern English Lexicology. Part II. CE USM, Chişinău, 2000, 2001.
 14. Melenciuc D. English lexicology. CE USM, Chişinău, 2002.
 15. Smirnitskij A.I. English Lexicology. M., '1958.
 16. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. Л., 1963. Амосова Н. Н. Английская контекстология. Л., 1968. (На англ. яз.).
 17. Апресян. Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. M., 1974.
 18. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. M., 1959.
 19. Арнольд И. В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методы ее исследования. Л., 1966.
 20. Борисов В. В. Аббревиация и акронимы. M., 1972.
 21. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке//Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. M., 1977.
 22. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова//
 23. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. M., 1977.
 24. Кощеева М. А., Потапова И. А., Тюрина Н. С. Практикум по английской лексикологии. Л., 1974.
 25. Котелова Н. 3. Значение слова и его сочетаемость. Л., 1975.
 26. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова М., 1981.
 27. Кузнецова А. И. Понятие семантической системы языка и методы ее исследования. М., 1963.
 28. Кунин А. В. Английская фразеология. М., 1989.
 29. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. М., 1972.
 30. Медникоеа Э. М. Значение слова и методы его описания. М., 1974.
 31. Мешков О. Д. Словообразование современного английского языка. М., 1976.
 32. Никитин М. В. Лексическое значение слова. М., 1983.

Bibliografia suplimentară

 1. Melenciuc D. S.Axenti, L. Godoroja. A Brief Analysis of the Category of Sociolinguistics. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2001.
 2. Melenciuc D., S.Axenti, The Sociolinguistic Process of Borrowing into the British Variant of English. S.Axenti, D.Melenciuc. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2001.
 3. Melenciuc D. S.Axenti, The Sociolinguistic Process of Borrowing into the American Variant of English. S.Axenti,
 4. Melenciuc D. S.Axenti, The Sociolinguistic Process of Borrowing the Formation of International Words and „False Friends”. S.Axenti, D.Melenciuc.. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2001.